SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 Versiune 5.1 Revizia (data): 22.12.2011 Data tipăririi 22.05.2012

1. 1.1

IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/ AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII Identificatorii de produs Denumirea produsului Codul produsului Marca : : :

Phosgene solution
79380 Aldrich Substanţe chimice de laborator, Fabricarea substanţelor

1.2

Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate Utilizări identificate : Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate Societatea : Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstrasse 2 D-89555 STEINHEIM +49 89-6513-1444 +49 7329-97-2319 eurtechserv@sial.com

1.3

Telefon Fax Adresa electronică (email) 1.4 Nr. Telefon de urgenţă 2. 2.1

: : :

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă : +49 7329-97-2323

IDENTIFICAREA PERICOLELOR Clasificarea substanţei sau a amestecului Clasificari conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Lichide inflamabile (Categoria 2) Toxicitate acută, Inhalare (Categoria 3) Corodarea pielii (Categoria 1B) Toxicitatea pentru reproducere (Categoria 2) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere (Categoria 3) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată (Categoria 2) Pericol prin aspirare (Categoria 1) Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE Foarte inflamabil. Foarte toxic prin inhalare. Provoacă arsuri. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.

2.2

Elemente de etichetare Etichetare conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [CLP] Pictogramă Cuvânt de avertizare Afirmaţie/afirmaţii despre risc H225 H304 H314 H331 H336 H361d Pericol Lichid şi vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Toxic în caz de inhalare. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Susceptibil de a dăuna fătului.
Pagina 1 aparţinând 9

Aldrich - 79380

R65 . Purtaţi echipament de protecţie corespunzător. Repr. . Skin Irrit. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. CAS Nr. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. H336. 2. Simboluri de pericol Fraza(e) indicând R (risc) R11 R26 R34 R48/20 R63 R65 Frază(e) S S16 S26 S28 S36/37/39 S45 S62 2. 2. Xn. a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.R67 Pagina 2 aparţinând 9 Aldrich . În caz de înghiţire.3 3.nici unul COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII Amestecuri Formula Greutatea moleculară Componente Toluene Nr. Flam. consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil. Scoateţi lentilele de contact. H361d.100 % Tox.3.R38 R48/20 . R11 .92 g/mol Clasificare Concentraţie Foarte inflamabil. STOT RE 2. P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.Fumatul interzis.Fumatul interzis. În caz de accident sau simptome de boală. i se va arăta eticheta). H373 F. 2. Continuaţi să clătiţi. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei . mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Foarte toxic prin inhalare.CE Nr.Cat. Asp. În cazul contactului cu ochii. H315. După contactul cu pielea. 50 . Index 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 : : CCl2O 98.2 Alte riscuri . P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 1. dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Repr. spălaţi imediat cu multă apă.R63 . H304.H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.79380 . 3. Afirmaţie/afirmaţii despre precauţii P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. Declaraţii de pericol suplimentare nici unul În conformitate cu Directiva Europeană 67/548/CEE modificată. STOT SE 3. H225. Liq. Provoacă arsuri.

CE Nr. echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Se va purta dispozitiv de protecţie respiratorie.25 % Pentru textul complet al afirmaţiilor H şi al frazelor R menţionate în această secţiune. Se va îndepărta orice sursă de aprindere.3 5. Vărsături Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare nu există date MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzătoare Se va folosi un jet de apă. Insuficienţă respiratorie. Ameţeală. H314. Se va consulta un medic.Phosgene Nr.1 MĂSURI DE PRIM AJUTOR Descrierea măsurilor de prim ajutor Indicaţii generale Se va consulta un medic. deplasaţi persoana la aer liber.1 6. consultaţi Secţiunea 16 4. respiraţie îngreunată. Precauţii pentru mediul înconjurător Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Se va evita respirarea vaporilor/ceţii/gazului. atât acute. Se va evacua personalul în zone sigure.2 Cele mai importante simptome şi efecte. Acute Tox. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare. se va face respiraţie artificială. Pacientul va fi dus de urgenţă la spital. CAS Nr.2 5. H330 T+.4 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză nu există date Recomandări destinate pompierilor Se va purta dacă este cazul un aparat respirator autonom în lupta împotriva incendiului. Informaţii suplimentare Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise. Dacă este ingerat NU se va induce stare de vomă. 5.79380 Pagina 3 aparţinând 9 . MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ Precauţii personale. Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană inconstientă să înghită. un produs chimic uscat sau bioxid de carbon.1 6.3 5. 6. 5. Se va evita eliminarea în mediul înconjurător. În caz de contact cu pielea Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate. Atenţie la vaporii care se acumulează formând concentraţii explozive. Tuse. Se va consulta un medic. 4. 1B. Dacă nu respiră.R34 20 . Se va consulta un medic. În caz de contact cu ochii Se va clăti bine cu apă multă cel puţin 15 minute şi se va consulta un medic. Dacă se inhalează Dacă a inhalat produsul. Se va clăti gura cu apă. Vaporii se pot acumula în yonele joase. Se va asigura ventilaţie adecvată. Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă. Dureri de cap. 4.2 Aldrich . Se va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului. Gas . 2. Index 75-44-5 200-870-3 006-002-00-8 Press. laringită. Skin Corr. cât şi întârziate senzaţie de arsură. 4. R26 . spumă rezistentă la alcooli.

