Sunteți pe pagina 1din 9

SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006 Versiune 5.1 Revizia (data): 22.12.2011 Data tipririi 22.05.2012

1. 1.1

IDENTIFICAREA SUBSTANEI/ AMESTECULUI I A SOCIETII / NTREPRINDERII Identificatorii de produs Denumirea produsului Codul produsului Marca : : :

Phosgene solution
79380 Aldrich Substane chimice de laborator, Fabricarea substanelor

1.2

Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate Utilizri identificate : Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate Societatea : Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstrasse 2 D-89555 STEINHEIM +49 89-6513-1444 +49 7329-97-2319 eurtechserv@sial.com

1.3

Telefon Fax Adresa electronic (email) 1.4 Nr. Telefon de urgen 2. 2.1

: : :

Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen : +49 7329-97-2323

IDENTIFICAREA PERICOLELOR Clasificarea substanei sau a amestecului Clasificari conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Lichide inflamabile (Categoria 2) Toxicitate acut, Inhalare (Categoria 3) Corodarea pielii (Categoria 1B) Toxicitatea pentru reproducere (Categoria 2) Toxicitate asupra unui organ int specific - o singur expunere (Categoria 3) Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat (Categoria 2) Pericol prin aspirare (Categoria 1) Clasificare conform cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE Foarte inflamabil. Foarte toxic prin inhalare. Provoac arsuri. Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare n caz de nghiire. Nociv: pericol de efecte grave asupra sntii la expunere prelungit prin inhalare. Risc posibil de a duna copilului n timpul sarcinii.

2.2

Elemente de etichetare Etichetare conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [CLP] Pictogram Cuvnt de avertizare Afirmaie/afirmaii despre risc H225 H304 H314 H331 H336 H361d Pericol Lichid i vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii. Provoac arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor. Toxic n caz de inhalare. Poate provoca somnolen sau ameeal. Susceptibil de a duna ftului.
Pagina 1 aparinnd 9

Aldrich - 79380

H373

Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit sau repetat.

Afirmaie/afirmaii despre precauii P210 A se pstra departe de surse de cldur/scntei/flcri deschise/suprafee ncinse. - Fumatul interzis. P261 Evitai s inspirai praful/ fumul/ gazul/ ceaa/ vaporii/ spray-ul. P280 Purtai mnui de protecie/ mbrcminte de protecie/ echipament de protecie a ochilor/ echipament de protecie a feei. P301 + P310 N CAZ DE NGHIIRE: sunai imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGIC sau un medic. P305 + P351 + P338 N CAZ DE CONTACT CU OCHII: cltii cu atenie cu ap timp de mai multe minute. Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac acest lucru se poate face cu uurin. Continuai s cltii. P310 Sunai imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGIC sau un medic. Declaraii de pericol suplimentare nici unul

n conformitate cu Directiva European 67/548/CEE modificat. Simboluri de pericol Fraza(e) indicnd R (risc) R11 R26 R34 R48/20 R63 R65 Fraz(e) S S16 S26 S28 S36/37/39 S45 S62 2.3 3. 3.2 Alte riscuri - nici unul COMPOZIIE/INFORMAII PRIVIND COMPONENII Amestecuri Formula Greutatea molecular Componente Toluene Nr. CAS Nr.CE Nr. Index 108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 : : CCl2O 98,92 g/mol Clasificare Concentraie

Foarte inflamabil. Foarte toxic prin inhalare. Provoac arsuri. Nociv: pericol de efecte grave asupra sntii la expunere prelungit prin inhalare. Risc posibil de a duna copilului n timpul sarcinii. Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare n caz de nghiire. A se pstra departe de orice flacr sau surs de scntei - Fumatul interzis. n cazul contactului cu ochii, splai imediat cu mult ap i consultai medicul. Dup contactul cu pielea, splai imediat cu mult ap. Purtai echipament de protecie corespunztor, mnui i masc de protecie pentru ochi/fa. n caz de accident sau simptome de boal, consultai imediat medicul (Dac este posibil, i se va arta eticheta). n caz de nghiire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic i a i se arta ambalajul sau eticheta.

Flam. Liq. 2; Repr. 2; Asp. 50 - 100 % Tox. 1; STOT RE 2; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H304, H315, H336, H361d, H373 F, Xn, Repr.Cat.3, R11 - R38 R48/20 - R63 - R65 - R67
Pagina 2 aparinnd 9

Aldrich - 79380

Phosgene Nr. CAS Nr.CE Nr. Index

75-44-5 200-870-3 006-002-00-8

Press. Gas ; Acute Tox. 2; Skin Corr. 1B; H314, H330 T+, R26 - R34

20 - 25 %

Pentru textul complet al afirmaiilor H i al frazelor R menionate n aceast seciune, consultai Seciunea 16 4. 4.1 MSURI DE PRIM AJUTOR Descrierea msurilor de prim ajutor Indicaii generale Se va consulta un medic. Se va arta acest fi tehnic de securitate medicului. Dac se inhaleaz Dac a inhalat produsul, deplasai persoana la aer liber. Dac nu respir, se va face respiraie artificial. Se va consulta un medic. n caz de contact cu pielea Se vor dezbrca imediat hainele i nclmintea contaminate. Se va spla cu spun i foarte mult ap. Pacientul va fi dus de urgen la spital. Se va consulta un medic. n caz de contact cu ochii Se va clti bine cu ap mult cel puin 15 minute i se va consulta un medic. Dac este ingerat NU se va induce stare de vom. Niciodat nu se va ncerca s se foreze o persoan inconstient s nghit. Se va clti gura cu ap. Se va consulta un medic. 4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate senzaie de arsur, Tuse, respiraie ngreunat, laringit, Insuficien respiratorie, Dureri de cap, Ameeal, Vrsturi Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare nu exist date MSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunztoare Se va folosi un jet de ap, spum rezistent la alcooli, un produs chimic uscat sau bioxid de carbon. 5.2 5.3 5.4 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz nu exist date Recomandri destinate pompierilor Se va purta dac este cazul un aparat respirator autonom n lupta mpotriva incendiului. Informaii suplimentare Jetul de ap poate fi folosit pentru a rci containerele nedeschise. MSURI DE LUAT N CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen Se va purta dispozitiv de protecie respiratorie. Se va evita respirarea vaporilor/ceii/gazului. Se va asigura ventilaie adecvat. Se va ndeprta orice surs de aprindere. Se va evacua personalul n zone sigure. Atenie la vaporii care se acumuleaz formnd concentraii explozive. Vaporii se pot acumula n yonele joase. Precauii pentru mediul nconjurtor Se vor preveni scpri sau scurgeri ulterioare dac este sigur s se procedeze astfel. Se va mpiedica intrarea produsului n sistemul de canalizare. Se va evita eliminarea n mediul nconjurtor.

4.3

5. 5.1

6. 6.1

6.2

Aldrich - 79380

Pagina 3 aparinnd 9

6.3

Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie Se va stnge i se va colecta materialul mprtiat cu ajutorul unui aspirator antistatic sau a unei perii umede i va fi depozitat ntr-un container pentru eliminare conform cu reglementrile locale-naionale n vigoare (a se vedea capitolul 13). Trimiteri ctre alte seciuni Pentru eliminare vezi paragraful 13. MANIPULAREA I DEPOZITAREA Precauii pentru manipularea n condiii de securitate Evitai contactul cu pielea i ochii. Se va evita inhalarea vaporilot sau a ceii. A se pstra departe de orice flacr sau surs de scntei - Fumatul interzis.Se vor lua msuri de prevenire a formrii de sarcini electrostatice. Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti Se va depozita la rece. Se va pstra containerul ermetic nchis, ntr-un loc uscat i bine ventilat. Containerele care sunt deschise vor nchise cu grije i vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile. Higroscopic. Sensibil la umezeal Utilizare final specific (utilizri finale specifice) nu exist date CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECIA PERSONAL Parametri de control Componente avnd limit de expunere profesional Componente Nr. CAS Valoare Parametri de Baz control Toluene 108-88-3 TWA 50 ppm Europe. Valori limit orientative de 192 mg/m3 expunere profesional Observaii Identific posibilitatea unei penetrri cutanate importante. Indicativ STEL 100 ppm Europe. Valori limit orientative de 384 mg/m3 expunere profesional Identific posibilitatea unei penetrri cutanate importante. Indicativ TWA 50 ppm Norme Generale de Protecie a 192 mg/m3 Muncii - anexa nr. 31: Valora limit de expunere profesional pentru agenii chimici Substanele cu indicativul P (piele) pot ptrunde n organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se refer la substanele care au numai o aciune local de tip iritativ. STEL 100 ppm Norme Generale de Protecie a 384 mg/m3 Muncii - anexa nr. 31: Valora limit de expunere profesional pentru agenii chimici Substanele cu indicativul P (piele) pot ptrunde n organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se refer la substanele care au numai o aciune local de tip iritativ. Phosgene 75-44-5 TWA 0,02 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0,08 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limit cu caracter indicativ ale expunerii profesionale. Indicativ STEL 0,1 ppm Directiva 2000/39/CE referitoare la 0,4 mg/m3 stabilirea unei prime liste de valori limit cu caracter indicativ ale expunerii profesionale. Indicativ

