Sunteți pe pagina 1din 7

Fişă cu date de securitate Data revizuirii : 26.01.

2015
conform Regulamentului (CE) 1907/2006,
Articolul 31 Pagina 1 / 7
Denumire comercială: Oxidur 2000 S

1. Identificarea substanț ei/preparatului ș i a societăț ii

Informaț ii privind produsul:

Denumire comercială: Oxidur 2000 S

Număr articol: 170

Utilizarea: Dezinfectant pentru tratarea apei din piscine.

Producător

S.C Solutii Piscina S.R.L


Strada Poetului Nr. 1/C, Hala 45 - 47
310126 Arad, Jud. Arad, Romania

Informaț ii de urgenta:
Institutul National de Sănătate Publica, Bucureș ti, str. Dr. Leonte, nr 1/3, sector 5
Tel.: +40 21 3183606

2 Pericole posibile

Clasificarea substanț ei sau a amestecului


Clasificare conform Regulamentului European (EC) 1272/2008
H302 Nociv în caz de ingerare
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii ș i lezarea ochilor.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Element pentru etichetare conform Regulamentului European (EC) 1272/2008, cu modificări ș i


completări
Fraze de pericol
H302 Nociv în caz de ingerare
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii ș i lezarea ochilor.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
EUH031 În contact cu acizii degajă un gaz toxic.
Fraze de prevenire:
P273 A se evita dispersarea în mediu.
P280 Purtaț i mânuș i de protecț ie/îmbrăcăminte de protecț ie/protecț ie pentru
ochi/protecț ie pentru fată.
P391 Colectaț i scurgerile de produs

Fraze de intervenț ie:


P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateț i imediat toată
îmbrăcămintea contaminată.. Scoateț i imediat toată îmbrăcămintea
contaminată.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Spălaț i încet cu apă timp de câteva
minute. Dacă e posibil, se îndepărtează eventualele lentile de contact existente.
Spălaț i în continuare.
P501 Aruncaț i conț inutul / recipientul la o instalaț ie de eliminare a deș eurilor
aprobata

2 Pericole posibile in continuare


Fişă cu date de securitate Data revizuirii : 26.01.2015
conform Regulamentului (CE) 1907/2006,
Articolul 31 Pagina 2 / 7

GHS05 Efect corosiv GHS07 Atenț ie GHS09 Periculos pentru


mediu

Indicaț ii particulare de pericol pentru oameni ș i mediu:


Produsul trebuie marcat obligatoriu pe baza procedurii de calcul a "Directivei generale de
clasificare pentru preparatele din UE", cea mai recentă versiune.
Sistem de clasificare:
Clasificarea corespunde anexelor la Directivele/Regulamentele CE actualizate, dar se
completează prin informaț ii din literatura de specialitate ș i informaț ii ale firmelor.
Etichetare conform directivelor CEE:
Produsul este încadrat ș i etichetat conform directivelor CE /
Literă de identificare ș i simbol de pericol al produsului:

3 Compoziț ie/Informaț ii privind ingredientele

Caracteristici chimice:
Descriere:
Nr. Denumirea Conc. Nr. de Număr Număr Nr. Fraze
crt. sau natura ./domeni inregis CAS EC Index H
chimica ul de trare
conc.
1 Oxid de clor 20% 10049- 233-162- 017- H301
04-4 8 026- H314
01-0 H400

4 Măsuri de prim - ajutor

Indicaț ii generale:
Se vor îndepărta obiectele vestimentare contaminate de produs.
În caz de leș in, pacientul trebuie ț inut ș i transportat în poziț ie laterală cât mai stabilă.
după inhalare:
Transportaț i victima la aer liber ș i menț ineț i-o în stare de repaus într-o poziț ie confortabilă.
În
caz de leș in, pacientul trebuie ț inut ș i transportat în poziț ie laterală cât mai stabilă.
Asiguraț i aer
curat.
după contact cu pielea:
Îndepărtaț i imediat îmbrăcămintea contaminată. Spălaț i locurile afectate imediat cu apă ș i
săpun
ș i clătiț i bine. Consultaț i medicul.
după contact cu ochii:
În caz de contact cu ochii, spălaț i bine cu multă apă 15 minute, cu pleoapele deschise.
Consultaț i
medicul.
după ingerare
Numai dacă persoana afectată este conș tientă: Clătiț i gura ș i beț i apă multă. Nu induceț i
voma.
Tratament medical necesar cât mai repede cu putinț ă.
Instrucț iuni pentru medic:
Se recomandă tratamentul corespunzător al simptomelor, nu se cunoaș te nici un antidot specific,
cu privire la profilaxia edemului pulmonar: Corticosteroid – aerosoli dozaț i
Pot apărea următoarele simptome:
Soluț ia provoacă arsuri grave ale pielii, ochilor ș i căile respiratorii. Dăunează corneei ș i
pleoapelor, provoacă arsuri.

5 Măsuri de stingere a incendiilor


Fişă cu date de securitate Data revizuirii : 26.01.2015
conform Regulamentului (CE) 1907/2006,
Articolul 31 Pagina 3 / 7
Mijloace de stingere adecvate:
Apă
Mijloace de stingere neadecvate:
Necunoscute
Pericol deosebit cauzat de substanț ă, produsele sau gazele rezultate în urma arderii sale:
Degajă gaz de oxid de clor
Echipament special de protecț ie:
Purtaț i aparat de protecț ie respiratorie.
Purtaț i costum de protecț ie complet cu aparat de protecț ie a respiraț iei cu capacitate de
eliberare
autonomă.
Alte informaț ii:
Resturile de incendiu ș i apa de stingere contaminată trebuie eliminate în conformitate cu privind
sistemul de reglementări al autorităț ilor.

6 Măsuri în cazul pierderilor accidentale

Măsuri de protecț ie a persoanelor:


Purtaț i echipament de protecț ie adecvat ș i îndepărtaț i persoanele neprotejate.
Asiguraț i ventilaț ie adecvată. În cazul în care sunt eliberate gaze periculoase (clor), folosiț i
neapărat protecț ie pentru respiraț ie.
Măsuri de protecț ie a mediului:
A nu se permite infiltrarea în canalizare/apa de suprafaț ă/pânza freatică.
Proceduri de curăț are/absorbț ie:
Baraț i cantităț ile mari ș i adunaț i-le într-un recipient PE. Diluaț i restul cu apă, apoi
absoarbe-ț i cu
material absorbant ș i eliminaț i conform reglementărilor..
Instrucț iuni suplimentare:
Pentru informaț ii privind echipamentul de protecț ie pentru persoane se va vedea cap. 8.

7 Manipulare ș i depozitare

Manipulare
Depozitare:
Se depozitează în containere închise ermetic, în locuri răcoroase ș i uscate, departe de acizi
(degajă gaze) sau metale (coroziune). Se va proteja de căldură, radiaț ii UV ș i îngheț are

8 Controlul expunerii ș i protecț ia personală

Instrucț iuni suplimentare pentru proiectarea instalaț iilor tehnice:


Nici o altă informaț ie, se va vedea capitolul 7.
Componente cu valori limită ce trebuie monitorizate la locul de muncă:
Nr. CAS Denumirea substanț ei Tip Valoare Unitate
10049-04-4 Oxid de clor MAK 1,5 mg/m3 (pt. Clor)
Limite suplimentare de expunere pentru posibile pericole de prelucrare:
AGW (Germania) 1,5 mg/m³, 0,5 ml/m³ 1(I); DFG, Y Y
Valori maxime: Timp mg/m³ ppm
8 ore - -
15 Min. 1,5 0,5
Echipament de protecț ie pentru persoane:
Măsuri generale de protecț ie ș i igienă:
Respectaț i măsurile de precauț ie privind manipularea chimicalelor.
Protecț ie pentru respiraț ie:
În caz de vapori/gaze, folosiț i protecț ie pentru respiraț ie cu filtru autorizat. (Filtru de gaze
B/gri)
Protecț ia mâinilor:
Mânuș i de protecț ie. Starea mânuș ilor se va verifica înainte de fiecare utilizare.
Material pentru mânuș i:
Mânuș i din PVC / PE – (nu din cauciuc). Alegerea unei mânuș i adecvate nu depinde doar de
material, ci ș i de alte caracteristici, precum ș i de la producător la producător.
Timp de penetrabilitate a materialului pentru mânuș i:
Fişă cu date de securitate Data revizuirii : 26.01.2015
conform Regulamentului (CE) 1907/2006,
Articolul 31 Pagina 4 / 7
Recomandăm folosirea de scurtă durată ca protecț ie împotriva injectării lichidului. Pentru mai
multe aplicaț ii agresaț i-vă producătorului. Timpul exact de penetrabilitate se va afla de la
producător. Se recomandă respectarea timpului. Înlocuiț i mânuș ile la apariț ia primelor semne
de
uzură.
Protecț ie pentru ochi:
Ochelari de protecț ie etanș i.
Protecț ie corporală:
Nu sunt necesare.

