SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 Versiune 5.1 Revizia (data): 22.12.2011 Data tipăririi 22.05.2012

1. 1.1

IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/ AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII Identificatorii de produs Denumirea produsului Codul produsului Marca : : :

Phosgene solution
79380 Aldrich Substanţe chimice de laborator, Fabricarea substanţelor

1.2

Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate Utilizări identificate : Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate Societatea : Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstrasse 2 D-89555 STEINHEIM +49 89-6513-1444 +49 7329-97-2319 eurtechserv@sial.com

1.3

Telefon Fax Adresa electronică (email) 1.4 Nr. Telefon de urgenţă 2. 2.1

: : :

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă : +49 7329-97-2323

IDENTIFICAREA PERICOLELOR Clasificarea substanţei sau a amestecului Clasificari conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Lichide inflamabile (Categoria 2) Toxicitate acută, Inhalare (Categoria 3) Corodarea pielii (Categoria 1B) Toxicitatea pentru reproducere (Categoria 2) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere (Categoria 3) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată (Categoria 2) Pericol prin aspirare (Categoria 1) Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE Foarte inflamabil. Foarte toxic prin inhalare. Provoacă arsuri. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.

2.2

Elemente de etichetare Etichetare conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [CLP] Pictogramă Cuvânt de avertizare Afirmaţie/afirmaţii despre risc H225 H304 H314 H331 H336 H361d Pericol Lichid şi vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Toxic în caz de inhalare. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Susceptibil de a dăuna fătului.
Pagina 1 aparţinând 9

Aldrich - 79380

STOT RE 2. CAS Nr. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.92 g/mol Clasificare Concentraţie Foarte inflamabil. 2.R65 . P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.Fumatul interzis. Repr. Xn.100 % Tox. Asp.79380 .H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Skin Irrit. dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. În cazul contactului cu ochii. 3. Flam. Declaraţii de pericol suplimentare nici unul În conformitate cu Directiva Europeană 67/548/CEE modificată. a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. Simboluri de pericol Fraza(e) indicând R (risc) R11 R26 R34 R48/20 R63 R65 Frază(e) S S16 S26 S28 S36/37/39 S45 S62 2.Cat. H304. H315. R11 . P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. În caz de accident sau simptome de boală. spălaţi imediat cu multă apă. În caz de înghiţire.R67 Pagina 2 aparţinând 9 Aldrich . 1. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.R63 . H373 F. Index 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 : : CCl2O 98. STOT SE 3. 2. 2.2 Alte riscuri . i se va arăta eticheta). 50 . După contactul cu pielea.Fumatul interzis.3.nici unul COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII Amestecuri Formula Greutatea moleculară Componente Toluene Nr. Repr. Purtaţi echipament de protecţie corespunzător. Afirmaţie/afirmaţii despre precauţii P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. Foarte toxic prin inhalare. Scoateţi lentilele de contact. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.CE Nr. Liq. Provoacă arsuri. mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil. H361d. Continuaţi să clătiţi. H225. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei .R38 R48/20 . . H336. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.3 3. P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Se va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului. 5.2 5. 4. În caz de contact cu pielea Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate. se va face respiraţie artificială. CAS Nr. Se va consulta un medic. consultaţi Secţiunea 16 4.R34 20 . Se va consulta un medic. Tuse.3 5.CE Nr. Acute Tox. atât acute. Dacă nu respiră. Skin Corr. 4.25 % Pentru textul complet al afirmaţiilor H şi al frazelor R menţionate în această secţiune. un produs chimic uscat sau bioxid de carbon. Informaţii suplimentare Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise. 1B. Atenţie la vaporii care se acumulează formând concentraţii explozive. echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Se va purta dispozitiv de protecţie respiratorie. Dacă se inhalează Dacă a inhalat produsul. R26 .1 MĂSURI DE PRIM AJUTOR Descrierea măsurilor de prim ajutor Indicaţii generale Se va consulta un medic. Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană inconstientă să înghită. Insuficienţă respiratorie.4 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză nu există date Recomandări destinate pompierilor Se va purta dacă este cazul un aparat respirator autonom în lupta împotriva incendiului. Se va consulta un medic. 5.2 Aldrich . Index 75-44-5 200-870-3 006-002-00-8 Press. 6.1 6. În caz de contact cu ochii Se va clăti bine cu apă multă cel puţin 15 minute şi se va consulta un medic. cât şi întârziate senzaţie de arsură. Dureri de cap. Se va evita eliminarea în mediul înconjurător. Dacă este ingerat NU se va induce stare de vomă. deplasaţi persoana la aer liber.3 5.1 6. 2. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare. Vărsături Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare nu există date MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzătoare Se va folosi un jet de apă. Se va evacua personalul în zone sigure. laringită. Se va evita respirarea vaporilor/ceţii/gazului. Ameţeală. Se va clăti gura cu apă.2 Cele mai importante simptome şi efecte. H314. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ Precauţii personale.Phosgene Nr. Se va asigura ventilaţie adecvată.79380 Pagina 3 aparţinând 9 . Gas . respiraţie îngreunată. Se va îndepărta orice sursă de aprindere. H330 T+. Pacientul va fi dus de urgenţă la spital. Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă. Precauţii pentru mediul înconjurător Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Vaporii se pot acumula în yonele joase. spumă rezistentă la alcooli. 4.

