P. 1
FOSGEN MSDS

FOSGEN MSDS

|Views: 71|Likes:
Published by Andrei Diana

More info:

Published by: Andrei Diana on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 Versiune 5.1 Revizia (data): 22.12.2011 Data tipăririi 22.05.2012

1. 1.1

IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/ AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII Identificatorii de produs Denumirea produsului Codul produsului Marca : : :

Phosgene solution
79380 Aldrich Substanţe chimice de laborator, Fabricarea substanţelor

1.2

Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate Utilizări identificate : Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate Societatea : Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstrasse 2 D-89555 STEINHEIM +49 89-6513-1444 +49 7329-97-2319 eurtechserv@sial.com

1.3

Telefon Fax Adresa electronică (email) 1.4 Nr. Telefon de urgenţă 2. 2.1

: : :

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă : +49 7329-97-2323

IDENTIFICAREA PERICOLELOR Clasificarea substanţei sau a amestecului Clasificari conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Lichide inflamabile (Categoria 2) Toxicitate acută, Inhalare (Categoria 3) Corodarea pielii (Categoria 1B) Toxicitatea pentru reproducere (Categoria 2) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere (Categoria 3) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată (Categoria 2) Pericol prin aspirare (Categoria 1) Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE Foarte inflamabil. Foarte toxic prin inhalare. Provoacă arsuri. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.

2.2

Elemente de etichetare Etichetare conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [CLP] Pictogramă Cuvânt de avertizare Afirmaţie/afirmaţii despre risc H225 H304 H314 H331 H336 H361d Pericol Lichid şi vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Toxic în caz de inhalare. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Susceptibil de a dăuna fătului.
Pagina 1 aparţinând 9

Aldrich - 79380

După contactul cu pielea. H336. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. 3. 2. consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil.79380 .2 Alte riscuri .R63 . Provoacă arsuri. CAS Nr. dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Scoateţi lentilele de contact. 2.3. Skin Irrit. i se va arăta eticheta).100 % Tox. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. Flam. Simboluri de pericol Fraza(e) indicând R (risc) R11 R26 R34 R48/20 R63 R65 Frază(e) S S16 S26 S28 S36/37/39 S45 S62 2. În caz de înghiţire. Repr.92 g/mol Clasificare Concentraţie Foarte inflamabil.Cat. H361d. P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul. Declaraţii de pericol suplimentare nici unul În conformitate cu Directiva Europeană 67/548/CEE modificată. Xn. spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. H304. În cazul contactului cu ochii. 2. 50 . Continuaţi să clătiţi. a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. H225.R67 Pagina 2 aparţinând 9 Aldrich . Repr.Fumatul interzis. Asp. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.3 3.R65 . Foarte toxic prin inhalare. Liq. STOT RE 2.H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.Fumatul interzis. STOT SE 3. P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. .CE Nr. 1. mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. H315. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare.nici unul COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII Amestecuri Formula Greutatea moleculară Componente Toluene Nr. H373 F.R38 R48/20 . Purtaţi echipament de protecţie corespunzător. Afirmaţie/afirmaţii despre precauţii P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. R11 . În caz de accident sau simptome de boală. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei . spălaţi imediat cu multă apă. Index 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 : : CCl2O 98.

respiraţie îngreunată. Dacă este ingerat NU se va induce stare de vomă. Tuse. R26 . Index 75-44-5 200-870-3 006-002-00-8 Press.2 Cele mai importante simptome şi efecte.25 % Pentru textul complet al afirmaţiilor H şi al frazelor R menţionate în această secţiune. 2. Informaţii suplimentare Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise. Vărsături Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare nu există date MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzătoare Se va folosi un jet de apă. un produs chimic uscat sau bioxid de carbon. Ameţeală. Atenţie la vaporii care se acumulează formând concentraţii explozive. Dacă se inhalează Dacă a inhalat produsul. Se va consulta un medic. echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Se va purta dispozitiv de protecţie respiratorie. 5. CAS Nr.2 5. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare. Se va evita respirarea vaporilor/ceţii/gazului. Dacă nu respiră. 1B. Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă. Se va evacua personalul în zone sigure. Skin Corr.3 5.4 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză nu există date Recomandări destinate pompierilor Se va purta dacă este cazul un aparat respirator autonom în lupta împotriva incendiului. atât acute. 6.Phosgene Nr. În caz de contact cu pielea Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate. În caz de contact cu ochii Se va clăti bine cu apă multă cel puţin 15 minute şi se va consulta un medic. Se va asigura ventilaţie adecvată. Gas . laringită.2 Aldrich . Se va consulta un medic. Se va clăti gura cu apă. spumă rezistentă la alcooli. Se va evita eliminarea în mediul înconjurător. Acute Tox. Dureri de cap.3 5. H330 T+.R34 20 . H314. 4. Insuficienţă respiratorie. 4. Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană inconstientă să înghită. se va face respiraţie artificială. 5. Precauţii pentru mediul înconjurător Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Vaporii se pot acumula în yonele joase.79380 Pagina 3 aparţinând 9 .1 6.1 6. 4. Pacientul va fi dus de urgenţă la spital. Se va consulta un medic. Se va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului.CE Nr. deplasaţi persoana la aer liber.1 MĂSURI DE PRIM AJUTOR Descrierea măsurilor de prim ajutor Indicaţii generale Se va consulta un medic. consultaţi Secţiunea 16 4. cât şi întârziate senzaţie de arsură. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ Precauţii personale. Se va îndepărta orice sursă de aprindere.

Trimiteri către alte secţiuni Pentru eliminare vezi paragraful 13.4 7. Indicativă TWA 50 ppm Norme Generale de Protecţie a 192 mg/m3 Muncii . într-un loc uscat şi bine ventilat.6. Valori limită orientative de 384 mg/m3 expunere profesională Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. Sensibil la umezeală Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) nu există date CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ Parametri de control Componente avănd limită de expunere profesională Componente Nr. 8.2 7.3 8. 7.anexa nr. inclusiv eventuale incompatibilităţi Se va depozita la rece.Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Phosgene 75-44-5 TWA 0.1 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ.79380 Pagina 4 aparţinând 9 . A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei . Indicativă 6. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije şi vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.08 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale. Indicativă STEL 0.anexa nr.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie Se va stânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui aspirator antistatic sau a unei perii umede şi va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Higroscopic. Se va evita inhalarea vaporilot sau a ceţii.02 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Se va păstra containerul ermetic închis.1 7.1 Aldrich . Indicativă STEL 100 ppm Europe.Fumatul interzis. CAS Valoare Parametri de Bază control Toluene 108-88-3 TWA 50 ppm Europe.4 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Valori limită orientative de 192 mg/m3 expunere profesională Observaţii Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ. STEL 100 ppm Norme Generale de Protecţie a 384 mg/m3 Muncii .

Utilizaţi tehnica corectă de înlăturare a mănuşilor (fără a atinge suprafaţa exterioară a acestora) pentru a evita contactul pielii cu acest produs.4 mg/m3 Norme Generale de Protecţie a Muncii . 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Norme Generale de Protecţie a Muncii .79380 .2 Controale ale expunerii Controale tehnice corespunzătoare Se va evita contactul cu pielea. Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/686/EEC şi standardului EN 374 derivat din aceasta. 9. Imbrăcăminte de protecţie antistatică şi ignifugă. Mănuşile trebuie să fie verificate înainte de folosire. ochii şi îmbrăcămintea.1 PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază a) b) c) d) e) Aspect Miros Pragul de acceptare a mirosului pH Punctul de topire/punctul de îngheţare Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere Punctul de aprindere Formă: lichid Culoare: incolor nu există date nu există date nu există date nu există date f) nu există date g) 4 °C . Spălaţi şi ştergeţi mîinile.1 ppm 0.TWA 0. Dacă dispozitivul de respiraţie este singura modalitate de protecţie. Eliminaţi mănuşile contaminate după folosire în conformitate cu legile aplicabile şi cu praticile corecte de laborator. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. utilizaţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu o combinaţie de cartuşe de respiraţie cu scop multiplu (SUA) sau de tip ABEK (EN 14387) ca o măsură de siguranţă faţă de elementele de control tehnic. Echipamentul individual de protecţie Protecţia ochilor / feţei Ochelari de protecţie perfect adecvaţi Utilizaţi echipamentele de protecţie a ochilor testate şi aprobate în cadrul standardelor guvernamentale corespunzătoare. Protecţia respiraţiei Atunci când evaluarea riscurilor arată că dispozitivele de respiraţie şi de purificare a aerului sunt potrivite. cum ar fi NIOSH (SUA) sau CEN (UE). cum ar fi NIOSH (SUA) sau EN 166 (UE).08 mg/m3 STEL 0. folosiţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu aer furnizat. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici 8.anexa nr. Folosiţi dispozitive de respiraţie şi componente ale acestora care au fost testate şi aprobate în conformitate cu standardele guvernamentale corespunzătoare.capsulă închisă Pagina 5 aparţinând 9 Aldrich . Tipul echipamentului de protecţie trebuie să fie selecţionat în conformitate cu concentraţia şi cantitatea de substanţă periculoasă aflată la locul de muncă specificat.02 ppm 0. 9.anexa nr. Protecţia pielii Manipulaţi cu mănuşi. Protecţia corpului Combinezon de protecţie completă contra substanţelor chimice.

11.5 10.1 Aldrich . flăcări şi scântei.h) i) j) Viteza de evaporare Inflamabilitatea (solid.3 10. Materiale incompatibile Potasiu Produşi de descompunere periculoşi Alţi produşi de descompunere .2 10.2 nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date m) Densitatea relativă Alte informatii de siguranta nu există date STABILITATE ŞI REACTIVITATE Reactivitate nu există date Stabilitate chimică nu există date Posibilitatea de reacţii periculoase nu există date Condiţii de evitat Se va evita umiditatea.nu există date INFORMAŢII DE TOXICOLOGIE Informaţii privind efectele toxicologice Toxicitate acută nu există date Corodarea/iritarea pielii nu există date Lezarea gravă/iritarea ochilor nu există date Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii nu există date 10. 10. Căldură. Temperaturi extreme şi lumina solară directă.79380 Pagina 6 aparţinând 9 . gaz) Limite de inflamabilitate sau de explozie inferioare/superioare Presiunea de vapori Densitatea vaporilor Solubilitate în apă: Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă Temperatura de autoaprindere Temperatura de descompunere Vâscozitatea Proprietăţi explozive Proprietăţi oxidante nu există date nu există date nu există date k) l) n) o) p) q) r) s) t) 9.1 10.6 11.4 10.

1 12. Materialul este extrem de distructiv la nivelul ţesuturilor mucoasei membranare şi a tractului respirator superior.4 12.79380 Pagina 7 aparţinând 9 .3 12. Tuse. Ingerare Piele Ochii Semne şi simptome ale expunerii senzaţie de arsură.5 12. Nociv în caz de înghiţire. dar a fi foarte atenţi la ardere pentru că materialul este foarte inflamabil. 13. Produce arsuri ale ochilor. Provoacă arsuri. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA Metode de tratare a deşeurilor Produs A se arde într-un incinerator echipat cu filtru şi scruber.Mutagenitatea celulelor germinative nu există date Cancerogenitatea IARC: 3 .6 INFORMAŢII ECOLOGICE Toxicitate nu există date Persistenţă şi degradabilitate nu există date Potenţial de bioacumulare nu există date Mobilitate în sol nu există date Rezultatele evaluării PBT şi vPvB nu există date Alte efecte adverse Toxic pentru viaţa acvatică.1 Aldrich .poate să intre în plămâni şi să provoace leziuni. Dureri de cap. Insuficienţă respiratorie. Periculos dacă este absorbit prin piele. Ambalaje contaminate Se va elimina drept produs nefolosit. 13.2 12. Ameţeală. Produce arsuri ale pielii. Vărsături Informaţii suplimentare RTECS: nu există date 12.o singură expunere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific .Grupul 3: Nu este clasificat în ceea ce priveşte cancerigenicitatea pentru oameni () Toxicitatea pentru reproducere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific .expunere repetată nu există date Pericol prin aspirare nu există date Efecte potenţiale asupra sănătăţii Inhalare Poate provoca moartea dacă se inhalează. 12. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. Se vor preda surplusul de soluţii şi soluţiile nereciclabile unei firme acreditată de eliminare a deşeurilor. Pericol de aspirare dacă este înghiţit . respiraţie îngreunată. laringită.

Liq.1 (3. Skin Corr. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.1 (3. Toxicitate acută Pericol prin aspirare Lichide inflamabile Lichid şi vapori foarte inflamabili. Susceptibil de a dăuna fătului. Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR/RID: 6. FLAMMABLE. H225 H304 H314 H315 H330 H336 H361d H373 Press. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.14. n. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.O. Tox. Mortal în caz de inhalare. corrosive. Pagina 8 aparţinând 9 .2 16. N.s. 15.o singură expunere Foarte inflamabil Foarte toxic Foarte inflamabil. IMDG: TOXIC BY INHALATION LIQUID. Passenger Aircraft: Not permitted for transport Cargo Aircraft: Not permitted for transport Special Provisions: “Keep away from heat” label required. Gaze sub presiune Toxicitatea pentru reproducere Corodarea pielii Iritarea pielii Toxicitate asupra unui organ ţintă specific .O.3 14. flammable.1 (3.expunere repetată Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 8) IMDG: 6.1 14. CORROSIVE. Gas Repr. Provoacă arsuri. sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză nu există date Evaluarea securităţii chimice nu există date ALTE INFORMAŢII Textul codului/codurilor H şi a fazei/fazelor R menţionat în Secţiunea 3 Acute Tox. Foarte toxic prin inhalare.4 14. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. 8) Grup de ambalaje ADR/RID: I IMDG: I IATA: 6.S.79380 15. 1907/2006. 8) IATA: IATA: no 14.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii. CORROSIVE. N.o. Skin Irrit. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.2 INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT Numărul ONU ADR/RID: 3489 IMDG: 3489 IATA: 3489 Denumirea corectă ONU pentru expediţie ADR/RID: TOXIC BY INHALATION LIQUID. Această fişă tehnică de securitate este conformă cu cerinţele Reglementării UE No. 14.5 14. IATA: Toxic by inhalation liquid.6 Pericole pentru mediul înconjurător ADR/RID: nu IMDG Marine pollutant: no Precauţii speciale pentru utilizatori nu există date INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 15.S. Asp. FLAMMABLE. STOT RE STOT SE F T+ R11 R26 R34 R38 R48/20 R63 Aldrich . Flam. Iritant pentru piele. Provoacă iritarea pielii.

Licenţă acordată pentru realizarea unui număr nelimitat de copii pe hârtie.3 Xn Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.79380 Pagina 9 aparţinând 9 . numai pentru uz intern. Aldrich . Toxic pentru reproducere Categoria 3 Nociv Informaţii suplimentare Copyright 2011 Sigma-Aldrich Co. Nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului.R65 R67 Repr. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. Informaţiile din acest document se bazează pe cunoştinţele nostre curente şi se aplică produsului cu condiţia respectării precauţiilor de securitate corespunzătoare. Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte.Cat. dar nu trebuie să se considere că includ toate detaliile şi trebuie utilizate doar în scop orientativ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->