Sunteți pe pagina 1din 7

Fia cu date de securitate Pagina: 1 / 7

conform (CE) 1907/2006, Articolul 31 Tiprit la: 15.09.2016


data de actualizare: 15.09.2016
Numrul versiunii 3

* SECIUNEA 1: Identificarea substanei/amestecului i a societii/ntreprinderii


1.1 Element de identificare a produsului
Denumire comercial: Ethanol 70%
Nr. articol: A0913
1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate
Nu exist alte informaii relevante.
Utilizarea materialului / a preparatului
Pharmaceutical analysis
Laboratory chemical
1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate
Productor/furnizor:
AppliChem GmbH Tel.: +49 (0)6151 93570
Ottoweg 4 Fax.: +49 (0)6151 935711
D-64291 Darmstadt msds@applichem.com
Informaii asigurate de: Dept. Compliance
1.4 Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen:
+49(0)6151 93570 (Inside normal buisness hours)

SECIUNEA 2: Identificarea pericolelor


2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului
Clasificarea n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Flam. Liq. 2 H225 Lichid i vapori foarte inflamabili.
2.2 Elemente pentru etichet
Etichetarea n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat i etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea i ambalarea
(CLP).
Pictograme de pericol

GHS02

Cuvnt de avertizare Pericol


Fraze de pericol
H225 Lichid i vapori foarte inflamabili.
Fraze de precauie
P210 A se pstra departe de surse de cldur, suprafee fierbini, scntei, flcri i alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.
2.3 Alte pericole
Rezultatele evalurii PBT i vPvB
PBT: neaplicabil
vPvB: neaplicabil
RO
(Continuare pe pagina 2 )

43.0.21
Fia cu date de securitate Pagina: 2 / 7
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31 Tiprit la: 15.09.2016
data de actualizare: 15.09.2016
Numrul versiunii 3

Denumire comercial: Ethanol 70%

(Continuare pe pagina 1 )

SECIUNEA 3: Compoziie/informaii privind componenii


3.2 Caracterizarea chimic: Amestecuri
Descriere: Amestec format din urmtoarele substane cu aditivi nenocivi.
Componente periculoase:
CAS: 64-17-5 ethanol Flam. Liq. 2, H225 >60-<100%
EINECS: 200-578-6
Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX
Indicaii suplimentare: Coninutul exact al textului inidicaiilor n caz de pericol se deduce din capitolul 16.

* SECIUNEA 4: Msuri de prim ajutor


4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor
Indicaii generale: A se ndeprta imediat hainele atinse de produs.
dup inhalare:
Pacientul trebuie transportat ntr-un loc bine aerisit i n caz de efecte secundare consultat medicul.
dup contactul cu pielea: In general acest produs nu irit pielea.
dup contactul cu ochii:
Este necesar splarea ochilor cu ap curent timp de cteva minute, innd pleoapele complet deschise.
Dac durerile persist trebuie consultat medicul.
dup nghiire: victima trebuie sa bea apa ( cel putin 2 pahare ) .
4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate Nu exist alte informaii relevante.
4.3 Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare
Nu exist alte informaii relevante.

SECIUNEA 5: Msuri de combatere a incendiilor


5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau ap gazoas. Incendiile puternice trebuie stinse cu ap gazoas sau cu spum rezistent la
alcool.
5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz
Vapori mai grei dect aerul.
Formeaz amestecuri explozive cu aerul la temperaturi ridicate.
n caz de incedendiu este posibil degajareade gaze de combustie sau vapori periculoi.
CO, CO2
5.3 Recomandri destinate pompierilor
Mijloace de protecie specifice:
Trebuie folosit un aparat de protecie respiratorie cu capacitate de alimentare autonom.
Trebuie folosit echipamentul de protecie integral.
Alte indicaii
Reziduurile rmase dup incendiu trebuie eliminate n conformitate cu legea i apa contaminat poate fi
folosit pentru stingere.
Conine vapori degajai cu apa.

SECIUNEA 6: Msuri de luat n caz de dispersie accidental


6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesar ndeprtarea persoanelor care nu snt echipate
corespunztor.
Trebuie ndeprtate sursele de incendiu.
A se evita contactul cu substana.
6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor:
Trebuie evitat infiltrarea n canalizare/ape de suprafa/ape freatice.
(Continuare pe pagina 3 )
RO

43.0.21
Fia cu date de securitate Pagina: 3 / 7
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31 Tiprit la: 15.09.2016
data de actualizare: 15.09.2016
Numrul versiunii 3

Denumire comercial: Ethanol 70%

(Continuare pe pagina 2 )
6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie:
Lichidul trebuie restrns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,fin fosilic, legtur universal,
legtur de acizi, rumegu).
Trebuie asigurat o aerisire suficient.
Curai zona afectat.
6.4 Trimiteri ctre alte seciuni
Pentru informaii cu privire la o manipulare sigur vezi capitolul 7.
Pentru informaii cu privire la echipamentul de protecie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECIUNEA 7: Manipularea i depozitarea


7.1 Precauii pentru manipularea n condiii de securitate Avoid generation of vapours/aerosols.
Indicaii n caz de incendiu sau explozie:
Se vor ndeprta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Se vor lua msuri mpotriva ncrcrii electrostatice.
7.2 Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti
Mod de pstrare:
Condiii pentru depozite i rezervoare: Produsul se va pstra la loc rece.
Indicaii cu privire la stocarea mixt: Away from sources of ignition and heat.
Alte indicaii cu privire la condiiile de depozitare:
Rezervoarele se vor nchide ermetic.
A se pstra la loc uscat i rece, n recipieni bine nchii.
A se pstra numai n aer liber sau n spaii antiincendiu.
A se pstra ncuiat sau cu posibilitate de acces numai pentru persoanele autorizate sau reprezentanii
acestora.
Temperatura la pstrare recomandat: 15-25 C
Clasa de stocare: 3
7.3 Utilizare final specific (utilizri finale specifice) Nu exist alte informaii relevante.

SECIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecia personal


Indicaii suplimentare privind instalaiile tehnice: Fr date suplimentare, a se vedea punctul 7.
8.1 Parametri de control
Ingredienii ale cror valori limit trebuie inute sub control la locurile de munc:
64-17-5 ethanol
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 9500 mg/m3, 5000 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 1900 mg/m3, 1000 ppm
Indicaii suplimentare: S-au folosit ca baz listele valabile n momentul produciei.
8.2 Controale ale expunerii
Echipament de protecie personal:
Norme generale de protecie i de igien n timpul lucrului:
A se spla minile naintea pauzelor i la terminarea lucrului.
Change contaminated clothing.
Masc de protecie:
Aparat de filtraj temporar:
Filtru A
Protecia minilor:
Materialul din care sunt fabricate mnuile trebuie s fie impermeabil la aer i rezistent la produs / substan
/ preparat.
Alegerea materialului pentru mnui se va face lundu-se n consideraie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate i degradarea.
(Continuare pe pagina 4 )
RO

43.0.21
Fia cu date de securitate Pagina: 4 / 7
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31 Tiprit la: 15.09.2016
data de actualizare: 15.09.2016
Numrul versiunii 3

Denumire comercial: Ethanol 70%

(Continuare pe pagina 3 )
Material pentru mnui
Alegerea unei mnui potrivite nu depinde numai de material, ci i de alte caracteristici de calitate i difer
de la productor la productor. Dac produsul reprezint un preparat din mai multe substane, durabilitatea
materialului pentru mnui nu poate fi probat n prealabil i de aceea trebuie controlat nainte de folosire.
Timp de penetraie al materialului pentru mnui
Timpul exact de penetrare trebuie aflat i respectat de ctre fabricantul mnuilor de protecie.
Pentru un contact de durat sunt potrivite mnuile din urmtoarele materiale:
Grosimea recomandat a materialului: 0,7 mm
Butil-cauciuc
Valoarea pentru permeabilitate: nivel 480 min
Ca protecie pentru stropit, sunt potrivite mnuile din urmtoarele materiale:
Grosimea recomandat a materialului: 0,40 mm
Butil-cauciuc
Valoarea pentru permeabilitate: nivel 120 min
Protecia ochilor:

Ochelari de protecie bine nchii.

Protecie corporal:
Protective clothing should be selected specifically for the working place, depending on concentration and
quantity of the hazourdous substances handled.

SECIUNEA 9: Proprietile fizice i chimice


9.1 Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz
Indicaii generale
Aspect:
Form: lichid
Culoare: incolor
Miros: asemntor alcoolului
Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
Valoare pH: Nedefinit.
Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire: nedefinit
Punct de fierbere/Interval de fierbere: nedefinit
Punct de inflamabilitate: 21 C
Inflamabilitate (solid, gazos): neaplicabil
Temperatur de aprindere: 425 C
Temperatura de descompunere: Nedefinit.
Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil, poate ns forma amestecuri vapori/
aer explozive.
Limite de inflamabilitate:
inferioar: 3,5 Vol %
superioar: 15,0 Vol %
Presiune vaporic la 20 C: 59 hPa
Densitate: Nedefinit
Etanare relativ Nedefinit.
Etanare la emanaii Nedefinit.
Viteza de evaporare Nedefinit.
(Continuare pe pagina 5 )
RO

43.0.21
Fia cu date de securitate Pagina: 5 / 7
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31 Tiprit la: 15.09.2016
data de actualizare: 15.09.2016
Numrul versiunii 3

Denumire comercial: Ethanol 70%

(Continuare pe pagina 4 )

Solubil n / amestecabil cu:


Apa: se amestec complet
Coeficient de distribuie (n-octanol/ap): Nedefinit.
Vscozitate:
dinamic: Nedefinit.
cinematic: Nedefinit.
Nivelul solventului:
Solvent organic: 70,0 %
Ap: 30,0 %
9.2 Alte informaii Nu exist alte informaii relevante.

SECIUNEA 10: Stabilitate i reactivitate


10.1 Reactivitate Nu exist alte informaii relevante.
10.2 Stabilitate chimic
Descompunere termic/ condiii de evitat:
Inclzire Un interval de aprox. 15 Kelvin sub punctul de aprindere poate fi considerat critic.
10.3 Posibilitatea de reacii periculoase Nu se cunosc reacii periculoase.
10.4 Condiii de evitat Nu exist alte informaii relevante.
10.5 Materiale incompatibile:
metale alcaline
Amoniac
Ageni oxidani
Peroxizi
10.6 Produi de descompunere periculoi: In the event of fire: See chapter 5
Alte date:
Incompatible with:
rubber

SECIUNEA 11: Informaii toxicologice


11.1 Informaii privind efectele toxicologice
Toxicitate acut Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite.
Iritabilitate primar:
Corodarea/iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite.
Lezarea grav/iritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite.
Sensibilizarea cilor respiratorii sau a pielii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite.
Informaii cu privire la urmtoarele grupe de efecte posibile:
Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen i toxic pentru reproducere)
Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite.
Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite.
Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor int specifice) expunere unic
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor int specifice) expunere repetat
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite.
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite.

SECIUNEA 12: Informaii ecologice


12.2 Persisten i degradabilitate Nu exist alte informaii relevante.
12.3 Potenial de bioacumulare Nu exist alte informaii relevante.
(Continuare pe pagina 6 )
RO

43.0.21
Fia cu date de securitate Pagina: 6 / 7
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31 Tiprit la: 15.09.2016
data de actualizare: 15.09.2016
Numrul versiunii 3

Denumire comercial: Ethanol 70%

(Continuare pe pagina 5 )
12.4 Mobilitate n sol Nu exist alte informaii relevante.
Alte indicaii ecologice:
Indicaii generale:
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puin periculos
Do not allow to enter waters, waste water, or soil.
12.5 Rezultatele evalurii PBT i vPvB
PBT: neaplicabil
vPvB: neaplicabil
12.6 Alte efecte adverse Nu exist alte informaii relevante.