4 7.4 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale.1 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. Se va păstra containerul ermetic închis.08 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale. Trimiteri către alte secţiuni Pentru eliminare vezi paragraful 13.anexa nr.1 Aldrich . Condiţii de depozitare în condiţii de securitate. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei . Indicativă 6. Valori limită orientative de 192 mg/m3 expunere profesională Observaţii Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. Phosgene 75-44-5 TWA 0. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije şi vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.02 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. 7.3 8.79380 Pagina 4 aparţinând 9 . Valori limită orientative de 384 mg/m3 expunere profesională Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. 8. CAS Valoare Parametri de Bază control Toluene 108-88-3 TWA 50 ppm Europe. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte.1 7. Indicativă STEL 100 ppm Europe. inclusiv eventuale incompatibilităţi Se va depozita la rece. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ. Indicativă TWA 50 ppm Norme Generale de Protecţie a 192 mg/m3 Muncii .3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie Se va stânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui aspirator antistatic sau a unei perii umede şi va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13). STEL 100 ppm Norme Generale de Protecţie a 384 mg/m3 Muncii .Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice.anexa nr. Higroscopic. într-un loc uscat şi bine ventilat.Fumatul interzis. Se va evita inhalarea vaporilot sau a ceţii. Indicativă STEL 0. Sensibil la umezeală Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) nu există date CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ Parametri de control Componente avănd limită de expunere profesională Componente Nr. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte.2 7.6.