4 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie Se va stânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui aspirator antistatic sau a unei perii umede şi va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Valori limită orientative de 192 mg/m3 expunere profesională Observaţii Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.6. Valori limită orientative de 384 mg/m3 expunere profesională Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. într-un loc uscat şi bine ventilat.Fumatul interzis. 7. STEL 100 ppm Norme Generale de Protecţie a 384 mg/m3 Muncii .1 Aldrich .3 8. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ.anexa nr. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate. inclusiv eventuale incompatibilităţi Se va depozita la rece. Se va evita inhalarea vaporilot sau a ceţii.4 7. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativă TWA 50 ppm Norme Generale de Protecţie a 192 mg/m3 Muncii .Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice.anexa nr. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei .1 7.79380 Pagina 4 aparţinând 9 . Indicativă 6. Higroscopic. Sensibil la umezeală Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) nu există date CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ Parametri de control Componente avănd limită de expunere profesională Componente Nr. Indicativă STEL 100 ppm Europe. CAS Valoare Parametri de Bază control Toluene 108-88-3 TWA 50 ppm Europe.02 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. Trimiteri către alte secţiuni Pentru eliminare vezi paragraful 13. Se va păstra containerul ermetic închis. 8.2 7. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ. Indicativă STEL 0. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte.1 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. Phosgene 75-44-5 TWA 0. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije şi vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.08 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.

Tipul echipamentului de protecţie trebuie să fie selecţionat în conformitate cu concentraţia şi cantitatea de substanţă periculoasă aflată la locul de muncă specificat.02 ppm 0. Echipamentul individual de protecţie Protecţia ochilor / feţei Ochelari de protecţie perfect adecvaţi Utilizaţi echipamentele de protecţie a ochilor testate şi aprobate în cadrul standardelor guvernamentale corespunzătoare. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Norme Generale de Protecţie a Muncii .1 ppm 0. ochii şi îmbrăcămintea. Utilizaţi tehnica corectă de înlăturare a mănuşilor (fără a atinge suprafaţa exterioară a acestora) pentru a evita contactul pielii cu acest produs. 9. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici 8. Dacă dispozitivul de respiraţie este singura modalitate de protecţie. Spălaţi şi ştergeţi mîinile. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. 9. cum ar fi NIOSH (SUA) sau CEN (UE). Protecţia respiraţiei Atunci când evaluarea riscurilor arată că dispozitivele de respiraţie şi de purificare a aerului sunt potrivite.anexa nr. Imbrăcăminte de protecţie antistatică şi ignifugă. Eliminaţi mănuşile contaminate după folosire în conformitate cu legile aplicabile şi cu praticile corecte de laborator.08 mg/m3 STEL 0.TWA 0.2 Controale ale expunerii Controale tehnice corespunzătoare Se va evita contactul cu pielea.1 PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază a) b) c) d) e) Aspect Miros Pragul de acceptare a mirosului pH Punctul de topire/punctul de îngheţare Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere Punctul de aprindere Formă: lichid Culoare: incolor nu există date nu există date nu există date nu există date f) nu există date g) 4 °C . utilizaţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu o combinaţie de cartuşe de respiraţie cu scop multiplu (SUA) sau de tip ABEK (EN 14387) ca o măsură de siguranţă faţă de elementele de control tehnic.anexa nr. Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/686/EEC şi standardului EN 374 derivat din aceasta. Protecţia corpului Combinezon de protecţie completă contra substanţelor chimice. folosiţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu aer furnizat. Protecţia pielii Manipulaţi cu mănuşi. Folosiţi dispozitive de respiraţie şi componente ale acestora care au fost testate şi aprobate în conformitate cu standardele guvernamentale corespunzătoare.79380 .capsulă închisă Pagina 5 aparţinând 9 Aldrich . Mănuşile trebuie să fie verificate înainte de folosire. cum ar fi NIOSH (SUA) sau EN 166 (UE).4 mg/m3 Norme Generale de Protecţie a Muncii .

h) i) j) Viteza de evaporare Inflamabilitatea (solid.3 10. Căldură.2 nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date m) Densitatea relativă Alte informatii de siguranta nu există date STABILITATE ŞI REACTIVITATE Reactivitate nu există date Stabilitate chimică nu există date Posibilitatea de reacţii periculoase nu există date Condiţii de evitat Se va evita umiditatea.1 10. 10. flăcări şi scântei.4 10. Materiale incompatibile Potasiu Produşi de descompunere periculoşi Alţi produşi de descompunere .79380 Pagina 6 aparţinând 9 . gaz) Limite de inflamabilitate sau de explozie inferioare/superioare Presiunea de vapori Densitatea vaporilor Solubilitate în apă: Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă Temperatura de autoaprindere Temperatura de descompunere Vâscozitatea Proprietăţi explozive Proprietăţi oxidante nu există date nu există date nu există date k) l) n) o) p) q) r) s) t) 9. Temperaturi extreme şi lumina solară directă.1 Aldrich .nu există date INFORMAŢII DE TOXICOLOGIE Informaţii privind efectele toxicologice Toxicitate acută nu există date Corodarea/iritarea pielii nu există date Lezarea gravă/iritarea ochilor nu există date Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii nu există date 10.6 11.5 10.2 10. 11.