9 Proprietăț i fizice ș i chimice

Informaț ii privind proprietăț ile fizice ș i chimice de baza:


Aspect: Fluid
Culoare: Gălbui
Miros: Miros propriu uș or înț epător
Informaț ii importante pentru securitate, sănătate ș i mediu:
pH: 11 – 11,5
Conț inutul in clor activ: 20 %
Punct de fierbere: - 25° C
Punct de topire: 103° C
Vâscozitate la 25 ° C: ca. 2,4 mbar
Temperatură de aprindere: Neaplicabil
Viteza de evaporare: Neaplicabil
Inflamabilitate: Neinflamabil
Proprietăț i explozive: Neaplicabil
Proprietăț i oxidante: Nu deț inem date
Presiune de 20° C: Neaplicabil

9 Proprietăț i fizice ș i chimice in continuare

Densitatea vaporilor: ca. 14 mbar


Densitate relativa la 20° C: Neaplicabil
Densitate la 20° C: 1,2 g / ml
Solubilitate în / Miscibilitate cu Apă la 25° C: solubil

10 Stabilitate ș i reactivitate

• Condiț ii de evitat:
A se proteja de căldură ș i iradiaț ii.
• Materiale de evitat:
Coroziv cu metalele.
• Produse de descompunere periculoase:
ClO2
• Alte informaț ii:
Reacț ionează cu acizii eliberând gaze.
.
11 Informaț ii toxicologice

Mutageni ț aț e: Testare de-a lungul a 4 generaț ii - nu provoacă mutaț ii.


Toxicitate subacută: Nu are reacț ii toxice la 100 pom ClO2
Toxicitate cronică: Nu are efecte toxice la 25 pom peste doi ani (ș oareci)
Alte informaț ii:
Oxidur 2000 S provoacă arsuri ale pielii, ochilor ș i mucoasei. Oxizii de clor degajaț i pot
provoca iritaț ii puternice sau arsuri ale căilor respiratorii.
Indicaț ii generale:
Oxidur 2000 S este un puternic agent oxidant, prin urmare se poate deversa în puț uri sau
ape cu peș ti doar diluat. (valoare măsurată: max. 0,1 mg/l)

12 Informaț ii ecologice
Fişă cu date de securitate Data revizuirii : 26.01.2015
conform Regulamentului (CE) 1907/2006,
Articolul 31 Pagina 5 / 7

Indicaț ii generale:
Oxidur 2000 S este un puternic agent oxidant, prin urmare se poate deversa în puț uri sau
ape cu peș ti doar diluat. (valoare măsurată: max. 0,1 mg/l)

13 Instrucț iuni privind eliminarea

Produs:
Cantităț i mici pot fi evacuate în canalizare după diluare.
Ambalaje necurăț ate:
Ambalajul închiriat va fi returnat furnizorului după golire, fără a fi curăț at, numai cu sistemul
original de închidere – nu se vor lăsa substanț e periculoase în ambalaj.

14 Informaț ii privind transportul

Transport rutier ADR / RID ș i GGVSE (în afara graniț elor/în tara) :
Clasă ADR/RID-GGVSE: 8
Număr de etichetare a
pericolului (Cod Kemler): 80
Număr ONU: 3266
Grupă de ambalare: II
Etichetă de pericol: 8; 9
Denumirea mărfii: UN 3266; ; LICHID COROZIV, BAZIS, ANORGANIC
N.O.S., 8, PG II
Număr CAS: 10049-04-4
Cantităț i limitate: LQ7
Categorie de transport: II
14 Informaț ii privind transportul in continuare

Cod de limitare tunel: E

Etichete de transport:
Alte informaț ii: Oxidur 2000 S nu a fost inclus în lista IMDG/GGVS
ș i a fost listat singur. Produsul conț ine substanț e
periculoase pentru mediu.
Transport maritim IMDG:
Clasă IMDG/GGVS: 8
Număr ONU: 3266
Etichetă: 8
Grupă de ambalare: II
Etichetă de pericol: 8; 9
Denumirea mărfii: UN 3266; LICHID COROZIV, BAZIS, ANORGANIC
N.O.S., 8, PG II
Număr EMS: -
Poluant maritim: -
Nume tehnic corect: -
Număr CAS: 10049-04-4

Etichete de transport:
Alte informaț ii: Oxidur 2000 S nu a fost inclus în lista IMDG/GGVS
ș i a fost listat singur. Produsul conț ine substanț e
periculoase pentru mediu.

Transport aerian ICAO - TI ș i IATA - DGR:


Clasă ICAO/IATA: 8
Număr ONU: 3266;
Etichetă: 8
Grupă de ambalare: II
Etichetă de pericol: 8; 9
Denumirea mărfii: UN 3098; ; LICHID COROZIV, BAZIS, ANORGANIC
Fişă cu date de securitate Data revizuirii : 26.01.2015
conform Regulamentului (CE) 1907/2006,
Articolul 31 Pagina 6 / 7
N.O.S., 8, PG II
Număr EMS: -
Poluant maritim: -
Nume tehnic corect: -
Număr CAS: 10049-04-4

Etichete de transport:
Alte informaț ii: Oxidur 2000 S nu a fost inclus în lista ICAO-TI /
IATA-DGR ș i a fost listat singur. Produsul conț ine substanț e periculoase pentru mediu.

15 Informaț ii privind reglementarea

Componente ce determină pericolul, pentru etichetare:


Oxid de clor (CIO) w=>10 %<25 %
Reglementări naț ionale/comunitare:
- Regulamentul (CE) nr1907/2006(REACH)
- Regulamentul (CE)nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanț elor si a
amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de
modificare a Regulamentului (CE)1907/2006
- Regulamentul 453/2010 de modificare a Regulamentului 1907/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea ș i restricț ionarea substanț elor
chimice(REACH)
- HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piaț a a preparatelor
periculoase
- OUG 78/2000 privind regimul deș eurilor cu modificările ș i completările ulterioare

15 Informaț ii privind reglementarea in continuare

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deș eurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deș eurile,
inclusiv deș eurile periculoase
- HG 621/2005 privind ambalajele si deș eurile de ambalaje
- HG 1218/2006 privind stabilirea cerinț elor minime de securitate ș i sănătate in munca pentru
asigurarea
protecț iei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenț ilor chimici-
- HG 956/2005 privind punerea pe piaț a a biacidelor

Specificaț ii tehnice aer:


Conț inut COV:
Nu conț ine compuș i organici volatili conform directivei 1999/13.
Clasă de pericol pentru ape:
Clasă de pericol pentru ape 2 (auto clasificare) : periculos pentru apă.

16 Alte informaț ii
Informaț iile se bazează pe propria experienț ă, dar nu reprezintă nici o siguranț ă privind
caracteristicile
produsului descris ș i nu constituie nici un raport juridic.

Fraze de pericol relevante:


H302 Nociv în caz de ingerare
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii ș i lezarea ochilor.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
EUH031 În contact cu acizii degajă un gaz toxic.

Emitent / Persoană de contact: Hikli Mario/ Tel: 0357 800 204

Recomandare: n. a. = Nu se aplică.
n. v. = Nu este disponibil.
Fişă cu date de securitate Data revizuirii : 26.01.2015
conform Regulamentului (CE) 1907/2006,
Articolul 31 Pagina 7 / 7
Informaț iile se bazează pe propria experienț ă, dar nu reprezintă nici o siguranț ă privind
caracteristicile
produsului descris ș i nu constituie nici un raport juridic.

Prescurtări ș i acronime:
ADR: Acord european referitor la transportul rutier internaț ional al mărfurilor periculoase
RID: Regulament privind transportul internaț ional feroviar al mărfurilor periculoase
IMDG: Reglementări privind transportul internaț ional maritim al mărfurilor periculoase
IATA: Asociaț ia internaț ională de transport aerian
IATA-DGR: Reglementarea bunurilor periculoase de către Asociaț ia internaț ională de transport aerian (IATA)
ICAO: Organizaț ia aviaț iei civile internaț ionale
ICAO-TI: Instrucț iuni tehnice de la Organizaț ia aviaț iei civile internaț ionale (ICAO)
GHS: Sistemul armonizat global pentru clasificare ș i etichetare a chimicalelor
CLP: Clasificarea, etichetarea ș i ambalarea (Regulamentul CE Nr. 1272/2008)
GefStoffV: Ordonanț a privind substanț ele periculoase
LC50: Concentraț ie letală, 50%
LD50: Doză letală, 50%
* Date modificate fată de versiunea anterioară

S-ar putea să vă placă și