SECIUNEA 13: Consideraii privind eliminarea


13.1 Metode de tratare a deeurilor
Recomandare:
Chemicals must be disposed of in compliance with the respective national regulations.
Produsul nu se va ndeprta mpreun cu resturile menajere. Se va evita ptrunderea n canalizare.
Ambalaje impure:
Recomandare:
Eliminarea reziduurilor conform dispoziiilor administrative.
Ambalajele care nu pot fi supuse tratamentului de curare trebuie eliminate la fel ca substana nsi.
Detergent recomandat: Ap, eventual cu adugare de detergent.

SECIUNEA 14: Informaii referitoare la transport


14.1 Nr. UN:
ADR, IMDG, IATA UN1170
14.2 Denumirea corect ONU pentru expediie
ADR E TA NO L N S OL U I E (A LC OO L E T I L I C N
SOLUIE)
IMDG ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL
SOLUTION)
IATA ETHANOL SOLUTION
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
ADR

Clasa 3 Substane lichide inflamabile


IMDG, IATA

Class 3 Substane lichide inflamabile


Label 3
14.4 Grup de ambalaj:
ADR, IMDG, IATA II
14.5 Pericole pentru mediul nconjurtor:
Marine Pollutant Nu
14.6 Precauii speciale pentru utilizatori Atenie: Substane lichide inflamabile
(Continuare pe pagina 7 )
RO

43.0.21
Fia cu date de securitate Pagina: 7 / 7
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31 Tiprit la: 15.09.2016
data de actualizare: 15.09.2016
Numrul versiunii 3

Denumire comercial: Ethanol 70%

(Continuare pe pagina 6 )

Stowage Category A
14.7 Transport n vrac, n conformitate cu anexa II
la Convenia MARPOL i cu Codul IBC neaplicabil
Transport/alte informaii:
ADR
Cantitati limitate / cantiti limitate (LQ) 1L
Cantiti exceptate (EQ) Cod: E2
Cantitatea maxim net per ambalaj interior: 30 ml
Cantitatea maxim net per ambalaj exterior: 500 ml
IMDG
Limited quantities (LQ) 1L
Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN "Model Regulation": UN 1170 ETANOL N SOLUIE (ALCOOL ETILIC N
SOLUIE), 3, II

SECIUNEA 15: Informaii de reglementare


15.1 Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific) pentru
substana sau amestecul n cauz
Directiva 2012/18/UE
Denumirea substanelor periculoase - ANEXA I nici una dintre substanele coninute nu este consemnat
Categoria Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE
Cantitile relevante (n tone) ale substanelor pentru ncadrarea amplasamentelor de nivel inferior 5.000 t
Cantitile relevante (n tone) ale substanelor pentru ncadrarea amplasamentelor de nivel superior
50.000 t
REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiii de restricionare: 3
15.2 Evaluarea securitii chimice: Nu a fost efectuat o evaluare a securitii chimice.

SECIUNEA 16: Alte informaii


Datele au fost raportate pe baza cunotinelor noastre actuale, nu reprezint totui nici o garanie pentru
caracteristicile produsului i nu motiveaz nici un raport juridic contractual.
principiile relevante
H225 Lichid i vapori foarte inflamabili.
Fi completat de: Dept. Compliance
Interlocutor: Mr. Th. Stckle
Abrevieri i acronime:
RID: Rglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord europen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile Categoria 2
* Date privitoare la versiunea anterioar modificat
RO

43.0.21

S-ar putea să vă placă și