9. Utilizaţi tehnica corectă de înlăturare a mănuşilor (fără a atinge suprafaţa exterioară a acestora) pentru a evita contactul pielii cu acest produs. folosiţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu aer furnizat. Echipamentul individual de protecţie Protecţia ochilor / feţei Ochelari de protecţie perfect adecvaţi Utilizaţi echipamentele de protecţie a ochilor testate şi aprobate în cadrul standardelor guvernamentale corespunzătoare. Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/686/EEC şi standardului EN 374 derivat din aceasta. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Norme Generale de Protecţie a Muncii . ochii şi îmbrăcămintea. cum ar fi NIOSH (SUA) sau EN 166 (UE). utilizaţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu o combinaţie de cartuşe de respiraţie cu scop multiplu (SUA) sau de tip ABEK (EN 14387) ca o măsură de siguranţă faţă de elementele de control tehnic. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici 8.02 ppm 0. Protecţia pielii Manipulaţi cu mănuşi.79380 . Protecţia corpului Combinezon de protecţie completă contra substanţelor chimice. Tipul echipamentului de protecţie trebuie să fie selecţionat în conformitate cu concentraţia şi cantitatea de substanţă periculoasă aflată la locul de muncă specificat. cum ar fi NIOSH (SUA) sau CEN (UE).1 PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază a) b) c) d) e) Aspect Miros Pragul de acceptare a mirosului pH Punctul de topire/punctul de îngheţare Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere Punctul de aprindere Formă: lichid Culoare: incolor nu există date nu există date nu există date nu există date f) nu există date g) 4 °C . Mănuşile trebuie să fie verificate înainte de folosire.4 mg/m3 Norme Generale de Protecţie a Muncii . Eliminaţi mănuşile contaminate după folosire în conformitate cu legile aplicabile şi cu praticile corecte de laborator. Folosiţi dispozitive de respiraţie şi componente ale acestora care au fost testate şi aprobate în conformitate cu standardele guvernamentale corespunzătoare. Protecţia respiraţiei Atunci când evaluarea riscurilor arată că dispozitivele de respiraţie şi de purificare a aerului sunt potrivite.capsulă închisă Pagina 5 aparţinând 9 Aldrich .anexa nr.08 mg/m3 STEL 0.2 Controale ale expunerii Controale tehnice corespunzătoare Se va evita contactul cu pielea.anexa nr. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. 9. Dacă dispozitivul de respiraţie este singura modalitate de protecţie.1 ppm 0.TWA 0. Imbrăcăminte de protecţie antistatică şi ignifugă. Spălaţi şi ştergeţi mîinile.

Materiale incompatibile Potasiu Produşi de descompunere periculoşi Alţi produşi de descompunere . Căldură. Temperaturi extreme şi lumina solară directă.6 11.1 Aldrich . 11.79380 Pagina 6 aparţinând 9 . 10.1 10. gaz) Limite de inflamabilitate sau de explozie inferioare/superioare Presiunea de vapori Densitatea vaporilor Solubilitate în apă: Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă Temperatura de autoaprindere Temperatura de descompunere Vâscozitatea Proprietăţi explozive Proprietăţi oxidante nu există date nu există date nu există date k) l) n) o) p) q) r) s) t) 9.h) i) j) Viteza de evaporare Inflamabilitatea (solid.2 10. flăcări şi scântei.5 10.4 10.2 nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date m) Densitatea relativă Alte informatii de siguranta nu există date STABILITATE ŞI REACTIVITATE Reactivitate nu există date Stabilitate chimică nu există date Posibilitatea de reacţii periculoase nu există date Condiţii de evitat Se va evita umiditatea.3 10.nu există date INFORMAŢII DE TOXICOLOGIE Informaţii privind efectele toxicologice Toxicitate acută nu există date Corodarea/iritarea pielii nu există date Lezarea gravă/iritarea ochilor nu există date Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii nu există date 10.

12.o singură expunere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . Produce arsuri ale ochilor.2 12.Grupul 3: Nu este clasificat în ceea ce priveşte cancerigenicitatea pentru oameni () Toxicitatea pentru reproducere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . 13.1 12. Insuficienţă respiratorie.4 12.1 Aldrich .5 12. respiraţie îngreunată. dar a fi foarte atenţi la ardere pentru că materialul este foarte inflamabil. Ameţeală. Nociv în caz de înghiţire. Produce arsuri ale pielii. Vărsături Informaţii suplimentare RTECS: nu există date 12.3 12. 13. Periculos dacă este absorbit prin piele. Tuse. Provoacă arsuri. Se vor preda surplusul de soluţii şi soluţiile nereciclabile unei firme acreditată de eliminare a deşeurilor. Materialul este extrem de distructiv la nivelul ţesuturilor mucoasei membranare şi a tractului respirator superior.6 INFORMAŢII ECOLOGICE Toxicitate nu există date Persistenţă şi degradabilitate nu există date Potenţial de bioacumulare nu există date Mobilitate în sol nu există date Rezultatele evaluării PBT şi vPvB nu există date Alte efecte adverse Toxic pentru viaţa acvatică.expunere repetată nu există date Pericol prin aspirare nu există date Efecte potenţiale asupra sănătăţii Inhalare Poate provoca moartea dacă se inhalează.Mutagenitatea celulelor germinative nu există date Cancerogenitatea IARC: 3 . Ambalaje contaminate Se va elimina drept produs nefolosit. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.poate să intre în plămâni şi să provoace leziuni. Pericol de aspirare dacă este înghiţit . laringită. Ingerare Piele Ochii Semne şi simptome ale expunerii senzaţie de arsură. Dureri de cap. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA Metode de tratare a deşeurilor Produs A se arde într-un incinerator echipat cu filtru şi scruber.79380 Pagina 7 aparţinând 9 .

O. CORROSIVE. 14. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.2 16. Toxicitate acută Pericol prin aspirare Lichide inflamabile Lichid şi vapori foarte inflamabili. n. 15. Skin Corr. 8) Grup de ambalaje ADR/RID: I IMDG: I IATA: 6.1 (3.6 Pericole pentru mediul înconjurător ADR/RID: nu IMDG Marine pollutant: no Precauţii speciale pentru utilizatori nu există date INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 15. Gaze sub presiune Toxicitatea pentru reproducere Corodarea pielii Iritarea pielii Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. Provoacă arsuri. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Provoacă iritarea pielii.2 INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT Numărul ONU ADR/RID: 3489 IMDG: 3489 IATA: 3489 Denumirea corectă ONU pentru expediţie ADR/RID: TOXIC BY INHALATION LIQUID. H225 H304 H314 H315 H330 H336 H361d H373 Press.1 (3. N.S.1 (3. STOT RE STOT SE F T+ R11 R26 R34 R38 R48/20 R63 Aldrich .79380 15. Flam. corrosive. flammable.o singură expunere Foarte inflamabil Foarte toxic Foarte inflamabil. IATA: Toxic by inhalation liquid.4 14. Susceptibil de a dăuna fătului. Această fişă tehnică de securitate este conformă cu cerinţele Reglementării UE No. 8) IMDG: 6.3 14. Gas Repr. Pagina 8 aparţinând 9 . 8) IATA: IATA: no 14.5 14. Asp.expunere repetată Toxicitate asupra unui organ ţintă specific .1 14. Liq.s.S. sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză nu există date Evaluarea securităţii chimice nu există date ALTE INFORMAŢII Textul codului/codurilor H şi a fazei/fazelor R menţionat în Secţiunea 3 Acute Tox.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii.14. Passenger Aircraft: Not permitted for transport Cargo Aircraft: Not permitted for transport Special Provisions: “Keep away from heat” label required. Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR/RID: 6. Skin Irrit.o. 1907/2006. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Mortal în caz de inhalare. Iritant pentru piele. IMDG: TOXIC BY INHALATION LIQUID. Tox. CORROSIVE. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. N. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. FLAMMABLE. FLAMMABLE. Foarte toxic prin inhalare.O.

numai pentru uz intern.79380 Pagina 9 aparţinând 9 . Nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului. Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte. Informaţiile din acest document se bazează pe cunoştinţele nostre curente şi se aplică produsului cu condiţia respectării precauţiilor de securitate corespunzătoare. dar nu trebuie să se considere că includ toate detaliile şi trebuie utilizate doar în scop orientativ. Toxic pentru reproducere Categoria 3 Nociv Informaţii suplimentare Copyright 2011 Sigma-Aldrich Co.Cat. Licenţă acordată pentru realizarea unui număr nelimitat de copii pe hârtie. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.R65 R67 Repr.3 Xn Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Aldrich .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful