P. 1
FOSGEN MSDS

FOSGEN MSDS

|Views: 71|Likes:
Published by Andrei Diana

More info:

Published by: Andrei Diana on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 Versiune 5.1 Revizia (data): 22.12.2011 Data tipăririi 22.05.2012

1. 1.1

IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/ AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII Identificatorii de produs Denumirea produsului Codul produsului Marca : : :

Phosgene solution
79380 Aldrich Substanţe chimice de laborator, Fabricarea substanţelor

1.2

Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate Utilizări identificate : Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate Societatea : Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstrasse 2 D-89555 STEINHEIM +49 89-6513-1444 +49 7329-97-2319 eurtechserv@sial.com

1.3

Telefon Fax Adresa electronică (email) 1.4 Nr. Telefon de urgenţă 2. 2.1

: : :

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă : +49 7329-97-2323

IDENTIFICAREA PERICOLELOR Clasificarea substanţei sau a amestecului Clasificari conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Lichide inflamabile (Categoria 2) Toxicitate acută, Inhalare (Categoria 3) Corodarea pielii (Categoria 1B) Toxicitatea pentru reproducere (Categoria 2) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere (Categoria 3) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată (Categoria 2) Pericol prin aspirare (Categoria 1) Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE Foarte inflamabil. Foarte toxic prin inhalare. Provoacă arsuri. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.

2.2

Elemente de etichetare Etichetare conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [CLP] Pictogramă Cuvânt de avertizare Afirmaţie/afirmaţii despre risc H225 H304 H314 H331 H336 H361d Pericol Lichid şi vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Toxic în caz de inhalare. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Susceptibil de a dăuna fătului.
Pagina 1 aparţinând 9

Aldrich - 79380

R65 .R38 R48/20 . STOT RE 2. Index 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 : : CCl2O 98.79380 .CE Nr. R11 .Fumatul interzis.3. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Repr. P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. În caz de înghiţire.R67 Pagina 2 aparţinând 9 Aldrich . P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Flam. a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.2 Alte riscuri . Provoacă arsuri.100 % Tox. consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil. mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.Cat. Foarte toxic prin inhalare. 2.Fumatul interzis. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Simboluri de pericol Fraza(e) indicând R (risc) R11 R26 R34 R48/20 R63 R65 Frază(e) S S16 S26 S28 S36/37/39 S45 S62 2. 3. Liq. 1.nici unul COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII Amestecuri Formula Greutatea moleculară Componente Toluene Nr. 2. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei .R63 . H304. P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. STOT SE 3. i se va arăta eticheta). H336. Repr.3 3. H373 F. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. După contactul cu pielea. H361d. 2. Asp. Declaraţii de pericol suplimentare nici unul În conformitate cu Directiva Europeană 67/548/CEE modificată. . H225. Xn. spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. În caz de accident sau simptome de boală. CAS Nr. 50 . În cazul contactului cu ochii. Scoateţi lentilele de contact. Skin Irrit. H315. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. Purtaţi echipament de protecţie corespunzător. Afirmaţie/afirmaţii despre precauţii P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. spălaţi imediat cu multă apă. dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.92 g/mol Clasificare Concentraţie Foarte inflamabil.

