SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 Versiune 5.1 Revizia (data): 22.12.2011 Data tipăririi 22.05.2012

1. 1.1

IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/ AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII Identificatorii de produs Denumirea produsului Codul produsului Marca : : :

Phosgene solution
79380 Aldrich Substanţe chimice de laborator, Fabricarea substanţelor

1.2

Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate Utilizări identificate : Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate Societatea : Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstrasse 2 D-89555 STEINHEIM +49 89-6513-1444 +49 7329-97-2319 eurtechserv@sial.com

1.3

Telefon Fax Adresa electronică (email) 1.4 Nr. Telefon de urgenţă 2. 2.1

: : :

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă : +49 7329-97-2323

IDENTIFICAREA PERICOLELOR Clasificarea substanţei sau a amestecului Clasificari conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Lichide inflamabile (Categoria 2) Toxicitate acută, Inhalare (Categoria 3) Corodarea pielii (Categoria 1B) Toxicitatea pentru reproducere (Categoria 2) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere (Categoria 3) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată (Categoria 2) Pericol prin aspirare (Categoria 1) Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE Foarte inflamabil. Foarte toxic prin inhalare. Provoacă arsuri. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.

2.2

Elemente de etichetare Etichetare conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [CLP] Pictogramă Cuvânt de avertizare Afirmaţie/afirmaţii despre risc H225 H304 H314 H331 H336 H361d Pericol Lichid şi vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Toxic în caz de inhalare. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Susceptibil de a dăuna fătului.
Pagina 1 aparţinând 9

Aldrich - 79380

CAS Nr. STOT RE 2. În caz de înghiţire. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. Liq.Fumatul interzis. 2. mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. 1.R65 . Scoateţi lentilele de contact. a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. Asp. STOT SE 3.CE Nr. Continuaţi să clătiţi. Skin Irrit. 50 . spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.Cat. H373 F. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. R11 .79380 .H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H336. Purtaţi echipament de protecţie corespunzător. i se va arăta eticheta). Simboluri de pericol Fraza(e) indicând R (risc) R11 R26 R34 R48/20 R63 R65 Frază(e) S S16 S26 S28 S36/37/39 S45 S62 2. Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. După contactul cu pielea. În caz de accident sau simptome de boală. P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.100 % Tox. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.92 g/mol Clasificare Concentraţie Foarte inflamabil.3 3. Declaraţii de pericol suplimentare nici unul În conformitate cu Directiva Europeană 67/548/CEE modificată. Afirmaţie/afirmaţii despre precauţii P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil. Provoacă arsuri.3. .R67 Pagina 2 aparţinând 9 Aldrich .R38 R48/20 . 2. H304. H225. Repr.R63 . 2. P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.2 Alte riscuri . Xn. 3. Index 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 : : CCl2O 98. dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.Fumatul interzis. Foarte toxic prin inhalare. P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei . H361d. Flam.nici unul COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII Amestecuri Formula Greutatea moleculară Componente Toluene Nr. spălaţi imediat cu multă apă. În cazul contactului cu ochii. H315. Repr.

Vărsături Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare nu există date MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunzătoare Se va folosi un jet de apă. Se va asigura ventilaţie adecvată. Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană inconstientă să înghită. Index 75-44-5 200-870-3 006-002-00-8 Press. Tuse. cât şi întârziate senzaţie de arsură. spumă rezistentă la alcooli. respiraţie îngreunată.4 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză nu există date Recomandări destinate pompierilor Se va purta dacă este cazul un aparat respirator autonom în lupta împotriva incendiului. CAS Nr. Vaporii se pot acumula în yonele joase. Se va consulta un medic. Gas . MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ Precauţii personale. Ameţeală. H330 T+. deplasaţi persoana la aer liber.79380 Pagina 3 aparţinând 9 . Se va evita eliminarea în mediul înconjurător. 1B. Pacientul va fi dus de urgenţă la spital. atât acute. 5. H314.2 Aldrich . Informaţii suplimentare Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise.Phosgene Nr. Se va consulta un medic. Dacă este ingerat NU se va induce stare de vomă. consultaţi Secţiunea 16 4. 2.3 5. În caz de contact cu pielea Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate. un produs chimic uscat sau bioxid de carbon.CE Nr. 6. Se va evita respirarea vaporilor/ceţii/gazului. Acute Tox.2 Cele mai importante simptome şi efecte. Atenţie la vaporii care se acumulează formând concentraţii explozive. 4. 4. Dacă nu respiră. R26 . Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare. Dacă se inhalează Dacă a inhalat produsul. Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă. Se va evacua personalul în zone sigure.1 MĂSURI DE PRIM AJUTOR Descrierea măsurilor de prim ajutor Indicaţii generale Se va consulta un medic. 4. În caz de contact cu ochii Se va clăti bine cu apă multă cel puţin 15 minute şi se va consulta un medic.R34 20 . Insuficienţă respiratorie. se va face respiraţie artificială.1 6. 5. laringită. Precauţii pentru mediul înconjurător Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Dureri de cap. Se va îndepărta orice sursă de aprindere.2 5.25 % Pentru textul complet al afirmaţiilor H şi al frazelor R menţionate în această secţiune. Se va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului. echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Se va purta dispozitiv de protecţie respiratorie.3 5. Se va consulta un medic. Skin Corr.1 6. Se va clăti gura cu apă.

Se va evita inhalarea vaporilot sau a ceţii.2 7.1 7.Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ.1 Aldrich . Valori limită orientative de 192 mg/m3 expunere profesională Observaţii Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. inclusiv eventuale incompatibilităţi Se va depozita la rece. 7. Valori limită orientative de 384 mg/m3 expunere profesională Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei .08 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Indicativul P nu se referă la substanţele care au numai o acţiune locală de tip iritativ.3 8. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije şi vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.6. STEL 100 ppm Norme Generale de Protecţie a 384 mg/m3 Muncii . Trimiteri către alte secţiuni Pentru eliminare vezi paragraful 13.02 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. Phosgene 75-44-5 TWA 0.anexa nr.4 7.79380 Pagina 4 aparţinând 9 .anexa nr. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Substanţele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte.4 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale. Higroscopic.Fumatul interzis.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie Se va stânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui aspirator antistatic sau a unei perii umede şi va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13).1 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate. CAS Valoare Parametri de Bază control Toluene 108-88-3 TWA 50 ppm Europe. într-un loc uscat şi bine ventilat. Se va păstra containerul ermetic închis. 8. Sensibil la umezeală Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) nu există date CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ Parametri de control Componente avănd limită de expunere profesională Componente Nr. Indicativă TWA 50 ppm Norme Generale de Protecţie a 192 mg/m3 Muncii . Indicativă 6. Indicativă STEL 100 ppm Europe. Indicativă STEL 0.

