Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL LOCAL AL

Drneclre GeuenrlA De AsrsreNlA Socrlr_A


SECTORULUI gr Pnoreclra coprLULUt
BUCUREITT

OpERAToR oE DATE cu caRAcrER pERsoNAL NR. t3389


slr. Parfumului, nr. 2-4
sector 3. Bucurelti
w.dgaspc3,ro
telefon (oo4) 0372 1"6 too
fax (oo4) 0372 126 1ol
e-mail office@dgaspc3.ro

Rezultatul selec(iei dosarelor de inscriere la


concursul de promovare pe funcfii publice de conducere

Avdnd in vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) $i art. 50 alin (2) din Hotlrdrea Guvernului nr.
61112008 privind organizarca qi dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs comunic6
urm6toarele rezultate ale selecliei dosarelor de inscriere:

Nr. Numele qi prenumele Func{ia publicl Rezultatul selec{iei Motivul


crt candidatului dosarelor respingerii
1 Florentina Elina $ef serviciu- Achizi[iiPublice qi ADMIS
$tefan Contracte
2. Alina Serban $ef birou - Urmdrire Contracte ADMIS

' Candidatii declarati admiqi vor sustine proba scrisa in data de 27.11.2017, ora 10:00, la sediul
D.G.A.S.P.C. 53 din Bucuresti Str. Parfumului nr.2-4,

Candidatii nemullumili de rezultatele obfinute pot formula contesta]ie in termen de 24 de ore de la


afi$are, conform art.63 din Hotlrdrea Guvernului nr. 61112008 privind organizareagi dezvoltarea
carierei functionarilor publici.

r Afi$at astdzi,20jl.2017, ora 16:00, la sediul D.G.A.S.P.C 33 din Bucuresti Str. parfumului nr.
2-4, Sector 3, si pe site-ul institufiei.

Secretar,
Wilhelmina $,tefbnescu

wry

S-ar putea să vă placă și