SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 Versiune 5.1 Revizia (data): 22.12.2011 Data tipăririi 22.05.2012

1. 1.1

IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/ AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII Identificatorii de produs Denumirea produsului Codul produsului Marca : : :

Phosgene solution
79380 Aldrich Substanţe chimice de laborator, Fabricarea substanţelor

1.2

Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate Utilizări identificate : Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate Societatea : Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstrasse 2 D-89555 STEINHEIM +49 89-6513-1444 +49 7329-97-2319 eurtechserv@sial.com

1.3

Telefon Fax Adresa electronică (email) 1.4 Nr. Telefon de urgenţă 2. 2.1

: : :

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă : +49 7329-97-2323

IDENTIFICAREA PERICOLELOR Clasificarea substanţei sau a amestecului Clasificari conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Lichide inflamabile (Categoria 2) Toxicitate acută, Inhalare (Categoria 3) Corodarea pielii (Categoria 1B) Toxicitatea pentru reproducere (Categoria 2) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere (Categoria 3) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată (Categoria 2) Pericol prin aspirare (Categoria 1) Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE Foarte inflamabil. Foarte toxic prin inhalare. Provoacă arsuri. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.

2.2

Elemente de etichetare Etichetare conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [CLP] Pictogramă Cuvânt de avertizare Afirmaţie/afirmaţii despre risc H225 H304 H314 H331 H336 H361d Pericol Lichid şi vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Toxic în caz de inhalare. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Susceptibil de a dăuna fătului.
Pagina 1 aparţinând 9

Aldrich - 79380

Flam. Afirmaţie/afirmaţii despre precauţii P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. În cazul contactului cu ochii.R65 . După contactul cu pielea. În caz de înghiţire. 50 . În caz de accident sau simptome de boală. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei .3. H373 F. Repr. Skin Irrit. Asp.R67 Pagina 2 aparţinând 9 Aldrich . P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. 2. H304. 3. spălaţi imediat cu multă apă. consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil. H336. Purtaţi echipament de protecţie corespunzător. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Liq.100 % Tox. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. CAS Nr. spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.nici unul COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII Amestecuri Formula Greutatea moleculară Componente Toluene Nr. Index 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 : : CCl2O 98. R11 .92 g/mol Clasificare Concentraţie Foarte inflamabil. Provoacă arsuri. mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.Fumatul interzis. P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.79380 . 1.3 3. P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Declaraţii de pericol suplimentare nici unul În conformitate cu Directiva Europeană 67/548/CEE modificată. STOT SE 3. Repr. Xn. a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. i se va arăta eticheta).H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.2 Alte riscuri . . 2. Foarte toxic prin inhalare. H361d. Continuaţi să clătiţi. Scoateţi lentilele de contact. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.R63 . H225.CE Nr. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.Cat. 2. H315. Simboluri de pericol Fraza(e) indicând R (risc) R11 R26 R34 R48/20 R63 R65 Frază(e) S S16 S26 S28 S36/37/39 S45 S62 2.Fumatul interzis.R38 R48/20 . STOT RE 2. dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.

