Sunteți pe pagina 1din 183

CRITNAUUND SAVO,

IOANAMOIDOVIANULUMINtrAsUEAI IDNA VI qCU, EGftdNA BOGOAN LOR'DAN^h?TN SNONA $CARAN U.


I DUMNRACU NATAIhYADUVAGHERCHINA !U N6tANU, OORINADINU,ILORENNNAANEBIq INTA
GEEANANUIIODORsORINfuUPANA

Concursul Euclid
te invati . , .o
matematlCfl. ediqia
2ot4- 2o7s
ConcursulEUCLID
te invatd
MATEMATICA
Editria
2014- 2015

sh
TETEhI
ue{oeded
0yStf50
cutegere--.6\@
de exerciliigiprobteme
pentruclasaa lll-a
Tehnoredactare computerzatd:CristanaClisefu
Redactor:CrlstinaLavinia
Savu
CorecturS:
CristianaC seru
Copert5iceorgeAndrelApetrei

Descrierea
CIPa BiblioteciiNationale
a Rom6nrel
CRISTINA-LAVINIA SAVU
ConcursulEuclidte lnvatdmatematicl.Culegere
deexercitiiri
problemepentruclasaa lll-a
Autor:Cristina
Lavinia Savu
- Bucuresti:
Fundalia KoEalonII5,2OI4
sBN978-973-G176414

Tip;ritla:AktisTipografie-Ambalaje
Copyright O FundatiaKogaion,
2014

Pentrucomenzi$i informatiiaccesati
www.concurs-euclid.ro

*,b^\@Fmm
ConcuBulEuclidte?nvatimatematki
- edllla2014-2015
,6\&
PREFATA
Seriade culegeri apdrutesubtittulCONCURSUL CUCLTD TE
INVATAMATEMAICAseadreseazS tuturor copiitordin ciclul
primar9igimnazial (clasele
Pregdtitoare,Vlll).
Am dorit ca prin acestecdrti s5 obisnuimeleviicu toate
tipurilede probleme, ceeace incercim,de altfel,Si prin
subiectele pecarele propunem in cadrulconcursului, Fiecare
culegere contineatatexercitrii cu rdspuns scurt,itemicarese
rezolvd prinalegerea rdspunsului corectdin celedate,catSi
probleme cusolutiecompletS.
Parteade inceputva fi un suportpentru lucrulla clasd9i
preg;tireasubiectelor| 9i ll din cadrul concursului,astfel
incatfiecarecandidats; i9i asigureun punctajde 7Op.partea
de teste pentru pregdtireacompetitiilorva constitui un
model pentru verificareacuno$tinlelorprin teste de tip
Euclid.Exerciliilepropuse auSirdspunsuri, celecugradsporit
de dificultateav6ndrezolvericomplete9i detaliate,din care
invdlalitehnicide ralionament 5iredactare.
Dorintacolectivuluide autoriesteca aceastdculegeres5
foloseasciatet copiilorcu orice nivel de pregitjre, cat Si
profesorilor,prin exercitiipe care acegtiale pot folosj ln
cadrulorelorde curs. Folosind culegerileveti observac;
abordaticu mai mare ugurint6primeledoubsubiecte din
concurs9i ci invblatitehnicilnteresante de rezolvare a
itemilorcu gradsporitde dificuitate de la ultimelesubiecte.
Astfel,veli dori se participatila fiecareetapSa Concursului
Nalional tualid, pentru a ve mdsura progresele Si
cunogtinlele, prin intermediulunor subiecteinedite 9j
echilibrate, alcdtuitedupd modelulcu care suntetideja
familiarizati.Pentrumai multe detalii se poate accesa
website-ulwww.concurs-euclid.ro.
Colectivutdeautori
g_/B.-_:::il3r:r1#*"o**.",.,

EXERCtTil
PENTRU
LUCRUL
LACLASA

-x_.-WFrffirft'fu
concursulEu.lid te invat; matmatici
-editia 2014-2015 -"C'\E
l. Numerelenaturalede la Ola 1OOO

A. Exerciliide antrenament

1.Scrieljcu
litereurm;toarele
numere:
1o7;572:437;a2q4OO; 215;333;108j996;680

2. Scrieticu
cifreurmitoarelenumere:
patrusutetreizecijo sut6optj cincisute$aptezecj unu;
Si
douSsutedoisprezece; tasesuteoptzecij noudsutedouizeci
9i unu; $aptesute cincizeci;doud sute gaizeci;$aptesute
crncrsprezecej
opt suteoptzei5iopt.

3. Completati
tabelele
urmdtoare,
dupdmodelulprimeilinii:
NumSrulC ifra Cifra Cifra
sutelor zecilor unitatilor
215 2 1 5
108
449
620
815
232
996
272
532
428
concursulEuclidteTnvatimatematici
-edtia 2014,201s

Cifra Cifra Numirul


sutelor zecilor unitatilor
I 2 3 r23
2 0 8
9 1 7
4 5 2
5 I 3
6 7 3
8 5 5
9 3 6
8 L 7
3 0 0

4. Scrietinumerele
dela 205la222.

5. Scrietinumerele
de la313la306.

6. Scrietitoate numereledetrei cifre, care se pot forma


folosind
cifrele1,O$i2.

7. Scrietitoate nume.elede trei cifre, care se pot forma


folosindcifrele1, 7 si 8 Sicareau cifrediferite.

8. Scrietitoate numerelede trei cifre, care se pot forma


folosindcifrele1, 7 9i8 $icareau exactdoudcifreegale.

9. Scrietitoate numerelede trei cafre,care se pot forma


folosindcifrele2;3 9i S $i caresuntegalecu rasturnatele
lor
(prinr;sturnatulnumarului ;;; seInlelege
numi)rulZa).

10.Scrielitoate
numerele de trej cifredistrncte,
carese Dot
formafolosind
cifrele9;2j 7j 4.
Concu6ulEuclldteinvat6matehati.e
- edilia2014-2015

11. Scrietitoate numerelede trei cifre, carese pot forma


folosindcifrele2; 0; 7 gi caresuntmai micidecatrasturnatele
lor.

12.Scrieti
toatenumerele
de trei cifre,careau sumacifrelor
egal;cu 10.

13.Scrietitoate numerelede trei cifre,careausumacifrelor


egal6cu4.

14.Scrietri
toate numerelede trei cifre,carea! sumacifrelor
egalacu5.

15.Scrietritoate
numerele
de treicifre,careausumacifrelor
egalS
cu26.

16.Caresuntmaimulte:numerele de treicifrecareausuma
cifreloregaldcu 25 saunumerele
de trei cifrecareau suma
cifrelore8aldcu 26.

17.Catenumeredetreicifre,aucifrazecilor
6?

18.C6tenumerede trei cifre,au cifraunitSlilor2?

19.Catenumeredetreicifre,aucifrasutelor8?

20. Catenumerede trei cifre,au cifra zeciloregal6cu cifra


sutelor?

21. Cetenumerede trei cifre,mai mici decet3O0,sunt mai


maridecetr6sturnatele
lor?
concursulEu.lidteinvag matmaticj
- ed4ia2014-2015

22. C6te numerede trei cifre, cu cifra sutelor2, au


cifra
zecilor
maimaredec6tcifraunitatjlor?

23. CAtenurnerede trei cifre, cu cifra zecilorO, au cifra


sutelormai micddecatcifrazecilor?

24. De c6teori aparecifra2 in scriereatuturor numerelor


de
trei cifre,de la 1O0la 230?

119*ytl crescator
nLrmerete:
ro7)lr]; 2r7)ros; 2oa)
920;806;713;6Oq 653.

26,Ordonatidescrescdtor
numerele:508;
108;615j
9O8j218;
347;99q a6, 712;606.

27. Comparatifiecarenum6rcu risturnatulsau:1O8j215;


333j208;965;782;563)613;I12; 564.

28. Enumerati
toatenumerelepare,cuprinse
intre 103 Sl

29. Enlmeralitoatenumerele
jmpare,cuprinse
intreS13Si
563.

30.Comparati
numerele,
scriind
in cdsute
unutdinsemnele:

to ant og; z o s I z t s ; g t g n z o z ; azo Z+ u ;


52311601; 918L_1918:gssLzot; :so! ros;
5ooLl5oo; +oon soo.

--6\@Fd,fu.f;'
-6\6
co..uBul Euclldtelnva$ matmatici
-ditia 2014-2015

B. Ptegetitepentruconcursuri

1.Continuati de maijoscuinc6patrutermeni:
Sirurile
a) 100;102j104;106;... c)300j310;320;330,...
b)20O;203;206;209 ... d) 100;200;
300;400;...

2. a) Cetenumerede trei cifre se pot scrie,folosindnurnai


ciIrcle2:3;4:5?
b) C6te numere de trei cifre distincte,se pot forma
folosind numaicifrele2;3;4;5?
c) Catenumerede treicifre,careau cifrasutelormaimare
ca cifra zecilorSi cifra zecilormai mare ca cifra LrnitStilor,
putemscrie?
d) Catenumeredetreicifre,careauexactdoui cifreegale,
sepotscrie?

3, Catecifre de 0 se folosescla scriereanumerelorde la 1 la


500?

4, Organizali
numerele de la 1 la 500in grupe,astfelincat
numerele dintr-ogrupdsi aibdaceea$isumda cifrelor.
Deexemplu,grupa1 esteformat;dinnumerele: 1;10;100.
a)scrietitoate
numerele din grupa 2.
b)Scrietitoate
numerele dingrupa3.
ci Scrietitoate
numerele dingrupa4.
d)Care grupdconlinecelemaipulinenumere?
e) Datriexemplude o grup6care sA continScel putin 6
numere.
f) Careestenumdrulgrupeicorespunz5toare celeimai mari
sumea cifrelor?

,
-x-..-Aft*Swf;ifo
con.ursulEr'clidte invali matematt.i
- ditia2014-201s

5. O carteare 120de pagini,numerotatede la 1 la 1ZO.


a)Decateoris-afolositcifraOinnumerotarea paginilor?
b) Decateori s-afolositcifra1 in numerotarea
paginilor?
c)Cetenumeredetreicifreaparinnumerotarea cartii?
d) Catecifresefolosescintotal,la numerotareacartii?

6. a) Scrietinum;rul careare cifra zecilorSi cifra unitblilor


egalecu 0 ii careestecel maiapropiatde 218.
b) Scrietinum;rulcareare cifrazecilor$i cifraunitaliloregale
cu0 $icareestecelmaiapropiat de267.
c) Scrjelinum;rul careare cifra unit6tiloregaldcu 0 5i care
estecelmaiapropiat de328.
d) Scrietinum6rulcarearecifraunitdtilor egaldcu 0 9i care
estecel maiapropiatde 524.

7. a) Scrietri
cel mai mic num6rde trei cifre,areare suma
ifrelor6.
b) Scrietri
cel mai mic numSrpar de trei cifre,careare suma
cifrelor5.
c) Scrieticel mai mare numSrde trei ifre,care are suma
cifrelor8.
d)Scrielicel mai marenum6rimparde trei cifre,careare
sumacifrelor 8.

8. Catenumerede forma a5, scrisecu cifrediteriteexisH?

9. a) C6tenumerecelmultegalecu 318Sicelpulinegalecu
219existd?
b) C6tenumerepare,cel mult egalecu 429 $i cel putinegale
cu 418existS?
c) Catenumereimpare,mai micica 6205i mai marica 513

10
-edtla 2014-2015 -,6-\e
Concu6ulEuclidtlnvali m.tematice

10.Catenumerede forma a7, cu a+b=8existS?

11.Catenumeredeformaabi,cu b imparSiaparexist;?

12.C6tenlmeredeformaiEi , cu b parti a jmparexistd?

13. a) Scrietitoate numerelecuprinseintre 710 5i 830,care


contincifra2.
b) Scrietitoatenumerelecuprinseintre120$i 672,careincep
9isetermini cu cifrepareegale.
c) Scrietitoate numerelecuprinseintre 517Si980,careincep
Siseterminicuaceeasicifri.

14. Scrieti toate numerelede trei cifre, care au cifrele


consecutive, crescAtoare
incepAndcu cifrasutelor,

15. Scrieti toate numerelede trei cifre, care au cifrele


consecutive, crescetoare
incepandcu cifraunitatilor.

16. Scrielitoate
nume.ele
deformaarc,undeo +c = b.

17.Rotunjilila
zeciurm6toarele
numere:
as; 31+ 27A;419;5O7;7Z 632t484;78t 953,

18.Rotunjiti
lasuteurmStoarele numere:
1O7t 235)481;524; 632;546t 1O7; 325; 21,9tr95

19.Dintrenumerelei
591;500;481; 918;148;300;428
a)Num;rulcelmaiapropiat de600
b) NumSrulelmaidepSrtat fatdde 100
c) NumerulegaI dep6rtat fald de 100$i500.
#-/a-tii;;1;l;;.100*'*"t, -**",.u
20.scrietiveciniifiec6ruia
dintrenumerele:
102;315j429j
599j600;728;999j898jS5S;307.

# wao4 w
ll. Aduhareasiscidereanumerelorinconcentrul
O_10o0

A. Exercitiide antrenament

L.Calculati:
a)102+315= f)715+198=
b) 72o+2o9= g) 328+139=
c)315+640= hJ259+593=
d)285+374= i) 673+249=
e) 577+379= j) s69+328=

2. Calculati:
a) 672- 429= f) 625- 444=
b) 342-779= Cla72 629=
c) 444-229= h)379 185=
dl187-772= i) 6s9-278=
e) 975-548= j) 923- 184=

3. Calculali:
a)270-189+529= f) 629-4s9+37s=
b) 679- 199+302= g)657-389+129=
concursulEu.lidtelnvatdmatemati.i
- edilla2014-201s

c)542-498+376= h)974-799+476=
-6\&
d) 918 689+111= i)859-599+209=
e)888 729+231= jJ879-780+534=

4. Calculati:
a)789 (s12+108) = =
f) 67s-(21s+178)
bl979- l2os+372) = c)s3s (109+213)=
=
c ) 9 9 9 - ( 3 0 s- 1 7 8) h)4s2-(210t106) =
d)897 (105+312) = i)61s (310+208)-
e)867 {102+308)= =
j)364 (10s+106)

5. Comparati rezultatelecalculelor:
a)3s9-(101-92) 9i 3s9-101-92
b)417-(201+80)Si 417-201+80
c) 210+105 {280+250)9i 210+105 280+250
d)350+106-(206+108) Si 350+106-206+108
e)650-380-{101-92) ti 650-380+101-92
f)480 {211-84) 9i 480-211+84
e) 6s0 {201+206)9 l 650 ZoL 206
h ) 1 86- ( 2 s0 - 1 7 s) 140-250+175
i)890- (31s+406) 890-315-405
l7s2 (2U 186) J52 264+186

5. Comparati
rezultatele
calculelor:
a)350 (99+180)Si 350-99 180
b)6s5-{215 108) Si 556-215+108
c)875-(678-514)Si 876 678+514
d)233 88 74 si 233-(88-74)
e)470 (999 878) $i 999 470+280
f)650+10153 9i 650 101+53
g)889-776+103 9i 579 388+215
h)6s6 478+218Si 768 (21s+302)
i) 1000-(900-400)Si 1000-900+400
co-1c:rsur
Eucrid
reNaeimatemarica
$-/-E.t-=
j) 650-1279+37r)
9i s76-(281+29s)

7. Aflatisumasuccesorilor
numerelor.
a)102Si99 d) 67Si182 E) 48l;i249 j) 69
Si189
b, 4rs Si108 e) 200Si199 h)64sj 178
c) 649i 2s6 f) 61s si 99 D8s
9i423
8. a)Aflati scdzatoruj,
dacddescdzutuleste485 iar diferenta
este315.
b) Aflati descazutul,dacdscdzatoruleste 487 iar diferenta
este189.
c)Aflatisuma, dacdtermeniisunt
189si 576.
d) AflaliunLrjdin termeni,dac6sumaeste
675 iar celdlalt
termeneste347.
e)-Aflati djferenladintresuma numerelor
183 9i 275 Si
diferenla numerelor 345$i282.

9.Aflatinum;rulcu275maimarede6t398.

10.AflatinumErul
cu 378maimjcdec6t672.

Xl. Marilicu517numdrul298.

12.Micsorati
cu332numErul415.

13.Aflalitermenulnecunoscut
din urmdtoarele
egalitili:
a)o-715=108 f)0+675=915
b)801-0=219 g)o 310=612
c) 310+0=517 h) 610-a=47s
d)0+418=956 iJ405+0=952
e) 210-0=96 j) 2I4+o=SoO

14.Aflatriun numArcareadunatcu 217sd


dea485.
*

14 --6\\8#H#q"i,ii\q+_u
Con.u6ul Euclirlte invalE matemati.n
- edtia 2014'2015

15.Aflatiunnumdrdincare,dacdscddem
318,oblinem173.

15. Aflatrisumanumerelorde trei cjfre careair cifra zecilor


egalScifraunitStilor
Siegalecu O 9i cifrasutelormai mici
decet5.

17. Sumaa trei numereeste479. Dacdprimul numbreste


187,aflatisumacelorlalte
doubnumere.

18.Aflatisuma a trei numereconsecutive,


Stiindci numirul
dinmijloceste217.

19. Aflatisumaa trel numerepareconsecutive,


stiindc;
num;ruldinmijloceste308.

20.sumaa trei numereeste586.Dac; primulnumdreste


123 9i al doileaesteristurnatulprimului,aflali al treilea
num;r.

21. Sumaa trei numereeste657.Sumaprimelordou; este


482, iar suna ultimelor douS este 376. Aflati cele trei
numere,

22. Aflalisumaa patru,$tiindci sumaprimelordoueeste


375,iar sumaultimelordouSestecu 40 mai maredec6t
sumaprimelor dou6.

23. Diferenla
a doudnumereeste264.Dac6num6rulmai
mareeste486,aflatinumSrul
maimic.

24. Aflati trei numerecareau suma760, dacdprimul este


248,Sial doileaestecu86 maimicdecatprim!1.
#-r'--d=r"j;.;i;;.1x;"^*,''*"."
25..Aflalj
sumaa patrunumere, lLiindca primuleste295,al
oorreaestecu 27 maimicdecdtprimul,al treileaestecu 2/
mai mic dec6tal doilea,iar al patruleaestecu 27 mai
mic
decataltreilea.

26.Aflatritrei
numerecareausuma4OO, Stjindcdsumadjntre
primulti al rreileanumdresteegaldcu al doilea
numir,iar
orterentadintreal doilea5iprimuln!m;r este80.

27.Intro tabir; de 400de locuri,vin doui grupunde cate


60
de copiigi incadoudde cate80 de copii.Cetelocuriram6n
ljberein tabdre,
dLrpdcepleaca2Ode copii?

28. La serbareade inceputde an $colar,se strangin curtea


$colii243de copiide clasele
l-jv.Copiide ctasele V_VI sunt
cu 60 fiaj mulli. ln curteagcoliiincapcel mult GOO
de
persoane. Cetepersoanemai pot veni,dupi ce se strangtoti
copiijin curteaScolji?

29. Toti cei 125 de elevide clasaa l _adintr-o


soald,merg
intr-o_lila un gpecLacol. Eisunrlransportali cu autocdre
de
cale 50 de tocJri,De c6le aulocareeste nevote,pentru
a
puteafi transportatitoli elevij,in acela$i
timp?

B. pregitire pentru oncursuri

1. Calculati
diferenla
dintre:
a) Sumatuturornumerelorimparede douacifre
9i suma
ruturornumerelor
parededou6cifre.
b) Sumatuturornumerelor -aaa
de forma ,i sumatuturor
numerelordefoha.r40

'16 _-.6\ \-eftH"r,,Sg.t


n'*-r-
-editia 2014-2015

c) Sumatuturornumerelor
-,e'\6
concursulEtlclidte invati hatematici

de forma aba 5i sumatuturor


numerelorde forma;d;
d) Sumatuturornumerelor
de forma 400 9i sumatuturor
numerelordeforma400 cuo cifr6impard.

2. Aflatirezultatul
calculului
S- I, unde:
a)5=999+777+555+333+771 5i T=A88+666+M4+222
b) S: 286+342+545+584 9i I=245+302+505+b44
c)S=232+343+545+656 ri T=L3r+242+444+555
d)5=920+830+740+650 9i f=810+720+630+540
e)S=123+234+345+456 Si I=356+245+134+23

3. a)Calulalisuma
tuturornumerelor
de doudcifre,sarise
cu
cifreimpareegale.
b) Calculati
sumatuturornumerelorde doudcifre,scrisecu
cifrepareegale.
c) Calculati
sumatuturornumerelorde dou6cifre,scrisecu
cifreimpare.
d) Calculati
sumatuturornumerelordedoueclfre,scrise
cifre
pare.

4, Calaulati
sumatuturornumerelor de trei cifre,carese pot
formafolosindnumaicifrele0j 19i2,

5. Calculati
sumatuturornumerelor
detreicifrediferite,
care
sepotforrnafolosind
numaicifrele
0; 1Si2.

6. Calculati
sumatuturornumerelorparedetreicifre,carese
potformafolosind
numaicjfrele1Si2.

7. Sumaa cincinumereimpareconsecutive
este525.Aflati
numdruldinmijloc.
concuEulEu.lidteinvati matemaflc;
- edtlia2014-2015

8. Sumaa trei numerede forma aii este 353. Aflati


numerete,

9. Calculatj
5= 1+11+111
+2+22+222+3+33+333.

10. Diferenlaa doud numere de c6te trei cifre este


96.
Calculali
ceamaimarevaloareposibilia sumettor.

11.Sumaa doudnumereeste687.Calculali
ceamai mare
posibilia diferentei
valoare lor.

12.Surnaa doudnumerede catetreiifreeste897.Calculalj


ceamaimarevaloarepos'bi16
a diferentei
lor.

13.Sumaa doubnumerede c6tetrei cifreeste561.Calculati


ceamaimic;valoare
posibilb
a diferenlei lor.

14,Sumaa dou; numereeste816.Calculalj


ceamai micb
posibild
valoare a diferenlej
lor.

15. Aranjalinumerelede la 1OOla 107in doudgrupe,astfel


inc6tslma numerelordinfiecaregrupi sdfie aceeagi.

16.impatiti numerelede la 43 la 63in treigrupe,asttet


incat
sumanumerelor dinfiecare grupdsdfie aceeasi.

17. crupatinumerele
de la 102 la 130in doudgrupe,una
caresa contindnumainumerepare alta care
Sj sd contine
numai numere impare.Care este grupa in care
suma
numeretoresteaeamaimare?

,I8
- edtia 2014-201s

18.Esteposibilsegrupatinumerele
-6-\6
concursulEuclidtelnvati matemattc;

de la 102la 132in douS


grupe,astfelinc6t una se contindnumainumerepare 9i
cealaltisi conjindnumainumereimpare9i sumanumerelor
dinfiecare grupSsdfie aceeasi?

19.Aranjatinumerele100,200,300,400,500,600,700,800,
900 in trei grupe,astfelincat suma numerelordin fiecare
grupes6fie aceeasi,

20, Caredintreurmdtoarele
numerepoatefi sumaa trei
numereconsecutive
impare:120j140;600;360j480?

't9
conculsulEuclidteinvati matematici
- edilia 2014-2015

lll. inmultireaSiimpatirealn concertulO-1OO

A, Exerciliide antrenament

1. Calculati:
a) 1x1 = f) 1x6=
b) 1 x2 = 8) lx7=
c) lx3 = h) 1x8 =
d ) lx4 = i) 1x9 =
e ) lx5 = j) 1x10=

2. Calculati:
a ) 2x 1= t) 2x6 =
b ) 2x2 = el 2x7 =
c) 2x3 = h) 2x8=
d ) 2x4 = i) 2x10=
e l 2x5 = jl 2x9 =

3, Calculati:

a) 3 x1 = f)3x6=
b) 3 x2 = d3x7=
c) 3 x3 = h) 3x8 =
d ) 3 x4 = i)3x9=
e ) 3x5 = j) 3x10=

4. Calculati:
a ) 4xl= t) 4x6 =
b l 4x2 = s) 4x7 =
c) 4x3 = h) 4x8 =
dJ 4x4 = i) 4x9 =
e) 4 x5 = j) axl0=

20
concursulEuclidteinvati matematic;
-edilia 2014-2015

5. Calculati:
a) 5 xl0 = f) 5x5=
b) 5x9 = s )5x 4=
c) 5x8 = h) 5x3=
d) sx7= i) sx2 =
e) 5 x6 =

6. Calculali:
a) 54:6= f) 24:6=
b) 48:6=
c) 4216= h) 12:6=
i) 6:6=
e) 30:6= j) 60:6=

7. Calculata:
a) 7017= fl 35:7=
b) 63:7= cl 2at7=
c) 55:7= hl 21:1=
d) 49t7= il 1417=
el 4t7= jl t:t=

8. Calculati:
a) 80:8= f) 40:8=
b) 72:8=
c) 64:8= h) 24:8=
dJ 56:8=
e) 48:8= j) e:a=

9. Calculati:
a) 90:9= f) 45:9=

b) 81:9=
c) 72:9= hl 27:9=
concursul Euclid
te lnvaldmarematici
- editia2014-201s

d) 63:9= 18:9=
e) 54:9= 9:9=

10. Calculati:
a) 100:10= fj 50:10=
b) 90:10= 8) 40:10=
c) 80:10= n, 30:10=
d) 70:10= i) 20:10=
e) 60:10= j) 10:10=

11.a) Scrielinumerelede doui ori maimaridecat


numerele:7;12j20j14;40;42;3I.
b)Scrieti
numerele detreiori maimaridecatnumerele:
8, 13;27;10;23;32.
c)Scrieti
numerele de patruori maimaridecatnumerele:
6:9; 1\ L2;20:21.

12.a)Scrieti
dublulfieciruiadinnumerele:8;
6;13;40;24.
b)Scrieli
triplulfieciruiadinnumerele:
7j 12;23;30.

13.a)Srieiijum6tateafiecdruiadinnumerele:
8) 16;18;2q 24 26;44 46.
b)Scrielisfertulfiecdruia
dinnumerele:
4; a; 12;76;2q 24;2g 32; 36; 40.

14,a)Scrietinumirulrnaimarecu2 decat12.
b)Scrieli
numSruldedoui ori maimaredecat12.
c) Scrielinumirulmeimiccu2 dec6t14.
d) Scrieti
numiruldedoudori maimicdec6t14.

produstrl
15.Scrieti numerelor
11Si7.

16.Scrietic6tul
numerelor
40Si8.

22
#prru-'-
cdncursulEu.lldteinvati matmati.e
- edilia2014-2015 -,C'\&
17.a)Scrieti sumeidintreprodusul
rezultatul numerelor 2 Si
3 Sip r o d u su lnumerelor
2 $i4.
b)Scrieti rezultatulprodusuluidintre
numdrul
2 !isuma
numerelor 3 Si4.

18. Calcula!i:
a l 2 x l 3 + 7) = f)8 x(2 +6 )=
2x3+2x7 = 8 x2 +8 x6 =

b )3 x ( 7 + a ) = e )e x(3 +6 )=
3 > <+' 73 x 4 = 9 x3 +9 x6 =

c )a x ( 6 + 5 ) = h ) 1 1 x(2 +6 )=
4x6+4x5= l 1 x2 +1 1 x5 =

i ) 6 x(4 +2 )=
6 x4 +6 '<2 =

e ) 7 x ( 8 + 3 )= j ) e x (3+ 2 )=
9 x3 +9 '<2 =

19.Calculati:
a )( 3 + 4 ) x 6= f)(3 +8 )x1 0 =
3x6+4x6= 3 x1 0 +8 x1 0 =

b ) ( a + 5 ) x 3= c )(4+6)x s=
4 .5 + b /5 =
n )( 7+ : ) , . e=
7 t<9+3t<9=
Concursul Eu.lidtelnvatl matematic;
- edltla2014-2015

d) ( 8+1 ) xl I = i) (6+l)x4=
8 xl1 +1 x1 1= 6x4+1x4=

e )( 2+ 5 ) x4 =
2x4+5x4=

20.calculali:
a )2 x ( 3 - l ) =
2 x 3- 2 x l = 5x8-5x3=

b )3 x ( 4 2 ) = s )6x(s- 2)=

c) 4 x( 6 3)= h)8x(4-3)=
4 x6 - 4 x3 = 8x4-8x3=

d ) 5x( 1 0 - 5 )= i)11x(8-5)=
5 xl0 - 5 x5 = 1lx8-11x6=

e)7x(8-a)= j )8 x(e 6 ) =
'7x8-7x4= 8 x9 -8 x6 =

21.Calculati:
a ) ( 6 - a ) x 3= r)(1 1 -2 )x4 =
6x3-4x3= ltx4-2x4 =

b)17 3)x2= =
s)(r-sJx3
1x2 3x2= 7x3-5x3=

24
*"*'"'"'"''",
:"#;1i:;:1il: --{\4p
c )( 8- 5) ' 3 = h )(8 6 )x7 =
8 x 3- 5 x3 = 8 x7 6 x'7=

d)(6 -2 )xs= i )(4 -4 )xr0 =


6x5-2x5= 4 xl 0 *4 x1 0 =

e ) ( 7- 4 ] x 6 = (5 -2 )x7 =
7t6-4x6= 5 x7-2 x'7 =

22,Calculati:
al 2 x 1 3+ 5 ) - 2 x3 -2 x 5 =
b ) 3 x ( 5+ 6 ) - 3 x5 -3 x6 =
. )4 x ( 5 + 6 ) - 4 x 6 -4 x3 =
d ) 1 0x ( 7 + 1 ) - 10x 7 - 1 0x I =
e ) l 1 x ( 3 + 4 ) - IIx3 -I1 x4 =
r)3 x ( 2+ 1 ) - 3 x2 -3 x'7
s ) 5x ( 1+ 4 ) - s x 1 - 5 x 4 =
h ) 6 x ( 7 + 0 ) - 6 x7-6 x0 =
i)1 x( 2 + 8 ) - 1 x2 - l x 8 =
j)7 x ( 5 + 3 ) - 7 x 5 -7 x3 =

23.calculati:
a)16+4)t2= f)(8 +7 ):
b ) ( 8 + 2 )r 5= e ) ( 2+ 1 o )
c ) ( 6 + 9 ) : 3= h )(3+ 1 3 )'a-
concursulEuclldteinvatematenatici
- edtia 2014-2015

d ) (2+ 1 0 ) :a= i )(l s +3):e=


e )( 3 +8 ):l=l j )(r1+i ):2=

24.Calculati:
a)(9-3):6= f)(l a-a):s=
b ) ( 1 8 3 ) :s = 120 - 2):9=
c) (2 0 - l s) :s= h)(24-13):11=
d ) \2 4 - a ) :a = i )(36 1l ):5=
e ) 1 2 61 2 ) .7= l )(4s- 1s ): l 0 =

25.Calculati:
a) 2x3 ><4 = f)3x5x2=
b) l x5x7 = 8)6x 4x I =
c) 10 x2 x4 = hl'l x2x4 =
dl '7x3 x2 = i)2x5x4=
e) 8 x2 x4 = j) 6x2x 4 =

26.Calculati:
a) 1 0 x3 x 7 21x10= fl5x3x2-5'< 6 =
bl2 x5 x9 - 45x2 = d7 x2x2 4x ' 7 =
c) 3 x2 ><8 - 24><2= h)5xlx8 8x 5 =
d ) l1 x 2 x 3 - 6 x 1l = il4x3x2-2x3x 4 =
el2 x6 x5 - 3 0 x2= i)7 x3x2-3x7 x 2 =

27. Calculali:
al2 x3 x4 4x5 = f)7x3x3 9x6=
h ) 7 x2 x3 - 6 x3= d7x2x4-4><5=
c) 2 x8 x 2 - 5 x6 = h)8x2x4-7x8=
d) 4x 4x2 - 3 x l = i|9 x2'<3- 5x9 =
e) 3 x3 x6 - 1 0 x5-- j) 4x2xs 6x6=

26
concursulEuclldteinvaF matematicl
-edtia 2014-2015
.-c\6
28.Calculati:
a )8:2:4= f)40:2:s=
b)16:8r2-- 8)53:7:3=
c) 27t313= h)81:9:3=
d ) 3 0 :2:3= i)90:3:10=
e ) 6 0 :10 :2= j)80:8:s=

29.Calculati:
a ) 4 0 :( 20 :4) = f)30 (ro:z)=
b)6 3 :1 2 7 :3 )= d42 l t 2 : 2 )=
c i 49 :\1 4 t2) = h) 48 : ( 2 a : 3=)
d ) 8 0 :( 16 :2) = i)60 (3 0 :1 0 )=
e ) 6 0 r ( 3 6 :6) = i)90 1 2 7 :3 )=

30.Calculati:
a)60:2+50:5= f) 4917+2515=
b)48:2+56:7= d 2416+2015=
h)66:11+70:10=
d) 56:7+3214= i) AO:4+27
:3=
e) 64:8+36:6=

31.Calculatri:
a)72:9-18:6= f)100:10-63:9=
b J6 0 :6- 2 5 :5= d60.3-4917=
hl8414 2at2=
d ) 63 :9- 8 :4=
j) 99:9 12:3=

32.Calculati:
aJ22x4-8'<10= f) 60:3-4x 3=
h) 4A6 24:4= d72ta 2x 4=
W-ra'-
c)30x 3 -5O:5=
Concursul Eu.lidteinvatematematici
- edilia2014-2015

h)66:3-s x 4=
d) 6 0 :2- 2 5 :5= i)50:5-2x 3=
el4A,2-2012= j)48:2-3xs=

33.Calculati:
a ) ( 6 +2 ) xl0 7x5= 0(24+26):s+(1 6 + 1 4 ): 1 0 =
b) ( s+3 ) x 8-ax 6 = E )(12-42).6+ (3 8 -t 4 ): 6 =
c) ( 8 - 3 ) x9 - 8x5 = h)(48 38):2 + (s 9 le ): 4 :
d ) ( 7 +3 ) xs-11x4= t(12-42):6+ (6 5 -rs ): s =
e) ( 2 + 9 ) x3 + 7x 4 = j) (2s+12):8 + (4 8 -3 6 ): 6 =

34.lntr-olasd sunt9 fete$idedouSori maimuttlbdieli.


Aflatic6libiielisuntinclas5.

35,lntr-obibliotecd
sunt22decdrtri
de matematicS Side
patruorimaimultec54ideliterature.
Cetecertisuntintotal
in bibliotecd?

36,Doifraliauverstele de8 ani$j4 ani.Mamaaredetreiori


sumavArstelorfratilor,iarLaLSlestecu4 animaimareca
mama.AflatjsLlmaverstelor tuturormembrilor
familiei.

37.Doi{raligemeni auimpreuna .LOani.Aflalivarsta


fiecdruiadintreei. Pestec6tianivor aveaimpreund20de
a n i?

38.Scrietic6tuldintreprodusulnumerelor5 Si4 Sidiferenla


lor.

39.Scrietri sumadintrecatulnumerelor
8 Si4 9i produsul
n u m e r e lo r 4S i6.

28
concursulEuclidtlnvaia matematici
-edilia 2014,2015

40. Scrielidiferentadintre produsulnumerelor7 Si 8 Si


produsulnumerelor 5 Si5.

c6tuldintreprodusul
41.Scrietri 7 Si8 Siprodusul
numerelor
numerelor2 Si4.

42. Scrietinumdrul8 ca produsde doi factori.Gdsilitoate


posibilitdlile.

43. Scrietinumdrul5 ca produsde trei factoridiferili. Existb


maimulteposibilitdti?

44. Calculatiprodusultuturor numerelorimparecuprinse


intre 2 9i8.

sumatuturorproduselor
45. Calculati de cetedouenumere
paredeo cifr6.

45. Calculati dintreprodusul


diferenta celormai maridoud
nLrmereimparede o cifri 9i produsul
celormai micidouS
numereimparedeo cifra,

47.scr;etinumdrul5 ca rezultat
al impS(iriia dou5numere,
in cincifeluridiferite.

48. Scrietinumarul24 ca pfodusde catedou; numere,


in
patrufeluridiferite.

49.Careesteultimacifr6a numdrului
1 x 2 x3 x4 x5 x 6x7x8x9x 10?

*
-r1-mp*#wqrfrh
'*,,'",..",.,
$/rE'---::ffi ;;iil:iif
50.Careesteultimacifr6a numdrului
7x2 +7 x2 x3+1x2x3x4+1x2x 3x4x5+ 1 x2 x 3 x 4 x S x 6
+1 x2 x 3 x 4x 5x 5x 7+1x2x 3x4x 5x 6x 7 x 8 ?

B.Pregitire pentru concurcurl

1. Or8anizati
numerelede la 1 la 9 in doudgrupe,astfetincet
produsutnumerelordintr-oSrupase fie numdr par, iar
produsul
numerelor
dina douagrupdsdfie num;rimpar.

2. AflalitermenulnecunoscLlt
dinurm6toarele egalitati:
a ) d x9 +1 8 =81 f)375 5xd=35 0
b )a \( '7 + 2) =90 B )j xa +184= 2 3 3
c) Il xa = 77 hl5xa+200=2 5 0
d ) a x5 +2 5 =75 i)3xa-25 = 2
e 1 2 0 0 - 4 ><
a =176 i)81- 4xa = I

3. Dai la triplulunuinumdradunbm27,obtrjnem
numdrul
36.Aflatinumdruldat.

4. Sumadintreun numdr,dubluls6ugi triplulsiu este36.


Aflatinumerul.

5. GSsitiun num6r,stiindcd, dacdadunjm la triplulseu


num6rul75,oblinemnumerul 90.

6.Aflaliunnumdrcare,inmultitcu S 9iadunatcu 80,dd 175.

7.Jumdtatea
unuinumir mdritacu 1G,d538.Aflatinum6rul.

30
ffis*$'['qd-r-
Concu6ulEuclldteinvalt matemati.e
-edilia 2014-201s

8. intr-olivadA in primazi un mer,in a douazi de


infloregte
doudori maimultidec6tin prima,in a treiade doudorj maj
multidec6tina douaSia9amaideparte.

a)CSlimeriauinfloritina treiazi?
b)C6limeriauinfloritinprimelepatruzilein total?
c)Cetimeriinflorescin ziuaa cincea 9ia Sasea?
d)Tna cataziinflorescoptmeri?
e) Dup6cetezilevorfi infloriticelputin20de meri?

9. loanai9i propunecain fiecarezi de vacanldsArezolveun


numdrde probleme egalcu numdrulde probleme rezolvate
in ziua precedentS. Vacantaare 7 zile iar loanaare de
rezolvat250 de probleme. Careestecel mai mic numerde
probleme cu caretrebuiesdinceapS ln primazi,pentrua fi
sigurdc; terminAde rezolvatproblemele?

10. Aflali numerele aSi D care verificE egalitatea


2, a L - lo . Gbs4itoateposibilititile .

11. O pr;jitur6cost64 lei, iar un succost63 lei. Cateprdjituri


$i cate sucuri se pot cumpdracu 120 lei? c5sitritoate
posibilitdtile.
Seaccepuii situatiile in caresecump;rjnumai
prbjituri
saunumaisucuri.

12. O cartecostd8 leiSiun caietcost;4lei.C6tec;rti Sicete


caietese pot umpiracu 200 lei? G;siti toate posibilitStile.
5e acceptd$i situatiilein care se cumpar6numaic54i sau
numatcatete.

13.Sumaa trei numereeste55.Aflatinumerele, Stiindcd al


doileaestede trei ori mai maredec6tprimul,iar al treilea
estecu 15maimicdecatal doilea.

-{-\6FffiftPfrtrru
#-r'3ais;;l;;.y," r"*u'"*.",u
14.Sumaa patrunumereeste120.Aflati numerele,Stiindc6
al patrulea
esiejumdtatedin al treilea,al treileaestede trei
ori mai micdecatal doilea,iar primulestecu 10 mai mare
decatal patrulea.

15. Cetula doud numereeste 6. Aflati cele doud numere,


Stiindcdsumalor este49.

lV. Numerelenaturalede la 0 la 1000000

A. Exer.iliide antrenament

1.Scrieticucifrenumerele:
a) zecemiitreisute f) treizecide mii $ase
suteopt
b) patruzeciSi cincide mii doi g) doue sute de mii
patruzeci9iopt
c)gaizecidemiidouisutedoi h) cincisutede mii
d) cincisprezecemii patrusuteunu j)Saisprezecemiidoud
sutenoudzeci$i$ase
e) o sutdde mii cinizeci j) treizecide mii gase
sute

2. Scrieticu
literenumerele:
a) 12s00 f) 163421
b)7432o7 a) 632104
c)518348 h)98502
d)63204 i) 23744
e)4813s j)419525

32
concu*urEucridteinva*m",".",*---6\ ffi,
-edrtia2014.201s ..-q#J

3. Completalicu rdspunsulpotrivit
a)Cifrazecilornumerului 128512este...
b) ln numdrul 208415,cifra4 reprezinti
cifra...
c) Ciframiilordinnum;rul57213este...
d)Cifrazecilordemii dinnumirul28713este...
e) Cifrasutelordemii dinnumErul417815este...

dupdmodelulprimeilinii.
4. Completatritabelul

Nu m a r Cifra Cifra Cifra cifra cifra


suretor zecilor miilor sutelor zecilor unitdtrilor
de mii de mii
123 504 1 2 3 5 0 4
27 Ala
751207
841302
18 207
231422
108512
1474
2 073
45 222

5. Completali cuincetreinumere:
$irurile
a )4 55 7 ;455 8 ;4559;...

b) 121O1;121,O3;12 105;...
c) 11100;11 110;11120;...
d) 5 000;5 100;5 200j...
e) 10000;11000;12000;...

sp#
&-/ts= .",".",.,
j:,*,,
:.J;,j:i:;:rx
6. Scrielivecinii
fiecSruia
dintrenumerele:
a) 12108 f)49 501
b) 3s 47s d 23 634
c)46519 h) 123508
d) 7s3123 i) 20s01
eJ12421O j) 653128

7. ScrielinumerelecorespunzStoarecerjn!elor:
a) NumSrul carearesuccesorul
123514este...
b) Num;nllcarearepredecesorul 238714este...
c) Num;rulcarearecifrazecilorO$iestecelmaiapropiat de
23518este...
d) Numdrul carearecifraunitdtjlor
O 5iestece maiapropjat
de 218513este...

8, Srietiin
ordinecresc;toare
numerele:
72 3OL;40 5OO;6372O1;I45 30O;3735O4;2360I Ig j6I;
2O2513; IIl 573t63 512.

9. Scrietiin
ordinedescrescdtoarenumerele:
1 7a\ 23 512;45 7Oi; 63 233;49 513;63't rBI; 272 348;
100001;23617;507151.

10.Comparali numereleti scrietisemnele


potrivite.
a) 18501Si23604 f) 20001$i20O1O
b) 23 180si 45 306 e) 18060$j t8 600
cl532715i53721 h) 12345Si1324s
d) 684029i 68400 i) 27 SOrSi27 SIO
e) 187009i 1 870 j) 63 123S'63 120

11.Scrieti parecuprinseintre
numerele 12345Si123G3.

12.Scrieti
numerele
imparecuprinse
intre11514Si1L 526.

34
-,5\&
con.ursulEuclidtelnvati matmati.;
- edltia 2014-2015

13.a)Scrieji celmaimicnumArde patrucjfrediferite.


b)Scrieti celmaimarenumarde patrucifre.
c) Scrieticelmaimarenumdrdecincicifre.
d) Scrieticelmaimarenum6rpar,de cincicifre,scriscu cifre
diferite.
e)Scrieti celmaimicnumdrimpar,scriscugasecifrediferite.
f) Scrielicel mai marenumdrde tasecifre,scflsnumatcu
cifrepare.

14.Rotunjiti
la zeciurmAtoarele numerei18501;231417j
17508j9 659;85 173;93 274t !01 5O3;74 6!5; 23 603,
r73209.

15.Rotunjili
la mii urmitoarele
numerei18501;231417;
17s08j9 659;85173;93274;10!503.

B. Exercitilde concurs

1. Sedaucifrelei2j 0;5;7;4,
a) Scrietitoatenumerele de cincicifrediferite,carese pot
formafolosind numalcifreledate.
b) Scrieticel mai marenumdrde patru clfre diferite,carese
poateformafolosind numaicifrele date.
c) Scrietitoate numerelede patru cifre diferite,carese pot
formafolosind numaicifreledate.
d) Scrietitoate numerelede maximtrei cifre, care se pot
formafolosind numaicifreledate.

,ilq",-.'-*
-,c\@h"Fs*f,
Concursul EuclidteTnvai;matehati.;
- editia2014-2015

2.Sedaucifrele: 1;2; 3; 4; 5i 6.
a) Scrietitoatenumerelede $asecifre diferite,careincepcu
cifra6 tise termindcu cifra1.
b) Scrielitoate numerelede $asecifre diferite,careconlin
secvenlade cifre123in aceastdordine.
c) Scrietitoate numerelede patru cifre diferite,care sunt

3.scrietitoate de patrucifre,careausumacifrelor
numerele
35.

4. Scrielitoatenumerelede patrucifre,careau sumacifrelor


5.

5. Un num6rde cincicifre,are sumacifrelor45. Careeste


sumaifrelor
succesorului
sdu?

6. Determinali un numSrde patrucifre,careare ciframiilor


egaldcu dublulcifreisutelor,cifrasuteloregal6cu dublul
cifreizecilor,cifrazeciloregal;cu dublulcifreiunitelilor.

7. Aflati catenlmere de patru cifre,au cifra miilor egalScu


de5 oricifraunitatilor.

8. Determinatitoete numerelede patru cifre,careau cifra


miiloregal;cu de 5 ori cifraunitatilor9i sumadintrecifra
miilorti cifraunitatilor
egalScu sumadintrecifrasutelorSi
cifrazecilor.

9, Determinati cel mai mic numdrimpar,de cincicifre


distincte,carearesumacifrelor24.

36
concursul Eu.lidtelnvaFmatemartcl
- editia2014-201s

10. Determinati cel mai mare numir par, de cinci cifre


distincte,carearesumacifrelor40.

V. AdunareaFiscidereanumerelorde la 0la 10000

A, Exerciliide antrenament

1. Calculati:
al3747+r235= f)3721-7a64=
b)6 500+3401= Cl2013 L977=
c)2aO3+6742= h)4 230 1988=
d) 5 231+4353= i) 6 532-5 454=
e)7 305+1421.= i 3 427-3 32o=

2. Calculali:
a)2a72+1749 -3 O74= t)6733 2 432-7 A s 3 =
b)6 750-5 432+1821= d7 A 4A -5732 1 9 3 2 =
c )201 3 - 1 0 8 4 +3523= hl9 794-2342-5 425=
d) 6 210 4 358+5957= t l6 y t o 4 523- 26 t 5 =
e )9 9 9 9 - 8 96 0 +2
473= j)6s76-1973 2 347=

3. Calculati:
a) 3 423+1,A47+2 O73= f) 3 201+4s06 6 903=
b) 2 723+2a4A+2963= g)4130+2748 5 000=
c) 1848+1753+1965= h) 5 235+176s-6400=
d) 2 178+1863+1654= i) 6 393+2401 7 208=
e)6153+1001+1024= j)7 224+1A06-6274=

4. M;riti cu 2 048urmdtoarele numere:171q2 315;62aO;


S 343;4 373; 2 675: 3 543)4 52, 1 969; 2 OL3.
concursulEuclidteinvatl matematice
- edilia2014-2015

5. Micaorati
cu 1 849urmStoarele numere: 6 523;4 712;
5 230;7 74O;a 997; 9 654; 1 957;3 7I5; 4 629;2 OI3.

6. Adunati
sumanumerelor
4 123Si2 3S4cu numdrul
3 145.

7. Micsoratri
sumanumerelor
6 1509i 1 423 cu numdrul2
405.

8. M;rili diferenla
numerelor
3654Si2347cu
numbrul
1407.

9. Micsoratisuma numerelor4 357 9i 2 69Acu diferenia


numerelor6 5739i4 987.

10. DacedescSzutul
este6 513 Sidiferentaeste3 748,care
estescEzdtorul?

11. Dacd sumaa doudnumereeste4 507 9i unuldintre


termenieste1 747,careestecelSlaltiermen?

12. DupAce micsorSm cu 1 654un numdr,oblinem6 345.


Careeranumdrulinilial?

13.Dupdce md.imcu 2 315un num;r,oblinem4 639.Care


eranumSrulinitial?

14,intr-o livaddsunt 2 743 meri Sicu 1 9G5mai putini peri.


Calipomisuntinlivadi?

15.Untermenal aduniri'este2 315,iarceldlalt


estecu
1 805maimic.Aflatisumacelordoitermeni.

15.Aflatisumaa treinumere,
gtiindcdprimulnumbreste

38
Concursul Eu.lldtinvat! matematici
-ditia 2014-2015

2 475,al doileaeste cu 1 230 mai mic dec6tprimul,iar


treileaestecu875maimaredec5tal doilea.

17.Aflatitermenulnecunoscut
din egalitilile:
a)a-1A75=3642 tl,3750+a =3964
b)o+24'13=5602 d a-2784 = 5635
c)3543+a = 6503 h )6 5 4 2 -a =3 2 42
dl6208-a=4216 1)a+1969=200+
e)a+1675=2328 )) 724'l a = 6208

18.O fermdproduceintr-o zi 2 174litri de laptedevac; 9i


3 408 litri de laptede oaie.ln ziuaurmdtoareproduce2 986
litride laptedevacdti 1947litridelaptedeoaie.
a) catrilitri de lapte de vacda produsin total in cele doud
zile?
b)C6lilitridelaptedeoaiea produsin totalinceledouAzile?
c) Catilitride laptea produs in rotalin celedouSzile?
d)Tnce2ia produsmaimultilitride lapte9icuc5ti?

19.Careestediferentadintresumanumerelor1 675Si2 503


lor?
Sidiferenta

20, Aflati suma a trei numereconsecutive, $tiind c6 unul


dintreeleeste2 305.Gesititoate
posibiljtilile.

21. Aflaii sumaa trei numereimpareconsecutive,Stiindcd


unuldintreeleeste1 975.Gdsilitoate
posibilitdtile.

22. Aflati sumaa patru numerepare consecutive, Stiindc5


unuldintre posibilit5lile_
eleeste2 012.Gdsititoate

23.sumaa patrunumereeste3 278.Fiecare


dintrenumere
semSre9te
cu 1001,Careestenouasum;a numerelor?
Eucdtnn*limatemtici
#-/-a-conctrsur

24. Sumaa cincinumereeste 6 358, Fiecarenumbrse


mic$oreazd
cu 564.Aflatinouasumba numerelor.

25.Sumaa patrunumereeste5 748.Doui dintrenumerese


meresccu 2 014,iar celelalte
dou; se micaoreazS
cu 1045.
AflalinouasumEnumerelor.

26. Sumaunor numereeste4 765. Din sumdse Sterge


numerul637.Careestenouasumda numerelor?

27, Sumaunor numereeste 8 725. Din sumSse gterg


1 235gi642,Careestenouasumda numerelor?
numerele

625+626+627+628+629+630+63 1+632+633
Ce termeni trebuie $terti din sum6,astfelincat rezultatul
adundrii
sefie u1 254maimicdec6trezultatul inilial?

29.5ed; suma:
71I+7 12+713+714+7t5+7 t6+777+778+719+720.
In fa tac6r uinumS rtrebuie
schimbatse mnduin
l " + " in " "
astfelincat rezultatulsumeisd se micAoreze cu 1434?

30. Seddnumdrul
N=9999 1234-s7O 423-23t l2O 672.
ln fatac;rui termentrebuieschimbat semnuld
astfelincatvaloareanumdrului/Vsdfie maimarecu 846?

40
-,6\6
Con.ofsulEu.lidteinvatematematici
- edifa 2014-2015

B. Pregitire pentru concursurl

1.Seddsuma5=100+101+102+.....+125.
a)Celitermeni aresumaS?
b) Cate grupe de c6te doi termenj putem forma cu toli
termeniisumeit folosindu-io sjngurd
datd?
c) Calcufali100+125j101+724;702+123.
d)AflativaloarealuiS.
e) CetermentrebuieStersdin sumat astfelinc6t valoarea
luiSs5scadd cu238?

2. Sed5sumaI=250+251+253+.....+275.
a)Calculatrivaloarealui f
b) in fata cbruitermentrebuieschimbat semnuldin,,+,,in
" " astfelincatvaloarea lui fsA scad;cu 512?
c) Putemschimba un singursemndin "+" in " ,, astfelinc6t
valoarea lui Isd scad;cu560?

3. Sedaunumerele:
A=310+311+....+344+345
Si B=2IO+211+....+244+245
a)Caredintrenumerele,4
SiEaumaimullitermeni?
b)Careestevaloarea
diferenlejA
-B?

4. Sedaunumerele:
A=180+181+....+210+211 9i 8=179+180+....+209+210.
a)Caredintrenumerele,4 9iBaremaimultitermeni?
b) Careestevaloareadiferentrei/ 8?

5. Grupatinumerele21O;211;212 ....245
fn doudgrupe,
astfelinc5t
sumanumerelor grupds6fie eceeasi.
dinfiecare

-x-l-mF*Sg,{,t*-
^
con.ufsulEuclldteinva$ matematicd
- edtia 2014-2015

6. Sedi numdrulS=101+103+105+....+129.
a)CareesteparitateanumdruluiS?
b) Expliati
de ce,oricumam schimbasemnedin "+" in "
valoareasumeiS nu poatedeveniegalS
cu0.

$ iz
7. Sumaa zecenumerede catetrei cifre este1044.Explicatri
de ce printrecelezecenumere,existScel putindoudnumere
egale.

8. Sumaa zecenumereimparede catetrei cifre este1098.


Explicatidece printecelezecenumere,existScel putrindoue
numereegale,

9. Calculati
sumatuturoanumerelor
de patrucifre,carese
scriufolosind
numaicifrele19i0.

10. Calculatisumatuturor numerelorde patru cifre,carese


scriufolosindnumaicifrele1Si2.

42
-,C'\&
concursulEuclidtinvaF matematic;
-edtia 2014-201s

Vl. UnitSlide misuri

A. Exetciliide antrenamenr

1. Alegetidintre unitSlilede misurSde mai jos pe cea


potrivitd
pentrulungime:
a)secundeb)metri c) kilogram d) litri

2. Alegetidintreunitatllede misurSde mai jos pe cea


potrivitSpentrugreutate:
a)secunde b) metri c) kilogram d) litr

3. Alegetidintre unitdlilede masurl de mai jos pe cea


potrivitd
pentrutimp:
a)secunde b) metri c) kllogram d) lttri

4. Calculati:
a)280m+450m= f) 5547m-3250m=
b)621m.89m= g)7347m-2013m=
cl735n+2347tn= h) 22f4n -1717m=
d)638m+4736m= i) 650m-25m=
e)982m+85m= j) 475m-305m=

5. O sfoar6de 14 metrisetaiein bucalide cate2 metri.Cete


buc6tise obtln?C6tetdieturiaufostnecesare?

6. Pe o stradi de 2000de metri se planteazicopacidin 10


metriln 10 metri,de o parte$i de cealaltia str;zii.primul
copacseaflSintr-uncap;t al strizii. CAI|copacis-auplantat?

43
Concorsul Euclidteinvati matematici
-edilia 2014-201s

7. Un elevare de parcurspani la 5coal5,


un drumde 2 km.
Catikm parcurge elevulintr-o
sdptdm6ne, pe drumuldintre
casiSiScoalS?(Sdpt6mana seconsideridecinizile)

8. Din 20 m de mdtaseputem croi 4 rochji.C6tl metri de


mStase pentru10rochii?
suntnecesari

parcurge
9. Un cdlStor un drumin trei zile.Tnprimazi merge
25 km, ceeace reprezinti un sfert din drum.Tna doua zi
merge37km.Catikmparcurge in ultimazi?

10. Calculati:
a)2O0O I -47a1= r)2347 I + ....1= 6478l
b)1080/ + 576l-368/ = t7 6 6 -....1=745t
t
c)l'748t -....t:893t h J4 0 l .2:....1
d)....t 6s0t=2348t x3 = 63/
i )....t
e)....1+ll2ll= 43671 j) 187sl - ....1= 2531+ 6781

11. Dintr-unrezervorde 10001 de motorind,se v5nd in


primazi 2781,in a douazi cu 101I maimult,jarin a treiazi
restul.Catilitridemotorind
s-auv6ndutin a treiazi?

12.O cantitatede 54/ de apdseimbuteliaz6


in bidoane
de
6/ . Catebidoane
suntnecesare?

13.Lao petrecerese consum68 sticlede cetedoi litri de suc.


C6tilitridesucs-auconsumat
la petrecere?

14. Fiecarecopildintr-oclas: beao jumStatede litru de ap6


intr-o zi de $coal6.Dacdin clasbsunt 24 de copii,aflaticati
litrideap; consumS eiintr-ozi de9coa15.

44
,6\6
Concu6ulEuclidtetnva$ matemati.S
- edt ia2014- 20 1 s

15.Un baxde apeplatbare 6 sticlede c6teo jumStatede


litru.Cetrilitride
ap; areun bax?

16,Un baxdesucarecate6 sticlede un litrutijumitate.Cati


litridesucareun bax?

17. Un om consumd 4 sticlede o jumitatede litru de apd


intr-ozi.CAtilitrideapAconsumA in doudzile?

18.Un c6inebeao jumdtatede litrude apdpe zi.C6lilitride


apebeain patruzile?

19.Dintr-unbutoide vin sescotin primazi 10/, in a douazi


de doubori maimullidecatinprima,iarin a treiazi dedoui
ori mai multidecatin a doua.Dacdbutoiulate LzOl, afla\i
c6tilit devinaur;masdupdceletreizile.

20.Completati enunlurilel
a)o zi are.....ore c) un minutare.,,,,secunde
b) o ordare.....minute d)o septimaniare.....zile

21. un elev de clasaa lll-a invata4 ore pe zi, de luni p6n5


vineri.AflaticeteoreinvalSintr-os5pt6man5.

22.O ori de cursare50de minute,iarpauzaestede5


minute.Dac;un elevare5 oreintr-ozi, aflaticateminutest;
la scoalS.

23. L,nelevparcurge drumulde acasdp6n6la 9coald in 20


minute,iarla $coal6sta4 ore.Aflatic6teminutelipseste
de
acas6elevulintr-o
zi detcoali.
$-r'-d'- *,1,
.,*-.,,",
:1il$i:r.lxi"
24.loanaareunfratecu 7 animaimic,Dacdloanaare10ani,
aflalic6lianiarefrateleei.

25. Doifrati gemeniau impreund16 ani.Aflalic6tiani are


fiecare.

26. Mama9i tatSlau impreuna61 de ani.Celianivor avea


impreund
peste2 ani?

27. Bunicaaducede la pialS2kgde rotii, 1kgde castraveti


9j
un pepene de 3kg.Catekgauin totaltoatecump6riturile?

28. Din 8kg de castraveliiese un borcande murdturi.Cate


borcanede muraturiseobtindin 4okgde castraveti?

29.1kgde rosiicoste2lei, unulde castravetri


costd3lei, iar
unul de ardeicostd4 lei. Cet cost62kg de rotii, 2kg de
castraveliSiojumitate
dekgdeardei?

30.O cartecostd15leiSiuncaietcosta4lei. Cetileicostd10


cartiSi10caiete?

B. Pregitire pentru concursuri

1. Dintr-unsacde 5kgde sare,jumatatese folosestepentru


murdturiSio treimedinrestpentrum6ncare. C6tekgde sare
rdmanin sac?

2. Un c5l;torparcurge
un drumde 24 de km in 3 zjle,astfel:
in primazi parcurge
jumbtate,
in a douazi parcurge
jumdtate

46 -{_\e{"#fu{rMi_
din ceta parcurs
-5\6
con.u6ul Euclldteinv.te marematici
-ditia 2014-2015

in primaSiin a treiazi parcurge


restul.C6!i
kma parcursina treiazi?

3, Treifratiauimpreune 12ani.Fiecare dintreei a! maimult


de un an 9i toti au varsteleexprimateprin numereintregi.
Aflativ6rstafieceruia.GSsititoateposibilitdlile.

4. O livadeare10randuride pomi.Fiecare
r6ndare120m,iar
pomiisuntplantatidin 3 in 3m. DacEjum6tatedin randuri
suntplantatecu meriSijumatatecu peri,aflatic6timeri9i
catiperisuntinlivadi.

5. Pentruconfedionareaunei bluze sunt necesari3m de


material, iar pentruo fustdsunt necesari 4m de material.
Aflali cStebluze9i catefustese pot confeclionadin 20mde
material, f5r5 sd rdmane pierderi. GSsiti toate
posibilitatile.(Se
admite 9i cazulin care se confeclioneaza
numaibluzesaunumaifuste).

6. Un kg de merecostS5 lei ti un G de perecost; 6 lei. Cete


kg de mere Sicate kg de perese pot cumpSracu 60 de lei,
fird a se primi rest?G6sititoate posibilitetile.(se
admiteSi
cazulincaresecump5rS numaimeresaunumaipere).

7. Orarulunuielevarat6astfel:de luni pani miercuriarec6te


5 ore,joi Sivineriare 4 ore. Drumuldus-intorsintre casdSi
9coaldliia in fiecarezi cAteo jumStatede ora.AflaticSteore
petrece elevullaScoale 9ipedrum,intr-osEptimane.

8. MoSCrdciunst6in fiecarecas; 5 minute.ln catecaseintr6


MoSCreciunin 2 ore?
concorsulEuclidteinvalSmatematicE
- edilia2014-2015

9. Intr-ocurtesunt4 brazi,asezatiin liniidin5 in Sm.Fantana


se afldpeaceeasi liniecu brazii,la 6min fatdde primulbrad.
BuniculundSfiecarebradcu o gileatbde ap69i poates6
ducd doud g6leti la un drum. Aftali c6ti metri parcurge
bunicul, pentrua udatoti brazjigia seintoarce lafant6ne.

10. Pentrua vopsiun peretesunt necesari6,/de vopsea.De


cati litri de vopseaeste nevoie pentru a vopsi in doud
straturi,toli peretiiuneicase?

V . Notiuni de geometrie

A. Exerciliide antrenament

1. Desenatio
dreaptiti unsegment
dedreaptd.

2. Desenalio dreapt6,un punctin exterioruldrepteipe care


il notdmcuA Siun punctpedreaptd, pecareilnotim cuB.

3. Desenatio
linlefr6nt;inchis6,
formatddin6 segmente.

4. Desehati
untriunghi,un
p6tratgiundreptunghi.

5. Desenatri
dou; dreptecarese interseteaz;
intr un punct.

6. Un patratare perimentrulde 20cm.


Aflatilungimea p;tratuluiSidesenati
t.

7. Un dreptunghi
are lungimea
de 4cm Si ldtimeade 3cm.
perimetrul
Calculali dreptunghiului
sidesena!i_1.

4A
f6enfo-'-
8. L,ntriunghiare
laturile
-,f\6
concursulEu.lidteinvat; matemattci
- edilia 2014-2015

de3 cm,4cmSiscm.
Calculatiperimetrul
triunghiului.

9. Cetepatratesuntln figurd?

10.Catep;tratesuntln figurS?

11.CatetriunghiurisuntTn
figuri?

unpitratln 15pdtrateegale.
12.Tmp64iti

.-u-'t-mffin**rft
"*,,."*''",,",
$-r,-D--t-- !i|1;;i;;",;x;"
X3.Un dreptunghi cu lungimade 3cm9j ldlimeade 2cmse
imparte in 6 pStrate. Realizatiun desen corespunzdtor
textuluigicalculati
perimetrul
unuipdtrat.

14. Un triunghicu toate laturileegaleare perimetrulde


12cm-Caticmareo latur;a triunghiului?

15. Din 8 patrate cu latura de 1cm, se formeazd un


dreptunghi. perimetrul
Calculati dreptunghiului.
G6silitoate
posibilitdtile.

B. Pregitire pentru concursuri

1. Un dreptunghi are perimetrul


de 8cm.Aflatilungimea
Si
gtiind
lSIimea, c5suntexprimate prinnumerenaturale.
Gisiti
toateposibilitdtile.

2. Untriunghiare de gcm.Aflatri
perimetrul lungimile
aaturilor
sale,Stiinde sunt exprimateprin numerenaturaleSi cd
sumaoricdror doudlungimide laturitrebuiesdfie maimare
ddecata treia.Gdsiti
toateposibilitdlile.

3. imparlili un pdtratin 6 pdtratecaresd nu se suprapuna


dars5acopere completpdtratuj.

4. Undreptunghi
areperimetrul
de4ocmSilungimea
de4 ori
maimaredec6tlSIimea.
Aflaliperimetrul
dreptunghiujui.

5. Jum;tatealaturi;unuipStratmicaorat;cu 3, esteegali cu
cel mai mic numdr par diferit de O. Aflali perimetrul
patratului-

50
Concursul
-.6-\8
Eu.lidteinvalSmatematlci
- edtia 2014-2015

unuipdtratesteegalcu produsul
6. Perimetrul dintrecelmai
mic ai cel mai mare num;r par de o cifr5.Aflati latura
pStratului.

7. Perimetrulunui triunghieste de 30cm.Aflati laturile


triunghiului,Stiind cd sunt exprimate prin numere
consecutive.

8. Aflatiperimetrul gtiindc6 sumadintre


unui dreptunghi,
lungimea SilStimea
sa estede 14cm.

9. Aflali l!ngimealaturiiunui pdtrat,gtiindcd perimetrul


p6tratului este egal cu perimetrul unui dreptunghicu
lLrngimea de7cmsi ldtimeade5cm.

10. Aflatiperimetrulunui dreptunghiale c;rui laturisunt


exprimate prin celemai mici nlmere pareconsecutive de
douScifre.

{z
8, 21,{a
51
ra
u6'r ,/ r-"L\- concursulEuclidte invaF matematki
e].Y ./ L//
+- -e d i ti a2 o l 4 -2 0 r 5

Probleme
datela
Concursul
EUCLID

db
Sfef30

H,ffi#*"n'ii
-,6\8
Con.ursulEuclldte inva$ matemattcl
-ediiia 2014-2015

CONCURSUL
DEMATEMATICAEUCLID

TEST1

NOTA.
Lasubiectul
I existiunsingurrispunscorect,
Lasubiectul
ll sevadadirectr6spunsul.La subiectelelttsi IVse
cerrezolverile
complete.
Seacorde10punctedin oficiu.-Iimpde lucruefectivr2 ore.

SUBIECTULI
1)CaredintreurmAtoarele
numereestecelmaiapropiat
de
251
al26 b) 19 c) 30 d) 10

numereestepar?
2,,Caredintreurmdtoarele
al ro2 b) 17 c) 39 d) 4s

3) Careestenum;rulcu 10maimicdec6t72?
a)s2 b )82 cl27 d )6 2

4) Careestecelmaimarenum;rdintreurmbtoarele?
al1o2 bltz c)5 d )9 0 0

5)CareestecelmaimicnumSrformatcutreicifrediferite?
a) 102 b) 100 c) 101 d) 721

SUBIECTUI.II
1)Scrietinumdrul cu 100maimaredecat91
2) Scrieli
trei numereconsecutive,ln
ordinecrescdtoare/
gtiindc; al doileaeste20.
E-"rD.-= rri;;,;;;;;",a,"
',",""'",
-'"o "-
3)Scrieli numdrulcu 7 maimicdecatdiferentanumerelor20gi
3.
4) Scrietivaloarea
termenuluinecunoscut dinegalitatea
{..d,,)
a- 7 =2 0 .
5l Scrieliurmdtorultermendinin$iruirea
de numere
9 5 ,90 ,85 ,80,.......
6)Scdeticelmaimicnumdrdetrei cifre,carearesumacifrelor
4.
7)Scrieli
oadunarecu rezultatul
250.
a)scrrelitoatenumerelede douEcifre,cusumacifrelor3,
mai
micidecat25.
9)Scrieticevarstiva aveapeste4 aniun cop careareacum4
ani.
10)ScrietiosumESiodiferen!;cu acela$j rezultat.

SUBIECTUL
III

ta etapafinalda Corcursului NationoldeMotenoticdEuclid,


participadin clasaa llt-a patru elevi de la
Scoalaft 77 pio
Erdiioru,Bucure$ti,pecareii denumim4 A CSiD.
Profesoriigcolii vor sd Stie ce posibilitdtiexistd daAse
formeazd unclasament numaicuei,
Deexemplu, o posibilitatear fi sbavemordinea BDAC

a) Tnc6tefeluriputemfaceclasamentul, astfelinc6t4 A $i C
sEfie situatiunullangbaltulineceastb ordjne?
b) ln c6tefeluri putemfaceclasamentul, astietinc6tI sd fie
situatimediatdupi4 SiD sdfie situatimediatdupbC?
c) Tncatefeluriputemfaceclasamentul, dacaA esteprimul,
iarI esteultimul?
d) Tncatefeluriputemfaceclasamentul, dacaA ,i I sunt
situatialeturat,
ia. C aiD suntsituatialdturatnu neapdratin
aceestiordine?

54 --r\@P#ffffn'frh
-dltia 2014-2015
-,6-\8
Con.uEulEuclidtelnva$ matematici

e) ln c6tefeluri putemfaceclasamentul,
dac6A, B 9i C sunt
situatialSturalnu neapdratinaceastb
ordine?
0 in catefeluri putemface clasamentul,
dac6A estesituat
primul?
g) Careestenumirulde posibiliteti
de ordonarea celorpatru
elevi?

SUSIECTUL
IV

HoropAlbwea se oia de so\iepelataimpdrctuluiRotu.


Elaredetrecutmaimulteteste,printrecareSiurmbtorul.
Sedd un pitrat mareimpSriitin 9 pdtraternaimici.in fiecare
pdtratmaimicpunemcateunadincifrele1,2,3,...,9.
Liniilein pdtratulmaresunt orizontale, iar coloanele sunt
verticale.

a) Cetestesuma1+2+3+...+9
?
b) C6teste15+15+15
?

ElrSspunde la intrebdrile
acestea Siprimeste un nouset de
intreberi,pusela calede OmulSpAn.Spunemcd un pitrat
marecompletatcu cifrelel,2,3, ,,, ,9 este,,nagic"dad suma
cifrelorde pe fiecarelinie 9i de pe fiecarecoloandeste
aceeasr.
Deexemplupdtrat!l din dreaptaeste,,mogic".

c) C6testesumacifrelorde pe o linieSicetestesumacifrelor
de e o coloaniintr un petal,mogk"?
d) Completeaza pStratulaldturatastfelincat sd avem unul
,,mogic"difetitde exemplulde maisus.
con.usul EuclidteinvaF matem.tici
-dilia 2014-2015

e)-ExplicSde ce putemconstrujcel putin g pi1r:ate


,,mdgice,,
diferite.

R;spundecu bine$i la acesteintrebdriSivineZmeulgi ii di


urmStorul test.Un patrat este ,,supermogic"dacd este
,,mogic" Si dacd are suma cifrelor de pe fjecare
dia8onalSegal; cu sumacifrelorde pe fiecarelinieSide pe
re.are cotoan6.De exemptupiitratuldin dreapta
este
rrsupern0gic".
f) D; un exemplude p6t at,,supermogjc"difetitde celde mai
5US ,

g),Explicdde ce existdcel putin 4 pdtrate


,,supermogice,,
diferite.

TEST2

NOTA.
LasubiectulI fiecareexercitrlu
are un singurr6spunscorect,
Lasubiectulll sescrienumairdspunsul fiecdruiexerciliu.
5eacordd10 punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.

SUBIECTUI.I
Laexercitiife7, 2, 3, 4 Si5 incercuiiiliteracorespunzdtoare
r5spunsului
corect.

1) Careestecelmaimarenumbrdedoudcifrecarearesuma

al47 bl s0 .132 dl14


2) Cat este diferenladintre dou6 numereimpare
cohsecutive?
a)1 bl2 d)4

56
d&m-,-
-.C'\E
concursulEu.lidteinvali matematici
- edtia 2014-2015

3)Cetestesumacifrelornumdrului
235?
a)9 bl 10 .17 d) 1 1

4l Care este cel mai mic numbr de dou6 cifre care are
diferenlacifreloregalicir 2?
al20 b) 13 .1 3 1 d)85

5) Caredintreurm,toarelenumereare cifrasutelor3?
a) 3s2 b1243 c) 132 d)43

SUBICCTUL
II

1)Scrieti sumanumerelor 3439i282.


2)Careesterezukatul calculului 11+22- 33?
3) Un copilmSnance intr-ozi patrubomboane ti a douazi cu
douemaimult.Catebomboane a manatinceledou6zile?
4) Scrietinumerul25casumidetreinumere.
5) Careestecel mai mic numbrde trei cifre,careare suma
cifrelor9.
6) Scrietide c6te ori apare cifra 5 in scriereanumerelor
cuprinse intre20Si40.
7) Scrie!catenumerede doudcifreau sumacifrelor7.
8l Careestetermenulo din egalitatea o + 20 = 49.
9) 55sescrieinordinecrescdtoare numerele:
27, r0o, o, ss, 24s-
10)ScrietinumSruldetrei cifre,careare cifreleegaleSjsuma
cifrelor5.

suBtEcTUt"
Il

fJntir de 5 numerediferite,asezatecrescdtoreste,,perfec(
dac6sumalor esteegalicu 31 Sial cincileanumSrestede 3
ori maimaredec6tprimulnumir.
S-//E'*-::ffi $ri:.rif
"*o'".'",.,
a) Dacdprimulnumdral unui Sir,,perkct' ar ti egalcu 1, c6t
ar fi al cincilea
numAr?.............
b) DaeprimulnLrmdraj unuitir,,pertect,,ar fi egalcu 2, cat
arfi al cincileanumdr?.............
c) Explicatide ce nu putemavemun Sir,,pertecfcu primul
numaregalcu 1
d) Explicatide ce nu putemavemun tt ,,petkct" cu ptimul
num;regal
c u2
e) Explicatide ce nu putemavem unSir,,perfect"au pdmul
numam r ai
maresauegalcu4
fl Cetar puteafi primulnum al unuiJi
un exemplude tir,,petkct,,. "perJect"?
g) Scrietri

SUSIECTUL
IV

Unjoc pe calculator are urmdtoareleinstrucliuni


: un patrat
este imperiit in 4 pdtrSlelemjci numerotateca in figLtra
alSturat6.Fiecarep6trdlel este colorat in atD sau negru.
Notdmc! o culoarea albSicu/) culoarea
negru,

a)ln c6tefeluriputemcoloraun pbtrilel mic?

Joculaclioneazd astfel:cenda9ez6m sdgeatape un pbtrdtel,


acesta Siceledouevecinecu el (careau o laturi comundcu
el) i9i schimbdculoarea:ce era alb se facenegru9i ce era
negruse face alb. Not;m p1 alegereapdtrdtrelului 1, p2
alege.ea pStrStelulur
2,etc.
b)in catefeluriputemasezasdgeata in pbtrat?

cl CLrmse transformdpdtratul dacd a$ez6msSgeatain


p6tr;telul4?

58
-edtia 2014-201s
-.6\&
con.ufst]lEu.lidteinvet; matematke

faf;l
d) cum setransformepdtratulLgL3.ldacSasez;ms;geatain
p5tr;!elul3?
EI'l
e) Cumse lranslof-n;pbtratulLgLg oac; asel;n sageata
inteiinp;tretelul1,apoiin pStriteJul
2, apoiin p;tr:[elu]3?

f) Catepdtratediferitcolorateexist;in total?

g) Scrieliincefel trebuieaSezatd
sdgeata, astfelincatdup; o
seriede transformdri,un petratcu toate petrStrelele
colorate
cu negrus5ajung5cu toate pdtrdteielecoloratecu alb.

TEST3

NOTA.
Lasubiectul
I fiecare
exercitiu
areunsingurrEspunscorect.
Lasubiectul
ll sescrienumairaspunsulfiecAruiexerciliu.
Seacord510punctedinoficiu.Timpde lucruefeciiv2 ore.

SUBIECTULI
Laexercitiile
1, 2, 3, 4 Si5 incercuiti
literacorespunz;toare
rSspunsuluicored,

1) CareestecelmaimicnumArde cincicifrediferitecarese
poateformafolosindnumaicifrele6, 0, 7, 5, 8 ?
a) 50678 b) 50786 c)56780 d) 50123

2)Careeslescriereacucifrea numiruluiosuteSaizecide
mii
nou6?
a) 10609 b) 106990 cl 100609 d) 160009
hEFmatema,,c,
S--'4a3T;Tl:@rdore

3l Careestenumirulcelmaiapropiatde400OOO?
a)9 bl r00 cl7 000 dl300000

4l Careestenumirul carearevecinii1823675i 1g23G9?


a) 2 000 bl 10300 cl3OO100 d) 1S2388

5) CaredintreurmStoarele
numereare cifrasuteloregalecu
dublulcifreimiilor?
a) 13s2 b) 112430 cl2o72 dl222243

SUBIECTUL
II

1)Scrietinumerulcu 9 mai maredecatdublullui 10.


2l ScrietinumS.ulcareinmullitcu 8 d524.
3) Scrietitriplulnum5rului1OO.
4) Scrietinumerul25ca produsde douenumere.
5l RSspundelicu DAsauNU laintrebarea:
Putemgdsiun numdrcareinmultitcu 2 sddea7?
6) calculalisuma dintredublullui5 gitriplultui2.
7) Scrjetiurmdtorultermenal$irului:10,20,30,40, ...
8) Intr-ocutiesunt 35 de bomboane.4copiiau luat fiecare
c6te3 bomboane. Catebomboaneau rimasin cutie?
9)Sesescriediferenla numerelor4x35i3x 4.
10) Aflali valoareatermenulli necunoscuto, din egalitatea
ax2 =1 O .

SUBIECTULIII

in fiecarean loana a primit de ziua ei de nastere,de ta


perinlii sdi, o btuterie de aur care cantdreaatateagrame
(notatecu g) catianiimplinea.

60
- editia2014-2015

in primulana primito bijuterie


Astfel,
bijuteriede 2g,.......,
-c\8
Con.ursulEuclidte invati matematic;

de 1g,in al doileaano
iar acuma implinit9 ani Sia primito
bijuteriede 99.
a) Catebijuteriide aur a primitin total loanade ziuaei de
natterede la pdrinli?
b) Catesterezultatul calculului1+2+3+...+9?
c) Cetesterezultatulcalculului15+15+15?
d) Dacbloanaimpartebijuteriileprimitein 3 gremezicaresa
cantSreasca lafel,catva cAntdrio gremad6?
e) Facetio impdrtirea bijuteriilor ln 3 grdmezi:una de 2
bijuterii, alta de 2 bijuterii Si alta de 5 bijuterii,care sA
centdreasc5 lafel.
f) Facetrio fmpdrtrirea bijuteriilorin 3 grdmezi,de cete 3
bijuterii,
caresdcantdreascd lafel.
g) Facetio imperlirea bijuteriilor in 3 grdmezi: una de 2
bijuterii,alta de 3 bijuterii 9i alta de 4 bijuterii, care s;
cantAreascd la fel.

IV
SUBIECTUL

lmpirlim numerelenaturalede la 1 la 200 in mai multe


grupeastfel:frecaregrup5conlineun numir impar,apoi
continedublulseudac6estemai micsauegalcu 200,apoi
contrine
dublulnumeruluianterior daceestemaimicsauegal
cu 200,etc.
De exempfu,o grupdesteaicdtuit;din numerele25, S0,1OO,
200,iaraltdgrupeestealc;tuitidinnum;rul101.

a)Scrieti
numereledingrupaarecontinenumArul199.
b)Scrieti
toatenumereledingrupacarecontinenum6rul52.
c) C6tenumereimpareexisti printrenumerelede la 1la
200?
d) Careestecelmaimicnumir denumeredintr-ogrupd?
8-/-E'--1";;;1";l;;'r'0 " t"*t'-*"'"''.e
e) Careestecelmaimarenumdrdenumeredintr-ogrup;?
flScrjetiogrupAcareareexact6 numere.
glScrieli100de numereconsecutive (larand),careseafl6in
100degrupedjferite......................

TESTFINAL1

NoTA,
Toatesubiectele
suntoblitatorji,
Latoatesubiedelese cerrezolvirilecomplete.
SeacordA10punctedinoflciu,Timpde lucruefe.tiv2 ore,

SUBIECTUT
I

O ,,opefalle" asupraunui numir naturalinseamnd


una din
urmatoarele actjunii
l,/TEiereacifrei4 de la sfarsitul
numirului.
2,/Tiiereacifrei0 dela sfar$jtul
numdrului.
3/ Tnmultireahumefuluicu 2.

a) Ce $ir de ,,opera!ii,,trebuie sE facem,pentru a obtine


humdrul 4 dlnnumdrul104?
b) Ce tir de ,,opera!ii,,trebuie sd facem,pentru a obtine
numdrul 4 dinhumirulZ 012?
c) Ce 9ir de,,operatii,,
trebuiesi facem,pehtrua obtine
n u m Er ul4
dinnum;rul1249?

SUBIECTUI-
II

O casd are forma unui pdtrat, av6nd cameretepatrate


maimici,ca in Fig.19i Fig.2.Doud camerecare au o

62 -r.-wF*Sef,fu
- edilia2014-2015

laturScomund
-.e'\6
Concu6ulEuclidteinvall matemati.E

comunicdintre ele printr-ouS6. Camera


hasuratd
esteblocate,
iarcamerele
celelalte
suntnormale.

a) Sdse desenezeun traseupentruFig.l,cares5 plecedinA


ti s5 prin
treacd toate camerele normale o singurd
dat;,
b) 5dseexplicede ce nu existi un traseupentruFig.2,carsd
plecedinA Sisetreaciprintoatecamerele normaleo singurd

suBrEcTut
l
a) Si se sffie numirul2 012 utilizand
numai11 cifrede 2,
paranteze ti operatllle
aritmetice,
b) s5 se scrienumerul2012utilizand numai17 cifrede 1si
operatiilearitmetice.

SUBIECTUL IV
a) Se se completezeun tabel difefit de cel din figura
alltufat5,cu numerelede la 1la g, fiecarescriso singuri
datd,astfellnc6tsuha numerelor de pe fiecartinie,de pe
fiecarecoloandSide peceledoul diagonale sdfje aceeasi,

bl 56 se completezeun tabel diferlt de .el din figura


allturatl, cu numerele de la 1la 16,fiecareluato singurd
datd,astfellncatsumaelementelor de pefiecarelinie,de pe
fiecare
coloand ti de pecele doui diagonale,
sdfie aceeasi.
&/ts-- concursul Eu.lidtelnvat;marmatki
- edilia2014-2015

TEST4

NOTA.
LasubiectulI existdun singurrdspunscorecl.
Lasubiectul
ll sevadadirectr6spunsul.
ta subiectelelll 9i lVsecerrezolvdrile
comptete.
Seacordi10punctedinoficiu.Timp de lucruefectiv:2ore.

SUBlEfiUL
l(20p)

1) Careestecelmaimarenumdrdedou; cifrecareare una


dintrecifre5?
a )5 9 b )s5 c)g s d l5 0

2)Careestediferenla
dintredoudnumerepareconsecutive?
a)1 b)2 c)3 d )4

3) Careestesumadintreceamaimareclfri parl 9l ceamai


mici cifreimpare?
a) e b) 10 .17 d )1 1

4) Careeste cel mai mare numSrde doud cifre care are


dlferentacifreloregalecu 2?
a)20 b) 97 c)99 d)86

5) Caredintre urmdtoarelenumereare cifra sutelor3, cifra


unititilor2 Sicifrazecilor
maimicSdec6t5?
a)352 b)243 .)s!2 d l3 7 2
(4pl

ll (40p)
SUE|ECTUt

1)Srieii
diferenta
numerelor
343,i282.

64
-6\&
ConcuBulEuclidt invali matemalci
-edltia 2014-2015

2) Careesterezultatulcalculului 11+22+33?
3) loanacitesteintro zi 11pagini$ia douazi cu 3 paginimai
mult.Cate paginia cititina douazi?
4) Scrielinumdrul 20casumadetreinumere.
5) Careestecel mai marenumSrde trej cifre,careare suma
cifrelor9?
6) Scrielitoate numerelemai mici decat40, in careapare
cifra5.
7) Scrietinumerelecuprinseintre 30 Si 70, care au suma
cifrelor7.
8) Careestetermenul a dincalcululo +38= 49?
9)SJsescriein ordinedescresc;toare numerele:
17,100,0,55.
10) Scrieliun numdrde trei cifre care sd aibd cifra sutelor
egalScu cifraunitStilor.

suBtEcTUr"
Il

Un elevisi facetema de vacantdastfel:in primazi rezolvdo


problemS, in a douazi rezolvdu una mai mult decatin
prima,in a treiazl rezolv6c! una mai mult decatin a douati
agamatdeparte,
Elevularede rezolvat50 de probleme.Vacantaincepecu o zi
de luni9i aredoudsdptjm6ni, iarsambita,i duminica elevul
nu facelectii.

a) CateproblemerezolvS in a treiazi?
b) C6teprobleme rezolvdin primele treizile?
c) In a c6tazi de lucruigiva terminatema?
d) in ce zi din s6ptam6naa douade vacantdi$i va termine
tema?

.,
-,cr.-mfiffi#e.flril
Concursul EuclidteTnvailmatematic;
- edliia 2014-2015

el Careestenum6rulminimde probleme cu caretrebuiesd


inceap;in primazi, astfelincAtelevuls5-9iterminetema in
primasdptdmenA devacanli?

suStEcTUt-
tv
intr-o livaddsunt 100de meri.Tnprimazi a inflorit un m6r,in
a douazi de douSori mai mulji meridecatin prima,in a treia
zidedoui orimalmultidec6tin a douasiasamaideparte.

a) Calimeriauinfloritina treiazi?
b)Catimerisuntinfloritila sf6rsitul
zileia doua?
c) CareestenumErul primeizilein careinfloresc maimultde
10meri?
d) Careestenumarulprimeizilela sfarsitul cbreiasuntcel
pulin50de meriinfloritri?
e) Careestecelmaimicnumdrde zilecaretrebuies5treacd,
pentrucatoli meriidinlivadA s5fieinfloriti?
fl Punemmerein 5 lddileastfel:in primapunemun mdt in a
douadedoudori maimultedec6tin prima,lna treiadedoud
orimaimultedecetina douagiagamaideparte.
Si searatec6 pentrua luaun numbrde merecuprins intre1
Si31nuestenecesar sddescomplet6m vreolSdiId.

TEST5

NOTA.
[a subiectul
I existdunsingurr5spuns orect.
Lasubiectul
ll seva dadirectrSspunsul.
Lasubiectelelll $i lVsecerrezolvirile
complete.
Seacorda10punctedinoficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.

66
concuBul Euclidt invati matema$ci
-edllia 2014,201s

sUElEcTUL
l (20p)
-,C\6
{4p}1)cetenumerededoudcifreau ultimacifrb5?
a ) 10 bl11 c)e d ))o

(4p)2) Careestecifrasutelorinnumerul2018?
a)1 bl2 cl o d) 8

{4p} 3} C6te numerede trei cifre putem scrie folosindo


singurddatacifrele7,5 9i0?
a)6 b)s .14 d )3

(4p)4) Caredintrenumerele
de maijosestecelmaimare?
a) 10s b) 21 cl2 d) l ooo

(4p)5) Careestenumarul
de10ori maimaredecat15?
al25 b) 1s0 c)10s d) 1 s00

sUsltCTuLll l4op)

{4p} 1)Scrieliprodusul numerelor209i5.


(4p) 2) Scrietinumdrulde 3 ori mai micdecat15.
(4p) 3) Scrieticel mai mare numir de 3 cifre, care are
produsul cifreloregalcu0.
(4pl 4) C6testetermenulnecunoscut 21:d = 7.
dincatcutut
(4pl S) Scrietitoate numerelede 2 cjfre, pentru care cifra
unitdtilorestede 4 ori mai maredecatcifrazec or.
(4pl 5) Scrieti2 numerede 2 cifre,careau produsulcifrelor
12.
(4p)7) Careesterezultatulcalculului2x 3x 5?
(4p)8) Scrietioimpdtire cares5aibdrezultatul2.
(4p)9)Scrietiultima cifri a produsului25x2.
(4p)10)Scrietrisumacifrelornumdrului2 008.
Concursul Euclldteinvati matemati.;
- edilla 2014-2015

suBtEcTUL
It (15p)

Un numdr de 5 cifre este ,, bun " dac6in scriereasa se


folosesco singurddatScilrcle1,,2,3,4,5.

(4p)a) Sdse calculeze 1+2+3+4+5.


(4p)b) S5sedea2 exemple denumere,'bune".
{2p) c} 5; se calculeze
ultimacifri a produsutuicifretorunui
n u m ;r"b u n ".
l2p) d) $ se aratecd,dacdun numdrare 5 cifrediferite,
nenule(diferitede O) Si are sumacifrelor15, atunciacel
numireste"bun",
{1p)e) Sd se calculeze catenumere',bune,,se termindcu
cifra5.
(1p)t) 55searated existacelputin100de numere
"bune,,.
(lp) 8) Un elevscrietoate numerele,'bune',pe bile pecarele
a9eaz5 intr-o urn6.Careestenumdrulminimde extrageripe
caretrebuiesdle fac5elevul, fdrda seuitain urn6,pentrua fi
s,gurci a scoso bil; pecareseaflSun numdrcaresetermin,
cu cifra2?

SUBIECTUL
lv (1sp)

Tntr-ocutje sunt creioanede aceeariforma, dar de culori


diferite,astfel:20de creioane
ro$ii,16reioane
albastre,
14
creioane verzi$i10creioanenegre,

(4p)a)Cetecreioanesuntin totalincutie?
{4p)b) Catecreioane
negreti rosiisuntincutie?
(2p)a)Catecreioanedincutienu suntalbastre?

68
-6'\&
Conculsul Eu.lidteinvali matematici
- edtia 2014-201s

{2p)d) Careestecel mai mic numbrde creioanepe care


trebuiesi le scoatem din cutie,fdr; a ne uitala culorilelor,
pentrua fisigurid amscos3 creioane verzi2
(1p)e) Careestecel mai mic numerde creioanepe care
trebuiesd le scoatem din cutie,fdrda ne uitala culorilelor,
pentrua fi siguricdam scoscreioanede 3 culoridiferite?
{1p) f) Careestecel mai mic numir de creioane pe care
trebuies5 le scoatem din cutie,fdrda ne uitala culorilelor,
pentrua fi sigurice am scosun creionroSUti un creion
neSru?
(1p)g) Catecreioanetrebuiesd r6man;in cutie,pentrua fl
siguricA au r;mas cel putin un creionnegrusau unul
albastru?

TESTFINAT2

NOTA.
Latoatesubiectele
secer rezolv6rile
complete.
Seacordd10 punctedinoficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.

| (30p)
SUBIECTUL

De1 lunie,Alexandru a primituntrenuletcuSindin formdde


cerc,pe caresuntfixate 100de statii,numerotatecrescdtor
de la 1 la 100,in sensulacelorde ceasornic. Be8ula jocului
este urm;toarea:trenuletulpleacddin statiac! numdrul1,
mergeinsensulacelorde ceasornic 5i se oprettedin 11in 11
(adicd
statii seopre$tein statiile1,12,...etc).
Joculse termindin momentulincaretrenuletul ar trebuisa
seopreasc; intr-ostatieincares-amaioprito dat5.

(10p)a) Ce numerare statiain caretrenuletulface a 30-a


oprire?Justificati.
conculsulEu.lidtelnvaF matem.tici
- edilia2014-2015

(10p)b) Catestatiiincaretrenuletul
nu a opritniciodata
au
remaslaterminarea jocului?
Justificati.
(10p)a) ce num6r are statiain care se termin6jocul?
Justificati.

sUBlECrUtIl (20p)

Scriemtoate numerelede la 1 la 500 unul dupSaltul,in


ordjnecrescStoare,
fird a Ie repeta.

(10p)a) Sd se afle cate numerecare continin scrierealor


cifra1 sunt.lustificali.
(10p)b) 55 se aflede ceteori aparecifra1in scriercatuturor
numerelor. Jusiifica!i.
sUBlEcIUtlll (40p)

Un copilare la dispozitiec6teo moneddde 1 leu, 2 lei, 3


1ei,....,1
000lei.Eltrebuiesi aleagd 10dintreaceste monede,
astfelincet,cu celealese,sd poatdpl5tiexact oricesum6de
bani,de la 1 leu la 1000de let (a pl;ti exactinseamnasd nu
primeascE rest).

(10p)a) sd searatece elevulvaalegeobligatoriu moneda de


1l eu .
(10p)b) $ se aratec5 elevulva alegeobligatoriumonedade
2 le i.
(10p)al s6 se gdseascdo alegerea celor10 monede,caresE
respectecerinla.Justificati.
(10p)d) sd se aratec6,alegand oricare9 monede, elevulnu
poateplStioricesumi dela 1 leula 1OO0 de ter.

70
con.ursulEuclldte Tnvat;matdati.i
- editia2014"2015

TEST6

NOTA.
LasubiectulI existdun singurrAspuns corect,
Lasubiectul
ll seva dadirectrdspunsul.
Lasubiectele lll si lVsecerrerolvdrile
complete.
Seacordd10 punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.

sUBlCcTUL
l {20p}

(4p)1) Careestecifrasutelorinnumerul2108?
al2 b) 1 .)0 d)8

(4p)2) careestecelmaimicnumdrpardetreicifre?
a) 10 bl r02 c) 100 d) 200
(4p)3)Careesterezultatul
calculului
8-6?
a)2 b) 1 .)4 d) s

(4p)4) Caredintrenumerele
demaijosaresumacifrelor
9?
al12 bl27 .l44 d) 71

{4p) 5} Cate numerede 3 cifre,in care cifrelesunt toate


diferite,putemscriecu cifrele1, 2,3?
a)6 b)4 c)s d) 8

ll (40p)
sUBlECTUt

(4p)1) Aflalitermenulnecunosut din egalitatea?: 5 = 4.


(4p)2)Scrieticet estediferenta
dintre8 si5
(4p)3)Scrieliurmitorultermen al girului:0,2,4,5, ....
(4p)4) Ordonaii crescatornumerele 14l67,20,102,89.
(4p) S) Ce num6r trebuie scdzutdin 16 pentru a obtine
rezultatull0?
@ncuEd Eucltdt invali matemaflci
- editia 2014-2015

(4p)6l Scrietirezultatulcatculului
8:4-1.
(4p)7) scrietiunnumirde treicifre carearecifrazecilor2.
{4p)8) Scrjetinum;rulcareestecu 3 maimaredecat1S.
(4p) 9) Aflali cate numerede douScifre au suma cifrelor
egal:cu 1.
{4p)10}Scrietidouenumereparecareadunates5 dea10.

SUBIECTUL{1sp)

O banc6are un fondde 1 OO0 Si30 de clienlr.


Ace$tiaopereaz;astfel:clientull aduni sau scade1 din
fondul bancii,clientul 2 adune sau scade2 din fondul
bdncii,
...,clientul30
adun5sauscade30 dinfondulbdncii.

(4p)a)Arbtatic6 1+ 30= 2+ 29= 3 +Za.


{4p)b) CAtegrupede 2 numeredifedtea cdrorsum; este31
sepotfacecu numerele 1,2,...,30?
(Ordineanumerelorintr-ogrupdnu conteazd).
(2p)c)Calculati3l +31+ 31+ 31+ 31.
(2p)d) Calculatri
1SS+ 155+ 1s5.
(2pl e) Careestesumaceamai mic; cu carepoate$ r;men6
banca,dupAcetolicei30 de clientiopereazd c6teo dati?
(1p)f) Esteposibilca,dup; ce toli cei 30 de clientiai bincii
opereazeo dat5, fondul bSncii se fie tot de 1O0O?
(lustificaliraspunsul).

sUBlECTUL
v(lspl

intr-osa15
de spectacolse
intAlnesc
25 de elevt.
Dacdelevul A cunoastepe elev!,|q atunci ,i elevul B il
cunoa9tepeelevulA.
(Nuseconsider;d unelevsecunoaste peelinsugi)

tt*
72
ft#
Concufsul

-,6\6
Eu.lidtelnva$ matematici
- edllla2014-20rs

l4p) a) Careestecel mai mic numdrde cunostintepe careil


PoateaveaelevulA?
{4p)b) Careestecel mai marenumdrde cunostintepe careil
poateaveaelevulA?
{2p) c} DacAelevulA ii cunoaStepe toti ceilaltri,care este
numSrulcel mai mic de cunogtinte pe careil are un elev
diferitde A?
{2p)d) DaceelevulAcunoatte 3 elevi,c6!ielevinu cunoatte
el?
{2p)e) Esteposibilca fiecaredintreei sd cunoascS exactun
elev?(lustifica!i
16spunsul).
{1p)f) SEse arated existd2 elevicareau acelaSi numdrde
cunogtintreprintreceidinsald.

TEST7

NOlA.
LasubiectulI exisu un singurrdspuns
corect.
Lasubiectul
ll seva dadirectrdspunsul.
Lasubiectele lll SilVsecerrezolvdrile
complete.
Seacordi 10punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv2 ore

| (20p)
suBlECTUt

(4pl1)Careestecelmaimarenumerparde3 cifre?
a) 100 b) 102 c) 900 d) 998

{4p) 2} Caredintre numereleurmdtoareare aceeagi valoare


citit Side la dreaptala stangaSjde la stAngala dreapta?
al102 b) 101 c) 51 d) 60

numbrdingirul1,4,7,10,.....?
{4p)3) Careesteurmdtorul

ffis"r[h-,-
Con.u.sulEuclldtinvali matematic:
-e d i $ a 2 0 1 4 -2 0 1 5

al12 b) 13 c) 14 dl 1s
(4p)4) Caredintrenumerele
demaijosestedublullui2?
ar3 b)4 .)6 d)1

5l DacSun copjlse uitd la televizor10 minutepe zi, c6te


minuteseuitdla televizorin
4 zile?
al 60 b) 40 c) 50 d) 80

suBlEcrut(/rop)
(4p)1)Scrielic5t esteprodusuldintre 2 Si:.
(4p)2)Aflatitermenul necunoscut tea7 = a:2.
o, dinegalita
(4p) 3) Cu ce numArtrebuieadunat2 pentrua obline
rezultatul12?
(4p)4) Scrieljoinmultrire caresi aibdrezultatul4.
(4p) 5) Ce numir trebuie sc6zutdin 25 pentru a obtine
rezultatul10?
{4p)6)Scrieti celmaimicnumdrimparde3 cjfre.
Tn figura al6turatSavem 3 cercuri,unul mare,
unulmijlociu ]
Siunulmic,in interiorul
cerorasunt
desenate nistebuline. I
(4p) 7l Scrietinum6rulbulinelorcarese afle in
a
interiorul cercului mare,
(4p)8) Scrieti numdrulbulinelorcareseaftdin $i
interiorul cercului mareSiininteriorulcercului
mUlociu .
9) Catebulinesunt in cerculmic si nu sunt in celelalte
cercuri?
(4p) 10) scrietinumerulbulinelorcarese afl; in interiorul
cerculuimarefSrda se aflain interiorulcerculuimijlociusau
a lce r cu lu imic.

lll (15p)
sUBlECTUt

74
Concursul

-,6\E
Eu.lidtinvali matemattc;
- edilla2014,2015

Scriemin ordinenumerele 1, 2, 3, ...,2009peo linie.


TSiemnumerele de pe liniedupSurm;toarea metodi:tSiem
numerul1, s6rim un numdr,t6iem urmdtoarele doud
numere, sArimdoudnumere, tiiem urm6toarele ttei numere,
sarimtrei numere9ia9amaideparte.

(2p)a)Cenumere tdiemdupeprimasdritu16?
(2p)b) Numdrul 6 estetSiatsaunu?
(2p)c) Cetenumerede la 1 la 20suntt;iate?
l4p)dl Calculatjvalorilesumelor:
5 O + L;4 9 +2 4 8 +3 9i 26+25.
{2p)e)CalcLrlativaloarea sumei51+ 51+ 51+ 51+ 51.
(2p)flCalculalivaloarea sumei255+ 255+ 255+ 255.
(1p) g) CAtenumereau rimas pe linie inainte de a 50,a

lV (15p)
sUBlECTUt

Sed5Siruldenumere1,2,3 ,...,20,21,22.

{4p)a) Careestecel maimic numSrcarese poateobtinecao


diferentd a dou6numeredingiruldat?
(4p)b)Careestecel mai marenumir carese poateobtineca
o diferenla a doudnumeredin$iruldat?
(2p)clin cetefelurise poatescrienumdrul17 ca o diferente
a doui numeredintiruldat?
(2p)d) in cStefelurise poatescrienum6rull cao diferentea
dou5numeredin$iruldat?
(1p)e) Careestenumdrulcuprjns intre 15i 20 pentrucare
avem cele mai multe posibilit5tide scriereca diferenlaa
doudnumeredinSiruldat?
S-/-D--lg;;;i1'1"".*t'"*'"''"'
(1p)0 Sesearatecd,oricumam despdrti numereledin5irin
dou5grupe,sumanumerelor dintr-ogrupi nu poatefi egal;
cusumanumerelor grupe.
dincealaltS
(1p)g)S; searatec5,oricumam lua12numeredinsir,existd
doLr;dintreeleareaudiferenla
egalS cu 1.

TEST
8
NoTA.
Lasubiectul
I existiunsingurrdspuns corect.
Lasubiectul
llseva dadirectrespunsul.
Lasubiectele
lll SilVsecerrezolv;rile
complete.
5eacordd10punctedinoficiu.Timpde lucruefectjv2 ore.

sUslECrUt| (20p)

(4p)1) Cifra2 din 2 003reprezinr6


cifra
a) unitdlilor b) zecilor c)sutetor d) miilor

{4p)2)Careestecitireacorectd
a numdrului
2OO?
a)doui zeci b) doudsute c) doi d) dou; mii

(4p) 3) care este scriereacorectda numirului doud mii


crnctsprezece
a) 2 150 b) 2 015 c l 2rs s d) 2 051

{4p)4) Caredintrenumerele
de maijosestecelmaiapropiat
de 105?
al2OI b1104 c) 1O7 d) 100

76
- ed4ia2014-2015
-,C'\E
concursulEuclidteTnvaFmatenaricl

(4p) 5) Care dintre numerelex de mai jos respectS


inegalitetrile:629
< i < 633?
a) 510 b) 630 .)640 d) 5s0

ll (40p)
SUBIECTUI-

(4p)1)Scrietricelmaimicnumernaturalimparde patrucifre,
caresepoateformafolosindo singurddat6cifrele:
0,5,2,4...
{4p) 2) Scrieti
un numSr cares5fie mai micdec6tresturnatul
sau.
(4p)3)Ordonati cresc;tor
urm6toarelenumerenaturale:
275;71;O;2009.
(4p)4) Scrielinumdrul cu doimaimicdecet1OO.
(4p) 5) incercuitidintre numerelede mai jos pe cel care
indeplineste,in acelagi
timp,urmAtoarele conditii:
estecuprinsintre 1009i 500;esteformat din cifre diferite9i
arecifrasutelor4.
73; 527.' 13S; 401.

(4p)6) calculatisumanumerelor nat!ralemaimaridecat45


9i mai micidecat50:
{4p)7) Folositio dati semnulplusSio datdsemnulminus,
astfelinc6trelatjasi fie adevdrat5.
Transcrieti
expresiacompletatbpefoaiade concufs,
0 72=12 0

(4p)8) Scrietio adunare al cireirezultat sEfie egalcu 5.


(4p)9) Aflatricelmaimicnum6rnaturalde 3 cifrecarepoate
fi scriscucifrele0r3; 7 [olositeo sin8ur;dal;.
(4p)10)Aflatitermenulnecunoscut din egalitatea:
23-17=8-x

e-l\
i.[qgl-l rl
Concursul Euclidte invali matema{cl
- editia2014-2015

lll (1sp)
SuBlECTUt

loanaare bile albastreSialbe.Eale ingirdpe o sfoar6,astfel


incetincepecu o bilSalbastri,puneapoipatrubile albe,din
nou una albastra/incS patru albe Si ata mai departe,pand
cAndpuneintotaisOdebite.

(Ap)a) ce culoarearea treiabili de pe sfoarS?


(3plb)Cetebilealbesuntinprimete10bitedepesfoarA?
l3p) c) Ceculoarearea so-abilbde pe sfoard?
(3p)d)Cetebilealbesuntpesfoar;?
(2p)e) Ce culoriau bjleleal c6rornum6rin ordinealor pe
sfoard,continecifra5?

lV (1sp)
sUBlEcTut

Doamna invEtdtoarenumeroteazipaginile
catalogului.
Primapaginddin dreaptaestenumerotatdcu 1, catalogulare
24defoisio foaiearedoudpagini.

(4p)a) Careestesumanumerelor dinprimelepatrufoi?


(4p)b) Poateexistao foaiecu paginile12Si13?
{3p)c)Careestenumerulujtimeipaginidincatatog?
(3p) d) De cate ori apare cifra trei in numerotarea
catalogului?
(1p)e) C6tepaginisuntnumerotate cu numerede doudcifre
diferite?

78
ConcursulEuclldt invaF matematlcl
-ed4ia 2014-201s

TESTFINAT3

NOTA.
Toatesubiectele
suntobligatorii.
Latoatesubiectele
secer rezolvdrile
complete.
Seacorde10punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv:2 ore.

| (20p1
sUslEcTUl"

Se d5 un tablou care are 10 linii ti 10 coloane$i in care


fiecarecesutdestecoloratdinitialcu negru.
Printr-ooperatieschimbemculoareatuturor cSsutelorunei
liniisaLr
aleuneicoloaneastfelr c6sutelealbedevinnegre,iar
celenegredevinalbe.

(10p) a) Sd se indice un mod de a obtine prin operatiile


descrisemaisus,configuratia
demaijos.

(10p)b) SEse aratece nu putemoblinedup6un numarde


operatiiocSsut6
alb65irestulcesulelor
negre.

ll (1sp)
SUBIECTUt

lntr-o ScoalS
sunt3 clasede a lll-a,fiecareavandcSte25 de
elevi. Fiecareelev are in total 26 de cunoscutiin celelalte
clase.(DacdA cunoastepe B,atunciSiB cunoagtepeA).
ConcuBulEuclldteinvati mathati.5
- edi$a 2014-2015

(10p)a) C6teperechi(A,B) de clnoscuti, in careA $i B sunt


din clasediferite,putem forma cu eleviicelor 3 clase?
(Perechea (A,B)se considerd aceeaSicu perechea {B,A)).
(10p)b) Si se aratec5 putemalegec6teun elev din fiecare
clas;,astfelincat oricare2 elevidintre cei 3 se se cunoascd
intre ei.

SUBIECTUL
llt (30p)

Seddgirulde numere1,2,3,...,20II.
Lafiecareoperatiealegemlaintempjare 2 numeredinSir9ile
inlocuim cu diferenta lor (diferentase face sdzand din
numSrulmai marenumArulmai mic).Continudm a9apand
r;maneunsingurnum6r.

(10p1a) C6tenumereimparesuntin Sir?


(10p)b) 5dsearatecd ultimulnumdrcare16m5ne estepar.
{10p)c) 5; se arated, dacdaplicSm acelea$ioperatiiSirului
1,2, 3,...,2009,numdrul
obtinutlasf6rsit
vafi impar.
SUBIECTUL IV (20p)

Scriempe un cercnumerele de la 1 la 21,unuldupdaltul,in


ordine crescdtoare. incercuimnumereleastfel: primul
incercuitestenumdrul1Si apoidin 5 in 5, adicdurmdtorul
incercuiteste6, etc.
Dupi ceteastfelde incercuirivinedin nourandulnumdrului
1 sAfieincercuita douadatS?

80
ffi*ir6r-
-,6-\6
con.ursulEuclidteinvaH matematicl
-ditia 2014,201s

TEST9

NOTA.
Lasubiectul
I exist;unsingurrispunscorect.
Lasubiectul
ll seva dadiretrdspunsul.
Lasubiectele
lll 9ilVsecerrezolvdrile
complete.
Seacord;10 punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.

| (20p)
suBrEcIur
(4p) 1) Caredintrenumerelescrisemai jos estecel mai
apropiat de2010?
a) 2 000 b) 2 012 .) 2 009 d) 2 OO1

(4p)2) Careestecitireacorectda num;rului2010?


a) dou6miib) doudmii unu
a)doudsutezeced) douSmiizece

{4p)3)Careestedublulnumbrului
5?
al6 bl7 c) 10 dl 2s

(4p)4) Caredintrenumerele
de maijosestecelmaimic?
al201 b) 104 c) 107 d) 100

(4p)5) Cetenumereimparesuntcuprinse
intre520ti 540?
a ) 10 b) 11 c)20 d )s

ll (aop)
SUBIECTUI

(4p)1) Scrielitoate numerelede doudcifrecarese potforma


folosindcifrele:0, 5, 2, 4.
{4p) 2) Scrietiun numir de trei cifre care s5 fie egal cu
rdsturnatulsiu.

--c\6h;,Sfr"1'ilq=r-r
8-/-E-- riljii"!ii;"H;"
"*t,-""''",.,
(4p) 3) Scrietiun numdr de trei cifre, cu cjfrele ordonate
descrescetorSicifrasutelor9,
(4p)4) Scietinum6rulcu 3 maimaredec6t1OO.
(4p)5) Scrietiun nLrmarde 3 cifre caresd aibesumaifrelor
20.
(4p)6)Calculatisumanumerelor paremaimicidec6t11.
(4p)7)calculati2s-15+9=.
(4p)8) Scrietioinmul\ireal careirezultat
sdfie egalcLr12.
(4p) 9) Scrieti cel mai mare num;r de 3 cifre, cu cifra
uniteJilor
egalS cu0, cares; fie maimicdecetnumSrul 213.
(4p)10)Aflatitermenulnecunoscut dinegalitatea:
120-x=64+36

lll (15p)
SUBIECTUL

loanaarede cheltuit100de leiinvacant5. Eaiti planific6


s6ii
cheltuiascdastfel:in prjmazi un leu,in a douazi cu un leu
maimultdecetinprima,ina treiazicu un leumaimultdecet
in a doua9iaia maidepa.te.
Vacantaincepecu o zi de luni Si are trei s6ptem6ni, iar
sembeta Siduminica loananuface cumpdrdturi.

(4p)a) Catileivacheltuiina treiazj?


(4p)b) Catileiva cheltuiinprimeletreizile?
(3p)c)in a catazi devacantdisivaterminabanii?
(2p) d) in ce zi din sSptdmana a treia de vacantdi9i va
terminabanii?
(2p)e) careestenumdrulcel maimicde lei pe caretrebuie
sAii cheltuiasciin primazi, astfelincet toanasi-$i termine
baniiinprimasdptem6n; devacant6, p;str6ndaceeari regulb
decheltuire a banilor?

82 --e''.-mftffi#.g-
-editia 2014-2015

lV (15p)
SUBIECTUL
-,C\@
concuBulEuclidte lnvaF matematicl

intr-o serdsuntplantate1 OO0de boabede fasole.in primazi


a incoltitun bob,in a douazi de trei ori mai multeboabe
dec6t'inprima,in a treiazi de trei ori mai multedec6tin a
douaSiatamaideparte.

(4p)a) Cateboabeauincoltitin a patrazi?


(4p)b)Cateboabeauincoltitpandla sf5rtitul
zileia cinea?
(3p) a) Careeste numSrulprimeizile in careincollescmai
multde50boabe?
(2p)d) Careestenumdrulprimeizilela sf6rgitulc;reiasunt
cel putin100de boabeincoltite?
(2p)e) Careestecel mai mic num6rde zilecaretrebuiesE
treacdpentrucatoateboabele dinserdsAfieincoltrite?

TEST10

NOTA.
Lasubiectul
lexisteunsingurrdspuns corect,
Lasubiectul
ll seva dadirectrdspunsul.
Lasubiectele
lll 9i lVsecerrezolvdrile
complete.
Seacord610 puncle dinoficju.Tlmpdelucruefectiv2 ore.

SUBIECIUt| (20p)
(4p)1)C6tenumerededou;cifreau ultimacifrA5?
a ) 10 b) 1r c)e d) 20

(4p)2) Careestecifrasutelorinnumerul
2018?
a)1 b lz c)0 d )8

(4p) 3) CAtenumerede trei cifre putem scrie folosind


singurddatacifrele7,5 Si0?
.a-L
D"---:m**';x'lehurama'iemat'|ci
Wl
a)6 b)s c)4 d )3

(4p)4)Caredintrenumerele
de maijosestecelmaimare?
a) 10s bl21 cl2 d) l Ooo

(4p)5) careestenumarul
de 10ori maimaredecat1s?
al25 b) 1sO c) 105 d) t 5OO

5UBlEcrUI ll (40p)
(4plU Scrieli produsulnumerelor 20$i5.
{4p)2) Scrietinumirul de3 orimaimicdecat15,
(4p) 3) Scrielicel mai mare numdrde 3 cifre,careare
produsul cifreloregalcu0.
l4p)4) Catestetefmenul necunoscut o = 7.
dincalculul2I:
(4p)5) Scrieti toatenumerele de 2 cifre,pentrucarecifra
unitSlilor
estede4 orimajmaredecet cifrazecor,
(4p)6) scrieli2 numerede 2 cifre,careau produsul cifrelor
72.
(4pl7)Care esterezultatul 2 + 3 x 5?
calculului
(4p)8l scrielio impErlire
caresi aiberezultatul2,
{4p)9)Scrietiultima a produsului25x
cifrS 2.
(4p)10)Scrieti sumacifrelornumdrului1234.

sUB|CTUt
lll {lsp)

Peuncercsescriucurogunumerele dela1 la6 Tntr-o


ordine
oarecare,
Pentrufiecareperechede numereal6turate
proced6m astfel:il scddempe cel mic din cel maregj
rezultatulil
scriempecerc,intrecele2 numere,cuatbastru,
(4p)a)Cetenumere
amscrispecerccualbastru?
(4p)b)Sdsecalculeze
sumanumerelorscrise
curosu.

84 -rt-'mk*,6u"fi/M,
--6-\&
ConcuEulEuclidtinvali matematlci
- dltla2014-2015

(2p) a) Sd se explicede ce nu apare numdrul6 scrisu


albastru.

(2p)d) Sbsescriepe cerccu ro$unumerelede la 1 la 6, astfel


incetsumanumerelor scrisecualbastru
s5fie egalS cu 18.
(1p)e) 56sescriepecerccu rogunumerele de la 1la 6, astfel
incetsumanLlmerelor scrisecualbastru
s5fie egalS cu 10,
(1p)f) SAse aratecEoricumam scriepe cercnumerele de la
estenumArpar.
1 la 6, sumaceloralbastre
(1p)E)Si searateci oricumam scriepe cercnumerele de la
1 la 6,nuputemobtinetoatenumerele albastre egaleintre
ele.

suBlEcTuLlV (lsp)

( 4 p)a )SAseca lculeze


sumaS =1+2+3+...+12 .
(4p)b) SAse aratecd num6rul5 selmparteexactla 3.
(2p)c) SAse impartdnumerele 1, 2, 3,...,12 in 6 Erupede
cSte doui numere astfel incSt in fiecaregrupi suma
numerelor sbfie numArpar.
(2p)d) SAse impartenumerele 1, 2, 3,...,12 in 4 grupede
c6tetrei numereastfelincatfiecaregrup; s5seimparti la 3.
(2p)e) SdsearatecAnu putemageza numerele I,2,3,...,72
intr-unSir,in oriceordinedorim,astfelincatsumaoricdror
douenumerealSturate s; fie num;rpar.
{lp) f) 55searatec6putemaseza numerele 1, 2,3,...,L2intr-
unSir,astfelincet sumaoridror douenumerealSturate s5fie
numerimpar.
(1p)B) 56 se aratec5 pLrtem a$ezanumerele 7,2,3,...,12
intr-unSir,astfelinc6tsumaoricerortrei numereal:turatesj
seimparteexadla 3.
Concu6ulEuclidteinvati matematici
- editia2014"2015

TESTFINAL4

NOTA.
Toatesublectele
suntobliBatorii.
Latoatesubiectele
secerrezolvdrile
complete.
Seacordb10punctedinoficiu.Timpde lucruefectiv:
2 ore.

SUBIECIUt
| (20p)

Scrietinum;rul 2010 utilizend12 cifre de 2 9i operatij


aritmetice.

suBtEcTut (20p)

20 de colegiau hotir6t sd vorbeascdla telefon fiecarecu


fiecareexact o datd intro sAptdmend. (DaceelevulA l-a
sun ape
t ele vulBatunciA
, nu-lmaisun; peA ).
(1op)a) S; se afle c6teonvorbiris-auefectuatintre cei 20
decolegiin aceasdptemanS.
{10p)b) SdsearatecEin fiecare momentdinaceasEptem6n;
existd2 colegicareauvorbitcu acela$inumbrde parteneri.

SUBIECTUI
lll l30p)

Seconsider; Siruldenumere:
1, 2, 4, A,16,32,64,128,2OO,50O.
Spunemcd un num6restebun dad facepartedin,ir, sau
dacSsescriecasumAde numeredin,jr luateceieo dat6.
(10p)a)Si searateci numirul15estebun.
(10p)b) Sdse aratec6 numdrul1OOO nu esteb./r.
c) Si seaflecAtenumerede la 1 la 10OO
nu suntbure.

86
mF'*Ss"$n
con.ursllE{.lidtelnva*natsnari.S
- editia 2014-201s
-,C\g
lV (20p)
SUBIECTUt

Tncomisiade corectarea lucrSrilorde la ConcursulNolional


de MotemoticdEuclidsunt 6 profesoride la Scoli9i licee
diferite.
Sese aratecEfie existd3 profesoricare se cunoscintreei, fie
sunt3 profesoricare nu secunoscintreei.
(5epresupune ca daceprofesorulAil cunoa$tepe profesorul
8, atunci9i profesorul pe profesorulA).
B il cunoa9te

TEST11

NOTA.
Lasubiectullexisti un singurrespunscorect.
Lasubiectulllse va dadirectrespunsul.
Lasubiectele lllqi lVsecer rezolvarile
complete.
Seacord;10 punctedin oficiu-Timpde lucruefectiv2 ore.

r (20p)
suBrEcrur
(4p)1) Caredintreurmdtoarele
numerearecifrazecilor1?
a) 2 010 b) 2 1OO cl 1 2OO d) 2 s41

(4p) 2) Care este cel mai mic numir par de trei cifre,nu
neaparatdiferite, carese poate forma folosind cifrele 1, 2, 5?
a) 1s2 bl722 .l5L2 dl112

(4p) 3) Cete numerede doud cifre, cere au cifrele egale,


putemscrie?
a) 90 b) 99 cl9 d) 81

c
{'[6-r u,
con.urrulEuclidteinvalSmatematki
- ditia2014-2015

(4p)4) Careestecelmaimicnum6rde 3 cifre,carearesuma


cifrelor
9?
a) 108 b1207 .1474 dl 711

(4p)5) Catenumerede 2 cifre,in care cifra zeciloreste 7,


Putemscrie?
a)6 b)9 c)10 d )8

suBlEcTUtll {40p)

1)Aflalivaloarea sumei210+ 120.


{4p)2) Scrieticatestediferentadintre29 Si24.
(4p)3) Scrietivaloarea
termenului necunoscutdinexpresia?
=
?+13 20.
(4p)4)Scrietinumdrulcu 5 maimicdec6t29.
{4p)5)Scrieti succesorulnumErului 9,
(4p) 6) Scrietiun numdrde 3 cifre,cu cifreleordonate
crescetor.
(4p)7)Scrietiun numArdedouecifrecare arecifrazecilor4.
{4p)8) Scrieliun numdrde 3 cifrecarearesumacifrelor
2.
(4p)9) Aflatic6tenumerede doudcifreconlincifra1,
(4pl 10)Scrielidoudnumereimparecaresaaibddiferenta2.

SUBIECTUL
lll {15p)

Spunemd un num6restelrumos dacdultimasa cifrd este


unadincifrele2, 3, 7 sau8.

{4p)a) scrieliun numdrde 3 cifrecareestetrumos.


(3p)b)Scrieti celmaimicnumirde 2 cifrecareestefrumos.
(3p)c) C6tenumeretrrmoosesunt mai maridecat17 mai
9i
rnicidec6t39?

88
-editia 2014-201s
-,C\8
concursulEuclidteinva$ mdtematici

(2p)d) Existedoubnumetefrumoosecareau sumaun numir


frumos?(Justificati rAspunsul)
(2p)e) Gasiti3numerefrumoose carenu ausumaun num;r
frumos.
(1p)f) Existdun numdrnaturalx astfelinc6tnum6rulx + x + x
+ x + x + 3 si nu fie un numArlrumos?
(Justifica!
rdspunsul).

lV (15p)
SUBItCTUt

Uncopilareo foaiepecarescriepeun randnumerele 1, 2, 3,


4,5.lucAndu-se, adaugS langifiecarecifr6de maisuscifra1,
fie la st6nga,fie la dreapta,obtin5ndnumerede 2 cifre,pe
carele scriepe un r6nd mai jos. Apoi repetdprocedeul,
oblinandnumerede 3 cifre,pe carele scriepe un al treilea
rand,
(4p)a) Careestecel mai mic numerde 2 cifrepe carelar
puteaforma?
(3p)b) Putemgis' pealtreilea16ndnumirul215?
(3p)c) C6tenumerecu toate cifrelediferitesunt scrisepe al
treilearAnd?
{2p)d)Tncatefeluripoate completa rAndulaldoilea?
(2p) e) Careestecea mai marevaloareposibilia sumei
nlmerelorscrise pe16ndul al treilea?
(1p) f) Careeste cea mai mici valoareposibilia sumei
numerelor scrise pe16ndul al treilea?

TEST12

NOTA.
LasubiectulI exist;un singurdspunscorect.
Lasubiectul
ll seva dadirectrdspunsul.
Lasubiectele lll 9i lVsecerrezolvdrilecomplete.
Seacordd10 p!ncte din oficiu.Timpde lucruefectivt2 ore

-r'-wF*fu
'[t'*r-r-*
conculsulEuclidteinva$ natemattcS
-editia 2014-2015

| (20p)
sUBlEcTul

{4p)1)Careestecelmaimarenum;rparde3 cifre?
al 999 bl 102 c) 900 d) 998

(4p)2) Caredintre numereleurmdtoareare aceeastvaroare


citit Side Ia dreaptala stangaSide la stangala dreapta?
a) 102 b) 101 c) s1 d) 60

(4p)3) Careesteurm6torul
numirdin9irul1,4,7,IO, .....?
al 12 b) 13 cl L4 dl 1s
{4p)4) Caredintrenumerele
de maijosestedublullui2?
a) 3 bl4 .) 6 d)1

(4p)5) DacEun copilse uitb la televizor10 minutepe zj. c6te


minuteseuit6latelevizor in 4 zile?
a) 60 b) 40 c) 50 d) 80

ll (/top)
SUBIECTUL

{4p)1)Scrielicetesteprodusuldintre 2 $i3.
(4p)2)Aflatitermenulnecunoscut o, din egalitalea7 - o = 2.
(4pl 3) Cu ce numdrtrebuieadunat2 pentrua obtine
rezultatul
12?
(4p)4) Scrietio inmultirecaresdaibdrezLrltatul 4.
l4p) 5) Ce numdrtrebuiescezutdin 25 pentrua obline
rezultatull0?
(4p)6) Scrieticel mai micnumdrimparde 3 cjfre.
(4p)7)careestenumdrLrlcu 2 maimaredec6t3?
(4p)8) careestenumdrul de2 orimaimaredec6t3?
(4p)9)Scrietidublulnum;rutui10.
(4p)10)Scrietitriplut numdrului20.

90
-6\8
concuBulEuclldtinvali matemati.E
-editla 2014.201s

lll (15p)
SUBIECTUL

Harry Potter are in CameraSecreteloro tablS


magidexactcainfigura al6turatd, cu linii9icoloane.
Tabloularela inceput(vezifigura)intoatedsulele
scris;valoarea 0,
pe
O,,mogle" careo faceHarryPotterlnseamn;sj
ia toateelementele de pe o liniesaude pe o coloane gi sble
schimbe astfel:0 seinlocuieSte cu 1 Si1 seinlocuieste
cuO.
in carnetefulsecreti$i noteaze ,,magiile"astfel:L1daceface
o ,,mdgie'1pe linia 1, L2 dacSfaceo ,,mogie"pe linia 2,13
dacefaceo ,,nogie" pe linia 3, L4 dacAfaceo ,,mdgie"pe
finia4, C1 dacdfaceo,,mogie"pe coloana1, C2 dacefaceo
,,magie"pe coloana2, C3 dacefaceo ,,magie"pe coloana3,
C4dacefaceo,,magie"pe coloana4.
Deexemplu,dacdface,,mogio"C2 ob\ineun tabloucu suma
elementelor egalS cu4.

(4p)a)Catec;suIearetablouldinfigu16?
(ap) b) 55 se sctie 4,,mogii" care trebuie f5cute asupra
tablouluidin figurS ca sd obtind un tablou cu suma
elementelor egalAcu 16.
(2p) c) 5d se sctie 2 ,,magii'1care trebuie ficute asupra
tablouluidin figure ca si oblind un tablou cu suma
elementelor egaldcu6.
(2p) d) sE se sctie 2 ,,mogii" care trebuie fdcute asupra
tablouluidin figur; ca sA obtin: un tabtou cu suma
elementelor egalScu8.
(1p) e) Si se sctie 3 ,,moqii" care trebuie f;cute asupra
tablouluidin figurS ca sd obtine un tablou cu suma
elementelor egal6cu 12.
Eu'rid
teinvati
mtematicl
$-r'a'--concursur
(1p) f) Sd se sctie 4 ,,mogii" care trebuie f6cute asupra
tablouluidin figuri ca sA obJjnSun tablou cu suma
elementelor ega16cu 10.
(1p) g) 55 se explicede ce nu poate face,,maqji,, asupra
tablouluidin figur6 ca si obtine un tablou cu suma
elementelor egalecu 1.

SUBIECTUL
lv (15p)

Tom trebuiesA eliberezeiinutuj de Forleleintunericului


$i
are nevoiede o nuielusS de alunSide un lantde argintcare
se afl; inchiseintr-o pe$ter5.El trebuie sd treacdde mai
multeu9iti pentrua le deschidetrebuiesd rezolveintrebErile
scrisepefiecareu95,Acesteasuntl

l4p)a) C6testesumacifrelor numdrului


555?
(4p)b) Careestecelmaimarenumir naturalcuprins intre1
Si1000,pentrucaresumacjfrelorsaleesteegalecu 2?
(2p)c) Careestecei mai mare num6rnaturalcuprinsintre 1
Si1 000,pentrucaresumacifrelorsaleesteegalScu 19?
(2p) d) Careeste numarulnaturalcuprinsintre 1 $i 1OOO,
pentrucare sumacifrelorsaleeste cea mai mare dintre
toate?
(1p) e) Careeste unul dintrenumerelenaturalecuprinse
intre 100 Si 1 00O,pentru care sumacifrelorsaleeste un
numercarearesumacifrelor egalS
cu 9?
(tp) f) Careestecea mai micdvaloarepe careo poatelua
sumacifrelorunu;numSrcareestesumacifrelorunuinumAr
naturalcuprins intre1Si1OO0?
{1p) g) Careestecea mai marevaloarepe careo poatelua
s!macifrelorunuinumdrcareestesumacifrelorunuinumdr
naturalcuprins intre19i l ooo?

92 -{-.'-sF#&pfr1f,\
-,C\8
concu6ulEuclldteinva'5 matemaric;
-edilia 2014-2015

TEST13

NOTA.
LasubiectulI exist6un singLrrr;spunscorecr.
Lasubiectul
ll seva dadirectrdspLrnsul.
Lasubiectele lll si lVsecerrezolvbrile
complete.
SeacordS10punctedinoficiu.Tjmpde lucruefectiv:2 ore.

| (20p)
sUBlECTUl

(4p)1)Catenumerededoudcifreausumacifrelor5?
a)s b)6 c)10 d l7

(4p)2)Careestecifrasutelorinnumdrul2039?
a)3 b)2 c)0 d )9

(4p) 3) Cate numerede trei cifre putem scrie folosindo


singuridatacifrele3,4$i0?
a)6 b ls c)4 d )3

(4p)4) Caredintrenumerele
de maijosestecelmaimare?
a) 10s b) 27 c)2 d12017

(4p)5) Careestenumarul
de 10orimaimaredecat11?
al21 b) 110 c) 101 d) 1 1oo

ll (40p)
SUBIECTUL

(4p)1)Scrietri
produsul
numerelor 10Si7.
(4p)2)ScrietinumErulde3 ori maimicdecat21.
(4p)3) Scrieti
celmaimicnumdrde 3 cifre,careareprodusul
cifreloregalcu0.
(4p) 4) C6testetermenulnecunoscutdin caculul49| a = 1

['rinm-r
-x-'-mH,;Sx'
con.urs'rlEu.lidtetnvaF matematic;
-edilia 2014-2015

(4p) 5) Scrie! toate numerelede 2 cifre, pentru care cifra


unitdtrilor
estede 5 ori maimaredecatcifrazecilor.
(4p)6) Scrieti2 numerede 2 ifre,careau produsulcifrelor6.
(4pl7)Scrietirezultatul calculului3x2x5.
(4p)8lScrietio impErtire caresdaibi rezultatul
3.
(4p)9)Scrieliultima cifr;a produsului5x14.
(4p)10)Scrieti sumacifrelor numerului2 011.

