Sunteți pe pagina 1din 8

35.0.

Pagina: 1 / 8

Fia cu date de securitate


conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tiprit la: 29.10.2012

Numrul versiunii 3

data de actualizare: 29.10.2012

1 Identificarea substanei/amestecului i a societii/ntreprinderii


1.1 Element de identificare a produsului
Denumire comercial: B-Cool 655
Nr. articol: 11655-03
1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate
Utilizarea materialului / a preparatului
Doar pentru uz industrial
Lubrifiant de rcire / tiere lichid
1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate
Productor/furnizor:
Blaser Swisslube AG
Winterseistrasse 22
CH-3415 Hasle-Regsau
+41 (0)34 460 01 01
Informaii asigurate de:
Departamentul de produse de securitate
sdb@blaser.com
reach@blaser.com
1.4 Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen:
Apelare abreviat: 145 (sau: + 41 (0) 44 / 251 51 51) toxicologice Centrul de Info-CH-Zurich

2 Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului
Clasificarea n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Skin Irrit. 2
H315 Provoac iritarea pielii.
Eye Irrit. 2
H319 Provoac o iritare grav a ochilor.
Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Clasificarea n conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE
Xi; Iritant
R36/38: Iritant pentru ochi i pentru piele.
R52/53:

Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.
Indicaii de pericol speciale pentru om si mediul nconjurtor:
Produsul trebuie marcat pe baza metodei de evaluare a "Liniilor directoare generale de clasificare pentru
preparatele EG" n versiunea cu valabilitate recent.
Sistemul de clasificare:
Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEE, este ns mbogit cu datele rezultate din bibliografia
de specialitate i cu datele puse la dispoziia noastr de ctre firm.
2.2 Elemente pentru etichet
Clasificare conform directivelor CEE:
Produsul este clasificat i codificat conform directivelor CEE/normelor privind substanele periculoase.
Sigla i etichetarea de pericol a produsului:
Xi Iritant

Fraze R-:
36/38 Iritant pentru ochi i pentru piele.
52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
acvatic.
Fraze S-:
24/25 Evitai contactul cu pielea i ochii.
(Continuare pe pagina 2 )
RO

35.0.2

Pagina: 2 / 8

Fia cu date de securitate


conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tiprit la: 29.10.2012

Numrul versiunii 3

data de actualizare: 29.10.2012

Denumire comercial: B-Cool 655


(Continuare pe pagina 1 )

26
n cazul contactului cu ochii, splai imediat cu mult ap i consultai medicul.
37/39 Purtai mnui corespunztoare i masc de protecie pentru ochi/fa.
61
A se evita aruncarea n mediul nconjurtor. A se consulta instruciunile speciale/fia de securitate.
Codificare special pentru anumite preparate:
Conine Isothiazolinones. Poate s produc o reacie alergic.
Pentru evitarea riscurilor pentru om i mediul ambiant, trebuie respectat ndrumarul de utilizare.
2.3 Alte pericole
Rezultatele evalurii PBT i vPvB
PBT: neaplicabil
vPvB: neaplicabil

3 Compoziie/informaii privind componenii


3.2 Amestecuri
Descriere: Un amestec de ulei mineral, emulsifiani, stabilizatori si inhibitori de
Componente periculoase:
Polymer
Acizi carboxilici, amestec cu alkanolamine (-primar)
Reg.nr.: 01-2119486455-28-0000 Xi R36/38
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
Polymer
Eter carboxilat
Xi R38-41
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315
EINECS: 268-640-5
Acizi grai, cu amestec de etanolamine
Reg.nr.: 01-2119486455-28-0000 Xi R36/38
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
EINECS: 233-139-2
Acid boric
Reg.nr.: 01-2119486683-25-0000 T Repr. Cat. 2 R60-61
Repr. 1B, H360FD
EINECS: 266-235-8
Oxazolidine derivative
C R34; Xn R20/22
R52
Skin Corr. 1C, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
H332; H402; Aquatic Chronic 4, H413
ELINCS: 420-590-7
Isothiazolinones
C R34; Xi R43; N R50/53
Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317

5,0-9,9%

1,0-4,9%

1,0-4,9%

1,0-4,9%

1,0-4,9%

< 0,25%

SVHC
Acid boric
Indicaii suplimentare: Coninutul exact al textului inidicaiilor n caz de pericol se deduce din capitolul 16.

4 Msuri de prim ajutor


4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor
dup inhalare: In caz de lein, pacientul trebuie inut i transportat n poziie lateral ct mai stabil.
dup contactul cu pielea: Trebuie splat imediat cu ap i spun, cltind din abunden.
dup contactul cu ochii:
Este necesar splarea ochilor cu ap curent timp de cteva minute, innd pleoapele complet deschise.
Dac durerile persist trebuie consultat medicul.
dup nghiire: Dac durerea persist, trebuie consultat medicul.
4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate
Nu exist alte informaii relevante.
(Continuare pe pagina 3 )
RO

35.0.2

Pagina: 3 / 8

Fia cu date de securitate


conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tiprit la: 29.10.2012

Numrul versiunii 3

data de actualizare: 29.10.2012

Denumire comercial: B-Cool 655


(Continuare pe pagina 2 )

4.3 Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare
Nu exist alte informaii relevante.

5 Msuri de combatere a incendiilor


5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Extinctorul potrivit: , pulbere sau ap gazoas. Incendiile puternice trebuie stinse cu jet de ap .
Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguran: Jet de ap
5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz Nu exist alte informaii relevante.
5.3 Recomandri destinate pompierilor
Mijloace de protecie specifice: Nu snt necesare msuri speciale.

6 Msuri de luat n caz de dispersie accidental


6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen Nu este necesar.
6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor:
In cazul accesului n reeaua de canalizare sau de aprovizionare cu ap, trebuie informate imediat
autoritile responsabile.
Trebuie evitat infiltrarea n canalizare/ape de suprafa/ape freatice.
6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie:
Lichidul trebuie restrns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,fin fosilic, legtur universal,
legtur de acizi, rumegu).
Trebuie asigurat o aerisire suficient.
6.4 Trimiteri ctre alte seciuni
Pentru informaii cu privire la o manipulare sigur vezi capitolul 7.
Pentru informaii cu privire la echipamentul de protecie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

7 Manipularea i depozitarea
7.1 Precauii pentru manipularea n condiii de securitate
Trebuie asigurat o bun aerisire/aspirare la locul de munc.
Trebuie evitat formarea de aerosol.
Produsul este clasificat i codificat conform directivelor CEE/normelor privind substanele periculoase.
Trebuie respectate msurile precauionale obinuite la manipularea produselor chimice.
Indicaii n caz de incendiu sau explozie: Nu snt necesare msuri speciale.
7.2 Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti
Mod de pstrare:
Condiii pentru depozite i rezervoare: Produsul se va pstra numai n ambalajul original.
Indicaii cu privire la stocarea mixt:
A nu se depozita mpreun cu substane oxidante i acide.
A nu se depozita n contact cu agenii oxidanti.
Alte indicaii cu privire la condiiile de depozitare:
A se proteja de nghe.
Rezervoarele se vor nchide ermetic.
A se feri de cldur i de razele soarelui.
Interval temperatur de stocare ntre i 0 C 40 C.
Durata de depozitare: n nchis, original, cel puin 12 luni.
7.3 Utilizare final specific (utilizri finale specifice) Nu exist alte informaii relevante.
*

8 Controale ale expunerii/protecia personal


Indicaii suplimentare privind instalaiile tehnice: Fr date suplimentare, a se vedea punctul 7.
(Continuare pe pagina 4 )
RO

35.0.2

Pagina: 4 / 8

Fia cu date de securitate


conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tiprit la: 29.10.2012

Numrul versiunii 3

data de actualizare: 29.10.2012

Denumire comercial: B-Cool 655


(Continuare pe pagina 3 )