4 12. Dureri de cap. Insuficienţă respiratorie.6 INFORMAŢII ECOLOGICE Toxicitate nu există date Persistenţă şi degradabilitate nu există date Potenţial de bioacumulare nu există date Mobilitate în sol nu există date Rezultatele evaluării PBT şi vPvB nu există date Alte efecte adverse Toxic pentru viaţa acvatică.Grupul 3: Nu este clasificat în ceea ce priveşte cancerigenicitatea pentru oameni () Toxicitatea pentru reproducere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . Produce arsuri ale pielii. Produce arsuri ale ochilor. Tuse. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. respiraţie îngreunată. dar a fi foarte atenţi la ardere pentru că materialul este foarte inflamabil. Materialul este extrem de distructiv la nivelul ţesuturilor mucoasei membranare şi a tractului respirator superior. laringită. Periculos dacă este absorbit prin piele. 13.2 12. Vărsături Informaţii suplimentare RTECS: nu există date 12. 13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA Metode de tratare a deşeurilor Produs A se arde într-un incinerator echipat cu filtru şi scruber.3 12. Ambalaje contaminate Se va elimina drept produs nefolosit.o singură expunere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . Ameţeală. Nociv în caz de înghiţire.expunere repetată nu există date Pericol prin aspirare nu există date Efecte potenţiale asupra sănătăţii Inhalare Poate provoca moartea dacă se inhalează. Se vor preda surplusul de soluţii şi soluţiile nereciclabile unei firme acreditată de eliminare a deşeurilor.1 Aldrich .Mutagenitatea celulelor germinative nu există date Cancerogenitatea IARC: 3 . 12.5 12. Pericol de aspirare dacă este înghiţit . Ingerare Piele Ochii Semne şi simptome ale expunerii senzaţie de arsură.79380 Pagina 7 aparţinând 9 . Provoacă arsuri.1 12.poate să intre în plămâni şi să provoace leziuni.

1907/2006. IATA: Toxic by inhalation liquid. Skin Irrit. Pagina 8 aparţinând 9 .o. flammable. N. Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR/RID: 6.S. sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză nu există date Evaluarea securităţii chimice nu există date ALTE INFORMAŢII Textul codului/codurilor H şi a fazei/fazelor R menţionat în Secţiunea 3 Acute Tox.expunere repetată Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.2 INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT Numărul ONU ADR/RID: 3489 IMDG: 3489 IATA: 3489 Denumirea corectă ONU pentru expediţie ADR/RID: TOXIC BY INHALATION LIQUID.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii.s.3 14. Toxicitate acută Pericol prin aspirare Lichide inflamabile Lichid şi vapori foarte inflamabili. H225 H304 H314 H315 H330 H336 H361d H373 Press. N.1 (3.6 Pericole pentru mediul înconjurător ADR/RID: nu IMDG Marine pollutant: no Precauţii speciale pentru utilizatori nu există date INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 15.5 14. Iritant pentru piele. Liq.14. Această fişă tehnică de securitate este conformă cu cerinţele Reglementării UE No. Provoacă arsuri.S. CORROSIVE. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Asp. IMDG: TOXIC BY INHALATION LIQUID. Gas Repr. Provoacă iritarea pielii.O. FLAMMABLE. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Flam. n. FLAMMABLE. Foarte toxic prin inhalare. 8) IATA: IATA: no 14. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 15. Skin Corr.4 14. 14. Passenger Aircraft: Not permitted for transport Cargo Aircraft: Not permitted for transport Special Provisions: “Keep away from heat” label required.1 14. STOT RE STOT SE F T+ R11 R26 R34 R38 R48/20 R63 Aldrich . corrosive.1 (3. 8) Grup de ambalaje ADR/RID: I IMDG: I IATA: 6.2 16.O. Tox. 8) IMDG: 6. Mortal în caz de inhalare.1 (3. Gaze sub presiune Toxicitatea pentru reproducere Corodarea pielii Iritarea pielii Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . Susceptibil de a dăuna fătului.o singură expunere Foarte inflamabil Foarte toxic Foarte inflamabil. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.79380 15. CORROSIVE.

Aldrich . Licenţă acordată pentru realizarea unui număr nelimitat de copii pe hârtie. Informaţiile din acest document se bazează pe cunoştinţele nostre curente şi se aplică produsului cu condiţia respectării precauţiilor de securitate corespunzătoare. Toxic pentru reproducere Categoria 3 Nociv Informaţii suplimentare Copyright 2011 Sigma-Aldrich Co.Cat.3 Xn Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. dar nu trebuie să se considere că includ toate detaliile şi trebuie utilizate doar în scop orientativ. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. numai pentru uz intern. Nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului. Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte.79380 Pagina 9 aparţinând 9 .R65 R67 Repr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful