Sunteți pe pagina 1din 1

Ministeml Educn{iei.

Culturii Ministry of Education, Culture and


qi Cercet[rii aI Republicii Moldova Research of the Republic of Moldova

2033-1\,ID, or'. Chirginirr, Pia{:r l'Ialii Adunirri Nafionale, 203f,-MD, Chi;iuiu, I, Piafa r\{alii Aduniri Nafion:rle
tel. (37322) 227620, lhx (3722) 232388 tel. (37322) 221 62X, fax (3722\ 2i2]88

la nr
Dlui Vitalie Sprinceani
MD 2012, mun. Chiqinlu, bd. $tefan cel Mare qi SfAnt' 134, CP 225

La solicitarea din 08.11.2017, inregistratd cu nr. 8473 din 10.09.2017 referitor la


oferirea informaliilor privind examinarealayizarea de cdtre Consiliul Nalional al Monumentelor
Istorice (CNMD a concepfiei construirii unui bloc auxiliar pe ldngd Catedrala ,,NaEterea
Domnului" ;i a unui grup sanitar public in Scuarul Catedralei din mun. ChiEindu, comunicdm
urmitoarele.
Ansamblul Catedralei ,,Naqterea Domnului", Porlile Sfinte ;i scuarul, Piafa Marii
Adundri Nalionale, deline statut de monument, fiind inscris cu ff. 2 lcompartiment Municipiul
Chiqindu/ in Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin
Hotirdrea Parlamentului nr. 1 5 3 1 -XII din 22.06.1993 .
ln conformitate cu art. 16 (pct. (2) al Legii privind ocrotirea monumentelor nr. 1530 din
22.06.1993; art.3 alin. (1) lit. f) 9i ar1.l2 alin. (1) lit. g) al Legii privind attorizarea executdrii
lucrdrilor de construclie nr.163 din09.07.2010, certificatul de urbanism pentru proiectare qi
autoriza\ia-de construire/desfiinlare pentru intervenlii la monumente, precum Ei in zone
construite protejate, pot fi emise legal'de cdtre autoritatea publicdlocald doar in bazavnui aviz
pozitiv eliberat de Ministerul Culturii (actualmente Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercetdrii).
Documentaliile de proiect se examineazd de cdtre CNMI, de pe l6ngd Ministerul
Educafiei, Culturii gi Cercetdrii in doud faze: a) faza | - schild de proiect (anterior obfinerii
certificatului de urbanism pentru proiectare);b) faza 2 - proiect de execufie (anterior oblinerii
autorizajiei de construire). CNMI este un organism de specialitate, care reprezintd autoritatea
gtiinlifico-metodicd in domeniul protejdrii de stat a monumentelor istorice qi examineazd
documentafiile dg proiect din punct de vedere al corespunderii lucrdrilor propuse rigorilor din
domeniul intervenfiilor la monumente qi in zonele lor de proteclie.
Astfel, conform prevederilor legislaliei in vigoare, CNMI a exami,nat (Eedinla nr. 5 din
28.03.2014) qi aprobat pozitiv schifa de proiect privind Construirea unui bloc auxiliar - Casa
parohiald pe teien in scuarul Catedralei. Solicitanlbeneficiar Mitropolia Chigindului gi tntregii
Moldove. Ministerul Culturii a eliberat fiEa de avizare corespunzdtoare cu urmdtoarea decizie a
Consiliulqi Se aprobd schila de proiect tn urmdtoarele condilii: ] - revederea arhitectonicii
fayadei de Est, cu accentuarea axei centrale; 2 - excluderea grupului sanitar public din axa
Catedrslei.
Vd comunicdm cd, informalia referitor la examinarea in cadrul Eedinfelor
Totodatd,
CNMI a doiumehtaliilor de proiect privind intervenfii la imobile cu statut de monument,
precum giin zone construite protejate, este publicd qi poate fi accesatd pe pagina web a
Ministerului Educafiei, Culturii gi Cercetdrii: http://www.mc.gov.md/ro/content/sedintele-
consiliului-national -al-monumentelor-istortce
La solicitarea din 08.11.2017, inregistratd cu nr. 8472 din 10.09.2017 referitor la pozilia
Consiliului Nafional al Monumentelor de For Public (CNMFP) de pe ldngd Ministerul
Educafiei, Culturii qi Cercetdri, vd comunicdm cd, acesta este un organism qtiinfific de
-specialitate doar in domeniul monumentelor de for public, respectiv, referitor la intrebarea
vizatdnu are competenle qi atribulii. LafeI, Legea m.192 din 30.09.2011 privind monumentele
de for public reglementeazd regimul juridic general al infiinjdrii, realizdrii, amplasdrii,
administrdrii gi protejdrii monumentelor de for public.
Cu respect,
Andrei CHISTOL

S-ar putea să vă placă și