8.1 Parametri de control


Ingredienii ale cror valori limit trebuie inute sub control la locurile de munc:
General indicarea valorii pentru lubrifianti frigorifice (fr obligaie): 10 mg/m.
Trietanol amine (5,0-9,9%)
TLV (USA) 5 mg/m3
2-Amino etanol (1,0-9,9%)
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 7,6 mg/m3, 3 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 2,5 mg/m3, 1 ppm
P
IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 7,6 mg/m3, 3 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 2,5 mg/m3, 1 ppm
Skin
PEL (USA) 6 mg/m3, 3 ppm
REL (USA) Valoare limita maxima 15 minute: 15 mg/m3, 6 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 8 mg/m3, 3 ppm
TLV (USA) Valoare limita maxima 15 minute: 15 mg/m3, 6 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 7,5 mg/m3, 3 ppm
Acid boric (1,0-4,9%)
TLV (USA) Valoare limita maxima 15 minute: 6* mg/m3
Valoare limita maxima 8 ore: 2* mg/m3
*as inhalable fraction
Indicaii suplimentare: S-au folosit ca baz listele valabile n momentul produciei.
8.2 Controale ale expunerii
Echipament de protecie personal:
Norme generale de protecie i de igien n timpul lucrului:
A se ine la distan de alimente, buturi i furaje.
A se ndeprta imediat hainele contaminate.
A se spla minile naintea pauzelor i la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii i pielea.
Masc de protecie: Nu este necesar.
Material pentru mnui
Potrivit mnui de protecie: mnui de Nitril, minim de 0,3 mm grosime, de exemplu, Ultranitril tip 491.
Corespunde normelor DIN / EN 374-2 i 374-3.
Timp de penetraie al materialului pentru mnui
Timpul exact de penetrare trebuie aflat i respectat de ctre fabricantul mnuilor de protecie.
Protecia ochilor: Securitate pahare cu latura de protecie (ochelari de cadru) EN 166
Protecie corporal: Salopet protectiv.

9 Proprietile fizice i chimice


9.1 Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz
Indicaii generale
Aspect:
Form:
lichid
Culoare:
verzui - maro
Miros:
tipic
Valoare pH:

8,7 - 9,2 @ 50 g/l HO (DIN 51369)

Schimbare de stare de agregare


Punct de topire/Interval de topire:
Nu este cazul
Punct de fierbere/Interval de fierbere: > 240C (DIN 51751)
Punct de picurare:
Nu este cazul
Punct de curgere:
< 0C. (ISO 3016)
(Continuare pe pagina 5 )
RO

35.0.2

Pagina: 5 / 8

Fia cu date de securitate


conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tiprit la: 29.10.2012

Numrul versiunii 3

data de actualizare: 29.10.2012

Denumire comercial: B-Cool 655


(Continuare pe pagina 4 )

Punct de inflamabilitate:

160C (ISO 2592)

Inflamabilitate (solid, gazos):


Temperatur de aprindere:

neaplicabil
> 350C (DIN 51794)

Autoaprindere:

Produsul nu este autoinflamabil.

Pericol de explozie:
Indice de refracie:

Produsul nu este explozibil.


1.452

Densitate la 20C:

1,01 g/cm3 (DIN 51757)

Solubil n / amestecabil cu:


Apa:

emulgabil

Vscozitate:
cinematic la 20C:
9.2 Alte informaii

233 mm2/s (ISO 3104)


59 mm/s @ 40C (ISO 3104)
de securitate a datelor relevante, care trebuie s fie
considerat ca produs caietului de sarcini.

10 Stabilitate i reactivitate
10.1 Reactivitate Nu se cunosc dac este folosit conform normelor.
10.2 Stabilitate chimic Stabil n condiiile de depozitare recomandate.
Descompunere termic/ condiii de evitat:
Produsul nu se descompune dac este folosit conform normelor.
10.3 Posibilitatea de reacii periculoase Reacii cu acizii puternici i cu agenii oxidanti.
10.4 Condiii de evitat Nu exist alte informaii relevante.
10.5 Materiale incompatibile: Nu exist alte informaii relevante.
10.6 Produi de descompunere periculoi:
Monoxid de carbon i anhidrid carbonic
Oxid de azot (NOx)
Formaldehid

11 Informaii toxicologice
11.1 Informaii privind efectele toxicologice
Toxicitate acut:
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
> 2000 - < 5000 mg / kg (oral, obolan)
> 5.100 mg/m3 4h (inhalare, obolan)
Acid boric
Oral LD50 2660 mg/kg (rat)
Iritabilitate primar:
Pe piele: Irit pielea i mucoasele.
la ochi: Efect iritant
Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante.
Indicaii toxicologice suplimentare:
In baza metodei de calcul din Directiva General a Comunitii Europene asupra clasificrii preparatelor n
ultima sa versiune valabil, produsul prezint urmtoarele riscuri:
Iritant

12 Informaii ecologice
12.1 Toxicitate
Toxicitate acvatic: Nu exist alte informaii relevante.
(Continuare pe pagina 6 )
RO

35.0.2

Pagina: 6 / 8

Fia cu date de securitate


conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tiprit la: 29.10.2012

Numrul versiunii 3

data de actualizare: 29.10.2012

Denumire comercial: B-Cool 655


(Continuare pe pagina 5 )

12.2 Persisten i degradabilitate Nu exist alte informaii relevante.


12.3 Potenial de bioacumulare Nu exist alte informaii relevante.
12.4 Mobilitate n sol Nu exist alte informaii relevante.
Efecte toxice pentru mediu:
Observaie: Nociv pentru pete.
Alte indicaii ecologice:
Indicaii generale:
Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos
Clasa de periclitare a apei (auto-clasificare) n diluarea de utilizare: 1
A nu se infiltra n apele freatice, n reeaua de ap sau n canalizare.
Pericol pentru apele potabile chiar n cazul scurgerii unei mici cantiti de produs n subsol.
nociv pentru organismele acvatice
12.5 Rezultatele evalurii PBT i vPvB
PBT: neaplicabil
vPvB: neaplicabil
12.6 Alte efecte adverse Nu exist alte informaii relevante.

13 Consideraii privind eliminarea


13.1 Metode de tratare a deeurilor
Recomandare:
Produsul nu se va ndeprta mpreun cu resturile menajere. Se va evita ptrunderea n canalizare.
Catalogul European al Deeurilor
12 01 07* uleiuri minerale uzate folosite n procesul de fabricaie, fr halogeni (cu excepia emulsiilor i
a soluiilor)
12 01 09* emulsii i soluii de prelucrare, fr halogeni
Ambalaje impure:
Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispoziiilor administrative.
Detergent recomandat: Ap, eventual cu adugare de detergent.

14 Informaii referitoare la transport


14.1 Nr. UN:
ADR, ADN, IMDG, IATA

nu apare

14.2 Denumirea corect ONU pentru expediie


ADR, ADN, IMDG, IATA

nu apare

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport


ADR, ADN, IMDG, IATA
Clasa

nu apare

14.4 Grup de ambalaj:


ADR, IMDG, IATA

nu apare

14.5 Pericole pentru mediul nconjurtor:


Marine Pollutant

Nu

14.6 Precauii speciale pentru utilizatori

neaplicabil

14.7 Transport n vrac, n conformitate cu anexa


II la MARPOL 73/78 i Codul IBC
neaplicabil
Transport/alte informaii:

Nici un produs periculos, pe baza regulelor mai sus


indicate
(Continuare pe pagina 7 )
RO

35.0.2

Pagina: 7 / 8

Fia cu date de securitate


conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tiprit la: 29.10.2012

Numrul versiunii 3

data de actualizare: 29.10.2012

Denumire comercial: B-Cool 655


(Continuare pe pagina 6 )

UN "Model Regulation":

15 Informaii de reglementare
15.1 Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific)
pentru substana sau amestecul n cauz
Regulamente naionale: niciunul
Alte dispoziii, limitri si decrete prohibitive:
Substanelor care prezint motive de ngrijorare deosebit conform REACH, articolul 57
Acest preparat nu conine nici un SVHC ("Substances of Very High Concern")
Acid boric
15.2 Evaluarea securitii chimice: Nu a fost efectuat o evaluare a securitii chimice.
*

16 Alte informaii
Datele au fost raportate pe baza cunotinelor noastre actuale, nu reprezint totui nici o garanie pentru
caracteristicile produsului i nu motiveaz nici un raport juridic contractual.
Regulamentele / aprobari / oferte:
Informaii cu privire la numere de nregistrare REACH n seciunea 3:
n cazul lipsei de numere de nregistrare REACH privind substanele periculoase menionate la sfritul
anului 2010, atunci aceste numere vor fi cunoscute i indicate numai n seciunea 3 n intervalul cantitativ
de nregistrare, dup ce la sfritul anului 2013, respectiv pn la sfritul anului 2018, sau sunt scutite de
la regulamentul REACH (polimeri, de exemplu).
RoHS:
Produsul este compatibil cu directivele europene 2011/65/CE, 2002/95/CE, 2002/96/CE, DEEE, 2003/11/
CE, 2005/53/CE i RoHS.
Urmtoarele substane nu sunt incluse:
Pentabromodifenileter, octabromodifenfleter, polibromurai difenileter (PDBE) i / sau bifenili polibromurai
(BPB), sau de plumb este de compui, cadmiu sau este de compui, mercur sau este de compui, crom
Cr+-compui.
IP346:
Coninute de rafinat uleiuri minerale sunt scutite de etichetare.
Coninutul de hidrocarburi aromatice policiclice (APC), n conformitate cu IP346 este < 3% (DMSOextras).
principiile relevante
H302
Nociv n caz de nghiire.
H312
Nociv n contact cu pielea.
H314
Provoac arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor.
H315
Provoac iritarea pielii.
H317
Poate provoca o reacie alergic a pielii.
H318
Provoac leziuni oculare grave.
H319
Provoac o iritare grav a ochilor.
H332
Nociv n caz de inhalare.
H360FD Poate duna fertilitii. Poate duna ftului.
H400
Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H402
Nociv pentru vietile acvatice.
H410
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H413
Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
R20/22
R34
R36/38
R38
R41

Nociv prin inhalare i prin nghiire.


Provoac arsuri.
Iritant pentru ochi i pentru piele.
Iritant pentru piele.
Risc de leziuni oculare grave.
(Continuare pe pagina 8 )
RO

35.0.2

Pagina: 8 / 8

Fia cu date de securitate


conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tiprit la: 29.10.2012

Numrul versiunii 3

data de actualizare: 29.10.2012

Denumire comercial: B-Cool 655


(Continuare pe pagina 7 )

R43
Poate provoca o sensibilizare n contact cu pielea.
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.
R52
Nociv pentru organismele acvatice.
R60
Poate afecta fertilitatea.
R61
Poate provoca efecte adverse asupra copilului n timpul sarcinii.
Fi completat de: Departamentul de securitatea produselor
Interlocutor: Mr. Frei
Nota editorului:
Datele menionate mai sus corespund cu starea noastr actual de cunotine i experien. Fi tehnic
de securitate servete ca o descriere a produselor n ceea ce privete msurile de siguran necesare.
Indicaiile nu au sensul de garanii cu privire la proprietile.
Abrevieri i acronime:
ICAO: International Civil Aviation Organization
RoHS: Restricionarea al substane periculoase
ADR: Accord europen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Rglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
ISO: International Organization for Standardization
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
SVHC: Substance of Very High Concern (REACH)

* Date privitoare la versiunea anterioar modificat


Asterisc (*) pe partea stng indic modificrile respective din versiunea anterioar.
RO

S-ar putea să vă placă și