6.4

7. 7.1

7.2

7.3

8. 8.1

Aldrich - 79380

Pagina 4 aparinnd 9

TWA

0,02 ppm 0,08 mg/m3

STEL

0,1 ppm 0,4 mg/m3

Norme Generale de Protecie a Muncii - anexa nr. 31: Valora limit de expunere profesional pentru agenii chimici Norme Generale de Protecie a Muncii - anexa nr. 31: Valora limit de expunere profesional pentru agenii chimici

8.2

Controale ale expunerii Controale tehnice corespunztoare Se va evita contactul cu pielea, ochii i mbrcmintea. Se vor spla minile nainte de pauze i imediat dup manipularea produsului. Echipamentul individual de protecie Protecia ochilor / feei Ochelari de protecie perfect adecvai Utilizai echipamentele de protecie a ochilor testate i aprobate n cadrul standardelor guvernamentale corespunztoare, cum ar fi NIOSH (SUA) sau EN 166 (UE). Protecia pielii Manipulai cu mnui. Mnuile trebuie s fie verificate nainte de folosire. Utilizai tehnica corect de nlturare a mnuilor (fr a atinge suprafaa exterioar a acestora) pentru a evita contactul pielii cu acest produs. Eliminai mnuile contaminate dup folosire n conformitate cu legile aplicabile i cu praticile corecte de laborator. Splai i tergei minile. Mnuile de protecie selectate trebuie s satisfac specificaiile Directivei UE 89/686/EEC i standardului EN 374 derivat din aceasta. Protecia corpului Combinezon de protecie complet contra substanelor chimice, Imbrcminte de protecie antistatic i ignifug, Tipul echipamentului de protecie trebuie s fie selecionat n conformitate cu concentraia i cantitatea de substan periculoas aflat la locul de munc specificat. Protecia respiraiei Atunci cnd evaluarea riscurilor arat c dispozitivele de respiraie i de purificare a aerului sunt potrivite, utilizai un dispozitiv de respiraie pentru ntreaga fa cu o combinaie de cartue de respiraie cu scop multiplu (SUA) sau de tip ABEK (EN 14387) ca o msur de siguran fa de elementele de control tehnic. Dac dispozitivul de respiraie este singura modalitate de protecie, folosii un dispozitiv de respiraie pentru ntreaga fa cu aer furnizat. Folosii dispozitive de respiraie i componente ale acestora care au fost testate i aprobate n conformitate cu standardele guvernamentale corespunztoare, cum ar fi NIOSH (SUA) sau CEN (UE).

9. 9.1

PROPRIETILE FIZICE I CHIMICE Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz a) b) c) d) e) Aspect Miros Pragul de acceptare a mirosului pH Punctul de topire/punctul de ngheare Punctul iniial de fierbere i intervalul de fierbere Punctul de aprindere Form: lichid Culoare: incolor nu exist date nu exist date nu exist date nu exist date

f)

nu exist date

g)

4 C - capsul nchis
Pagina 5 aparinnd 9

Aldrich - 79380

h) i) j)

Viteza de evaporare Inflamabilitatea (solid, gaz) Limite de inflamabilitate sau de explozie inferioare/superioare Presiunea de vapori Densitatea vaporilor Solubilitate n ap: Coeficientul de partiie: n-octanol/ap Temperatura de autoaprindere Temperatura de descompunere Vscozitatea Proprieti explozive Proprieti oxidante

nu exist date nu exist date nu exist date

k) l) n) o) p) q) r) s) t) 9.2

nu exist date nu exist date nu exist date nu exist date nu exist date nu exist date nu exist date nu exist date nu exist date nu exist date

m) Densitatea relativ

Alte informatii de siguranta nu exist date STABILITATE I REACTIVITATE Reactivitate nu exist date Stabilitate chimic nu exist date Posibilitatea de reacii periculoase nu exist date Condiii de evitat Se va evita umiditatea. Cldur, flcri i scntei. Temperaturi extreme i lumina solar direct. Materiale incompatibile Potasiu Produi de descompunere periculoi Ali produi de descompunere - nu exist date INFORMAII DE TOXICOLOGIE Informaii privind efectele toxicologice Toxicitate acut nu exist date Corodarea/iritarea pielii nu exist date Lezarea grav/iritarea ochilor nu exist date Sensibilizarea cilor respiratorii sau a pielii nu exist date

10. 10.1 10.2 10.3 10.4

10.5 10.6

11. 11.1

Aldrich - 79380

Pagina 6 aparinnd 9

Mutagenitatea celulelor germinative nu exist date Cancerogenitatea IARC: 3 - Grupul 3: Nu este clasificat n ceea ce privete cancerigenicitatea pentru oameni ()

Toxicitatea pentru reproducere nu exist date Toxicitate asupra unui organ int specific - o singur expunere nu exist date Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat nu exist date Pericol prin aspirare nu exist date Efecte poteniale asupra sntii Inhalare Poate provoca moartea dac se inhaleaz. Materialul este extrem de distructiv la nivelul esuturilor mucoasei membranare i a tractului respirator superior. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ameeal. Nociv n caz de nghiire. Provoac arsuri. Pericol de aspirare dac este nghiit - poate s intre n plmni i s provoace leziuni. Periculos dac este absorbit prin piele. Produce arsuri ale pielii. Produce arsuri ale ochilor.

Ingerare Piele Ochii

Semne i simptome ale expunerii senzaie de arsur, Tuse, respiraie ngreunat, laringit, Insuficien respiratorie, Dureri de cap, Ameeal, Vrsturi Informaii suplimentare RTECS: nu exist date 12. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 INFORMAII ECOLOGICE Toxicitate nu exist date Persisten i degradabilitate nu exist date Potenial de bioacumulare nu exist date Mobilitate n sol nu exist date Rezultatele evalurii PBT i vPvB nu exist date Alte efecte adverse Toxic pentru viaa acvatic. CONSIDERAII PRIVIND ELIMINAREA Metode de tratare a deeurilor Produs A se arde ntr-un incinerator echipat cu filtru i scruber, dar a fi foarte ateni la ardere pentru c materialul este foarte inflamabil. Se vor preda surplusul de soluii i soluiile nereciclabile unei firme acreditat de eliminare a deeurilor. Ambalaje contaminate Se va elimina drept produs nefolosit.

13. 13.1

Aldrich - 79380

Pagina 7 aparinnd 9

14. 14.1 14.2

INFORMAII REFERITOARE LA TRANSPORT Numrul ONU ADR/RID: 3489 IMDG: 3489 IATA: 3489

Denumirea corect ONU pentru expediie ADR/RID: TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. IMDG: TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. IATA: Toxic by inhalation liquid, flammable, corrosive, n.o.s. Passenger Aircraft: Not permitted for transport Cargo Aircraft: Not permitted for transport Special Provisions: Keep away from heat label required. Clasa (clasele) de pericol pentru transport ADR/RID: 6.1 (3, 8) IMDG: 6.1 (3, 8) Grup de ambalaje ADR/RID: I IMDG: I IATA: 6.1 (3, 8) IATA: IATA: no

14.3 14.4 14.5 14.6

Pericole pentru mediul nconjurtor ADR/RID: nu IMDG Marine pollutant: no Precauii speciale pentru utilizatori nu exist date INFORMAII DE REGLEMENTARE

15.

Aceast fi tehnic de securitate este conform cu cerinele Reglementrii UE No. 1907/2006. 15.1 Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific) pentru substana sau amestecul n cauz nu exist date Evaluarea securitii chimice nu exist date ALTE INFORMAII Textul codului/codurilor H i a fazei/fazelor R menionat n Seciunea 3 Acute Tox. Asp. Tox. Flam. Liq. H225 H304 H314 H315 H330 H336 H361d H373 Press. Gas Repr. Skin Corr. Skin Irrit. STOT RE STOT SE F T+ R11 R26 R34 R38 R48/20 R63
Aldrich - 79380

15.2

16.

Toxicitate acut Pericol prin aspirare Lichide inflamabile Lichid i vapori foarte inflamabili. Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere n cile respiratorii. Provoac arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor. Provoac iritarea pielii. Mortal n caz de inhalare. Poate provoca somnolen sau ameeal. Susceptibil de a duna ftului. Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit sau repetat. Gaze sub presiune Toxicitatea pentru reproducere Corodarea pielii Iritarea pielii Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat Toxicitate asupra unui organ int specific - o singur expunere Foarte inflamabil Foarte toxic Foarte inflamabil. Foarte toxic prin inhalare. Provoac arsuri. Iritant pentru piele. Nociv: pericol de efecte grave asupra sntii la expunere prelungit prin inhalare. Risc posibil de a duna copilului n timpul sarcinii.
Pagina 8 aparinnd 9

R65 R67 Repr.Cat.3 Xn

Nociv: poate provoca afeciuni pulmonare n caz de nghiire. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolen i ameeal. Toxic pentru reproducere Categoria 3 Nociv

Informaii suplimentare Copyright 2011 Sigma-Aldrich Co. Licen acordat pentru realizarea unui numr nelimitat de copii pe hrtie, numai pentru uz intern. Informaiile de mai sus sunt considerate a fi corecte, dar nu trebuie s se considere c includ toate detaliile i trebuie utilizate doar n scop orientativ. Informaiile din acest document se bazeaz pe cunotinele nostre curente i se aplic produsului cu condiia respectrii precauiilor de securitate corespunztoare. Nu reprezint o garanie a proprietilor produsului.

Aldrich - 79380

Pagina 9 aparinnd 9