SUBIECTUtt (15p)

Mickey Mouse i$i folosestemicuneltelesecretepentru a


rezolva
urm;toarea problemS:

(4p)a)Calcuiezb 1+ 2 + 3 +...+9 =
(4p)b) Cumtrebuiesd puneMickeyMouseopera{iile + sau-
in locul p;t.etelelorca sA oblini cea mat mare vatoare
posibilS?
s0L-.j
r L l 2L-l3L_laLl sLl eE zn eEg=
(2p)c) Cumtrebuiesd pundMickeyMouseoperatriile+ sau-
in loulpdtr;lelelorca sE oblin6 cea mai mice valoare
posibild?
soL-.jrL l.zLlsLJal-lsEoErns Eg=z
(2p)d) Cumtrebuies5 puneMickeyMouseoperatiile
+ sau_
in loculpdtr;lelelor
casbobtinEeEalitatea?
50L--.1
i L__J2L
l3L_JaL_l
sL l oLl zE eng=z
(1p)e) Cumtrebuiesb puneMickeyMouseoperatiile
+ sau_
rnloculp6trdtelelor
cas; obtin;esalrtatea?
so E:n zE : nad s ds n z n s E s = s s

94 --e'..eF#fu-f;rfr
- edllia2014-201s
-,C\E
concuEulEuclidteinvati matematica

(lpl f) Dece nu poateMjckeyMousefolosindoperatiile+ sau


in loculp6lrStelelor
casdobtin.ieealitatea?
s o n rE zE :n alsEol iEeng= s +
(1p) g) De ce nu poateMickeyMousefolosindoperatiile+
sau 1nloculp6tritelelor
ca$ obtiniesalitatea?
so Ern zE:n+ ns n en z n s n g = s o .
lv (1sp)
sUBlECTUt

A//odlngSseste un bilelelcuurmdtoareaproblem6.
Peun cercsuntscrisela inceputlitereleo,b,c,4e5i numerele
r,2,3,4,5.
O "operofle" asupra numerelorinseamnd s6alegem o literdSi
sdadunSm cu l fiecarenumervecinal sbu.Deexemplu, dace
alegemliterae, vom nota "operolia"Oe.Elcheam;duhul
l;mpiigiii ceresdrezolve urmetoarelecerinle:

(4p)a) Sdse calculeze sumanumerelor scrisela inceputpe


cerc.
(4p)b) cu c5tse mdreste sumanumerelor de pe cerc,dac;
tacemo"operulie"?
(2p)c) C6tva fi sumatuturor numerelorde pe cercdupdce
efectu;m5 "oper"otii"?
(2p) d) Si se explicede ce rl, putem obJineln urma unor
''operofli"toatenumereleegalecu 6 pe cer(
(1p) e) Sb se sctie o "operalie"prin care obtinem numai
numereimpare,
(1p) f) 55 se scrie un Sir de "operolii" prin care obtrinem
numainumereimparediferite.
{1p)g) Sdse explicede ce nu putem,in urmaunot "operatii"
s5obtinem toatenumerele egalecu5.

-.c\sk#S'[/nt+r-r-*
8-r'D''--:::ilr:i:;:nf*"o'"'"'"''"'
TESTFINAI 5

NOTA.
Latoatesubiectele
se cerrezolv6rile
complete,
Seacordi10punctedinoficiu.Timpde lucruefectiv:
2 ore.

SUBIECIUI
l(aopl

De 1 iunie,loanaa primitun trenulelcu Sindin formdde


cerc,pe caresunt fixate100 de stalii, numerotatecrescdtor
de la 1la 100,insensulacelordeceasornic.
Regulajocu[]i este urm;toarea:trenuletulpleacddin statia
cu numerul1, mergein sensulacelorde ceasornic se
Si
oprestedin 11in 11 statii(adic6se opregte in statiile1, 12,
23...etc)-Joulse terminbin momentulincaretrenuleiul se
opre$teintr-ostaliein cares-amaj oprit o dat; (primaoprire
a fostin stalia1).

(10p)a) Ce num5rare statiain caretrenuletulfacea 10-a


oprire? iustificati.
(lop) b) Ce numdrare statiain caretrenuletuiface a 30-a
oprire?Justificali.
l10p)c) Catestatiiin caretrenuletul nu a opritniciodata
au
rdmaslaterminarea joculuj?
lustificati.
(lop) d) Ce num;r are statiain care se termin6jocul?
Justificati.

SUBIECTUL
It (50p)

&&"&"
96
ConcursulEuctid
_,c\ R
te tnv.ti matemari.i
- edi$a2014-201s \-q1E

lntr-o grSdini sunt 7 flori 9i pe fiecarefloare este cate


o
albjnuticain Fig.1.
Defiecare datdalbinulele stau5 unitdtidetimppeflori,dupd
caredoudalbinute pleacddepeflorilelor$iseaSeadpecete
o lloarevecinS, zburend in sensurjopuse,
Apoiiarstaualte5 unitdtidetimp!i iarpleacd doudalbinule
de pe florilelor Sise ageazepe cateo floarevecind, zbudnd
in sensuriopuse Sia$amaideparte.

(10p)a) Sese explice cumpot atbinulete ptecand de la Fig.1


seajunES toatepeaceea$ifloare.
l10p)b) 56secalculeze celmaiscurttimpdupi careajungpe
aceeaSi floaretoatealbinuteleplecand dela Fig.1
(10p)c) Sdse explice cumpot albinulete plecand de la Fig.1
s5ajungd in ordinea
dinFig.2.
(10p)d) $ se calculeze cel mai scurttimp dupdcareajung
albinutele dinordineade la Fig.lin ordinea
de la Fig.2.
l10p)el SAse explicecum pot albinulete ca plecandde la
Fig.1sd ajungSln ordineade la Fig.2,astfelinc6t de fiecare
dati,fiecarefloaresdaibdcateo albinuliin cele5 unjtdtide
timpdintre?boruri.

-x-\@F#ft.R'
fl/ntqu,-,.-n,
w,re-.- Concursul Eu.lidteinvaF matematici
- edilla2014-2015

TEST14

NoTA.
Lasubiectul
lfiecareexercitiu
areunsingurrdspunscorect.
Lasubiectul
ll sescrienumairespunsi.tl
fiecdruiexercitiu.
5eacordi10punctedinoficiu.Timpde lucruefectiv:
2 ore.

sUBltcTUl | (20p)
l-aexercitiile1,2,3,4 ti 5 in.e.cuili litera corespunz5toare
rispunsului corect.
(4p) 1) Careestecelmaimarenumrrdetreicifrediferitecare
sepoateformaalegend
cifrenumaidintre2, 5, 0, 8, 9?
al 579 b) 985 c) 980 d) so2

(4p) 2) careestescrierea
cucifrea hum6rului
o sutdnoud?

a) 109 b) 901 .) 119 d) 190

(4p) 3) CaredintreurmStoarele
numere
estecelmaiapropiat
de40O

a) 9 bl 100 c) 2oO d) 390

(4pl 4) Careestenumdrulcarearevecinii182Si184?

al 181 b) 183 c) 18s d) 1s6

l4p) 5) Caredintreurmdtoarele
numerearecifrasutelor
egal;

cucifrauniulilor?

98 --t-mk*Sw-[('qu,-
Concu6ulEuclidtelnvaii natemati.;
- edllla2014-2015

a) 131 b) 234
-6\&
c) 345 d) 76s

ll ( 40p )
sUBlEcTUt
Rezolvatiexercitiilede maijos pe spatiilepunctatecorespunzitoa
1) Scriegi
numdrulcu
9 maimaredec6t100
(4p)

2l ScrietinumdrulcarescSzut
din 240dE130
(4pl

(4p) 3) Scrieti
numirul40casumededoudnumereegale

l4p) 4) Scrieliinordinecrescatoare
numerele
19,137,23

(4p) 5) Scrietirezultatulcalculului
480 130+150

(4p) 6) Calculalisuma
dintre351Sirdsturnatul
lui

l4p) 7l Scrielidrmitorultermen
al Sirului
110,120,130,140

H'Fryffith-r_
E-/A-rs;;;;;.1x,"
^*,.*"-",,.,
(4pl 8) Aflatitermenul
necunoscut
dinegalitatea
25:' a =134

9) Scrjetitoatenumereledetrei cifrecareau sumacifrelor2


(4p)

10)Scriejicelmaimarenumdrdetreicifrecarearesuma
cjtrelor
(4p)

suBlEcTUL lll ( lsp )


Rezolvati
fiecareaerinlSpe spatiulpunctatcorespunz5tor
ei.
Mary Poppinsii inva\6 pe Michdelti Janematematice.
Scoate
dincufdrulfermecat
o tdbliii pecareestescrisun codde
treicifre.Atingeteblitacu bagheta
mogjcdSischimbd
cifrele
coduluiastfel:
la primacifr6dinst6nga
adund1, laa douaadunb2,
laa trelaadune3. DacEvreunrezultat
depesegte9, aparepetjbliF
numaicifraunititilor.
Deexemplu
avem,,rnogjo,,
(0,0,0)-+ (1,2,, sat),fiogio,,
( 9 ,9,9) + (0,1,2)sau,,magio"
(1,2,, 1+) 1 2 , q , 0 ).
(4p) a) Cumsetransformbcodul(7,8,9)printr_o
,,magie,,?

(4p) bl CumsetransformS
codul(O,O,O)
dupi cese aptic;doue

'100
-edllia 2014'201s
-,e\&
concuEulEuclidte?nvatimatemati.;

l2p) c) Cumsetransformdcodul{1,2,3)dupdce sea picelr:ei,,mogii,,?

(2P) d) Cecod se transformdprintr-o,,moqte,,in codul (4,5,6)?

(1p) e) CecodsetransformAprin aplicareaa doud,,mogll,,ln


codul(9,9,9)?

(1p) f) Careestecelmaimicnum6rde,,mogll",
diferitdeO,care
trebuieaplicate plec6nd
astfellncat, de la codul(0,0,0),
si se
tot la codul(0,0,0)?
ajunge

(1p) g) Esteposibilcaplecand
de la codul(0,0,0)
9iaplicand
un numjrde
,,mdgif sese ajun'eh codul(1,1,1)?

suBtEcTUr.
tv{ tsp)
Rezolvali
tiecarecerlntipespatiulpunctat
corespunzttor
el.

primeitein dardeziuasaunjoc.Acesta
Pinocchio contine100
pefeteteatbe
detdbliledelemnalbepeo fal; Sirosiipecealatt6.
aparscrise
nLrmerele
1,2, 3,...,100.
Pefataro$ieestescrise
suma
depefataalbdti sumacifrelor
dintrenumArul aceluinumir.
carteacarearepefalaalbAnumerul
Deexemplu, 2, arepefatra
Ceacarearepefataalbbnumdrul
rosie4=2+2. 93,arepefataro9ie
.r(
W ,/ f,l.r-..n**r ruoidteinvarimatematki
- editia2014-2015

105= 93+9+3.
nu m b rul
Vomnuminumere/ermecate
numerelescrisepefafa ro$iea fi
t;blile.
a) Scrieiinumarullemecot,
depet6blitacarearepefataalbd
(4p)
numErul
3 ....................
b) Scrietiun num; rlermecot carcarc 2 cifte
(aP)

c) Scrietiun num6rde o cifr; carenu estefemecot


(2p)

d) Scrieliun
numtrde2 cifrecare
nu este
(2p)

e) Este/ermecot
numErul50?
l1p)

(1p) f) CaredintrenumereleIO,17,12,13,14suntfermecote?

l1p) g) Caredintrenumerele9I,92,93,94, gS nu suntfermecate?

TEST15

102
-6-\&
concursulEuclidte invali matematici
-edilia 2014-2015

NOTA.
Lasubiectul
lfiecareexercitiuareun singurrbspuns corect.
Lasubiectul
ll sescrienumairdspunsul fieciruiexercitiu.
Seacordi10 punctedin oficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.

SUBlEcTut| ( 20p)
Laexercitiile1, 2,3,4 $i 5 in.ercuitilitera
corespunzdtoare rSspunsului corect.
(4p) 1) C6tenumerede patrucifrese pot formacu cifrele2 Si4?
al 12 bl 17 c) 16 dl 24

(4p) 2) Careestecel
maimarenumirmaimicdecat4385
?

a) 4 383 b) 4 384 c) 4 386 d) 4 000

(4p) 3) caredintrenumerele
urmEtoare de200?
estecelmaidepartat

a) 9 b) 100 c) 300 d) 390

(4p) 4l Catenumeresuntmaimarica2995si maimicica3 015?

a) 18 b) 19 .l 17 d) 20

(4p) 5) Catenumerede trei cifreaucifrazecilor7 !i cifrasutelor

cucifrauni$tilor?
egalS

a)9 b) 10 c)8 d) 11

'ffiffi"n'nh,-
S-/A-::ffi :1t:;":#
-*o-*",",.,
sUBlEcTUL
ll ( 40p )
Rezolvatiexercitiilede maijos pe spaliilepunctate
aorespunzetoare.

U Scrielinumdrulcare
adunatcu 210dE2 OOO.
{4p)

(aP) 2) Scrielinumiruldincare,dacbscEdem
400obtjnem705

(4p)

3)Scrielirezultatut
produsului
4x 3

(ap) 4) Scrietidublulnumbrului
7

(4p) 5) Scrieti
rezuliatulcalculului
2x3 3x2

l4p) 6) Calculati
sumadintre7 Sitriplullui

(4p) 7) Scrietidiferenta
dintre20gidublultuiS

(4p) 8) Aflatitermenulnecunoscut
dinegalitatea
ax 5 = l5

104 -{-vF*Fry{'flq*-
-,6\6
con.urrulEuclidtelnvall matematici
-dtlia 2014-2015

(4p) 9l Scriejitoate numerelede patrucifrecareau sumacifrelor2

10) Scrieli
celmaimicnumdr
de patrucifrecarearesuma
(4p)
cifrelor
9 .....................

lll ( lsp )
SuBlECTUt
tiecarecerintape spatiuIpunctataorespunzetor
Rezolvati ei.

a)Seconsider6
tabloulincarefiecarenumdreste
egalcusumacelor3 aflate
t
deasuprasa(cendnuarenimicse lll
consider;
cdare0). l 2 3tl

suntpe liniaa patra?


{4p) b) Ceteelemente

(4p) c)Sdsescrieelementele
de peliniaa patra

(2p)
d) C6testesumanumerelorde pe liniaa treia?

(2p) e)Catestesumanumerelor
depeliniaa patra?

-,c.-sFn#
T"fl/ntqr'-r,*
/-.a
W
+-
,/ QA-.-.on*^t *oid te hvar; matematici
- editia2014-2015
il
{1p) f) Si se scrieelementelede pe liniaa cincea

(1p) g) S; se scrieultimele4 elementede pe liniaa Sasea,


a $aptea
9i a opta......................_
{1p) h) S; se explicede ce,pe fiecarelinie,incepandcu a treraexisEi
pulin un numdrpar,

SUBIECTUL lV ( 1sp)
Rezolvati
fiecare cerintEpe spaliulpunctatcorespunzitorei.

Ptrocchioprimestein dar de ziuasa unjoc.Acestaconljne


100de Ublileoe lemnalbepeo falj Siro);ipecealdttl.
Pefetelealbeaparscrise
numerele pefatarosie
1,2, 3,._.,100.
estescrisS
diferenta de pefataaib; 9isuma
dintrenumdrul
cifrelor
aceluinumdr,Deexemplu,
carteacarearepefataalbi
numSrul
2,arepefatarosie0 = 2 - 2. Ceacarearepefalaalb;
numSrul
93,arepefatrarosienumarul81= 93 9_3.
Vomnuminumerefermecate
numerele pefatarosie
scrise
a fiec;reit;blite.

al Scrietinumerul/ermecot,
de petAblitacarearepefataalb;
(4p)
n u m S rul3...........

106 --6'.-8F*Srn
I -/"\
-editia 2014-2015

bl Scrieliun numer/ermecot
-,C'\&
concursulEuclidtetnvatl matematic:

careare2 cifrediferitde81
(4p)

c) Scrieliun numSrde o cifrdcarenu estefermecot


(2p)

d) Scrieliun numdrde 2 cifrecarenu estejaermecot


(2p)

e) Estelemecot numdrul50?
(1p)

(1p) f) Care dintrenumereleI0, 11,72,13,1,4,15,76,77, 78,79


sun\[ethecote? ...........
(1p) g) Caredintrenumerele
de la 1 la 100suntmainumeroase:
celefermecote
saucelecarenu suntfermecote?

TEST15
NOTA,
Toatesubiedelesuntobligatorii-
Lasubiectul
I exist5un singurrdspuns corecr.,
Lasubiectul
ll seva dadirectrbspunsul.
Lasubiectelelll si lVsecerrezolverile
complete.
SeacordS10punctedinoficiu.Timp de lucruefectiv:
2 ore.

sUBl ECTUtl(20p)
Laexercitiile
1,2,3,4 9i5 incercuiti
litera
corespunzStoate
taSpunsului corect.
.*,,
i:;"rxf
S_-Z-ea::r:;fi .*"-",.,
{4p) 1) CAtenumere
suntmaimarica10Simaimicica38?
a, 26 bl 27 c) 19 d) 20
(4p) 2) Careestecelmaimicnum5rdedouecifrecaresi aibd
produsulcifrelor12?
a) 34 b) 26 cl 62 d) 43
{4p) 3) Caredintrenumerele
demaijosnusepoarescneca un
produsde numerenaturale
cu unuldinfactori3?
a) 9 b) 10 c) 1s d) 24
(4p) 4) Careestecelmai marenumir de trei cifrecarearecifra
sutelordecinciori maimicj decetcifraunitjlilor?
a) se1 b) s01 .) 19s d) 10s
(4p) 5l Caredintreurmdtoarele
numereareprodusuldintre
cifra
sutelor
9icifraunitdtrilor
egalcucifrazecilor?
a) 362 b) 243 .l 3r2 d,l 243

SUEIECTUL
ll { 40p )
se scriupe foaiade conaursdoarnumiru l exerciliului
,i
rezultatulcorespunzEtor.

(4p) 1)Scr,etisuma
dintrejumatatea
l{ri8ji dubluttui5.

(4p) 2)Careestenumirulcareadunatcutriplulsaude
ZO?

108 --e^\@F*Sr'nd
Concursul

-6-\&
Euclldteinvati matemati.i
-edilla 2014"2015

(4p) 3) Decateori estemaimicdsumanumerelor


3 $i6 decat
p r o d u sullor?
4)Scrietri 30caprodusdetreinumere.
numdrul
(4p)

(4p) s) ca lculdti
(12- l8): l

(4p) 5) Dup;ce mSresc


un num;rcu 70Simicsorez
rezultatul
cu 55,
oblin40.Careeranumdrul?
7)Scrieti dedoudcifrecareauprodusulcifrelor
numerele 6.
(4p)

8) Careestetermenuld dincalculul
(a a)r j - 25
(4p)

(4p) 9)Si sescriediferenta


dintrecelmaimare$icelmaimicnumdr
de doudcifre,scrisefiecarecu cifreconsecutive,
ordonate
crescetor,,,..,,................
(4p) 10)Scrieti
sumatuturornumerelor
dedouScifre,maimici
dec6t60,scrisecu cifreegale

lll ( 15p) Rezolvatifiecarecerintdpe spaliulpunctat


SUBIECTUL
cotespunzetor
ei.

9i pefiecare
loanaare15cartonase estescriscateunnum;rde
la 1 la 15ferArepetare.

$/utqot-r'*
s--rt-0'....._.:::il;;lil.rir."*"
a) Catestesuma
(4p) ll +12+13+14+15?.
b) Catestesuma
(4p) I r2-l ...-q+t0?..
c) Cetestesuma
(2p) 1+2 + 3 +...+ 14+ l5 ?

lzpl dl S; seimpartecele15cartonage
in 2 grupecu proprietatea
c; sumanumerelor grupSesteaceeagi,
dinfiecare

(1p) e) Sdseimpartdcele15cartonatein 3 grupecu proprietatea


cEsumanumerelor grupjesteaceeali,
dinliecare

G2.........
............
..-........
Gl. .................
.....
..........
(1p) f) 55seimpartdcele15cartona$e in 5 grupecu proprietatea
cAsumanumerelor grupSesteaceeasr,
dinfiecare
G1...............
. ........
G2........................
.....

(1pl g) $ seimparti cele15cartona;ein 8


Brupecu proprietatea
casumdnumerelor grup;esteaceeaSi,
dinfieaare

110
concursulEu.lidteinvaF matemaUci
-edi!ia 2014-2015

G1...........................
-6-\E
......
G 2................................ .
G 3................................ .
G 4...............................
.

G7 ................................ .
G8 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
singurnumeraresumanumerelor
egalecunumArul
existent),
lv ( 15pI
SUBIECTUL
fiecarecerintdpe spatiulpunctatcorespunzdtor
Rezolvati ei.
Alexandra
sejoacS
cu numerele
de la 1la 9astfel:
alege2 numerediferitedintreele,leinmulte$te
9iretine
dinrezultat
doarcifraunitatilor. o vom
O astfeldeoperatie
numi,,mogie".
Deexemplu,
o,,mogie"fdcut6
cu numerele
2 Si5 are rezultatul0, iar o ,,mogie"f'cuIe cu numerele2 ti 3
arerezultatul6.
a) Cerezultat
areo,,mogie"ficuta
cu numerele
1Si3?
(4p)

(4p) b) Cerezultat
areo,.mogiefEcutdcu numerele
8 li 9?

-r.-mfi*m*
'[/uk-r,,,.,
E-//D--riiiif iii;"!x,"
-*ra'"*."u",
{2p) cl Gdsili2 numereastfelincato ,,magie"ficuteasupralor
s5aibdrelultatul9 .......
lzpl d) Gdsiti2 numereastfelinceto,,magje,'
fecuteasupralor
sdaibbrezultatul
1
(1p) e) Scrielitoateperechile diferitedenumere,careprintr_o
,,magie"au ca rczultat6.
(perechea1,2 esteaceeaSicu perechea 2,1,

(1p) f) Scrietitoateperechilediferitede numerecareprjntr-o


,,mogie" a! ca rczultat S?

(1p) g, Scrieti
6 numeredjntre1,2,.3,..,8,9 astfellnc6t
Efecluand
toare,,moglile"
necesare
asuprdlor,saavemca
rezultate
toatenumerele
de la 0la 9.

TESTFINAL6

NorA.
Toatesubiectele
suntobligatorii.
Latoatesubiectele
secerrezolvbrile
complete.
Seacordd10punctedinoficiu.Timpde lucruefectiv2 ore.

112 -r-\@Fffiffi,flh-r-
-6'\6
concursulEu.lidtelnvat; matematici
- editia2014-2015

suBlEcTUtl{30p}
Sescriepe foaiade conaursrezolvarea
aompleti,
{lop) a) in c6tefeluripoatevopsiloanaun gardde 10scanduricu
2 culori,astfelincet
scandurile
aldturate
sdaibAculoridiferite?
{10p) b)in c6tefeluripoatevopsiloanaungardde 3 sc6nduricu
3
culori,astfelinatsc6ndurile
alSturate
s; aibeculoridiferiteSi
sefoloseascd
toateculorile?
(10p) c)in catefeluripoatevopsiloanaungardde5 scenduri
cu3
culori,astfelincatsc6ndurile
alSturate
si aib;culoridiferiteSi
sefoloseascd
toateculorile?

sUBlEcTULll( 20p)
Sescriepe foaiade aonculsrezolvarea
completd.

loanaare1OO
de lei.lnfiecare eafie primeSte
zi devacanld o
sum6de banidela bunica
sa,fie cheltuieste
aceeagisum;
de
bani,darnu poates5ti primeascS
si 9icheltuiasce
in aceeaSi
zi.
1nprimazieaprimeste
saucheltuiegte
l leu,ina douaziea
primegte
saucheltuie$te
2 lei,in a treiazieaprime$te
sau
cheltuie$te
3 lei,...,etc.
(lopl alSdseg;seascd
un modde prjmireti cheltuire
a banilor,
astfel
incatlasfarsitul
celeide-a12-aziles5aibd100de lei.
(lop) b) SAsegbseasci
un modde primire9icheltuire
a ban;lor,
astfel

" ,n'h,-r,,.
fr
-X-\-mpn$ff
S_,rt&-:"Jil$li:.!..I'*,,**.",",
inc6tla sf6rSitul
celeide-a14-azilesEaib61 leu.

sUBlEcTut lll ( 40p)


Sescriepe toaiade concuBrezolvarea
completi.

Uncastelarecamerelecain FE, .| Un cSl6torpoarerrece


dintr-ocamerS
in altadacdau o laturdcomund.
Dupdcea
pir;sito camere
toateu$ileei seincuie.C5l;torulmergep6ni
nu maigisesteuSideschise.
Lainceput
toateuSile
suntdeschisi
Lungjmea
drumuluifdcut
esteegaldcu numdrLll
decamereprin
carea trecut.Deexemplr,drumul1,,2,3,4,5,LO,9,A,7,6,...,2
estede lungifie25.
(10p) a) Scrieliunexemplu
dedrumde lungime
4
(lop) bl Scrieti
unexemplu
dedrumdelungime
6.
(10p) c) Scrieljunexemplu
dedrumde lungime
8.
dl Scrieti
unexemplu
dedrumdelungime
25,careincepe
(1op) cucamera13.
Fig 1.
1 2 3 5
6 78 9 10
11 12
13 !4 15
16 T7 18 19 20
2L 22 23 24 25

114
- edilia 2014"2015

TEST17
-6\&
concursulEuclldte lnvat; matmatici

NOTA.
Toatesubiectele suntobligatorii.
Lasubiectul
I exist5unsingurrdspuns corect.
[a subiectul
ll seva dadirectrdspunsul.
Lasubiectelelll si lVsecerrezolv6rile
complete.
5eacordS10punctedinoficiu.Timp de lucruefectiv:
2 ore.

sUBl EcTUt
l(20p1

Laexerciliile1, 2, 3, 4 9i 5 inaercuitiliteracorespunz6toare
respunsuluicoreat.
(4p) 1) Caredintrenumerele urmdtoare estecelmaimarenumSr
detreicifrediferite?
a) 900 bl 999 .) 978
(4p) 2) Catenumerede trei cifrediferiteputemformacu cifrele
3 ;4;o?
a ) 10 b) 72 . )4 d )6

(4p) 3) cdredintrenumerele
de maijospoatefi sumaa trei
numereimpare?
el 202 b) 201 c) 178 d) 966
(4p) 4) Careestediferenta
dintrecelmaimareSicelmaimic
numdrdetreicifre?

'ffiff'a'rtqs--
.d'r.
W ,/ QL..-.on**r *oid teInvari
matematic,
+?- - edilia2014-2015

a) 887 b) 99 c) s99 d) 898


(4p) 5) CaredintreurmStoarele
numereesteegalcu rdsturnatulsdul
a) 178 bl 289 c) 450 dl 232

SUBIECTUI
ll ( 4op )
Sscriepe foaiade conaursdoarrezultatutcorespunzetor.

(4p)
1) Aflatinumerul
careadunarcu 178dd205....................
(4p) 2l Aflatisumacelormaimicidou; numereimparediferite
scnsecu catetreicifre.,
(4p) 3) Aflalivaloarea
termenului necunoscut
dinadunarea
128+o=250..........._-.....
{4p) 4)Aflaticerezultat
oblinem,dacddinsumanumerelor
206Si174 sc;demdiferenla
1or..............................._.......
(apl 5)Aflatiscdzdtorul,
daci descdzutul
este456Sidiferenla
e ste211.......................
(4p) 6)Scrieti
numirulde paginipecareil maiaredecititunelev,
dupdcea citit1OO
de paginidintr-ocartecareare215pagini.

(4p) 7) Aflali cate numere de trei cifre care au cifra zecilor2


9i
ifra unitiliJor0. ..........
'

(4p) 8)Aflaticatenumeredetreicifreaudiferenla dintre


cifrasutelorSicifraunitdtiloregal; cu 9.

116
con.urlul Euclidtinvali matematlc;
-ediia 2014'2015
-,6\&
(4p) 9) Aflaticatenumerede trei cifreau cifresutelor5 Sisuma
tuturor cifrelor9.

(4p) 10)Aflaticareestecelmai marenumerdetrei cifrecareere


sumadjntrecifrasutelorSicifraunitbtilor
egalicucifrazecilor.

sUBlEcTUt
lll( lsp )
Rezolvalitiecarecerintdpe spatiulpunatatcorespunzetor
ei.
loanaare10bilealbenumerotate de la 1 la 10Si10bilenegre
numerotate de la 11la20.
O ,,combinotie"fdcrI' cu bileleconst6in araniarealorin 10
perechide cate2 bile,unaalbi ii una neagritiin calculul
sumeinumerelor de pe bileledinfiecarepereahe. Noteaze
apoicele10 rezultateobtinuteti le numeste,,rezultdtel
.ombinoliel', Deexemplu,o combinatiecu rezultatele
12,14,16,19, 22,24,26,28,30 este:
0. , t , ( , , D ) , ( 3 , r r , G , r t , ( s ,u( r) ,r
,( i) ,(aa).n ) ,( s.,e ) .(
o .r

(4p) a) C6tebileare loanain total?


(4p) b) C6testesumanumerelor
de pebilelealbe?

(2p) c)C6testesumanumerelor
de pebilelenegre?

lzpl d) Sesescrieo,,combinotle"cu 10numerediferitein


,,rezultotele combinatiei"
coneursulEuclldteinvaF matematicd
- edilia2014-201s

{1p) el 56sescrieo ,,combmolle,,


cu 10numereesalein
combino\iei.................
,,rcrultolele ...........
(1p) f) 55sescrieo,,comblrofie,,
cu exact2 numerediferitein
, rezuItateIe combinoti ej
(1pl gl Sesescrieo,,corlblnofte"cu exact5 numeredifefite
in
,,rezuItoteIe combinotiej,,

SU BIE CTUtU(15p)
Rezolvatl
tiecarecerintdpe spatiulpunctatcorespunzitorei.
loanaare numerele1,3,9,27 Si81.Cuele producenumerenoi
astfel:alegecetevadintreelefdrda le repetaSifolosindopera
+ sau- obtinealtenumere.
Deexemplu, dacialege1,3,9,poateobline9 + 3+ 1=13sau
9 -3 + 1=7sau9+3- 1=11sau 9 -3 - 1=5.
Eapoatealegetoatenumerele, darnu maipulindedoud.

a) Careestecel mai marcnumdrnou pe.areil poateobtrine?


(4p)

(4pl b) Careestecejmaimicrr/r'drroupecareil poateobtine?

(2p) c) Cumpoateoblinenum;rul10?

(2p) d) Cumpoateobiinenumdrul
20?

(1p) e) CumpoateobtinenumSrul
15?
(1p) f) Cumpoateobtinenumirul4l?

'l't8
-editia 2014-2015 -6-\&
concursulEuclldtelnvati matematic;

(1p) g) CStenumereroi poateobtine?

TEST18

NoTA.
Toatesubiectele suntobligatorii.
I existdunsingurrdspuns
[a subiectul corect,
Lasubiectulll sevadadirectr6spunsul.
Lasubiectele lll si lVsecerrezolv6rilecomplete.
SeacordS 10 puncte dinoficiu.Timpde lucruefectivr2 ore.
SU BIECTUL l(20p)
Laexeraitiile1, 2, 3, 4 Si5 incercuitiliteraaorespunzetoare
risounsuluicorect.
(4p) 1l Careestecelmaimicnumdrdetreicifre?
a) 101 b) 100 .l 102

{4p) 2) cale numereverificerelalia205<x<214?


al 7 bl 8 .)9 d) 10
(4p) 3) CarenumXrdintrecelede maijosesteegalcu
rEsturnatulsdu?
a) 123 b) 4s4 c) 108 dl 3o7

(4p) 4) Cucifrele1; 3; 5 scrielitoatenumereledetrei cifrediferite.


cifra1?
Decateoriatifolosit
a) 2 b) 4 c)G d)5

(4p) 5) catenumeredetreicifreau produsul egalcu 1?


cifrelor
a) 1 bl 0 cl 2 d )4

fit[tqd-r-=,'n
/D...-.."",rsurEucridternvat;matematic'
I
-:";t";;;;-;;i;---
|I |
susrrcrur
rrl aop1
|
Sescriepefoaiadeconcurs
doarrezultatul
coresnunz5tor.
] I
' 1lAflatidincenumdr
trebuie 184,pentru
scezut carezultahl
(ap) obrinut I
56rie2s7.
]
I
(4p) zro,ti,i,",i",.;,.",r";;
I
;;;;;;;;;;;;;;l;.....
..-
(4pl 3) Scrieti
un num;rcuprins
intre270ti 3OO,
caresi aibbcifra
| I
zecilor
e8alS
cusumadintrecilrasutelorSicifraunitdlilor.

(4pl
I;li::-:":::r:;;:i:f;:;i
I
I

(4p) 5l Uncaietcostd
2 lei,i", o *n" .orU a" a or,.r' ."i,. I

(4p)
I::::::i:::::::::::::::1:::i:: l
,) o"*" ,t
uarr,"meavafiegald
cudubtut
c"tu;."i mi. I
| "n,,
numdr
dedoudcifre.
Cetianiamacum?
I |
I
(4p) 8) ScrietinumSrulcare
urmear;ininsiruirea: I
rrr,r rrttor,oro,
..... ..... -....... ..
l I
(4p) 9)Aflativaloarea
termenului
necunoscut
dinegalitatea:
] I
- o=r8r........
I zs2
I

120
-6\&
concuBulEuclidteinvali matematic;
-edilia 2014-2015

(4pl 10)Scrieticelmai micnum6rde patrucifre,scriscu cifrediferite.

lll ( 15pl
SUBIECTUL
tiecarecerintepe spatiuIpunctataorespunzEtof
Rezolvati ei.
Un Sirde 3 numerediferiteeste,,tore"dac6esteformatdin
numerele1, 2, 3,4, 5 9iareproprietatea
c; sumacelor3 numere
estenum;r par.Un Sirde 3 numerediferiteeste,,s/ob"dacA
esteformatdinnumerele1,2,3,4,5 9iareproprietatea
cd
sumacelor3 numeTe
estenumdrimpar,
Deexemplu,Sirul
1, l, 2 este,.tole",
Sirul3, l,5esle,,sldh,
$irul1, 5, 4 este,,tore"iat Slrul5,2,4este,,slob".
Doudtirui suntegdle,ddcd du dceledti numere,scfiseln ofiae
girurile
ordire.Deexemplu, 1,3,2 ti 1,2,3 Si2,1, 3 9i2, 3, 1Si
3 ,1,2 S i3,2,l suntegale.
(4p) a ) C umesteS irul
3,4,2?............. . . . . . . . . . . . . .
(4p) b) CumesteSirui3, 5, 2 ?.........................
(2p) cl ScrielidoudSiruri,,tol"
careconlincifra3....
l2p) d) Scrielidou; $iruri,,s/obe"
careonlinifra5
(1p) e) C6te$iruri,,torl"contincifra1?

(1p) fl CateSiruri,,s/obe"
contincifra2?

-f\sh;ff
4: ,/ ff\-con.,,sure,aid reinv.lamatemaucii
- editia2014_2015
t
I
t
{1p) g) CAteSiruri,,torl"existdin total? !
SUBIECTUL
lV ( lsp )
Rezolvati
tiecare cerintApe spaliulpunctatcorespuuetorei.
Intr-unp6tratcain Fig.1 completdm
petrdtelele
micicu
numerele
1,2,3fiecare
de3 orj.
Numerelesunt peljnii(<-))5ipe
aSezate (0 ).
coloane
Spunemcd un p5trateste,,o/b,,dacdsumaelementelorde pe
fiecarelinieesteaceeagi,
un pdtrateste,,roru,,
dacj suma
elementelor
depefiecare
coloand
esteaceeagi
$iun pjtrat
este,,verde"
dacbsumaelementelor
de pefiecarelinieSifiecare
coloand
esteaceeasi,

Fig.1
p;trdtele
(4p) a)C6te arepbtratuldin
Fig.1?
(ap) b lC6testerezultatulcatcului
(1+2 + 3 )x 3 ? . . . . . . . . . . .
(2p) c) C6testesumaelementelorpe o linieintr-un petat
,,olb"?

(2p) d) Estepdtratuidin
Fig.1,,olb", sau,,vede"?
,,toSu,,

- ?. *r t c
't22 --{r \8ftitrtr [trlq",-r-
.-,C\&
con.uFul EuclidtelnvaH matematic;
-edtia 2014-2015

cu numerepdtratul,
{1p) el Completati astfelinc6t
seobtinetiun,,pdtrotolb" carcnu esteti ,,pAtrctrotu".

cu numerep;tratul,astfelincet
(1p) f) Completati
$ obtinetiun,,pdtrotro|u" catenu este9i,,pdttotolb".

(1p) g) Completati
cu numerep;tratul,astfelincet
seobtineti
un,,pdtrotverde".

TEST19

NOTA.
Toatesubiectele
suntobligatorii.
Lasubiectullexiste
unsingurrSspuns
corect.
ta subiectul
ll seva dadirectrSspunsul.
la subiectele
lllsi lv secerrezolvSrile
complete.
Seacordd10punctedinoficiu.Timp
de lucruefectiv:
2 ore.

-,b^\6k#Sff'f,{fu-r-
con.ursulEuclidtelnvali marematicE
- editia2014-2015

sUB lE cTUL
l(20p)
Laexercitiile1, 2, 3, 4 Si5 incercuitiliteracorespunzttoare
rispunsuluiaorect.
(4p) llCate numerededoui cifreauultimacifr;5?
a) 10 b) 11 c )s d) 20
(4p) 2) Careestecifrasutelorinnumirul 2014?
al 1 b )2 c) o dI 4
(4p) 3) Catenumeredetreicifreputemscriefolosind
o singu16
datdcifrele7, 5 Si0?
al 6 b)s .1 4 d )3

14p) 4) Caredintrenumerele
de maijosestecelmaimare?
a) 10s b) 27 .l 2 d) 1000

(4p) 5) Careestenumirulde 10ori maimaredecat15?

a) 2s b) 1s0 c) 10s dl 1 s00

SUBIECTUI
ll ( 40p )

Sescrie pe foaia de concursdoar rezultatulaotespunz5tor.

produsul
(4p) 1)Scrieti numerelor
20Si5

{4p) 2) Scrietinumerulde
3 orimaimicdecet15.

124 -^@m4s"$s*-
^"".",".".".
:"Jil$iil::xf -,6\&
(4p) 3l Scrieti
celmaimarenum6rde3 cifre,careareprodusul

cifrelor
egalcu0 ..........

(4p) 4lCa testetermenulnecunoscut


dinc a lc u lu2ll: a = 7 . . . . . .

(4p) 5) Scrietitoate numerelede 2 cifre,pentrucarecifraunitSlilor

estede4 or;maimaredecatcifrazecilor,

(4p) 6)Scrieti
2 numerede 2 cifre,careau produsul
cifrelor12

(4pl 7)careesterezultatul
calculului
2 J 5 ? .........................
(4pl 8) Scrielio imp;rtirecaresdaibdrezultatul
2...
(4p) 9l Scr ieli
ultimacifrEa produsului
25 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4p) 10 ) ScrielisumacifrelornumEru
201lu
4 .i. . . . . . . . . . .

lll ( lsp )
sUBlEcTUl-
fiecarecerinlSpe spaliulpunctatcorerpunlitorei,
Rezolvati
lntr unpdtrotbu, (cain Fig.1) complet;mcele9 p5trdtele
micicu numerele
0 Si1 astfelincStsumacelor9 numeresb
fie egalS
cu 3.

Numerele pe linii(<+) Sipecoloane


sunta$ezate (0 ).

-6-\ehfu,$rilH_r-
I
trjq
W
+?-
,/
/ r'-f \r_
(/ concuBulEudidt hvali matematki
- editia2014-201s
I
I
d unpdtrotba,este,,o/b"
Spunem dacdsumaelementelor
de pefiecarelinieesteegaldcu 7, unpdtratbun este,,rotu"
dacSsumaelernentelor
de pefiecare
coloanE
esteegaldcu 1
I
Siunpdtrotbun esle,,verde"daci sumaelementelor
de pe
fiecare
linieSifiecafe
coloand
esteegal;cu 1.

Fig I
(4p) a)Catenumere
suntegalecuOintr-unpdttotbun?..............
(4pl b) C6tenumeresuntegalecu l intr un pdtratbun7..............
(2p) cl Catpoatefi sumaelementelor
de peo coloand
intr un
bunolb ?.........
,,pdUot
(2pl dl Estepdtratulbun din Fig.1,,olb",,,ro$u',sau,,verde,,?..........

l1p) e)Completati
cu numerepdtratulal;turai,astfelincet
sdobtine.
un,,pdtratbun olb" carcnu esteSi
,,pdtrotbun ro|u".

(1p) f) Completali cunumerepdtratulaleturat,


astfelinc6ts;
ob\ine\iun ,,pdtratbunrogu"carenu este9i,,pdtrctbun alb',

126 =-6-\8F#ffi.p,n'n%
Con.urrulEuclidteinvali matmatici
-edtia 2014-20rs

(1p)
-6\@
g) Completati cunumerepdtratulal6turat,
astfelinc6t
s;
ob\lne\lun ,,pdtrotbun verde"

lV ( lsp )
SUBIECTUL
fiecarecerinti pe spatiulpunctatcorespunzitorei.
Rezolvati
Priviti
figurade maijos.Cerculetele
suntaSezatepe 16nduri
orizontdle(+?
). Numdrdm rijndurile
desurln jos.

o
oo
G )OG)
o@o@
(4p) a) Catestesumanumerelor de perendul2?
dincerculetrele

(4p) suntinprimele5 rAnduridin


b) C6tecerculete figurS?
(2pl c) Sumanumerelor de perandul4 estemaimare
dincerculetele
dec6tsumanumerelor d peprimele3 16nduri?
dincerculetele

(2p) d) Caresuntnumerelescrisepe 16ndul10?

(1p) e) Dec6teoriaparecifra1in primele1016nduri


dinfigurS?
......

(1p) f) C6tecifresuntfolosite dinprimele13randuri


in cerculetele

-rr-WF*F.*.y4s_
S-/B-!i11;;i1.ii;.'*r"'"*.",.,
alefigurii?....................................
(1p) g) Cetecerculele
conlinnumerepareln primele1916nduri

TEST
FINAL
7
NoTA.
T oat e s ubiec te l es u n t o b l i g a to ri i .
Latoatesubiectele
secerrezolvSrile
complete.
Seacordd10punctedinoficiu.Timpdejucruefectiv:2ore.

s uB lE cTUL
l(30p)
pe
Sesarie foaiade conauErezolvarea
complete.

Unturneudetenislacareparticipd
40 dejucdtorisedesfbsoari
in etape.La
fiecareetapdseformeazd grupedecatedoijucdtorj
carejoac;intreei, Daciintr-oetap;avemnum;rimparde
jucStori,
unjucitortrecein etapaurmdtoare
f6r5sdjoace.
Ceiinvingi
sunteliminali
iarceilalli
trecin etapaurmitoare
a turneului.
Turneul
seterminS
atuncicandrdmane
unsingur
judtor, iarultimaetapSesteceain carerdmandoijucdtori.

{lop) a)Sdseaflecateetapeareturneul?
(1op) b) 55seaflecetepartidesejoacdin tot tLrrneul?
llopl c)Gds'liunnumdrdejucitorima ima re
d e c alO
t O I ima imic

128 *5\8FtrSff"
f;tilw--
concursulEuclidteinvali matematici
-editia 2014-201s
-6-\&
decat200,cares; participela un astfelde turneu,astfelincat
s; existeposibilitatea
cainving;torul si joaceun
turneului
singurmeci.lustificali
rdspunsul.

SUBIECTUL ll ( 20p)
Sescriepefoaiade concursrezolvarea
complete.

TreigreieratiA,
I $iC5eaflSasezati
In liniedreaptS
in

ordine.Eipotsdsari unulpestealtul,darunul
aceast;

nu poatesiri pestedoi.

(10pl a) Explicalicum,
efecludnd greieralii
doues5rituri, ajung

in ordineaB,C A.

(lopl b) ExplicalidacS
esteposibilca,dupA99 desArituri,
greieragii

s5ajungd
in ordinea
4,8, c

SUBIECTUt lll ( 40p )


se scriepe foaiade concursrezolvarea
completi.

Doueprietene, joacdurm;toruljoc:
loanaSiAlexandra,

loanascriepeo foaiefezultatele
pecarele oblinec6nd

inmulte$te
numerele
1,2, 3,....,2O0cu2.
Eucridtein*li
matemati';
S-ZDaconcureu
Alexandra
scriepe o altbfoaierezultatele
pe carele obtine

candinmulte9te
numerele
7,2,3,...,20O
cu 3.

{lop) a) Scrieti
cincinumerecareaparpefoaiaAlexandrei,
darnu

ti pefoaialoanei.

(lopl b) Scrielicatenumerede peambelefoi suntcomune.

(10p) c) Aflalicaredintrefete a scrismai multecifrede Ope

foaiasa. l
(10p) dl Scrieti
catedintrenumerele
de la 1 la 600,nuaparpe

niciuna
dintreceledoubfoi.

1 30
SOLUTII

131
RASPUNSURI

A. 1.osutddoi,cincisutedoisprezece, patrusutetreizecigi
tapte/ opt sute doiri zeci, patru sute, dou6 sute
crncrsprezece, trei sutetreizeci9i trei, o sut6opt, noui sute
noudzeci ti gase/;ase suteoptzeci;
2,430,70a,571,,272,6aO,s27,750,260,1$, aaa;
41C'5,1.06,207,20A,20s,210,217,2r2,2r3, 2I4, 2L5,216,
2\7 , 218. 2r9 . 220,227, 222;
5.313,312,311,310,309,308,307,306;
6,100,107,702,110,1111, L12,120,121,122,2oO,201,202,
210,217,212,220,227,222;
7.17a,1a7, 7J,a,787,8U , a7\
4,L71,r77, 1A1,laa, 878,877, A]"a,aa1.,7aa,787, 711,777;
9-222, 232,252,333, 323,353,555,535, s25;
70.927 , 924, 972, 974, 947, 942,297, 294,274, 279,247, 24g,
724,729,742,749,794,792, 492,497,427,429,47g, 472)
11.207)
72-109, 11a, 727, 136,745, rs4, 163,t72, 7aL, 1gO,2oA,2r7
,
226,235,246,253,262, 277,2AO,3O7,376,325,334,343,
3s2, 361,370,406,415, 424,433,442,451,460,505,574,
523,532,547,550,604,613,622, 637,640,703,712, 721,
730,aoz, a11,,a20,901,910,
r3.I03, 1I2, 121,1,30,202,271,220, 301,31,0,4oO;
14.104,713,722,13r, 740,203,2L2,221,230,302,311,320,
401,4I0;
15.998, 989,899j 16.Cele careausumecifreloregaldcu 25.;
17.6: 18,90; 19.100;20.90; 21.360de numerej 22.45 de
numere; 23.36;24.De 66deori.;
25.705,1O7 , 1,17
, 2O8,2I1, 604,653,713,806,g2O)

132
Concursul

-.C\E
Euclidte lnvatamatmaticE
- ed4ia2014- 2015

26.996, 908, a65, 712, 675, 606, 508, 347, 218, 108j
27.108<801,215<s12, 333=333, 208<802, 96s>s69,
782>2a7,563>365,613>316,L12<21,7, 564>465)
28.104,106,108,110,172,11.4,116, 11A,120,722,724,726,
724,730,132,134)
29.515, 517,519,521.s23,5)s, 527,529,53t, 531,535,517,
539,541.543.545,547,549,551,ss3,555,557,ss9,561;
3O,<,<, >,<, <, =, >, >, =,>,

8.1.a)108,110,1,12,714; bl,272,275, 218,22L c)34O,35O,


360, 370; d)500,500, 700,800; 2.a)64,b124,cJL20,d)27O;
3.AS;4.a12,1I, 20, LOL,ILO,2Oq bJ3,72, 21, 30, 1O2,!2O,
I1I, 2O1,27O,300;c)4, 13, 31,22, L03,130,112,121,,1,3O,
2O2,211,220,307, 31O,400jd) Grupa22.e)Grupa 5; f)Grupa
22.s.a)De13 ori; b)De51 ori; c)22de cifrejd)252de cifre;
6.a)200, b)300,c)330,
d)s20;7.a)10s,b)114,c)800,d)701;
8,72;9.a)100;b)5;c)54 LO,a;LL,2O;12.25;
L3.al112,72O,721,,722,723,724,725,726,727,728,729,
732,742,7s2, 162,772,7a2,792, aO2,a12,a20,A2L,a22,
823,824,425,426,427,828,829;bl2o2,2L2,222,232,242,
2s2, 262,272, 2A2,292, 404,474,424, 434,444,454,464,
474,444,494,606,616.626,636,646,656,665;c) 52s,535,
545,555,565,575,585,595, 606,676,626,636,646,656,
666,676,646,696,707,777,727,737,747,757,767,777,
741,797,a'a,818, 828,838,848/8sE,E6E,87E,66E,69E,
909,919,929, 939,949,959,969,979;
L4.123,234,345,4s6,s67, 67A,7a9;
L5.947, 876, 765,654,543,432,321,210;
L6,110,121,732,743,1s4,16s, 776,I87, LgA,22O,237,242,
253,264,275,246,297,330,341,352,363,374,3As,396,
440,457, 462,473,444,495,550,567,572,583,594,660,
671, 682,693,770,747,792,480,891,990;
L7.90,310,280,420,510,70, 630,490,7a0,950;

133
co:cJ;5aul;r;,'d,e'nva,i
ma,ema,,ci
6-/-E.--
18.100,200, 500, 500, 600, 500, 1oo, 3oo, 2oo, 200;
19.a)591;b)918jc)321j
20.1019i 103,314Si316,428si 430,sgaFi 600,727 si72g,
998Si1000,897ti 899,554ti 556,3069i 308.

.
A.1.a|a17, b)929, c)9ss,d)6s9, e)896,f)913, 9)467,h)852,
1)s22,j)897;
2.a)243,blI69, c)21s,d)9, e1427 , r)r81,c)243,h)rsl, il28r,
j)739r
3.a)510,b)781,c)420,d)340,e)390,f)s48,s)397,h)6ss,
i)479,j)6331
4.a)169,b)402,.)782,d)48o,e)4s7,t)282,Bl3L3,h)136,i)97,
jJ1s3j
s.a)>,b)<,c)<,d)<,e)<,f):, e)=,h)=,i)=,j);
5.a)=,b)=,c)=,d)<,e)<,f)>,c)<,h)> i)=,j)=j
7.al2o3,bls2s, c)322,d)2sr, el4o1,tl716,e)2ss,h)244,
i)s10,j)260;
8.a)170, b)676, c)765,
d)328,e)98,63; 9.673;10,2g4; L!,aIS;
12.83j13.a)823, b)s82,c)207, d)s38,e)LL4,f)2ao,e)s22,
h)I35,i1547, j)286;1a,268;1.5.49!16.10IaO)t7.292;
lA.65I; L9.92420.1542t.2a\ 2OI,17S;22.jgc.'23-222)
24,244,162,35O;25,7O18j 26.140,2OO, respectiv6Oj27.140;
28.54;29.De3 autocare.

8.1.
1. a)0,b)4s,c)4s0,d)2000j
2.a)sss,b)160, c)404d)440,e) oo;
3,a)275;b)220;c)1375; d)1058;
4.100+101+102+110+1 II+IL2+I2O+I2I+I2Z+2OO+2OL+202+
210+211+2I2+220+22I+222=2 687;
5. 102+I20 +201+210=633;
6,112+ 122+2L2+222=668

'134
-6\&
concursulEuclidte invati matematicS
-editia 2014- 2015

7,525;4.101,I21, r31; 9.73a;


10,Cele maimarinumeresunt999$i903,sumalorfiind
1902.
ll.Numerelepotfi 687$i0,iardiferenla lorarfi ceamai
mare:687.
12.Numerele potfi 100si797,iardiferentalorarfi 697.
13.Numerele potfi 280Si281,iardiferentalorarfi minima,
adid 1.
14.Pentrua aveaceamai mi5diferenla,aceasta trebuies;
fie cetmaiapropiatade0 sauchiar0. Decinumerelec;utate
sunt408Si408.
(101,106),
1s.(100,107), (102,10s),
(103,104).
(47,48,49,s0,s8,s9,60),
L6.143,44,4s,s3,61,62,63),
146,s1,52,5
4,5s,s6,57];
17.Suma grupeinumerelor pareestemaimare;
18,Nu,deoarece grupanumerelor pareva aveamaimulte
numere, gi,deci,sumavafimaimare.
19.(100,s00,900),(200,700,600),
(300,400,800);
20. 120;140;600;360;480.

t.
A.l.a)1,b)2,c)3,d)4,e)s,06,s)7,h)8,i)9,j)10;
2.a)2,b')4,.)6, d)8,e)IO,t)r2, eJr{,h)76,1)18,t)20;
3.a)3,b)6,c)9,d)12,e)1s,fl18,E)2I,h)2a,ij27,ll30;
4.a)4,bla,c)72,d116,e120,1124, c]'28,hJ32,i136,jl40l
s.a)s0,b)4s,c)40,d)3s,e)30,f)25,s)20,h)15,i)10,j)5;
5.a)9,b)8,c)7,d)6,e)s,f)a,s)3,h)2,i)1,j)10j
7.a)10,b)9,c)8,d)7,e)6,f)s,s)a,h)3,i)2,j)1;
8.a)10,b)9,c)8,d)7,e)6,f)s,c)a,h)3,i)2,j)1;
9. a)10,b)e,c)8,d)7,e)6,f)s, s)a,h)3,i)2,j)1j
10.a)10,b)9,c)8,d)7,e)6,f)s,g)a,h)3,i)2,j)1;
LL-a)14,24, 40,28,80,84,62;h124,39,63,30,69, 9q c)24,
36,44,44,80,44;

13
-x--\efrffifrR"fi'ilqd
ca::r;isi1;rct,d,e
invalimarema,ic.
S-/?.t-
r2,a)76,L2,26,a0, 48;hl2r, 36,69,gO;
L3-a)4,A,9, 70,12, 13,24,23;b)I, 2, 3, 4,s, 6, 7, I, g, Io;
r4,a)74,b)24,c)72,dJ7;1.5,77 ; t6.S;Lj ,a)IA,b)I4;
18.a)20,20; b)33,33j c)44,44;dl3',3S;e)77,7j)f)64,64)
8)81,81;h)88,88ji)36,36jj)4s,4s;
L9.a)42,44b)27,27 ; c)26,26,d)99,99;e)28,28;f)130,130j
g)s0,s0;h)90,90ji)28,28jj)18,1s;
2o.a14,4;b)6,6tcllz,I2; d)25;25 ; e)2a,27
; f )2s,25;CJIA,Ia;
h)8,8;i)33,33;j)2a,24;
21.a)6,6j b)8,8; c)9,9; d)20,20;
e)18,18;f)36,36jg)6,6;
h)14,74;i)o,o;j)21,2j,;
22.a)0,b)0,c)0,d)0,e)0,f)0,e)0,h)0,i)0,j)(r;
23.a)s,b)2,c)s,d)3,e)1,f)s,c)2,h)3,i)3,j)9;
24.a)1,b)3,c)1,d)s,e)2, r)2,E)2,h)r,i)s,j)3)
2s.a)24,b)3s,c)80,d)42,e164, t)3o,s124, h)s6,i)ao,j)48;
26.a)0,b)0,c)0,d)0,e)0,f)0, s)0,h)0,i)0,j)o;
27.a)4,b124, c)2,d)1.1,
e)a;t)9,c)36,h)s,i)s,j)a)
28.a)1,b)l, c)3,d)s,e)3,f)a,s)3,h)3.i)3,j)z;
29.a)8,b)9,c)7,d)10,e)1o,f)6,8)7,hla,i)2o,))ro;
30. a)a0,b)32,c)1s,d)16, e)r4,r)r2, e)8,h)13,i)2s,j)2r:
3l.a)s,b)s,c)29,d)s,e)B,r)3, E)13,h)7,i)2,t)7;
32.a)8,b)2,c)80,d)2s,e)ra,rl}, s)r,h)2,\a,j)s)
33.a)8s,b)40,c)s,d)6,e)61,f)13,g)9,h)ls, i)1s,j)7;
34.18;35.110;36.48 deani;37.S ani,pesteS ani;38.20;
39.2q 40.2q 41.7; 42.8=IxB=2x4;43,6=1,x2x3;
44.3x5x7=245;
46.gxj-7x3=60 ; 47.5=ZS:5=60:12=40:8=15:3=90:18;
48,24=2x12=3x8=4x6=1x24 ; 49.O
; 50,2.

B.t".lI,3,s,1
,9), 12,4,6,8L2.a)7, b)1.o,
c)7, dlro,e)6,tls, E)j,
h)10,09,i)20;3.9j4.G;s.s:6.1s;7.4qa.d4,b)ts,c)16 32,
9i
d)lnziuaa patra,e)Dupa 5 zile.;9.36de probleme; 10,(18,0),
lts,2), (12,4),ls,6l, {06,8),
{3,10),(0,12).;

,..--5-..-6fr
d$g.f;rlh-r=
--,C'\6
concursulEu.lidte inv.ti matematic;
-editia 2014, 2015

11.(prajiiura,suc)=(0,40)=(3,35){6,32)={9,28)=(12,24)=
(1s,20)=(18,16)=(21,12)=124,8)=127,4)=l3o,ol
12.(carte,caiet)=(2s,0)={24,2)=123,4)=122,6)=121,8)={20,1
(17,16){16,18)=(1s,20)114,22)=(13,24)=
\Is,72)=118,L41'=
(12,26)={11,28)=(10,30){e,32)=(8,34)=(7,36)=(6,38)=(s,40)
13.10,30,1s; 14.a=21,
14,42l,=(3,44l'=(2,46)=11,48)=(0,s0);
b=66,c=22,d=11;LS,425i7.

A.1.a)10 300,b)45002,c)60202,d)15401,e)100050,
f)30608,e)200048,h)s00000,i)16295,j)30 600;
2.a)doisprezece mii cincisute,b)osutSpatruzeci ti treide mii
doudsuteunu,)cinci suteoptsprezece de miitreisute
patruzeci titrei demii doudsutepatru,
ti opt,d)taizeci
e)patru zecisioptde miio sut; treizeci ti cinci,fjo suta
gaizeci$itreide miipatru sute douezeci 9iunu,g)9ase sute
treizeciti doLrimiio suti patru,h) nou;zeci5ioptde mii
cincisutedoi,i)douizecigitreide miio sutepatruzeci si
patru,j)patrusutenouesprezece miicincisutedoudzeci 9i
cinci;3.a)1,b)cifra sutelot,.l7,dJ2,e)4.)
S.al4s6', 4s61-,4s62, bll2L07 ,121"09,LZLIL, c11713O,
11140,11150,d)5300,5400,5500,e)13000,14000,15000;
5,a)121079i 12109,b)35474 si 35476,c14651,8 si 46520,
d1753122si 753124,e)124209$i 723211,f149500si 49502,
g)23633 $i23635, h)123s07 si 123s09,iJ2oso0 si 2oso2,
j)6s3728si 6s372;7.alr23st3,b)2387Is, c)23408,d)218s10;
a-12301,7976L,2360L,40500,63512,111s13,145300,
202513,373s04,631201;9-637741, s0715I,27234a,
100001,63233,49513,45107,23677,23512, fia\
10.a)<,b)<,c)<,d)>,e)>.f)<,s)<,h)<,i)<,j)>
1L.12346,12348,I2350,I2352,12354,12356,12358,
12360,\2 362;42.\t 515, 11 517, 11 519, 71 527,71 523,

.'[{rh-/--
sF##s
a
't37
co::trsaul;r;,1,e
inv.,i
ma,ema,i.;
S,fDa
11s25j13.a)1023,b)9999,
c)99999,
d)45678,e)10234S,
f)888888;14.18500, a;fiO, g32j},
231420,L7SIO,9660,
101500,14620,23500,173210;15,19000,
231OOO, 18000,
86000,93000,102000

8.L,a)2O457, 20475,20547, 20574, 2Oj45,20754,24Os7 ,


24075, 24705,24750,24507,24570,25704,25740,2540J,
2s470,25074, 25047, 27045 , 27054,27450,27COS, ZlSOq..
27540,40257, 40275, 40527,40572,40725, 407s2. 420s7
,
4307s, 43705,43750, 42507,42570,45J02,45720,45207.
45270,45072,45027, 47025. 47052.47250. 47ZOS,qtSOZ,
47520,50427, 504'12,50247, 50274, 50742, 50J24, 54027,
54072,54702,54720,54207, 54270,s2704,52740, 52407,
s2470,52074, 52047,s7042, 57024,57420,57402,57204.
57240,70452,70425,70s42,70524,70245, 70254,7 4052,
74025,74205,74250,74502,74520,75204,7 5240,75402.
75420,75024, 75042,7 2045, 72054,7 2450,7 ZqOS, l ZSOI,
725aq bl7S42;d) 3,9998,9989,9899,8999;5.Numdrut de
cincicifrecusumacifrelor 45este99999.Succesorul sdu
este100000Fiaresumacifrelor1.j 6.8421j7.100de
numere, deoarece numirulestedeforma iarb 5ic pot
iuavaloridelaOla g.8.1065,1 155,124S,133S,
1425,1515,1605;9,10598j 10.98760: -bc5,

A.1.a)4982,b)9901,c)9S4s,d)9584,e)8 726,f)1 857,g)36,


h)2242,i)7oi 8, j)1o7;2.a)r 607, bl3 r3s, c)4 ra2, dJj Bls,
e)3s12,f)2 448,s)784,h)2 031,i)1.s78,j)2 262;j.a)7 283.
b)7934,c)5s66,d)ssgs,e)817s,f)so4s)1878,h)600,
i)15a6, 2A1,6;4,3 762,4 3$, A 3za,7 39I, 6 36I, 4 7 23,
5 591,6573,4017,4061;5,4 674,2a63,33aI,S 2gI,
7 I4a, 7 aos,1,O8,7 866,2 jAO,1.64;6.9 622;7.s 16al
4,2 714;9.s 469;LO.2j6, tL.2 760)L2.7gggi L3.23241

138
Concursul
-5\6
Eu.lidte lnvat5matrn.tici
- ed4ia2014- 2015

14-3s21;L5.2825;L6.5840;L7.a)5s17, bl3 L29,cl2 960,


d)1992,e)6s3, f)214,c)8419,h)3300,i)3s,j) 1039;
18,a)5160, b)5355, c)10515,d)lnprimazia produs5582litrj
de lapte,iarin a doua4933litri de lapte.Decidiferentaeste
de649de litriinplusin primazi.19.3350;
20.2305+2306+2307 =6918,2304+2305+230=6915,
=69
2303 23O4+23O5 12. 2L,1975+191't+1979=5931;
+
1973+7975+7977=592' I97 \+1973+7975--5919:
22.2072+ 2074+2016+20B =aO6O,
2O1O+ 2072+2014+20L6=805 2; 2008+2010+20 12+2014=8044,
2006+2008+2010+2012=8036; 23.72A2;24353a;25,76a6;
26,41)8;27.6848;28-rermenii 625si 629;29.infata
num;rului717.30.1n falanumdrului 423.

8.l,a)26dete rmenii b)73gupe; c)225,225,225;d)2A74,


e)119;2.a)3575, b)256,c)Nu,deoarecearinsemna sE
schimbAm semnulinfatanumSrului 280.daracesta nu existi
in $ir.3.a)Aunumeredetermeniegali.b)3600;
4.a)Aunumeredetermeniegali.b)32;
s.1210,2t7,212,213,274,215,216,2r7,218,237,234,239,24O,2
41,242,243,244,245),1219,22O,227,222,223,224,22s,226,227,
228,229,230,231,232,233,234,215,236)j5.a)Sestepar.;
j
b)???7.Suma celormaimici10numerediferitedetreicifre
este1045.Cumin enuntsespunecaestesumanoastrjeste
de 1044,atunciavemcu siguranle douAnumeree6ate. L
Sumacelormaimici10numerediferitedetreicifreimpare
este1100.Cumin enunlsespuneca estesumanoastrieste
de 1098,atunciavemcusigurantS doui numere egalei
9,1000+1001+1010+1011+1100+1110+1111=7343 j
lO -1222+ 1227+1212+7271+II22+ 1112+1111+2111+2172+27
27+2122+2211+2221+2222=2333L.

-fr-mp*S*itn'*-- 13e
8-/".-= .riffi;;;,11;,y*,,
,"*"''",,",
vt.
A.1.b),
2.c),3.a),4.a)730m, b)710m, c)3082m, d)s373m,
e)1067m,f)3287m,g)s334m,h)497m,i)625m,j)170mjS.Se
obtin7 bucbti;Au fost necesare 6 tdieturi;6.201copacij7.40
kmj8.50m; 9.38km;lo.a)1S22, b)1288, c)S55, d)2998,
e)3146,fl4131,sJ1o2L, h)20,i)2r, jls4q fl.s4! r2.s; L3.r6)
74.12 75.3,L6,r t7.4 rg.2;19.50;20.a)24, b)60;c)60;d)7;
2L.2o-;-22-27
s; 23.280;24.3;25.4 26.65;27.q 2A.S;29,r2;
30.190j

B.1.2kg;2.6;4.25 de meriti25de peri;S.(O,S),{4,2);6.10,1O},


{6,5),(12,0)j7.25de ore 9ijum6tate;8.24j9.30j10.48;

v.

A.1.

vA
B

At_-l
/\l I \
\ -,/

lt,.'\
4 ,- ;s.\.e..-

*
'WE
'140
fi#
Concursul
-,C'\8
Euclidte invatdmatematici
- editia2014- 2015

;7.14 cm, ; 8.3cm+4cm+5cm=12;


rr| l-l
|#
f-l_F+-l
fT-N
T-r-T-]
9.5; 10,14j 11.5; 12.LLL!; 13.LLL; 14.4 cr'r; 15.12
cm;

B.r.l1,3l
, \2,21; (2,3,4);
2.11,a,4), 3. ;4.8cm; 5.40;
6.4 cmj 7.9cm,10cm,1lcm; 8.28cm;9.5 cm; 10.44cm.

PROELEME
DATELA CONCURSUL
EUCLID

TEST1
SUBIECTUL I
1. (4p)a);2. (4p)a);3.(4pld);
a.{ap)d);s.(ap)a).

SUBIECTUL
II
1) (ap)191j2) (ap)1e,20,21;3l(4pl 10;4)l{pl27;
s) (ap) 75;6) (ap) 103;7) (4p) 100+1sosau alt exemplu
corect;8) (4p) 12, 21; 9) (4p) 8 anij 101(4p)7 s= 1+1sau
alt exemplucorect,

SUBIECTUt l
a) PutemaveaABCDsauDABC,
deciin 2 feluri.
b) PutemaveaABCDsauCDAB,
deciin2 feluri.

Ss"n'rtqd,r-- 141
/D'--col:'lilisaul;f invar.
ma'iema,
ci
& ',d'ie
c) PLrtem aveaACDBsauADCB, deciin2 feluri.
d) PutemaveaABCDsauCDAB sauBACD sauBADCsau ABDC
sauCDBA sauDCABsauDCBAdeciin 8 felun.
e) PutemaveaABCD, ACBD,CABD, CBAD, BCAD, BACD,
DABC, DACB,DBCADBAqDCAB, DCBA" deciin12feturi.
t) PutemaveaABCD,ACBD,ABDC,ACDB,ADBC,ADCB,deci
ln 6 felud.
g) Scriindtoate modurilede ordonare,vom gbsi
24 de
posibilititi

SUBIECTUL IV
a) 1+2+3+...+9=45
b) 15+15+15=45.
c) Este15.

Saualt exemplucorrect.
prinschimbarea
e) Deoarece unorliniisaua unorcoloane, un
petat "mogiC'fitmene,,mdgi(. Tnacestmod etementul1
poateajungein cele9 pdtrdlele,decivom construicelputin9
petarc,,mogice"diferite.

Saualt exemplucorect.
g) Deoareceprintransformarea in oglindE fatdde diagonale
(ceeaceamficut la punctulprecedent) rdm6ne tot un;etrat
,,supermagic",
diferit de cel initrial.Astfel avem incd 3

,,,=5\6F*Spt il*-r-
-6\6
Concursul Euclidte invatematem.tici
- editia2014- 2015

posibilit6ti
de a construinoi pdtrate,,supermagice",
plecand
de lacelinitial.
TEST2

SUBIECTUL I
1. (ap)b);2.(ap)b);3. (ap)b);4.(4p)b);s. (ap)a);

SUBIECTUL II
1) (4p)62s;2) (4p)0j 3) (ap)10;a) (ap)2s=s+10+10saualt
exemplu correct;5)(4p)108;6)(ap)2; 7) (ap)7; 8) (ap)29;
9l(4plo, 27, s5, too, 24s;Lol l4pl 222.

SUBIECTUL III
al3.
b) 6.
c) Pentruc6,intre 1 9i 3 nu putemcuprindetrei numere
diferite.
d) PentrucAsingura posibilitate
ar fi 2, 3, 4, 5, 6, carenu au
suma3L.
e) Sirufcu ceamaimic; sumeesrc4,5,6,7,12, iarsumae
maimaredecat31.
f) Prineliminare, primulnumSrar puteafi 3.
El 3, 4, 7, 8, 9 sau3, 5, 6, 8, 9.

IV
SUBIECTUL

EEI
e1Lry,
-f1 f1 nvem ZxZx2x2=4x4=16p;trate cliferiicolorate,
g) p1,p4,p2,p3,sauoricealtasuccesiunecorecta.

143
$.-/B.--.:iffi ;;;r'o;'*o'","."'*
TEST3

SUBIECTUL I
1.{ap)a)j2. (ap}d);3. (ap)d);a. (ap)d)js. (ap)b).

SUEIECTUL
II
7l lapl 29 2l {ap)3 3) (ap)3oo4) (4pl 2s=sxssauatt
exempru corects)(ap)NUG)(ap)167)(4p)so8l {ap)2a
e)(apl0 10)lap)s

suBtEcTUt l
a)s, b)4s,c)
4s,d)1ss,
el ttag,TC
ll:99, 6g
lllt Ig, 28, 38, 4E,SE
f) li 8g, 3e, 4g
tt:78,2A,6C
lll: 19,99,59
gl tt 89,7e
ll:99,19,59
lll: 2e,38, 49, 6E

SUBIECTUIIV
ldeeaesteca fiecaregrupdcontineun singurnumdr
impargi
In rest numainumereparemaimicica200
dubtutsbuestepreamare;b) 13;26; 52;
:l"an?
L0!; c) _d-1".:"*
100d) lj e) 8: 128:64: 32.,l6j B:a. 2. I.
fl 160;80;4Oj20j 10j 5.
l0t td 200sunrta rand{consecuflvej,
sunr
f:l:'",".1:-,"
ruu Srse aflarngrupediferjtedeoarecedubluloricdruinum6r
dintreele depSSeStepe 2OO.

,-.-r16pffi-1r[h_^
- editia2014- 2015

TESTFINAT1
-,C\&
concuFulEuclidte lnvali matematicl

SUBIECTUL
II
't
r J
r

b) Colorimcamerele cu dou6culori,ca la gah,in albSinegr!,


cameraA fiindalbi 9i oricedou6camerevecinefiinddiferit
colorate,
Vomavea13 camerealbe!i 12 camerenegre,una
fiindblocate.
Deciaccesibile sunt13 albeSi11 negre.Orice
drum care respectScerinla,trece dintr-o cameri albaintr-
unaneagr6 Siinvers,
deciar trebuisdavemfie acelatinum;r
de camerede culoridiferite,
fie diferentas; fie de o came16,
ceea ce este imposibil,Deci nu putem avea un astfel de
drum.

SUBIECTULIV
Nisteexemplecareverifici cerinta,sunt:
4 3

9 5

2 7 6

&B"ntil**-- 14s
ca::[ij1;r;r1,e
h%!.
ma,ema,ic.
$-Z-ea
i6 5 9 4

2 11 '7 t4
J 10 6 15
t3 8 t2, I
b)

TEST4

SUBIECTUL I
1) c) 2) b) 3) a) a) b) s) c)

susttcTuttl
rl34J-2A2=672111+22+33=G5 3) 14pagini4) 20= 10+ 2 + I
5) 900 6) 5; 15;2, 35 7134; 43)52;61j 70 8) a = 11 9) 100;
5 5 j1 7 ;01 0 )101.

SUBIECTUL III
a)ln a patrazi rezolvd4 probleme.
b)in primelepatruzilerezolvd 1 + 2 + 3 +4= 10probleme.
c) DupS4 zilea rezolvat 6 + 4 = 10 probleme, dupe5 zilea
rezolvat 15,dupd6 zilea rezolvat 21,dupd7 zileare 28 de
problemerezolvate,d!p;8 2ile are 36 de probleme
rezolvate, dupa9 zileare45 de probleme rezolvate,
dup610
zile are 55 de problemerezolvate.Deci,in a unsprezecea zi
de rezolvat probleme,iSiterminase tema.
d) in primasdptdm6nd de vacantb, elevullucreazdde luni
penSvineri,adic65 zile.Mai arede lucratinc66 zile,decia
douasdpt6m6nd de vacanldSjincdo zi,adiciisi va termina
temain luneadina treiasiptdm5nd devacanld.

h-
146
fi#
ConcuEulEurlidte inva$ matematici
- editia2014. 2015

e) Elevularela dispozitie
-,e'\6
5 zilein caresdi$iterminecele60
de probleme.
T , ; . L- l
II. zifF--g
tr. zi:H4+l
IV. zi : 1-1+1-+1-!
v. zi:f-{|rffil
50- (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)=
60-10 = 50
5 0 : 5=1 0
cu 10problemein
Vatrebuisdinceapd primazidevacant;.

SUBIECTUL IV
a)'in a douazi infloresc1x 2 =2meri,iat in a r.]'eia zi 2+ 2 = 4
meri.
b) Lasfargitul zileia douasuntinflorili 1+ 2 = 3 meri.
c)in a treiaziinfloresc 4 meri,in a patra ziinfloresc
8, iarin a
cinceainfloresc 16 meri.Deciprimazi in careinfloresc mai
multde 10meriestea cincea.
dl DlpAa treiazisuntinfloriti 3 + 4 = 7 meri,dup6a patrazi
suntinfloriti7 + 8 15 meri,dup; a cinceazi sunt15+ 16 =
=
31demeri,iardup5a gasea zisunt31+ 32= 63.
Deciin a Sasea ziavemmaimultde 50demeriinfloriti.
e) Dupda $asea zi suntinflorili63 de meri,iarin a Saptea zi
maiinfloresc64-Prinurmaredup: Saptezilevor fi inflorit;63
+ 64 = 127de meri,decitrebuies; treacdcel pu[in7 zile
pentrucatoti meriisdfie infloriti.
f) NotAmleditele cu cifreromane$iscriem in dreptulfiecdrei
cifreromane, cete mere contine 16ditarespectiv;.
F 1 j ll-2 ; l l L4; l V 8; V - 16
vom arita ceoricenumbrde la 1 la 31sepoatescriecasum;
de numerescrise maisus,

-A^\Sk'Ffu-i'n'm,-r 147
W/D.--'iffi ;;;'1"-*r''*"'"."
3 =1 +2 4 =4
5 =4 +1 6 =4+2
7=4 +2 +1 8 =8
9=8 +1 1 0 =8+2
IL=8 +2 +1 12=8+4
13 =8 +4 +1 14:8+4+2
15 =8 +4 +2 +116=16
1,7= 76 +1 7 8=16+2
!9=1 6 +2 +I20=!6+4
2 1 =L 6 +4 +722=16+4+2
23 =1 6 +4 +2+124=16+8
25 =1 6 +8 +126=16+8+2
27 =1 6 +8 +2+728=1"6+4+8
29= 1 6+ 4+ 8 + 1 30= 15+4 +8+2
3 1 =1 6 +8 +4+2+1

TEST
5

SUBIECTUL I
1 )c )2 l c ) 3 )c)a )d )s)b )

SUBIECTUL II
1) 1002) s 3) 990 4) o = 3s) 14)28.6) 34;26.7)17 s)B:4 = 2
9) 0 10) 10.

SUBIECTUL
III
a ) 1 s.
bl L2345;54321.
cl 1+2+3+4+5areultimacifra0, deoarece 2x5=10.
d) Ludmsumacelormaimici5 numerediferitede O.Aceasta
este1+2 +3 +4 + 5 =15,decinum6rulrespectjvtrebuie sd
fie formatcu cifrele1, 2, 3,4,5.
e) Cucifra5 seterminbnumerele: 12345;12435;13245;

148
concursulEuclldteinvaF matehatici
- edltia2014- 2015
-,C\&
1342s;14 235;1432s;2r345;21 435;23 74s;23 4IS)
24 135:24 3I5; 3L 24, 3742s; 32 145;32 4I5; 34 725)
34 215;47 235;4L 32, 42 135;42 315;43 125t43 215 =
24de numere,
f) Folosindpct.e) deducem ci maiputemscrie24de numere
careseterminScu 1, 24 de numerecaresetermindcu 2, 24
de numerecarese termindcu 3 ti 24 de numerecarese
terminbcu4. Aceste numerenu serepet;,deoarece ultimele
lorcifresuntdiferite.Prinurmareputemscrie:
24+ 24+ 24+ 24 24 -120numere"bune'.
-
g) Presupunem ce elevulface maiintaiextragerile nefericite.
Ralionand astfel,ajungem laconcluziace,dupacea extras24
+ 24 + 24 + 24 -I = 97 de bile,el poatefi sigurcd a extraso
bili careseterminS cu 2.

SUBIECTUI.IV
a)20+16+14+10=60 decreioane suntintotal.
b) 20+10=30decreioane suntnegreSirotii
c) 20+14+10=44 de creioanenu suntalbastre.
d) Presupunem c6 facemalegerile celemai nefericite.
Vom
extragecreioanele ro9ii,albastregi negre,adicd
20+16+10=46. lnseamndcd rbmSnemcu cele verzi, deci
urmdtoarele 3 cu sigurantivor fi celeciutate.Prinurmaree
nevoiede 49 de creioane pentrua fi siguric; am extras3
creioaneverzi.
e) SApresupunemce extragemtoate creioanelerosii Si pe
toate celealbastre, deci 36 de creioane.Urm;torul creion,
indiferent
de ce culoareva fi, va fi de o altdculoaredecat
primele36. Prinurmare,extrbg6nd 37 de creioane,
avem3
de culoridiferite.
ca maisus,presupunem
f) RalionAnd cAam extrascreioanele
albastre

--d'\ek*,$
ff"fl/M-r- 149
MD"-c1:[sJf r;,1,emva'.ma,ema'c
9i verzi, adicd 30 de creioane.Apoi pe toate cele ro$ji.
tJrmdtorul sigurva fj negru.Decitrebuieextrase51 de
cretoane.
g) TrebuiesA rdmanA20+14+1=35 {adicdtoate cele rogii,
toate cele verzi gi incd unul, care sigur va fi negru sau
albastru).

TESTFINAI-2

suBtEcTUt-
|
a)Trenulelui seopregte in statiile:
1 12 23 3445 56 67 78 89 IOO
7t 223344 s5 6677a899 rO
21324354 6576a790920
Decia30-aoprireo facelnstatianr.20.
b) Observdm cdin in$iruirea
de maisus,in primultur,
trenulelulopregtein stalii al cdror numdrdd restul1 la
impS4ireala 11,in al doileatur opregtenumaiin statiial
cerornumSrdd restulO la impdrlirea la 11,in al treileatur
oprejte numaiin statii al c5ror numer dd restul 10 la
impd4irea la 11,in al patrulea
va opriinstaliial carornumar
da restul 9la impdrlireacu 11 Si tot asa,in ordinea
descresc;toare a resturilor.Decitrenule!ulva opri in toate
pendlaterminarea
staliile, jocului.
c) ca urmarea ralionamentului de la punctulb),tragem
concluzia c5statiein careseterminE jocularenr.1,

,* *.6-\6piffi*,fn'*-r-
Con.u6ulEu.lidte ?nval6matematlc:
- editia2014- 2015 --C\E
SUBIECTUL
II
lntsalul de Care cific c@1itr De ce& od apd cifra
cifra I I
19 I I
I0- 19 10 1t
20-2.9 1 I
.]0 J9 I I
4 0 -49 I I
50 59 1 1
60 69 I I
I I
80-89 I I
90 99 I I
100 199 100 100+20- D0
200-299 19 20
300 399 l9 20
400 500 t9 l0
TOTAI 116 200
a)Deci,sunt176de numere carecontincifra1.
bl Cifra1 aparede 200 de ori in scriereanumerelorde la 1 la
500.

suBtEcTuL
t
a) Pentrua pletisumade 1leu,trebuiesa aib6moneda de 1
teu,
b) Pentrua pldtisumade 2 lei,trebuies; aibdmonedade 2
lei,deoarecenu poateavea2 monedede 1 leu.
c) o astfelde alegere este1,;2;4;8;16:34 64:129 256)
512.56 justificdm faptulce oricesum6cuprinsd intre 1Si
1000se poatescrieca sum5de acestemonede,Pentru1,2
se folosesc monedede 1 leu,respectiv 2 lei,3=1+2Pentru
s u mecup r in se in tre4lei S i7leifolosim:mone d ad e 4 le i, 4
lei+ 1 leu;4 lei+ 2 lei;4 + 2 + 1. Pentrusumecuprinse intre8
l e i gi15 le ifolo sim:
moneda de 8lei+ l leu;8le i+ 2 le i; 8 + 2
+ \;8 + 4 + 2 + \. Pentrusumecuprinse intre16 lei 9i 31 lei
folosim:moneda de ltleii 16 + 1; 15 r 2i 16 | 2 | It 16 | 4l

--6\Sfi#*"r'uk-r 151
invari
ma'iema'i
cE
& /ts'-co::'r;isaul;r'|rd'ie
16+ 4 + 1...j16+ 8 + 4 + 2 + 1.pentrusumecuprinseintre 32
lei $j 63 leifolosim:monedade 32 lei;32 + I;32 + 2 + 1,:...:
32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1. pentrusumecuprjnse intre64 lei Si
127leifolosim:moneda64 lei,64 + I; 64 + Z;64 + I + 2. ....
64+32 +16 + 8 + 4+ 2+ 1. pentrusumeclprinseintre12gsi
255folosim:monedade I28 tpi, IZ8 - t; 728+ ) : 256+ I + i;
...;PentrusumecLrprinse intre256SiSll folosim: moneda de
2s6 lei,2s6 + 1; 256+ 2) 256+ L + 2. ... 256+ 128+ 64 + 32 +
16 + 8 + 4 + 2 + 1j pentrusumecuprinseintre 512 looo
si
folosim: monedade 512tel SI2+ I; SIZ+2)512+ I+ 2. ....
512 + 256 + 128+ 64 + 32 + 8. d) Cu 9 monedepoateoldti
maximde 9 oti 2x 2x...x2 I sume,adicamaxim5l 1 sume.
Cumel arede plStit1000desume,inseamnb cE9 monedenu
suntsuficiente,

TEST6

SUBIECTUL I
1. (ap)b);2.{ap)c)j3. (4p)a);4.(ap)b);s. (4pla);

SUSIECTUL II
1) (ap)9 2) (ap)8 - s = 3 Jl (apl8 4l l4pl14;20;67;8s; ro2
s) (ap)5 6) lap) 117) (ap)3218) (4p)189) {4p)un numdr
10 ) ( a p ) 8+2=10.

SUBIECTUT III
a) 1+30= 312+29= 313+28= 31.
b) 1+30= 31; 2+29= 3I.......15+16= 31; Decigrupelesunt
(1;30),{2;29),....,(15;16),adicdsunt1sgrupe.
c) 155+155+155 = 465

,' -6\6p*#u"ril*-,-
-6\6
Concursul Eu.lidte inveli fi atematicl
- ediiia2014" 2015

d) Sumaceamaimic6seobtinein cazulincarefiecare client


scoatesumasa de bani,adic6in total ei scot1+2+...+29+30
=3 1 +3 1 +...+ 31
= 155+ 155+ 155:465. Bacardm5necu 1000-465 = 535
euro,aceastafiindsumaceamaimic6,
e) Sunt15 clienlicareopereazb
cu sumeimpare.tndiferent
dacdadundmsauscddem sumelelor,rezultatul
va fi impar,
decifondulban(iinu poaterem;neun num;rpar.

SUBIECTUL IV
a) Poateavea0 cuno$tinte.
b) Poateaveacelmult24de cunostinte.
c) OriceelevdiferitdeAil cunoagte peA, deciarecelputino
cunoitinli.
d) DaciA cunoaSte 3 elevi,el nucunoaste 25-3-1= 21elevi.
e) Nu esteposibil,
pentru ce ar trebuisd putem formagrupe
de cate2 elevicarese cunosc intreei, iar numdrultotalde
eleviesteimpar,decinu potfigrupatic6te 2.
0 NumArul de cunostinte aleunuielev poate fi cuprins
intre0
Si24,agacum rezultddinsubpunctele anterioare. Decisunt
25de posibilit;ti.
Daceun elevi-arcunoa9te pe toti ceilalli,atunciceilaltiar
aveaminimo cunogtint6, decinumdrul ar fi cuprins intre1 $i
2 4 . F iind 25 de el e v i S i 2 4 d e p o s i b i l i tS ti ,re z u l tS.5 exi st5 doi
elevicareauacelasinumdrdecunogtinte.
Dac;niciunelevnuii cunoaSte petoti ceilalti,
atuncinumSrul
de cunostinte estecuprinsintre 0 $i 23, deci sunt 24 de
posibilit5ti
$i 25 de elevi,rezulucd existddoi elevicareau
numdrdecunogtinle.
acela$i
S-rOa concuEulEuclidte invall matematici
- ed4ia2014- 201s

TEST7

SUBIECTUL I
1. (ap) d)j 2. (ap) b);3. (ap) b)j a. {ap) b}; s. (ap) b)j

SUBIECTUL
II
1){ap)6 2) (ap)s 3}(ap)10 a) (ap}2x2 s) (ap)1s
5){ap)1o17}(ap}8 8) (ap)1 9){ap)2 10){ap)s

SUBIECTUL III
a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 141516.Dupbprimasdriturd
vomtdianumerele 3;i4.
b) Dupdcumsevedenumbrul6nu estetSiar.
c) Avemin figurdnumerelede la 1 la 20 Siobservdmcd sunt
tSiate10dintreele.
d) 50+ 1 : 4 9+ 2 =48+ 3 = 26+25 57
-
e) 51 + 51 + 51 + 51 + 51 = IO2+ IO2+ SI = 2O4+ SI = ZSs
fl 255+ 255+ 255+ 255+ 2SS= 12j5
g) Pentrua vedeacatenumererdm6ndin cele2009numere
caresuntscrisepe linie,le scidempe celetEiate.proceddm
astfel:
inaintede primasSriturd amt;iat 1 nurndr
- inaintedea douasdriturd amtdiat2 numere

inaintedea 50-asiriturdamtdiat50 denumere


Deciamtdiat
1 +2 +...+ 49 +50= ( 1+50)+ (2+49)+.. . + { 2 s + 2 6 )=

SUBITCTUL IV
al Celmaimicnum;reste1 = 2 - 1.
b) Celmaimarenumbre ste22- 1= 2L
c) 17 = 18 - 1 = 19- 2 = 20 - 3 = 2I -4 = 25 *s Deciin 5
feluri.

'154
f*,+.
yM_r-
E
,C\&
concursulEuclidtetnvaF matematic;
-editi.2014 - 2015

d) 1 este diferentadintre oricare2 termeniconsecutjviai


Sirului,deci numSrSmperehilede cete 2 termeni
consecutivi.Acesteasunt | {1;2),\43), ..., 127;22},decisunt
27.
el1.
f) Sumatuturor numerelor din $ir este231,careeste un
num;r impar.Un numtr imparnu se poatescrie(a o sum5
de doudnumereegaleipar + par par; trnpar+ rmpar=
-
impa4,ceedce arat5ci impS(ireain doui grupecareau
aceeasisumi d elementelornuesteposibilt,
g) Presupunem cEdiferenladintreoricare2 af fi mai mare
decat1 ( maimicdnu poatefi ). Ludmdiferenta ceamaimic5,
adice2, plecAmcu cel mai mictermenal $irului;i obtinem
numerele1; 3; 5; 7; 9) 1I; t3) 15; 11; 19; 21; 23. Deci
depdsim numerele datein Sir,Prinurmare,nu se poateface
o astfelde alegere,deciexisti douecareau diferenta1.

TEST8

SUBIECTUL I
1)d) 2) b)3) b)4) b)s) b)

SI,JBIECTUL II
Ll204521231<732 sauoricealt exemplucorect
3) 0j 11;2ls; 2 0094) 9A514ot 6146+4t+48+49-93+97-190
7)0+12=12 0 8) 2+3=5sauoricealtexemplucorect
9130710)2

SUBIECTUL III
a) alb5.
b) 8 bilealbe.
c) ObservAm cAbilelealbastre
au numerele
1; 6; 11;16,......
adic;numerecaresetermindcu cifral saucu cifra6.

-x-r-mfi"*#.r
'fl/trtff f r55
&/D'.......'rffi;;;'1;'*,'-*"'",.
Cum50 nuseterminenicicu 1, njcicu 6, inseamnb c5a 50_a
bildestealbd.
d) Tntre1 Si10 numdrbm 8 bilealbe.intre21 ;i 30 numerim
8 bilealbe.
Tntre31 Si40 sunttot 8 bilealbeiarintre41 9i50 sunttot 8
bilealbe.in totajsunt8+8+8+8+8=40 bilearoe.
e) A9acum am stabilitla punctulb), bileleal cbrornumdr
conlineifra6 suntalbastre,

SUBIECTUL IV
a)1+2+3+4+5+6+7+8=36
bl PrimapaginSa uneifoi are num;r impar,decinu poate
existao foaiecu paginile 12$i13.
c) Pa g in ile
au numerele 7,2,3,4,5,6,7,a , 9 , 1 0 ,I I , 1 2 ,1 , 3 ,
74, 15,16,77, ra, 19,2, 21, 22, 23,24, 25,26,27, 2a,29, 30,
37, 32, 33, 34, 35, 36,37, 3a, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47,48.Deciultimapagin6 arenumarul48.
d) Cifra3 aparein numerele 3, 13,23,30,31,32, 33,34,35,
36,37,38,39,43,adid de 15ori.
e) Numerele cu cifreegalesunt11,22,33,44,adicAsunt4.
Decirestul
de 39-4=35 de paginisuntnumerotate cu numerede doue
cifrediferite.
TESTFINAL3

SUBIECTUL I
a) Schimbdm culorarea
pe liniile2, 4, 6, 8, 109i pe coloanele
2,4, 6,8, 10Siseobtinecerinta.
b) NotdmcuSonum6rul de cdsute albepecarele avemla un
momentdat.Colordm o liniecareare a cdsulealbe9i 1O-a
cesutenegregivomobtine1O-a cdsulealbeSia cdsute negre.
N ou lnu m d de
r cdsulealbeva fi,S ,=S , -a+ 1 0 -a , d e c iv a

,..--6\6frffisffft'ilqr,-r
-dltla 2014- 2015

avea aceea$iparitatecu cea a numSrului


-,c\6
Con.ursulEu.lidte invaF matemati.d

so ,pentrua
intelege maibineanalizdmtoatecazurile:
Dac;avem0 bilealbe9i 10 bile negre,vom obljne10 bile
albeSi0 bilenegre.
Daciavem1 bilSalbdSi9 bilenegre, vomobline9 bilealbeSi
1bi15neagrS.
Daciavem2 bilealbeSi8 bilenegre,vomobjine8 bilealbe
Si2bilenegre.
Daceavem3 bilealbeti 7 bilenegre,vomobtine7 bilealbe
Si3bilenegre.
Daciavem4 bilealbeSi6 bilenegre,vornobline6 bilealbe
9 i 4 bilene g r e .
Dacdavem5 bilealbeSi5 bilenegre,vomobline5 bilealbe
$ i 5 bilene g r e .
Dacdavem6 bilealbegi4 bilenegre,vomobline4 bilealbe
S i 6bilene g r e .
Dacdavem7 bilealbe$i 3 bilenegre,vom obtrine 3 bilealbe
9i7 bilenegre.
Dac6avem8 bilealbeti 2 bilenegre,vomobtine2 bilealbe
!i8 bilenegre.
Dacdavem9 bilealbeSi1bil5neagrd, vomobiinel bilealbd
9i9 bilenegre.
Dacdavem10 bilealbe9i0 bilenegre,vomobtine0 bilealbe
9i 10bilenegre.
Seobservici de fiecaredatein urmaschimbdriise pAstreaz;
paritatea num;ruluidecSsutealbeSinegre.
Deoarecela inceput avem 0 cdsutealbe,inseamnbcd nu
putemobtineniciodatd un numbrimparde c6sulealbe,prin
urmarenu putemaveaniciodatS o singur;cAsulS
alb;.

SUBIECTUL II
a) FieA un elevdinprimaclas5.
Cuel vom puteaforma26de
perechi (deoareceare26decunoscutriin
celelalte
clase).
Sunt

157
& /ts'........Iiffi
;;;',1;
-*,.'*"-",,"
25 de elevi,in prima clas6Si putem repetarationamentul
pentrufiecare,deciputemforma25 x 26 = 650de perechi.
Fiind3 clase,avemin total650x 3 = 1950posibilitili.
insi in
felulacestafiecarepereche estenumdrat5 de doudori,deci
numarul totalde perechivafi 19SO: 2 = 975.

b) Dintreei75 de elevialegemunulcarearecelemaimulte
cuno9tinle intr-unadjn celelalteclase.S; presupunem cE
acestelevesteA din primaclasi gi c; are k cunogtintein cea
de-adouaclas6. Atunci,A cunoarte 25 +1+k eleviina treia
clasiSik + 25.FjeB un elevdina treiaclasdcareil cunoagte
pe A. DacaB cunoasie cel pulinun elevC din clasaa doua,
din celek cunostinlealeluiA,atunci{A,B,C)esteun tr;plet
de cunottinte din cele3 clase,In cazcontrar,B cunoagte cel
mult25+,t elevidina douaclasb, decitrebuiesi secunoasca
cel putin k +leievidin primaclasd,ceeace ar conrraztce
alegerealuik.

SUBIECTUL III
a ) D eo a r e ce
1=2xO +7;3 = 2x1+1;'..; 2 0 1=12 x 1 O O15+ 1 ,
deducem cdsunt1006numereimpare.
b) Dacdalegem2 numerepare,diferenlaior va fi tot un
numArpar,decisumaelementelor r;maseva aveaaceeagi
paritatecu surnainilialS.Dac; alegem7 numereimpare,
diferenJa lor va fi un numer par,decisuma elementelor
rdmaseva avea aceea$iparitatecu suma iniliald.Dacd
alegemun numt par$runulimpar.diferenla lorva ti impar5,
decjsumr findlEva avpaacpeasi paritalecu sumainilralij.
Concluzia estecd sumafinaldva fi de aceeasi paritatecu
sumainitial6. Decinumdrulrdmasestepar.
c) CuacelaSi ralionament,
avend1005numereimparein Sjr,
numarul rimasvafi impar.

,.,-{-r-6kffirrn'qd,r-
SUBIECTUL IV
con.uEul Euclidteinva$ matematicS
- ediia2014- 2 0 1 5
-6-\6
Laprimaparcurgere a erculuiincercuim:
1,6,11,16,21
Laa douar5, 10,15,20
Laa treia:4, 9, 14,19
Laa patra:3, 8, 13,18
Laa cincea:2,7,12,t7
Laa $asea:1
Prinurmare,la a 22-aincercuirevom ajungedin nou la 1

TEST9

SUBIECTUL I
1 )c ) 2 )d ) 3 ) c) a )d) s) a)

SUBIECTUL II
tl 50,20, 40,s5, 54, 52, 44,42,45, 22,24,2s
2) 303sauoricealt exemplu corect
3) 952sauoriealt exemplu corect
4) 1035) 983sauoricealt exemplucorect
6) 0+2+4+6+8+10=30 7) 18
8) 3x4 =12sauoricealt exemplu correct9) 21010)20

SUBIECTUL III
a ) 3 l ei
b) 1+2+3=6 lei
c) Observbm c5 1+2+3+...+14=105
Si1+2+3+...+13=91.Deci
in
14 zile,loanaisi termin6banii.Rezult;c; va terminabanii
. 1, , n; 1 e , i t a n a v : . r n +i

d) 18 zilelnseamnd primeledou; sdptamani de vacantS $i


inc54 ziledin a treia.Deciin joia din ultimasipt;mani de
vacantd,loanaiSivaterminabanii.
e) Dacdnotdmcu M numbrulrespectiv, artrebuiseavem
M+M+1+M+2+M+3+M+4=100 .DecicelmaimicM erfi18.
co:.iilii1;r;,'d,e,nvaii
ma,ma,,.;
8-/-d=

SUSIECTUL IV
=
a) 1x3x3x3 27
b) 1+3+9+27+81=121
c) Dupecumsevededinsubpunctul anterior, a cinceazi.
d) Tot din punctulb), observim6 la sfertitutceleide_aS-a
zilesuntcelpulin100de boabeincollite.
et I+3+9+27+A1+243+7 29=1093.Decitrebuie sd treaci cel
pulin7 zilecaseincolteascitoateboabeledin serd.

TEST
10
suBtEcTut
I
1.(4plc);2.(4p)c);3.14p)
c);4.(4p)d);s.(4p)b);

suBtECTUt tl
1)(ap)1002) (ap)s 3) {4p)eeo4) (4p)3 s} (4p)t4j 28
6l (4pl3q 267) l4pl718) (4p)8 : 4 = 2 9) (4p)o 10)(4p)10

SUBIECTUL III
a) (4p)6 numere.
b) (4p)1+2+3+4+5+6=21.
c) {2p)Oricesc;dereareca rezultatun numdrmaimicdec6t
celdincaresescade,
d) {2p)Numerele vorfiasezate pecercinordine a L, 6,2,5,2,
4.
e) (lp) Numerele vorfiasezate pecercinordine a I, 2,3,4,5,
6.
f) (Lp)Fiecare numbrde la 1 la 6 aparein sumaceloralbastre
fie de2 oricusemnul+(deexemplu 6),fie de2 oricusemnul
- (deexemplu 1),fie odat6cu semnul+giodat5cu semnul_,
decinuapare.Decisumalorestenum6rpar,

160
Concursul
-editia 2014- 2015
-,C\6
Eu.lidte invali matemati.a

g) l1p) in jurullui 5 sunt2 numerediferite,


decivomscriecu
albastru2 numerediferite,

SUBIECTUI.IV
a) (4p)s=78
b) (4p)s :3=26
c) (2p)Facemgrupele1, 3; 2, 4t 5, 7; 6, a; 9, 7L)fO,12
gr upele
d ) { 2 p )Face m 1,2,3t4,5,6;7,a,g;10 , I I , 1 2
e) (1p) CumavemSinumerepare,9i impare, vomgdsimereu
un numArpar$iun numArimparal;turate, decisuma lorvafi
num;rimpar.
f) (lpl Se vor asezafn ordinea1,2,3,4, ....,11, 12 Si se
verificd cerinla.
g) (1p)Se vor a$ezain ordinea1,,2,3,4, ....,11, 12 9i se
verificScerinta.

TESTFINAT4

SubiectulI
2O1O = 2222- 222+ 22 : 2 - 2 | 2

Subiectulll
a)Sunt19+18+17+ ...+ 2 +1 = 190deconvorbiri.
b) Deoarecesunt 20 de elevi,rezulti c5 vom a\rea0,L,2,....
sau 1.9convorbiri,adicd20 posibilitdJipentru fiecareelev.
Dacdam intelnitoate acestesitualii,atuncicel carea vorbit
c! 19 colegi,a vorbitSicu cel cu carenu a vorbitnimeni,
fals.DecivorrAmane maxim19 posib;litdti gi cumsunt20 de
elevi,celpulin2 auvorbitcuacelaginumdrde cole8i.

subiectul l
a ) 15= 1+2 +4 + 8

-rr.-APmt"flriM,- 161
hk,Em.tema,,ci
&
-fe--c::.J;sauj;l;,'dre
b)1+2 + 4 + I +16+ 32+ 64 +128+ 2oO+ 500= 955deci1oo0
nuestenumir,,bun",
c) Numerele de la 1 la 255sunt,,bune",
celede la 256la 455
sunt,,bune" dar celede la 456 la 499 nu sunt,,bune,,.Apoi
numerele de la 500la 955sunt,,bune,,,darcelede la 956la
1000nu sunt,,bune".Deci vomavea44 + 45 = 89 de numere
carenusunt,,bune",

SubiectullV
ProfesorulA fie cunoaste3 dintre ceilalti5 din comisje,fie
nuclnoaste3 dintre ei.Dacdii cunoagtepe B, C, D, atunci
dacbB cunoastepe C, rezultStripleta A, B, C care rezolvd
problema.Analogseint6mplS dacdse cunosc alti2 dintreB,
C, D. Dacd B, C, D nu se cunoscintre ei iar se rezolv6
problema.Dacd A nu cunoagtepe B,C,D se rezolva analogcu
cazulanterior.

TEST11

SUBIECTUL I
1. (4pl a)j 2. (4p)d);3. (4p)c)j 4.14p)a); s. (4p)c);

suBtEcTut-
1){ap)3302)(ap)s 3)(ap)7 a)(ap}2as)(ap)10
6) (4p)123saualt exernplucorect
7) (4p)49 saualt exemplucorect
8) (4p)101saualt exemplu corect
9) (ap)18 10)(4p)7 x 5 sauattexemptucorect.

suattcTut l
a) 123saualt exemplu
correct. b) 12.
.lIa,22,23,27,28,32,33,37,38.in totatsunte numere
frumoase.

,.,--6\6trmp{r6--
d) Analizdm toateposibilititile
-,C\6
concursulEuclldteinvaF m.tematicE
- edllla2014- 2015

pentruultimacifri. Obtinem
cdsumaa 2 numerefrumoase poateaveaultimaci-; 4,5t 9,
0, 6 sau1,decinu poatefi un numerfrumos.
el L2+22+32=66.
f) Analizendtoatecazurileposibile,
obtinemcAultimacjfrda
numSrului n+r+n+x+Jr estefie 0, fie 5. Adunand cu 3,
obtinemultimacifri 3 sau8, adici oricarear fi num;rulx,
numarulr+.x+)r+r+t+3 esteun numarfrumos.

suBtEcTut
tv
a) 11,
b) Nu,deoarece pe al treilear6ndgisimnumerede 3 cifre,
carefie lncep,fie seterminecu cifra1.
cl Niciunul,
deoarece fiecarenumir de pe altreilearAndare
celpulln2 cifrede 1.
d) Cu l formim numirul11.Cu2 formdmnumerele 12 sau
21,Cu3, numerele 13sau31,cu 4 numerele 14sau41,cu 5
numerele15 sau 51. Avemln total 16 posibilitati de a
completa 16ndul al dollea,
el Ceamaimarevaloarea sumeise obtlnepentrucelemai
marivalorialenumerelor, adid ln situatia
ln carecifra1 se
adaugd ladreapta clfreidate.
111+211+311+411+511=1555,
fl Ceamai micdvaloarea sumeise obtinepentrucelemai
micivaloriale numerelor, adicdTnsltualiain carecifrc1se
adaugein fata cifreidate.
11.1+112+113+114+115=565.

TEST12

SUBIECTUL I
1. (ap)d);2.(ap)blj 3. (ap)b);a. (ap)b);s. (ap)b).

4{ilqq--
-{-\eHffim toJ
co::Tiaul;r;,'d,e'nva,.
ma,ema'Gi
S-1-d.'.--
SUBIECTUL
II
1) (ap)6 2) (ap)s 3) (ap)10
4) (4p)2x 2 saualt r;spunscorect
s) (ap)1s 6) (ap)1017) (apl s s) (ap)Ge) {ap)20 10)(ap)60

SUBIECTUI III
al 15c6sute;b) 11,12,13,14.cl t1, c1. d) 11,t2. e) 11,12,
fl 11, 1"2,13, C1. g) Oriceoperatieare ca efect pistrarea
paritdliisumeielementelor din tablou.cum initiatavem
suma0, decinum;rpar,nu putemobtinetabloucu suma1,
decinumdrlmpar,

SUBIECTUI IV
a) 5+5+5=15
bl Numerul200 rezolvS
cerinta.
c) Num;rul991rezolvicerinla,
d) Numdrul999rezolvicerlnta
e) Numerul108rezolv;cerinla,
f) Numdrul1 rezolvdcerinta.
glNumErul 10 rezolvacerinla,fiind cel mai marecarese
oblinedlnsumacifrelornumerelor dintre1 Si27.

TEST13

SUBIECTUL I
1.a)2. c) 3. c) 4. d)5. b)

SUBIECTUL II
1) 702) 7 3) looa) ots7s) 1s
5) 16,23saualtele7) 138) 6:2saualta9) O10)4

sustEcTUtl
al 1+2+3+...+9=45

,,.*-6-\gpmgqrftqd_r-
- edilia2014- 201s

b) 50+1+2+3+4+5+6+7+8+9 =95
-,C\6
Concu6ulEuclidte lnvaF matematici

c) 50-1-2-3-4-5-6
7-8-9 =5
d) 50+1"-2-3-4-5-6-7-8
9= 7
el 50-1+2+3+4+5+5+7+8+9 =93
f) 50+1+2+3+4+5+6+7+8+9 =94 nu se poateobline deoafece
folosindtoateoperatiile + am obtinut95Sifolosind un singur
- amobtinut93.
g) 50t 1t 2 t 3l 4 t 5 t 6 t 7 + 8 t I =50 nu se poate
obline deoarecevom obtine numai numere impare
indifferentce operatiifolosim.

SUSIECTUL IV
a) 1+2+3+4+5=15. b) Cu 2. cl 25.b Pentruc5 sumalor ar fi
num;rpar,iar noioblinemnumaisume impare.e) Oc.f) Oc,
g)
Oc,Oc,Oc,Oc. Pentruca numSrLrl 1s; devine5 trebuie
modificatde 4 ori. Nu se poatemodificadecetdin e sau b.
Dine poatefi modificat doarodat;,iar din b doarde 2 ori,
deciimposibil.

TESTFINAL5

SUBIECTUL I
a) trenuletulseoprestein statiile:
I 12 23 3445 56 67 78 89 100
deciin statia100a fost a 10-aoprire,
b) 1 1223 3445 56 67 78 89 100
112233445566778899 10
27324354 651687 9A9 20
Decia30- a oprireo facein statianr.20.
a) Observdm ce in inSiruirea de mai sus,in primultur,
trenuletul opregte in statiial cSrornumdrseterminacu 1, 2,
3, ..., 9, 0 si are cifra din fata cu 1 mai mica decat cifra
unitatilor, in al doileatur oprestenumaiin statiial cdror

-r1-mp*#*.nil+*,-- 16s
c!n'-u.t:ul;lcr'd'ie
invati
ma'iematici
S-"-6a
numarseterminala fel daraucjfrelezecilor cu 1 maimari,in
al treileatur opre$tenumaiin statii al cErornumbrse
terminala fel dar au cifrelezecilorcu 1 mai mari,in al
patruleava opriin statiial carornumarseterminala fel dar
au cifrelezecilorcu l mai mari Si tot a$a,in ord;nea
crescetoare a cifrei zecilor.Decitrenuletulva opri in toate
pen;laterminarea
statiile, jocutui.
d) Ca urmarea ralionamentului de la punctulc), tragem
concluzia ci staliain caresetermindjoculare nr. 1.

SUBIECTUT II
a) 1) ol mergepe 2 Fl 9j 7 o mergepe F6; Zl 07 meryepe
F3 qi 07 mergepe F5; 3) 01 metgepe F4Sia7 mercepe F4;
4) 01 mergepe F19i 06 metgepe FS) 5) 02 mergepe F4 Si
05 met9epeF4;6) c6mergepeF49id5mergepeF4;
b) Sunt6 migcdri,
decivomavea6x5=30unitdtidetimp.
c) 1l dl mergepeF29ia7 meryepe F6; 2) a7 mergepe F3Si
07 mercepeF5;3) al mergepeF4SioZ mergepeF4;4)al
mergepe F5 5i q7 mergepe F3 j 5) ol mergepe F6 Si 07
mergepe F2 ; 6) ol mergepe F7 Si07 meryepe Fl ; jl a2
mergepe F3 Si 05 mergepe FS ;8) a2 mergepe F4 Si 06
mercepe F4 ;9) 02 mergepe FS$i 06 mergepe F3 ; l1l a2
mergepe F6 Si 06 mergepe F2 ; II) d3 meryepe F4 Si 05
metgepe F4;12) a3 mergepe F59i 05 mergepe F3;
d) Sunt12mi$ceri,decivomavea12xS= 60unitetidetimp.

TEST14

SUBIECTUL I
1. (ap) b)i 2. (ap) a)i 3. (ap)d); 4. (4p) b); s. (4p) a)i

'* --6\6Fn$*"rfu-
Co..ursulEu.lidte invali matematici
- edi$a2014- 201s

SUBIECTUL
II
-,C\&
1) (ap)1oe 2) (ap)1103) (4p) 20+20 a) (4p)1e,23
137 s) (4pl s00 6) {ap) soa 7) (ap) 1so 8) (4p)
123 9) (4p) 101,110,200 10) l4p) 900

SUBIECTUL
III
a) (8,0,2).
b) (0,0,0)J (1,2,3)-->(2,4,6).
c ) ( 1 , 2 , 3r)( 2 , 4 ,6 ) +(3 ,6 ,e ) +(4 ,s,2 ) .
d) (3,3,3).
e) (7,5,3)-+
(8,7,6)-+
(e,e,
e).
f) (0,0,0) )(1,2,3) J (2,4,6) +.... +(0,0,0). cel
maimicnumerdemogiteste10.
g) Nu,deoarece dacSadundm 0 cuoricatide2, rezultatul
va [i mereupar,decinu putemobline1.

SUBIECTUL IV
a ) 6=3 +3 .
bl 22=2O+2 saualtexemplu
corect.
c) 5 saualt exemplu
corect.
d) 20saualt exemplu
corect.
e) 50:43+7, decieste
fernecat.
f) 10 :5+ 5,t r : to + 7,12:6 +6,13:11+2 , r4 : 7 + 7
Decisuntfermecote
toate.

F*#wn{t*-r- 167
concuBulEuclidte lnvaii matematici
- editia2014- 2015

c)
9I:7'7 +14,92=82+ 1O,93:7a+ 15"94:83+1t,95 =.t9 +16
Decisunt/ermecotetoate.

TEST15

SUBIECTUL I
1. {4p) c)j 2. (4p) b)j 3, (ap)a); 4. (4p) b); s. (apl a);

SUBIECTUL
II
1) (ap)17s02) (apl 110s3) (ap) 12 a) (ap)1a
5) (ap)0 6) (ap) 28 7) (ap) a 8) (ap) 3
9) (4p) 2000,1100, 1oo110)(4p) 1oo8
1010,
sustECTUr l
a)7;bl !, 3,6,7,6,3,1,cl | +2 +3+2 +t =9,
d )l+3 +6 +7+6+3+| = 27,el L,4,rO!,9 ,$ , r O4, ,r
f) 31,1s,s,1
52,27,6,!
40 ,28 ,7,7

SUBIECTUI.IV
a) 3- 3 = 0, b) 24-6=l8,.lr,dl]l,
e) 50nu estfermecat,f) lO=lt-I,lZ=20-2,
g)Celecarenu suntfermecate.

TESTUL
16
suBt[cTutI
1. (ap) b)j 2. (ap) b)j 3. (ap)b); 4. (4p) cjj s. (4p) a);

',at,6\6 {w,-
con.uBulEuclidte tnvaF matematk6
-edtia 2014- 2015

SUBIECTUL
II
-,C\g
1) (ap)1a 2) (apl s 3) (ap) 2 a) (ap) 2x3x5 sauatt
exemplucorect 5) lap) 10 6) l'pl ZS 7) l4pl 16,6I,
23,32 8l lapl 1 s) (ap) 77 10) (4p)16s

SUBIECTUL
III
a) 65
b)ss
.l12O
d ) G1 1 l+1 2 + 13+14+ 10= 60,
G2 l + 2+3 +4 +5 + 6+7+8+9+15=60
e ) G 1 1 2 +1 3 +1 5=40, 62 1l+14+10 + 5 = 4 0 ,
G3 l+2 +3 +4 +6+'7 + 8 + 9 = 40
f ) G1 1 1 +1 3=24, c212+tO+2=2 4 ,
G3 1 5 +9 :24, c4 t4+6+4 = 2 4 ,
G5 l + 3+5 +7 +8=24
g ) G 1 1 s, G2 14+1:15, G3 l2 + 3 = 1 5 ,
G 4 13 +2 =1 5 , G511+4:15, G6 l0 + 5 = 1 5 ,
G 7 9+6 =1 5 , G8 7+8=15

SUBIECTUL IV
a)3
b)2
cl 1Si9saualt exemplu corect.
d)7 Si3saualt exemplu corect.
e) 19i5, 2 9i3, 8 Si2, 7 Si8, 4 9i9.
f ) 1 $i5 ,3 9i5 ,7 9 i5,9 9is.
g) Numerele sunt1, 2, 3,5,7,9 saualteexemplecorecte
1 Si 2dE2, 1Si 3di 3,2 S i3d5 6,2 5is ddO,2ti 7d E4 , 1 9 is
d d5 ,3 9i7 dd 1,1S i7dd7,2 S i9de8, 1 9i9 d59 .

-r.-mF"*S.*.nrfu_r-
16
Eu'"d
tm*tamatmatici
&'fA'-con:;;1
TESTFINAL6

SUBIECTUL I
a)ln 2 felLtri.
b)in 6 feluri.
c) Primao poatealegein 3 feluri,a doualn 2 feluri,...,a
cinceain 2 feluri,din caretreblie sdscidempeceleln care
folosettedoar2 culori.
De ciin3 x2 x2x2x2-3x2=48-6 =42 6 s 6 1 u 7 i.

SUBIEcTUT II
a) Deexemplu,
1 0 0 +l + 2 - 3 +4 + 5 -6 + 7 +8 -9-10- 1 l+ t 2 = 1 0 0
b) D eexe m plu,l00+ I + 2-3-4-5-...-13-1 4 =1

susrECTUt
l
a) Deexemplu, 2,7,6,1.
b) Deexemplu,1,6,7,8,3,2,
c) Deexemplu,13,8,7,6,1I,76,77,!2.
dl Deexemplu,
13,8,7,12,1!,6,r,2,3,4,5,70,9,74,r5,20,25,24,23,22,2!,16,77,
18,19,

TESTE
CONCURSEUCLTD
TEST
17
suBtEcTUt-
|
1.(ap)d); 2.(ap)c)i 3.(4p)b); a.lap)cli s.(ap)d),

,,,-r\6Fdfu-f;{fr*r
Con.ursulEuclidte invalamatemettci
-ditia 2014- 2015

SUBIECTUL
II
-,C\&
Ll lapl 27 2l lapl 2o4 3l lapl nz a) {4p)3as
s) (ap)2as 6) (ap) 11s 7) (ap) s 8) (ap) 10
e) (ap) s 10)(ap) eeo

SUBIECTUL III
a) 10+10=20.
b) 1+2+3+...+10=55.
cl 11+12+13+...+20=155.
dl 1+11=12,2+12=14, 3+13=16,4+14:18,5+15=20, 6+76=22,
7+17=24,8+78=26,9+79=28, 10+20=30.
Saualt exemplu corect.
e)1+20=2+19=3+18=4+17=5+16=6+15=7+14=8+13=9+12=
10+11. Saualt exemplucorect.
ll 1+L5=2+L4=3 +L3=4+12=5+11=16 9i
6+20=7+79=8+18=9+77 =10+16=26. Saualt exemplucorect.
gl 1+72=2+71=13, 3+14=4+13=17r 5+76=6+75=21,
7+18=8+77=25, 9+20=79+10=29.Saualt exemplucorect.

SUSIECTUI.IV
al 1+3+9+27+81=127.
b )3 r =2.
.) 1+9=10.
dl 2 7- 9 + 3 l = 20 .
el 2 7- 9 - 3 = 1 5 .
rl8l-27 9 -3-1= 41.
8 ) l oana poat e obli n e to a te n u m e re l e d e l a 1 l a 121 dac6 te
socotim9i peceledate.intr-adevar,
2 = 3 .-1,4 = 3 + 1,5=9 - 3 1,,6= 9 -3, 7 9 -3 + l, 8 = 9 -1,10 = 9- I
-
9ia9amaideparte.
Dintreacestea, 1, 3, 9, 27,81 nu suntnoi,deci121-5 =l l6

f,'uh-- n1
8-l?'-- con.ursulEu.lidteTnvatimatemati.S
- editia2014- 2015

TEST18

SUBIECTUL I
1. (4p) b)j 2.l4pl bli 3. (4p)b);
a. (ap) c); s. (4p) a);

SUBIECTUL II
1) (4p) 441 2) (4p) 8 3) {4p) 286sau297sau275
4) (4p) 20 s) (ap) 16lei 6) (ap) 9 7) (ap) s6s
8) (4p) 6e 9) (ap) 1023 10) {4p) 7

SUBIECTUT III
a) 3+4+2=9, deciestes/ob,
b) 3+5+2=10, deciestetdre,
.) 3ll;5 SlSlL! saualteexemplecorecte,
d) s, 1 ,39 is.2.4,
el l&zt !iA;182; trEA;decisunt4 Siruri
rort
tl 2AA;ZAA zAE;declsunt3 t iruris/obe.
cl !2fj !E; lBAi J'lE;z,1E;3lE; decisunt6 $lrurirdrl.
SUBIECTUI IV
a) 9. b) 18. c) 6, d) Niciunut
dinele.

e) 1 3
1
L 2
Saualt exemplucorect.
f)

L r 1
2
3 3
Saualt exemplu
corect,

,. *r\g$ffiftPfu_,-
.-,6'\&
concursulEuclidte invaF maremati.a
- edtia 2014.201s

E)
1
3 1
3 L 2
5aualtexemplu
corect.
TEST19

SUBIECTUI I
1. c) 2. c) 3. c) 4"d) 5.b)

suBtEcTuUl
1) (4p)100 2l lap)s 3) {ap)990 a) (ap}a=3
s) (ap) 14, 28 6) lapl 34, 26 saualtraspuns
corect
7l lapl 17 8) (4p)8:4 = 2 saualtraspuns corect
s){ap) 0 10)l4p) 7

SUBIECIUL III
a) 6,
b) 3.
a) 0 saul sau2 sau3.
d) N i c i u n u l deli ne .

saualt exemplu
corect

saualtexemplu
corect

173
Eu'ridre
inEFrutematki
8
-fe'--concuBur
trlolnl
tolllol
ffi corect
o sauaitexemplu

SUBIECTUL
IV

b) 1+2+3+4+5=15.
.) 1+2+3+4+5+6=21, 7+8+9+10=34,
decirdspunsul esteda.
d) 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45, decirandul10 conline
numerele 46,47,...,54,55.
e) Apareinnumerele 1,10,11(dedou;oril), ..., 19,21,37,
4 1 ,51 de
, cid e16ori.
f) R6ndul 13setermin;cu
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91, decivor fi
9+2x82=9+764=I7 3 cifte.
g) Avem1+2+3+...+18+19=190 deci190:2=95
cerculeie,
cerculete suntcu numerepare.

TESTFINAL7

SUBIECTUL
I
a)TnprimaetapeseformeazS
20degrupesi seeliminS
20de
jucdtori,decitrecin a douaetapa20. In a douaetapese
10 grupeSise elimini10jucitori,in a treiaetapd
formeazb
5 grupe5i se elimine5 jucdtori,in a patrase
se formeaz6
formeazd2 grupe9itrec maideparte3 jucStori,in a cincease
o grupd$i trecmaideparte2 jucdtori.Deciultima
formeaz6
etapAarenum5rul6.

,,..-5\6F#$.ff-fi,fu--
-ditia 2014- 2015 -,6\ m
Con.ursulEuclldteinvaF matemati.e
\_.ip

b) In totalsejoacd39 de partide, la fiecarepartidd


deoarece
esteeliminatun concurent.
c) Numerulcautatesie 129.Tnprimaetapdse joaci 54 de
in a douaunjuetor,
partideSitrece pecareilvomdenumi/.
ln a douaetapese joacd32 de partideSipoatetrecefdrdsE
joacetot A.'ina treiaetap5sejoacS16partideSipoatetrece
fdrdsdjoacetotA.ln a patraetapdsejoacd8 partide$ipoate
trecein a cinceaetap; tot,4. in a cinceaetapbse joacS4
partideli din nou poatelreceA [;r5 sb joace,in a tasea
etapbse joad2 partide9i din nou poate trece A fbrd sa
joace.in a gapteaetapbse joacdo partideti din nou poate
trecen fbrbsejoace,iarin a optaetapdjoac6A cu cel carea
ceqtigatin etapaa gaptea.Decie posibilca in acestfel A sA
jucando singure
c69tige, partidS.

II
SUBIECTUL
a)A sarepesteB Siavemordinea8, A, C apoiAsarepesteC
Siavemordinea
8, C,,4.
un num;rcarelainceputeste0 Sipecareil
b) Vomconsidera
numimvaloareaordinil.Pentruo ordineintre A, I 5i C vom
convenicd daceA este la stangalui B atunciadunem0 la
valooreaordinii, iar daci A este la dreapta lui I atunci

't75
rnvat'
ma'iema'i
ca
&
-/ts'-c:::i;,saL1;J;"dre
adunem1b valodreoordinli,apoidac6,4 estela st6ngaluj C
atunci adunSm0 la valooreaordln4 iar dac6 A este la
dreaptafui Catunciadunem1b valooreoodin4 apoidac6I
este fa st6ngalui C atunciadunim O ta volodrcoordjnij,ial
dac; 8 este la dreaptalui C atunci adundmI la volooreo
ordint: AstfelordineaA, B, C arc volooreoordinilegal; cu O,
iar ordineaC,8,4 are yoloarcaordiniielalecu 3. O siriturda
oricdruigreiera$schimbEt
volodrcoordiniicu 1, decischimbd
paritatea.Plecandde la ordineaA, B, C care are valoarco
ordinliegal6cu 0 qi efectuand99 de sirituri, vom ajungeal o
volooreo ordinii care va fi numSrimpar, deci nu putem
ajungela ordineaA, 8, C DacSpleacS
de la ordineaA, C,A,
care are voloareoordinii egalecu 2 Si efectuand99 de
sSrituri,vom ajungeal o valooreo ordinii carcva fi numir
impar,decinu putemajungela ordinea
4, B,C.

suBrEcTUt-
l
Numerele
de la 1 la 200inmultite
cu 2
2, 4, 6, a, rc, 72,14, 16,8, 20,22,24,26, 28, 30,32,34, 36,
3A,40,42, 44, 46, 4a, 50,52,54,56,5A, 60,62, 64, 66, 6a,
70,72,74,76,7a,a0,a2,a4,a6,a8,90,92,94,96,98,1OO,
102,104,LO6,70a,Irc, rr2, !14, 176, IL8, 720,122,724,
Concursul .-6\6
Eu.lidte invati matematic;
-edilia 2014- 2015

D6, 124,130,132,134,136,l3a, ]40, 142,144,146, 148,


150,152,154,156,158,160,162,164, 166,168,I7o, 172,
174,176,Ua, 1A0,7A2,Ia4,186, 188,190, 792,194,796,
I98, 200,202,204,206,20a,2L0,212,2!4, 216,21a, 220,
222,224,226, 22a,230,232,234,236,23a,240,242, 244,
246,248,250,252,254,256,25A,260,262, 264,266,26A,
270,272,274, 276,214,2aO,2a2,2a4,2A6,2aA,290,292,
294,296,29a,300,302,304,306,308,310,372, 374,316,
374,320,322,324, 326,32A,330,332,334,336,338,340,
342,344,346,348,350,352,354, 356,358,360,362,364,
366,368,370, 372,374,376,378,380,382,384,386, 388,
390,392,394,396,398,400.
Numerele
de la 1 la 200inmultite
cu 3
3, 6, 9, 72, 7s, 14, 2I, 24, 27, 30, 33, 36,39, 42, 4s, 4a,5\
5 4,s7 , 60 ,61 ,66,69,72,75,7a,al. a4,A 7, 9 0 , 9 3 , 9 6 , 9 9 ,
102,105,108,1LI, 174,111,!20, I23, 126, I29, 132,I35,
L38,747,r44, 147,L50, I53, 756,159,762,765,76a,711,
I74, 777,7A0,183,185, 189,792,195,79A,207,204,201,
2I0, 213,216,219,222,225,22a,23L,234,23'1,240,243,
246,249,Z5Z,255,25A,261",264,267, 270,273,276, 279,
242,285,2aa,291,294,297,300,303,306,309,3I2, 375,
318,32I, 324,327, 330,333,336,339,342,345,34a,35t,

-rr-aFifw"r
ltqq,r 't77
Eucrid
tnn*timatematici
& /-E.-...._.con.ursur

354,357,360,363,366,359,372, 375,37A,3a1,,3a4,3a7,
390,393,396,399, 402,4O5,40a, 411,4].4,417,42O,423,
426,429,432,435,4BA,44r, 444,447, 45O,453,456,459,
462, 465,46a,477,474,477, 4aO,4A3,4A6,4A9,492, 495,
498,s01,504,507,s10,513,516,519,s22,525,52a,537,
534,537,54O,543, 546,549,552,5ss, 558,s6I, 564,s67,
57O,5t3,576,
s19,582,
585,588,591,594,597,600.
a ) D ee xe m plu
3,9,15,21,27.
b) Comune
sunt Ix2x3,2x2x3,3t3t 3,...,66x2 x3, deci
66de numere.
Numerele
omune
sunt:
6 12 Ia 24 30 36 42 4a 54 60 66 72 78 84 90 96 IO2 108714
I20 726 73213a744 750 1s6 162 168174 180 186192 198
204 210 216 222 22a 234 240 246 252 25a 264 270 276 2A2
288 294 300 306 312 3ta 324 330 336 342 348 354 350 366
3t2 378384390396.
c) Pefoaialoaneiaparurmdtoarelenumerecarecontincifra
0: 10,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,200,300,400,110,
120,130,740,150,760,170,180,190,210, 220,230,240,
250,260,270, 2A0,290,3r0, 320,330,340,350,360, 370,
380,390, 102,104,105,108,202,204,206,208,302,304,
306,308.
Tntotalsunt56de cifredeO.

,,,-5\8Fffip"[{tu*-,-
-.C\E
con.ursll Euclidte invati hatemattci
- editia2014,201s

Pe foaiaAlexandrei
aparurmdtoarele
numerecareconlin
cifra 0: 30, 60, 90, 120, 150, 78O,21O,24O,Z7O,3OO,33O,
360,390,420,450,480,510,540,570,600, 102,105,108,
201,2O4,2O7
, 303,306,3O9,4O2,4O5,4O8,5O1,
504,507.in
totalsunt37decifrede0.
Deciaparmaimultecifrede0 pefoaialoanei.
are pefoaie200de numere,iar loanaare2OO.
d) Alexandra
in total sunt 4OO,din care66 sunt numerecomune,prin
urmare,
fSrdrepetilii
apar40066=334
de numere.
De la1 la 600 sunt600de numere,decisunt 600-334=266
de
numerecarenu apar.

-rr-mf;fr#pn'ilqq- 179
S"-/?--*;ijii;1!d,i;'*r:'*"".".":
Cuprins

pREFATA.__.....---...--.............................................

EXERCITII PENTRU LUCRULLACLASA


l. Numerele naturale
dela0 la1000..................,................5
A. Exe r citi
dei antrenarnent
................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.Pr e g 6 trpentru
re concursuri........... . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ll. Adunarea ti scidereaTnconcentrul 0-1000............,......12


A. Exe r citi
dei antrenament ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
B.P- eg 5 trper.'u
re co'rLu"suri
..........
...... . . . . . . .. . . . .. . . -1 6

lll.lnmultirea 9iimpdrlirea
in concentrul G100................20
A. Er e r cl i l de antrendre_[. ..... ..... ...... . . . . . . . . . . . . . . )0
8. P'eg ;l i r e penrru(o-cusuri . . . . . ...... . . .... . . . .10

lV.Numerele
naturale
dela0 la1000000
.........................32
A c,Ar, li' rrA i. l' 6nar F- l .....................32
8. Exer citl
dei concursurs................ . . . . . . . , . , . , , , , . , . , . , , . . . . . . .

V.Adunarea Sisddereanumerelorde la0-10000............37


A. tr e r c!i de artrend-ne1t.............. . . . . . . . . . . . . . . . )/
.............
B.Pr eg iti rpentru
e conc!Tsuri.......... . . . . . , . , . . , . , . . , . . . , , . . . . . . . . .

Vl.UnitdlidemEsure .......................................................
A.Exe r clti ideantrenament........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.Pr eg ;tirpentru
e concursuri........... . . . . . . . . . . . . . . , . , . , . , . , . , . , , .

180 @@ ffir
ConcursulEuclidte lnvatematematicl
-edilia 2014,2015
-,6'\s
Vll.Noliuni degeometrie .................................................48
A E xer clti
d ei an tr enament ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pe
B.P r eg e ti r e n tr u
concursuT ................... . , . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .

Probleme
datelaConcursul
National
Euclid....................,.
52

Respunsuri...,.........,...................................................

181
,#ld
bvEfef30
uploaded