Se va îndepărta orice sursă de aprindere. se va face respiraţie artificială. Skin Corr. un produs chimic uscat sau bioxid de carbon. 5. 1B. cât şi întârziate senzaţie de arsură. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare. Se va evita eliminarea în mediul înconjurător. Dacă nu respiră.3 5. 2. echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Se va purta dispozitiv de protecţie respiratorie. Atenţie la vaporii care se acumulează formând concentraţii explozive.R34 20 .2 Aldrich . 4. Gas . Se va evita respirarea vaporilor/ceţii/gazului. atât acute.79380 Pagina 3 aparţinând 9 .1 6. Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană inconstientă să înghită. deplasaţi persoana la aer liber. Dacă se inhalează Dacă a inhalat produsul. Se va clăti gura cu apă. Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă. Acute Tox. Se va evacua personalul în zone sigure. Dacă este ingerat NU se va induce stare de vomă. consultaţi Secţiunea 16 4. Vaporii se pot acumula în yonele joase. 4. Index 75-44-5 200-870-3 006-002-00-8 Press.Phosgene Nr. În caz de contact cu ochii Se va clăti bine cu apă multă cel puţin 15 minute şi se va consulta un medic.1 6. 6. 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte.4 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză nu există date Recomandări destinate pompierilor Se va purta dacă este cazul un aparat respirator autonom în lupta împotriva incendiului. Pacientul va fi dus de urgenţă la spital. Ameţeală. Vărsături Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare nu există date MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzătoare Se va folosi un jet de apă. H330 T+. respiraţie îngreunată.CE Nr. Tuse. laringită. spumă rezistentă la alcooli. H314. Dureri de cap. Precauţii pentru mediul înconjurător Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. R26 . Insuficienţă respiratorie. Se va asigura ventilaţie adecvată.3 5. Informaţii suplimentare Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise. Se va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului. 5. În caz de contact cu pielea Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate.25 % Pentru textul complet al afirmaţiilor H şi al frazelor R menţionate în această secţiune. Se va consulta un medic.2 5. CAS Nr. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ Precauţii personale. Se va consulta un medic. Se va consulta un medic.1 MĂSURI DE PRIM AJUTOR Descrierea măsurilor de prim ajutor Indicaţii generale Se va consulta un medic.

8. Se va evita inhalarea vaporilot sau a ceţii. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei .3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie Se va stânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui aspirator antistatic sau a unei perii umede şi va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13).1 Aldrich .1 7.02 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. Indicativă STEL 100 ppm Europe. 7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Higroscopic.6.3 8.4 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale. într-un loc uscat şi bine ventilat. Se va păstra containerul ermetic închis. Valori limită orientative de 192 mg/m3 expunere profesională Observaţii Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. CAS Valoare Parametri de Bază control Toluene 108-88-3 TWA 50 ppm Europe. Trimiteri către alte secţiuni Pentru eliminare vezi paragraful 13.2 7.1 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ. STEL 100 ppm Norme Generale de Protecţie a 384 mg/m3 Muncii . Phosgene 75-44-5 TWA 0.08 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale.4 7. Indicativă 6. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ.Fumatul interzis.Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. Valori limită orientative de 384 mg/m3 expunere profesională Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. Indicativă STEL 0.79380 Pagina 4 aparţinând 9 . Containerele care sunt deschise vor închise cu grije şi vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. inclusiv eventuale incompatibilităţi Se va depozita la rece.anexa nr.anexa nr. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Sensibil la umezeală Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) nu există date CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ Parametri de control Componente avănd limită de expunere profesională Componente Nr. Indicativă TWA 50 ppm Norme Generale de Protecţie a 192 mg/m3 Muncii . Condiţii de depozitare în condiţii de securitate.

79380 . folosiţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu aer furnizat. Protecţia respiraţiei Atunci când evaluarea riscurilor arată că dispozitivele de respiraţie şi de purificare a aerului sunt potrivite. Eliminaţi mănuşile contaminate după folosire în conformitate cu legile aplicabile şi cu praticile corecte de laborator.4 mg/m3 Norme Generale de Protecţie a Muncii .anexa nr. Folosiţi dispozitive de respiraţie şi componente ale acestora care au fost testate şi aprobate în conformitate cu standardele guvernamentale corespunzătoare.capsulă închisă Pagina 5 aparţinând 9 Aldrich .1 PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază a) b) c) d) e) Aspect Miros Pragul de acceptare a mirosului pH Punctul de topire/punctul de îngheţare Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere Punctul de aprindere Formă: lichid Culoare: incolor nu există date nu există date nu există date nu există date f) nu există date g) 4 °C . ochii şi îmbrăcămintea.08 mg/m3 STEL 0. utilizaţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu o combinaţie de cartuşe de respiraţie cu scop multiplu (SUA) sau de tip ABEK (EN 14387) ca o măsură de siguranţă faţă de elementele de control tehnic.TWA 0. 9. 9. Echipamentul individual de protecţie Protecţia ochilor / feţei Ochelari de protecţie perfect adecvaţi Utilizaţi echipamentele de protecţie a ochilor testate şi aprobate în cadrul standardelor guvernamentale corespunzătoare. Mănuşile trebuie să fie verificate înainte de folosire. Utilizaţi tehnica corectă de înlăturare a mănuşilor (fără a atinge suprafaţa exterioară a acestora) pentru a evita contactul pielii cu acest produs. Spălaţi şi ştergeţi mîinile. Imbrăcăminte de protecţie antistatică şi ignifugă.02 ppm 0.1 ppm 0. Dacă dispozitivul de respiraţie este singura modalitate de protecţie. Protecţia corpului Combinezon de protecţie completă contra substanţelor chimice. Protecţia pielii Manipulaţi cu mănuşi. cum ar fi NIOSH (SUA) sau CEN (UE).2 Controale ale expunerii Controale tehnice corespunzătoare Se va evita contactul cu pielea. Tipul echipamentului de protecţie trebuie să fie selecţionat în conformitate cu concentraţia şi cantitatea de substanţă periculoasă aflată la locul de muncă specificat. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici 8.anexa nr. cum ar fi NIOSH (SUA) sau EN 166 (UE). 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Norme Generale de Protecţie a Muncii . Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/686/EEC şi standardului EN 374 derivat din aceasta.

nu există date INFORMAŢII DE TOXICOLOGIE Informaţii privind efectele toxicologice Toxicitate acută nu există date Corodarea/iritarea pielii nu există date Lezarea gravă/iritarea ochilor nu există date Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii nu există date 10.2 10. Temperaturi extreme şi lumina solară directă.1 10. flăcări şi scântei. 11.3 10. 10.6 11. Materiale incompatibile Potasiu Produşi de descompunere periculoşi Alţi produşi de descompunere .79380 Pagina 6 aparţinând 9 . Căldură.1 Aldrich .2 nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date m) Densitatea relativă Alte informatii de siguranta nu există date STABILITATE ŞI REACTIVITATE Reactivitate nu există date Stabilitate chimică nu există date Posibilitatea de reacţii periculoase nu există date Condiţii de evitat Se va evita umiditatea.h) i) j) Viteza de evaporare Inflamabilitatea (solid. gaz) Limite de inflamabilitate sau de explozie inferioare/superioare Presiunea de vapori Densitatea vaporilor Solubilitate în apă: Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă Temperatura de autoaprindere Temperatura de descompunere Vâscozitatea Proprietăţi explozive Proprietăţi oxidante nu există date nu există date nu există date k) l) n) o) p) q) r) s) t) 9.5 10.4 10.

Ameţeală.79380 Pagina 7 aparţinând 9 . Periculos dacă este absorbit prin piele. respiraţie îngreunată.6 INFORMAŢII ECOLOGICE Toxicitate nu există date Persistenţă şi degradabilitate nu există date Potenţial de bioacumulare nu există date Mobilitate în sol nu există date Rezultatele evaluării PBT şi vPvB nu există date Alte efecte adverse Toxic pentru viaţa acvatică.o singură expunere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific .Mutagenitatea celulelor germinative nu există date Cancerogenitatea IARC: 3 . Ambalaje contaminate Se va elimina drept produs nefolosit.4 12. Pericol de aspirare dacă este înghiţit .expunere repetată nu există date Pericol prin aspirare nu există date Efecte potenţiale asupra sănătăţii Inhalare Poate provoca moartea dacă se inhalează. Produce arsuri ale ochilor.5 12. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.2 12. Produce arsuri ale pielii. Se vor preda surplusul de soluţii şi soluţiile nereciclabile unei firme acreditată de eliminare a deşeurilor. Dureri de cap. 13. Tuse.poate să intre în plămâni şi să provoace leziuni. Vărsături Informaţii suplimentare RTECS: nu există date 12. dar a fi foarte atenţi la ardere pentru că materialul este foarte inflamabil.3 12. Provoacă arsuri.Grupul 3: Nu este clasificat în ceea ce priveşte cancerigenicitatea pentru oameni () Toxicitatea pentru reproducere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . 12. Ingerare Piele Ochii Semne şi simptome ale expunerii senzaţie de arsură. 13. Materialul este extrem de distructiv la nivelul ţesuturilor mucoasei membranare şi a tractului respirator superior.1 12. Nociv în caz de înghiţire. Insuficienţă respiratorie. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA Metode de tratare a deşeurilor Produs A se arde într-un incinerator echipat cu filtru şi scruber.1 Aldrich . laringită.

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Tox. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Skin Irrit.1 14. Passenger Aircraft: Not permitted for transport Cargo Aircraft: Not permitted for transport Special Provisions: “Keep away from heat” label required. Susceptibil de a dăuna fătului.O. Mortal în caz de inhalare. corrosive. 8) IATA: IATA: no 14. 15.14. n.2 16.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii.s.79380 15.S.6 Pericole pentru mediul înconjurător ADR/RID: nu IMDG Marine pollutant: no Precauţii speciale pentru utilizatori nu există date INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 15.expunere repetată Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . FLAMMABLE. CORROSIVE. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.O. flammable.4 14. Skin Corr.2 INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT Numărul ONU ADR/RID: 3489 IMDG: 3489 IATA: 3489 Denumirea corectă ONU pentru expediţie ADR/RID: TOXIC BY INHALATION LIQUID. Flam. FLAMMABLE.1 (3. CORROSIVE. 8) IMDG: 6. Iritant pentru piele. sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză nu există date Evaluarea securităţii chimice nu există date ALTE INFORMAŢII Textul codului/codurilor H şi a fazei/fazelor R menţionat în Secţiunea 3 Acute Tox. Această fişă tehnică de securitate este conformă cu cerinţele Reglementării UE No. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.1 (3. Foarte toxic prin inhalare.3 14. Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR/RID: 6. Gaze sub presiune Toxicitatea pentru reproducere Corodarea pielii Iritarea pielii Toxicitate asupra unui organ ţintă specific .o singură expunere Foarte inflamabil Foarte toxic Foarte inflamabil. Gas Repr. IMDG: TOXIC BY INHALATION LIQUID. Toxicitate acută Pericol prin aspirare Lichide inflamabile Lichid şi vapori foarte inflamabili.S. Provoacă arsuri. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 14. 1907/2006.1 (3.o. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. N. STOT RE STOT SE F T+ R11 R26 R34 R38 R48/20 R63 Aldrich . Provoacă iritarea pielii. Pagina 8 aparţinând 9 . Liq.5 14. 8) Grup de ambalaje ADR/RID: I IMDG: I IATA: 6. N. Asp. H225 H304 H314 H315 H330 H336 H361d H373 Press. IATA: Toxic by inhalation liquid.

Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte. numai pentru uz intern. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. Licenţă acordată pentru realizarea unui număr nelimitat de copii pe hârtie.3 Xn Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.R65 R67 Repr.Cat. dar nu trebuie să se considere că includ toate detaliile şi trebuie utilizate doar în scop orientativ. Aldrich . Informaţiile din acest document se bazează pe cunoştinţele nostre curente şi se aplică produsului cu condiţia respectării precauţiilor de securitate corespunzătoare. Toxic pentru reproducere Categoria 3 Nociv Informaţii suplimentare Copyright 2011 Sigma-Aldrich Co. Nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului.79380 Pagina 9 aparţinând 9 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->