Atenţie la vaporii care se acumulează formând concentraţii explozive. 4. atât acute.2 5. Dureri de cap. R26 .25 % Pentru textul complet al afirmaţiilor H şi al frazelor R menţionate în această secţiune. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ Precauţii personale. Se va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului.2 Aldrich . Dacă se inhalează Dacă a inhalat produsul.3 5. 6.CE Nr. Se va asigura ventilaţie adecvată. Se va evita respirarea vaporilor/ceţii/gazului. 1B. Skin Corr. H330 T+. În caz de contact cu pielea Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate. consultaţi Secţiunea 16 4.Phosgene Nr. Precauţii pentru mediul înconjurător Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. CAS Nr.1 6. Se va consulta un medic. Vărsături Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare nu există date MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzătoare Se va folosi un jet de apă. Acute Tox. Se va evita eliminarea în mediul înconjurător. respiraţie îngreunată. Dacă nu respiră. 4. Pacientul va fi dus de urgenţă la spital.1 MĂSURI DE PRIM AJUTOR Descrierea măsurilor de prim ajutor Indicaţii generale Se va consulta un medic. echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Se va purta dispozitiv de protecţie respiratorie.4 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză nu există date Recomandări destinate pompierilor Se va purta dacă este cazul un aparat respirator autonom în lupta împotriva incendiului. Dacă este ingerat NU se va induce stare de vomă. 2. Vaporii se pot acumula în yonele joase. Insuficienţă respiratorie. H314.R34 20 . Informaţii suplimentare Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise. un produs chimic uscat sau bioxid de carbon. Se va clăti gura cu apă.3 5. Gas . laringită. Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană inconstientă să înghită. 5. spumă rezistentă la alcooli. Se va îndepărta orice sursă de aprindere. cât şi întârziate senzaţie de arsură. 4. Se va consulta un medic. Tuse. deplasaţi persoana la aer liber. Ameţeală. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare. Se va evacua personalul în zone sigure. Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă.2 Cele mai importante simptome şi efecte. Se va consulta un medic. În caz de contact cu ochii Se va clăti bine cu apă multă cel puţin 15 minute şi se va consulta un medic. Index 75-44-5 200-870-3 006-002-00-8 Press. 5.1 6.79380 Pagina 3 aparţinând 9 . se va face respiraţie artificială.

Se va păstra containerul ermetic închis.4 7. STEL 100 ppm Norme Generale de Protecţie a 384 mg/m3 Muncii .6.Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice.1 7. Phosgene 75-44-5 TWA 0. Sensibil la umezeală Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) nu există date CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ Parametri de control Componente avănd limită de expunere profesională Componente Nr. inclusiv eventuale incompatibilităţi Se va depozita la rece.3 8.08 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale. Indicativă 6. Higroscopic. într-un loc uscat şi bine ventilat. 7. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte.anexa nr. Trimiteri către alte secţiuni Pentru eliminare vezi paragraful 13. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije şi vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.79380 Pagina 4 aparţinând 9 .3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie Se va stânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui aspirator antistatic sau a unei perii umede şi va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13).1 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei . Condiţii de depozitare în condiţii de securitate.Fumatul interzis. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativă TWA 50 ppm Norme Generale de Protecţie a 192 mg/m3 Muncii .02 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. Indicativă STEL 0.4 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale. Valori limită orientative de 384 mg/m3 expunere profesională Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. Indicativă STEL 100 ppm Europe.2 7.anexa nr.1 Aldrich . 8. CAS Valoare Parametri de Bază control Toluene 108-88-3 TWA 50 ppm Europe. Se va evita inhalarea vaporilot sau a ceţii. Valori limită orientative de 192 mg/m3 expunere profesională Observaţii Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.

1 PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază a) b) c) d) e) Aspect Miros Pragul de acceptare a mirosului pH Punctul de topire/punctul de îngheţare Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere Punctul de aprindere Formă: lichid Culoare: incolor nu există date nu există date nu există date nu există date f) nu există date g) 4 °C . Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/686/EEC şi standardului EN 374 derivat din aceasta. folosiţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu aer furnizat.2 Controale ale expunerii Controale tehnice corespunzătoare Se va evita contactul cu pielea.79380 . 9. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici 8.08 mg/m3 STEL 0. 9. Dacă dispozitivul de respiraţie este singura modalitate de protecţie.1 ppm 0. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Norme Generale de Protecţie a Muncii . cum ar fi NIOSH (SUA) sau CEN (UE). Utilizaţi tehnica corectă de înlăturare a mănuşilor (fără a atinge suprafaţa exterioară a acestora) pentru a evita contactul pielii cu acest produs. Echipamentul individual de protecţie Protecţia ochilor / feţei Ochelari de protecţie perfect adecvaţi Utilizaţi echipamentele de protecţie a ochilor testate şi aprobate în cadrul standardelor guvernamentale corespunzătoare. Protecţia respiraţiei Atunci când evaluarea riscurilor arată că dispozitivele de respiraţie şi de purificare a aerului sunt potrivite. Eliminaţi mănuşile contaminate după folosire în conformitate cu legile aplicabile şi cu praticile corecte de laborator. Protecţia pielii Manipulaţi cu mănuşi.anexa nr.TWA 0.anexa nr. cum ar fi NIOSH (SUA) sau EN 166 (UE). Folosiţi dispozitive de respiraţie şi componente ale acestora care au fost testate şi aprobate în conformitate cu standardele guvernamentale corespunzătoare.capsulă închisă Pagina 5 aparţinând 9 Aldrich . Spălaţi şi ştergeţi mîinile. ochii şi îmbrăcămintea. Protecţia corpului Combinezon de protecţie completă contra substanţelor chimice. Tipul echipamentului de protecţie trebuie să fie selecţionat în conformitate cu concentraţia şi cantitatea de substanţă periculoasă aflată la locul de muncă specificat.4 mg/m3 Norme Generale de Protecţie a Muncii .02 ppm 0. Mănuşile trebuie să fie verificate înainte de folosire. utilizaţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu o combinaţie de cartuşe de respiraţie cu scop multiplu (SUA) sau de tip ABEK (EN 14387) ca o măsură de siguranţă faţă de elementele de control tehnic. Imbrăcăminte de protecţie antistatică şi ignifugă.

6 11. Materiale incompatibile Potasiu Produşi de descompunere periculoşi Alţi produşi de descompunere .h) i) j) Viteza de evaporare Inflamabilitatea (solid.nu există date INFORMAŢII DE TOXICOLOGIE Informaţii privind efectele toxicologice Toxicitate acută nu există date Corodarea/iritarea pielii nu există date Lezarea gravă/iritarea ochilor nu există date Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii nu există date 10.1 10. Temperaturi extreme şi lumina solară directă. Căldură.5 10. 10.2 10.1 Aldrich .3 10. flăcări şi scântei.4 10.79380 Pagina 6 aparţinând 9 .2 nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date m) Densitatea relativă Alte informatii de siguranta nu există date STABILITATE ŞI REACTIVITATE Reactivitate nu există date Stabilitate chimică nu există date Posibilitatea de reacţii periculoase nu există date Condiţii de evitat Se va evita umiditatea. gaz) Limite de inflamabilitate sau de explozie inferioare/superioare Presiunea de vapori Densitatea vaporilor Solubilitate în apă: Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă Temperatura de autoaprindere Temperatura de descompunere Vâscozitatea Proprietăţi explozive Proprietăţi oxidante nu există date nu există date nu există date k) l) n) o) p) q) r) s) t) 9. 11.

Ameţeală.1 Aldrich . Materialul este extrem de distructiv la nivelul ţesuturilor mucoasei membranare şi a tractului respirator superior. 12. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. Pericol de aspirare dacă este înghiţit .4 12.poate să intre în plămâni şi să provoace leziuni.2 12.79380 Pagina 7 aparţinând 9 . Nociv în caz de înghiţire.Grupul 3: Nu este clasificat în ceea ce priveşte cancerigenicitatea pentru oameni () Toxicitatea pentru reproducere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . respiraţie îngreunată. Ingerare Piele Ochii Semne şi simptome ale expunerii senzaţie de arsură. Provoacă arsuri.3 12.expunere repetată nu există date Pericol prin aspirare nu există date Efecte potenţiale asupra sănătăţii Inhalare Poate provoca moartea dacă se inhalează.1 12. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA Metode de tratare a deşeurilor Produs A se arde într-un incinerator echipat cu filtru şi scruber. Produce arsuri ale ochilor.6 INFORMAŢII ECOLOGICE Toxicitate nu există date Persistenţă şi degradabilitate nu există date Potenţial de bioacumulare nu există date Mobilitate în sol nu există date Rezultatele evaluării PBT şi vPvB nu există date Alte efecte adverse Toxic pentru viaţa acvatică. dar a fi foarte atenţi la ardere pentru că materialul este foarte inflamabil. Periculos dacă este absorbit prin piele. 13. 13.o singură expunere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific .Mutagenitatea celulelor germinative nu există date Cancerogenitatea IARC: 3 . Vărsături Informaţii suplimentare RTECS: nu există date 12. Produce arsuri ale pielii. Se vor preda surplusul de soluţii şi soluţiile nereciclabile unei firme acreditată de eliminare a deşeurilor.5 12. laringită. Tuse. Insuficienţă respiratorie. Dureri de cap. Ambalaje contaminate Se va elimina drept produs nefolosit.

2 16. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.2 INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT Numărul ONU ADR/RID: 3489 IMDG: 3489 IATA: 3489 Denumirea corectă ONU pentru expediţie ADR/RID: TOXIC BY INHALATION LIQUID. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR/RID: 6. Liq.6 Pericole pentru mediul înconjurător ADR/RID: nu IMDG Marine pollutant: no Precauţii speciale pentru utilizatori nu există date INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 15.O.o singură expunere Foarte inflamabil Foarte toxic Foarte inflamabil.expunere repetată Toxicitate asupra unui organ ţintă specific .1 (3.O.79380 15. 8) Grup de ambalaje ADR/RID: I IMDG: I IATA: 6.5 14. Mortal în caz de inhalare. Skin Irrit. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.4 14. Susceptibil de a dăuna fătului. Tox. n. flammable. 8) IMDG: 6. Gaze sub presiune Toxicitatea pentru reproducere Corodarea pielii Iritarea pielii Toxicitate asupra unui organ ţintă specific .3 14. N. Asp. Pagina 8 aparţinând 9 . 8) IATA: IATA: no 14. 14. FLAMMABLE. sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză nu există date Evaluarea securităţii chimice nu există date ALTE INFORMAŢII Textul codului/codurilor H şi a fazei/fazelor R menţionat în Secţiunea 3 Acute Tox. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Provoacă arsuri. FLAMMABLE.1 14. IMDG: TOXIC BY INHALATION LIQUID. 1907/2006.1 (3. STOT RE STOT SE F T+ R11 R26 R34 R38 R48/20 R63 Aldrich . Passenger Aircraft: Not permitted for transport Cargo Aircraft: Not permitted for transport Special Provisions: “Keep away from heat” label required. Gas Repr. corrosive. Iritant pentru piele. CORROSIVE. 15.S. Această fişă tehnică de securitate este conformă cu cerinţele Reglementării UE No. H225 H304 H314 H315 H330 H336 H361d H373 Press.1 (3.S. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. IATA: Toxic by inhalation liquid.14.o.s. Provoacă iritarea pielii. Toxicitate acută Pericol prin aspirare Lichide inflamabile Lichid şi vapori foarte inflamabili. N. CORROSIVE. Skin Corr.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii. Flam. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. Foarte toxic prin inhalare.

Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.R65 R67 Repr. Aldrich . numai pentru uz intern. Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte. dar nu trebuie să se considere că includ toate detaliile şi trebuie utilizate doar în scop orientativ. Informaţiile din acest document se bazează pe cunoştinţele nostre curente şi se aplică produsului cu condiţia respectării precauţiilor de securitate corespunzătoare. Licenţă acordată pentru realizarea unui număr nelimitat de copii pe hârtie. Toxic pentru reproducere Categoria 3 Nociv Informaţii suplimentare Copyright 2011 Sigma-Aldrich Co.3 Xn Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.Cat. Nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului.79380 Pagina 9 aparţinând 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful