SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 Versiune 5.1 Revizia (data): 22.12.2011 Data tipăririi 22.05.2012

1. 1.1

IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/ AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII Identificatorii de produs Denumirea produsului Codul produsului Marca : : :

Phosgene solution
79380 Aldrich Substanţe chimice de laborator, Fabricarea substanţelor

1.2

Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate Utilizări identificate : Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate Societatea : Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstrasse 2 D-89555 STEINHEIM +49 89-6513-1444 +49 7329-97-2319 eurtechserv@sial.com

1.3

Telefon Fax Adresa electronică (email) 1.4 Nr. Telefon de urgenţă 2. 2.1

: : :

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă : +49 7329-97-2323

IDENTIFICAREA PERICOLELOR Clasificarea substanţei sau a amestecului Clasificari conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Lichide inflamabile (Categoria 2) Toxicitate acută, Inhalare (Categoria 3) Corodarea pielii (Categoria 1B) Toxicitatea pentru reproducere (Categoria 2) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere (Categoria 3) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată (Categoria 2) Pericol prin aspirare (Categoria 1) Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE Foarte inflamabil. Foarte toxic prin inhalare. Provoacă arsuri. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.

2.2

Elemente de etichetare Etichetare conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [CLP] Pictogramă Cuvânt de avertizare Afirmaţie/afirmaţii despre risc H225 H304 H314 H331 H336 H361d Pericol Lichid şi vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Toxic în caz de inhalare. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Susceptibil de a dăuna fătului.
Pagina 1 aparţinând 9

Aldrich - 79380

spălaţi imediat cu multă apă. H315. După contactul cu pielea. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.3.H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.Cat. În cazul contactului cu ochii. H373 F. STOT SE 3.3 3. H361d.Fumatul interzis. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.nici unul COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII Amestecuri Formula Greutatea moleculară Componente Toluene Nr. mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Continuaţi să clătiţi. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei . consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil. Repr. 2. Foarte toxic prin inhalare.R38 R48/20 . R11 . Provoacă arsuri. Purtaţi echipament de protecţie corespunzător. dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.Fumatul interzis. P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.2 Alte riscuri . Repr.100 % Tox.R63 . Xn. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. 50 . . 1.CE Nr. H225.R65 . Simboluri de pericol Fraza(e) indicând R (risc) R11 R26 R34 R48/20 R63 R65 Frază(e) S S16 S26 S28 S36/37/39 S45 S62 2. Scoateţi lentilele de contact. Declaraţii de pericol suplimentare nici unul În conformitate cu Directiva Europeană 67/548/CEE modificată. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. i se va arăta eticheta). Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare.79380 . H304. 3. CAS Nr. 2. Skin Irrit. Liq. STOT RE 2. Asp. În caz de accident sau simptome de boală. H336. Flam.R67 Pagina 2 aparţinând 9 Aldrich . 2.92 g/mol Clasificare Concentraţie Foarte inflamabil. spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. În caz de înghiţire. a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. Index 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 : : CCl2O 98. Afirmaţie/afirmaţii despre precauţii P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

CAS Nr.Phosgene Nr.2 Aldrich . Se va asigura ventilaţie adecvată.2 Cele mai importante simptome şi efecte. Ameţeală. Se va consulta un medic. deplasaţi persoana la aer liber. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare.1 6.R34 20 . Se va evita respirarea vaporilor/ceţii/gazului. Se va consulta un medic. Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană inconstientă să înghită.1 6. Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă. Vărsături Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare nu există date MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzătoare Se va folosi un jet de apă. cât şi întârziate senzaţie de arsură. Acute Tox. Atenţie la vaporii care se acumulează formând concentraţii explozive. Se va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului. Dacă este ingerat NU se va induce stare de vomă. laringită. Se va clăti gura cu apă. Vaporii se pot acumula în yonele joase. Se va consulta un medic.25 % Pentru textul complet al afirmaţiilor H şi al frazelor R menţionate în această secţiune. spumă rezistentă la alcooli. consultaţi Secţiunea 16 4. Dacă nu respiră. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ Precauţii personale.4 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză nu există date Recomandări destinate pompierilor Se va purta dacă este cazul un aparat respirator autonom în lupta împotriva incendiului. În caz de contact cu ochii Se va clăti bine cu apă multă cel puţin 15 minute şi se va consulta un medic. atât acute. 6. Skin Corr. În caz de contact cu pielea Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate. 4. 1B. Insuficienţă respiratorie. Se va evacua personalul în zone sigure. 4.79380 Pagina 3 aparţinând 9 . Informaţii suplimentare Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise. Gas . Index 75-44-5 200-870-3 006-002-00-8 Press. H314. Se va îndepărta orice sursă de aprindere.3 5. Tuse. Precauţii pentru mediul înconjurător Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. un produs chimic uscat sau bioxid de carbon. Dacă se inhalează Dacă a inhalat produsul. echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Se va purta dispozitiv de protecţie respiratorie.3 5. Pacientul va fi dus de urgenţă la spital. 4. Dureri de cap.1 MĂSURI DE PRIM AJUTOR Descrierea măsurilor de prim ajutor Indicaţii generale Se va consulta un medic. 2. 5. H330 T+. 5.CE Nr. Se va evita eliminarea în mediul înconjurător. se va face respiraţie artificială. respiraţie îngreunată.2 5. R26 .

într-un loc uscat şi bine ventilat.Fumatul interzis. Trimiteri către alte secţiuni Pentru eliminare vezi paragraful 13.4 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale.Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. Se va evita inhalarea vaporilot sau a ceţii. Se va păstra containerul ermetic închis. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije şi vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile. STEL 100 ppm Norme Generale de Protecţie a 384 mg/m3 Muncii . 8. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate. Indicativă 6.2 7.79380 Pagina 4 aparţinând 9 .6.1 7. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ. Valori limită orientative de 192 mg/m3 expunere profesională Observaţii Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. Indicativă STEL 100 ppm Europe.anexa nr. Indicativă STEL 0.anexa nr.1 Aldrich .02 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie Se va stânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui aspirator antistatic sau a unei perii umede şi va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Sensibil la umezeală Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) nu există date CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ Parametri de control Componente avănd limită de expunere profesională Componente Nr. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativă TWA 50 ppm Norme Generale de Protecţie a 192 mg/m3 Muncii . Phosgene 75-44-5 TWA 0.08 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale.1 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei . Higroscopic. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte.4 7. Valori limită orientative de 384 mg/m3 expunere profesională Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. 7. inclusiv eventuale incompatibilităţi Se va depozita la rece. CAS Valoare Parametri de Bază control Toluene 108-88-3 TWA 50 ppm Europe.3 8.

08 mg/m3 STEL 0. cum ar fi NIOSH (SUA) sau EN 166 (UE).anexa nr. utilizaţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu o combinaţie de cartuşe de respiraţie cu scop multiplu (SUA) sau de tip ABEK (EN 14387) ca o măsură de siguranţă faţă de elementele de control tehnic. Utilizaţi tehnica corectă de înlăturare a mănuşilor (fără a atinge suprafaţa exterioară a acestora) pentru a evita contactul pielii cu acest produs.02 ppm 0. 9. Dacă dispozitivul de respiraţie este singura modalitate de protecţie. Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/686/EEC şi standardului EN 374 derivat din aceasta. Protecţia corpului Combinezon de protecţie completă contra substanţelor chimice. Tipul echipamentului de protecţie trebuie să fie selecţionat în conformitate cu concentraţia şi cantitatea de substanţă periculoasă aflată la locul de muncă specificat.TWA 0.2 Controale ale expunerii Controale tehnice corespunzătoare Se va evita contactul cu pielea. folosiţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu aer furnizat.capsulă închisă Pagina 5 aparţinând 9 Aldrich . ochii şi îmbrăcămintea.1 ppm 0. Protecţia pielii Manipulaţi cu mănuşi. Protecţia respiraţiei Atunci când evaluarea riscurilor arată că dispozitivele de respiraţie şi de purificare a aerului sunt potrivite. Spălaţi şi ştergeţi mîinile. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Norme Generale de Protecţie a Muncii . Folosiţi dispozitive de respiraţie şi componente ale acestora care au fost testate şi aprobate în conformitate cu standardele guvernamentale corespunzătoare. Mănuşile trebuie să fie verificate înainte de folosire.79380 .4 mg/m3 Norme Generale de Protecţie a Muncii . Echipamentul individual de protecţie Protecţia ochilor / feţei Ochelari de protecţie perfect adecvaţi Utilizaţi echipamentele de protecţie a ochilor testate şi aprobate în cadrul standardelor guvernamentale corespunzătoare.1 PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază a) b) c) d) e) Aspect Miros Pragul de acceptare a mirosului pH Punctul de topire/punctul de îngheţare Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere Punctul de aprindere Formă: lichid Culoare: incolor nu există date nu există date nu există date nu există date f) nu există date g) 4 °C . 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici 8. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. 9. Eliminaţi mănuşile contaminate după folosire în conformitate cu legile aplicabile şi cu praticile corecte de laborator. cum ar fi NIOSH (SUA) sau CEN (UE).anexa nr. Imbrăcăminte de protecţie antistatică şi ignifugă.

1 10.5 10. Temperaturi extreme şi lumina solară directă.79380 Pagina 6 aparţinând 9 .h) i) j) Viteza de evaporare Inflamabilitatea (solid.2 10.1 Aldrich . Materiale incompatibile Potasiu Produşi de descompunere periculoşi Alţi produşi de descompunere . Căldură.4 10.3 10. gaz) Limite de inflamabilitate sau de explozie inferioare/superioare Presiunea de vapori Densitatea vaporilor Solubilitate în apă: Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă Temperatura de autoaprindere Temperatura de descompunere Vâscozitatea Proprietăţi explozive Proprietăţi oxidante nu există date nu există date nu există date k) l) n) o) p) q) r) s) t) 9.6 11.nu există date INFORMAŢII DE TOXICOLOGIE Informaţii privind efectele toxicologice Toxicitate acută nu există date Corodarea/iritarea pielii nu există date Lezarea gravă/iritarea ochilor nu există date Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii nu există date 10. 11.2 nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date m) Densitatea relativă Alte informatii de siguranta nu există date STABILITATE ŞI REACTIVITATE Reactivitate nu există date Stabilitate chimică nu există date Posibilitatea de reacţii periculoase nu există date Condiţii de evitat Se va evita umiditatea. flăcări şi scântei. 10.

5 12.79380 Pagina 7 aparţinând 9 . Periculos dacă este absorbit prin piele. Ambalaje contaminate Se va elimina drept produs nefolosit. Produce arsuri ale ochilor.4 12. Vărsături Informaţii suplimentare RTECS: nu există date 12.Grupul 3: Nu este clasificat în ceea ce priveşte cancerigenicitatea pentru oameni () Toxicitatea pentru reproducere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . laringită.o singură expunere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific .expunere repetată nu există date Pericol prin aspirare nu există date Efecte potenţiale asupra sănătăţii Inhalare Poate provoca moartea dacă se inhalează. Provoacă arsuri. Dureri de cap.1 Aldrich . CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA Metode de tratare a deşeurilor Produs A se arde într-un incinerator echipat cu filtru şi scruber.6 INFORMAŢII ECOLOGICE Toxicitate nu există date Persistenţă şi degradabilitate nu există date Potenţial de bioacumulare nu există date Mobilitate în sol nu există date Rezultatele evaluării PBT şi vPvB nu există date Alte efecte adverse Toxic pentru viaţa acvatică. Produce arsuri ale pielii. 13. Se vor preda surplusul de soluţii şi soluţiile nereciclabile unei firme acreditată de eliminare a deşeurilor. Ingerare Piele Ochii Semne şi simptome ale expunerii senzaţie de arsură.2 12. 13. Nociv în caz de înghiţire. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. respiraţie îngreunată.poate să intre în plămâni şi să provoace leziuni. 12. dar a fi foarte atenţi la ardere pentru că materialul este foarte inflamabil. Tuse. Insuficienţă respiratorie.3 12. Materialul este extrem de distructiv la nivelul ţesuturilor mucoasei membranare şi a tractului respirator superior. Ameţeală. Pericol de aspirare dacă este înghiţit .1 12.Mutagenitatea celulelor germinative nu există date Cancerogenitatea IARC: 3 .

Această fişă tehnică de securitate este conformă cu cerinţele Reglementării UE No. 8) Grup de ambalaje ADR/RID: I IMDG: I IATA: 6.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii.2 INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT Numărul ONU ADR/RID: 3489 IMDG: 3489 IATA: 3489 Denumirea corectă ONU pentru expediţie ADR/RID: TOXIC BY INHALATION LIQUID. Skin Corr.o singură expunere Foarte inflamabil Foarte toxic Foarte inflamabil. 8) IATA: IATA: no 14. Toxicitate acută Pericol prin aspirare Lichide inflamabile Lichid şi vapori foarte inflamabili.o. Iritant pentru piele.5 14. n. STOT RE STOT SE F T+ R11 R26 R34 R38 R48/20 R63 Aldrich . N. IATA: Toxic by inhalation liquid. 14. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. IMDG: TOXIC BY INHALATION LIQUID.O. Passenger Aircraft: Not permitted for transport Cargo Aircraft: Not permitted for transport Special Provisions: “Keep away from heat” label required. Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR/RID: 6. Tox.1 (3. Skin Irrit. Provoacă iritarea pielii.6 Pericole pentru mediul înconjurător ADR/RID: nu IMDG Marine pollutant: no Precauţii speciale pentru utilizatori nu există date INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 15. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.2 16. Mortal în caz de inhalare.expunere repetată Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . Gaze sub presiune Toxicitatea pentru reproducere Corodarea pielii Iritarea pielii Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . H225 H304 H314 H315 H330 H336 H361d H373 Press.1 14. N.S. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.S.79380 15. FLAMMABLE.1 (3.4 14.s.O. corrosive. CORROSIVE. 8) IMDG: 6. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Pagina 8 aparţinând 9 . CORROSIVE. Liq. Asp. flammable. Provoacă arsuri. sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză nu există date Evaluarea securităţii chimice nu există date ALTE INFORMAŢII Textul codului/codurilor H şi a fazei/fazelor R menţionat în Secţiunea 3 Acute Tox. Gas Repr. Foarte toxic prin inhalare.1 (3.3 14. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.14. 1907/2006. Flam. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Susceptibil de a dăuna fătului. FLAMMABLE. 15.

Cat. Informaţiile din acest document se bazează pe cunoştinţele nostre curente şi se aplică produsului cu condiţia respectării precauţiilor de securitate corespunzătoare.R65 R67 Repr. Aldrich .79380 Pagina 9 aparţinând 9 . Licenţă acordată pentru realizarea unui număr nelimitat de copii pe hârtie. Nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului.3 Xn Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. dar nu trebuie să se considere că includ toate detaliile şi trebuie utilizate doar în scop orientativ. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. Toxic pentru reproducere Categoria 3 Nociv Informaţii suplimentare Copyright 2011 Sigma-Aldrich Co. Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte. numai pentru uz intern.