Imbrăcăminte de protecţie antistatică şi ignifugă. Spălaţi şi ştergeţi mîinile. 9. Dacă dispozitivul de respiraţie este singura modalitate de protecţie.79380 . Mănuşile trebuie să fie verificate înainte de folosire.4 mg/m3 Norme Generale de Protecţie a Muncii .anexa nr.2 Controale ale expunerii Controale tehnice corespunzătoare Se va evita contactul cu pielea. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici Norme Generale de Protecţie a Muncii . cum ar fi NIOSH (SUA) sau CEN (UE). ochii şi îmbrăcămintea.anexa nr.1 ppm 0. 31: Valora limitǎ de expunere profesionalǎ pentru agenţii chimici 8.TWA 0. Protecţia corpului Combinezon de protecţie completă contra substanţelor chimice. Eliminaţi mănuşile contaminate după folosire în conformitate cu legile aplicabile şi cu praticile corecte de laborator. Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/686/EEC şi standardului EN 374 derivat din aceasta. Tipul echipamentului de protecţie trebuie să fie selecţionat în conformitate cu concentraţia şi cantitatea de substanţă periculoasă aflată la locul de muncă specificat. folosiţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu aer furnizat.08 mg/m3 STEL 0. Protecţia pielii Manipulaţi cu mănuşi.1 PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază a) b) c) d) e) Aspect Miros Pragul de acceptare a mirosului pH Punctul de topire/punctul de îngheţare Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere Punctul de aprindere Formă: lichid Culoare: incolor nu există date nu există date nu există date nu există date f) nu există date g) 4 °C . Folosiţi dispozitive de respiraţie şi componente ale acestora care au fost testate şi aprobate în conformitate cu standardele guvernamentale corespunzătoare. Protecţia respiraţiei Atunci când evaluarea riscurilor arată că dispozitivele de respiraţie şi de purificare a aerului sunt potrivite. cum ar fi NIOSH (SUA) sau EN 166 (UE).02 ppm 0. Echipamentul individual de protecţie Protecţia ochilor / feţei Ochelari de protecţie perfect adecvaţi Utilizaţi echipamentele de protecţie a ochilor testate şi aprobate în cadrul standardelor guvernamentale corespunzătoare. Utilizaţi tehnica corectă de înlăturare a mănuşilor (fără a atinge suprafaţa exterioară a acestora) pentru a evita contactul pielii cu acest produs. 9. utilizaţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă cu o combinaţie de cartuşe de respiraţie cu scop multiplu (SUA) sau de tip ABEK (EN 14387) ca o măsură de siguranţă faţă de elementele de control tehnic. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului.capsulă închisă Pagina 5 aparţinând 9 Aldrich .

nu există date INFORMAŢII DE TOXICOLOGIE Informaţii privind efectele toxicologice Toxicitate acută nu există date Corodarea/iritarea pielii nu există date Lezarea gravă/iritarea ochilor nu există date Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii nu există date 10. Materiale incompatibile Potasiu Produşi de descompunere periculoşi Alţi produşi de descompunere .2 10. Căldură. 10.1 10.6 11.2 nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date nu există date m) Densitatea relativă Alte informatii de siguranta nu există date STABILITATE ŞI REACTIVITATE Reactivitate nu există date Stabilitate chimică nu există date Posibilitatea de reacţii periculoase nu există date Condiţii de evitat Se va evita umiditatea.3 10.79380 Pagina 6 aparţinând 9 . flăcări şi scântei.h) i) j) Viteza de evaporare Inflamabilitatea (solid. gaz) Limite de inflamabilitate sau de explozie inferioare/superioare Presiunea de vapori Densitatea vaporilor Solubilitate în apă: Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă Temperatura de autoaprindere Temperatura de descompunere Vâscozitatea Proprietăţi explozive Proprietăţi oxidante nu există date nu există date nu există date k) l) n) o) p) q) r) s) t) 9.5 10.1 Aldrich . Temperaturi extreme şi lumina solară directă.4 10. 11.

1 Aldrich .o singură expunere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific .4 12.5 12. Provoacă arsuri.Grupul 3: Nu este clasificat în ceea ce priveşte cancerigenicitatea pentru oameni () Toxicitatea pentru reproducere nu există date Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . laringită. Periculos dacă este absorbit prin piele. 13. Produce arsuri ale ochilor. Pericol de aspirare dacă este înghiţit . 13. respiraţie îngreunată. 12.6 INFORMAŢII ECOLOGICE Toxicitate nu există date Persistenţă şi degradabilitate nu există date Potenţial de bioacumulare nu există date Mobilitate în sol nu există date Rezultatele evaluării PBT şi vPvB nu există date Alte efecte adverse Toxic pentru viaţa acvatică. Materialul este extrem de distructiv la nivelul ţesuturilor mucoasei membranare şi a tractului respirator superior. Ambalaje contaminate Se va elimina drept produs nefolosit.1 12.Mutagenitatea celulelor germinative nu există date Cancerogenitatea IARC: 3 . Tuse. dar a fi foarte atenţi la ardere pentru că materialul este foarte inflamabil.79380 Pagina 7 aparţinând 9 .3 12.poate să intre în plămâni şi să provoace leziuni. Dureri de cap. Insuficienţă respiratorie. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. Produce arsuri ale pielii.expunere repetată nu există date Pericol prin aspirare nu există date Efecte potenţiale asupra sănătăţii Inhalare Poate provoca moartea dacă se inhalează.2 12. Vărsături Informaţii suplimentare RTECS: nu există date 12. Se vor preda surplusul de soluţii şi soluţiile nereciclabile unei firme acreditată de eliminare a deşeurilor. Ingerare Piele Ochii Semne şi simptome ale expunerii senzaţie de arsură. Ameţeală. Nociv în caz de înghiţire. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA Metode de tratare a deşeurilor Produs A se arde într-un incinerator echipat cu filtru şi scruber.

Provoacă iritarea pielii.2 INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT Numărul ONU ADR/RID: 3489 IMDG: 3489 IATA: 3489 Denumirea corectă ONU pentru expediţie ADR/RID: TOXIC BY INHALATION LIQUID. STOT RE STOT SE F T+ R11 R26 R34 R38 R48/20 R63 Aldrich . FLAMMABLE.o singură expunere Foarte inflamabil Foarte toxic Foarte inflamabil.79380 15.6 Pericole pentru mediul înconjurător ADR/RID: nu IMDG Marine pollutant: no Precauţii speciale pentru utilizatori nu există date INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 15.2 16. Skin Corr. Foarte toxic prin inhalare. Susceptibil de a dăuna fătului. Gas Repr. Passenger Aircraft: Not permitted for transport Cargo Aircraft: Not permitted for transport Special Provisions: “Keep away from heat” label required.O. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.expunere repetată Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.S.S. 15. Pagina 8 aparţinând 9 . 8) Grup de ambalaje ADR/RID: I IMDG: I IATA: 6. sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză nu există date Evaluarea securităţii chimice nu există date ALTE INFORMAŢII Textul codului/codurilor H şi a fazei/fazelor R menţionat în Secţiunea 3 Acute Tox. Provoacă arsuri. n. Asp. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare.3 14. FLAMMABLE. Gaze sub presiune Toxicitatea pentru reproducere Corodarea pielii Iritarea pielii Toxicitate asupra unui organ ţintă specific . IMDG: TOXIC BY INHALATION LIQUID. CORROSIVE.s.1 (3. N. N.4 14. Tox. 8) IATA: IATA: no 14.5 14. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Skin Irrit. Această fişă tehnică de securitate este conformă cu cerinţele Reglementării UE No.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii. CORROSIVE. IATA: Toxic by inhalation liquid.1 (3. H225 H304 H314 H315 H330 H336 H361d H373 Press.14. flammable.1 (3. Flam. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. Mortal în caz de inhalare. Toxicitate acută Pericol prin aspirare Lichide inflamabile Lichid şi vapori foarte inflamabili. Liq. Iritant pentru piele. 1907/2006.o. Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR/RID: 6. corrosive. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 8) IMDG: 6.O.1 14. 14.

Licenţă acordată pentru realizarea unui număr nelimitat de copii pe hârtie. Aldrich . dar nu trebuie să se considere că includ toate detaliile şi trebuie utilizate doar în scop orientativ. Informaţiile din acest document se bazează pe cunoştinţele nostre curente şi se aplică produsului cu condiţia respectării precauţiilor de securitate corespunzătoare. Toxic pentru reproducere Categoria 3 Nociv Informaţii suplimentare Copyright 2011 Sigma-Aldrich Co.3 Xn Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. Nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului.Cat.R65 R67 Repr. numai pentru uz intern. Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.79380 Pagina 9 aparţinând 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful