Sunteți pe pagina 1din 33

1

Na șterea Nãscãtoarei de Dumnezeu, 8 septembrie


Troparul, glas 4 T
Rt s

N qM!00@1110!10!OS!!Am<?
a ș te rea Ta de Dum ne zeu Nãs cã toa re Fe cioa a rã

@03
bu cu ri '!e !1q!1'
a ves tit la toa !
tã !A
lu !A b<?003'
mea; cã din ti !
ne!11
a rã sã

O' ! !0!
rit Soa re le drepO
tã @a
ții 01'
Hris to ! !1
os Dum ne 1'
ze ! !A !Atru.
ul nos b<?01~
și dez

1q !2
le gând bles te 'mul
! !aO
dat !
bi 0
ne 0!
cu vânq
ta !S
a a0
re; m<
a ? @11
și stri când

OS
moa ! ! ne-a
ar tea ! 111'
dã ru it !
vi!!2
a țã ve ' !
e ș!
ni !K
cã. b<?

Condacul, glas 4 T
Rt s

I @1
M 10q! @111'!!1~0!!!Ab<?
i oa chim și A na din de fãi ma rea ne naș te rii de fii

0110q!
și A dam și E va @11q!
din stri cã ciu nea1' !i s-au
mor ți ! 111' !
slo bo zit,Prea

!1{a
cu ra !
tãA@
în 011q z! !
tru sfân tã naș te rea!A
ta.b<? 03'
A ceas !
ta!111
o prãz nu ie ș

0!!1{a
te și po po !
rul0a
tãu m<?@
de e!1q!00!0os
vi na gre șe li lor iz bã vi in !
du!A
se

010!
când stri gã cã!
tre!os
ti i @
ne: ab<? 1~q!q
cea stear pã nașz!000P'
te pe Nãs cã toa

!!
rea de 111a
Dum ne zeu .<?/ #111' !!
și hrã ni toa rea Vi1'
e !e !
ții !os
noa as @
tre. kb<?

www.stavropoleos.ro
8 Septembrie
Exapostilarii, glas 2 T Femei auziţi
Wt s

S 0M
ă 0se qUS
bu cu !u_0os
re a as 0
tăzi am<? 100'
mar gi ni !i!!
le lu

os
u @
mii ab<? r!w!3PS
în tru naş te rea ta !
a _0os
Fe cioa a @
ră am<?@ 22
de Dum ne

1' !!20'
zeu Năs că toa re !
e !!os
Ma ri i @
e ab<? 0e!PS
Mi rea să ne !e_3os
nun ti i

0a
tă m<? @1110'
că în tru ti ne !e!!os
s-a ri i !
di!A
catb<? 40!w!
a năs că to ri

00PS
lor tăi de !e_0os
făi ma a@
re am<? 033US
pen tru ne na !
aş_1
te rea

os
a !de1a
fii m<? 01w!0PS
şi bles te mul stră moa !a_0os
şei E e @
va a m<? !
cu

1
du 1'
reri !
în!200'
tru naş te re !e!
s-a!deos
ez !
le!K
gatb<? m<?

A 0MqUS!_0os30am<?!20'!!!os
a dam î î no ie eş te te şi E va a mă re eş

!!A
te teb<? 4q!PS
pro fe ţii cu !u_3os
a po os !to!Aliim<? !21'
şi cu dre !
ep!!os
ţii dă ăn

!!A
ţu iţib<? 033eUS
că bu cu ri e !e_0os
de o ob 0
şte am<?!110'
pen tru în ge

!!!os
eri şi oa a @ ab<? 5'
meni a !as!
tăzi!os !!Adrepţi
di in cei m<? 000US
din I oa chi !im
_ şi

1os
A a0na am<? 1wUS
în lu me !e_0os
se na aş @
te am<? @11
de Dum ne

10'
zeu Nă !
ăs!!os
că toa a @
rea kb<?

www.stavropoleos.ro
Înălţarea Sfintei Cruci, 14 septembrie
1
Tropar, glas 1 T
QV s

M 0V
ân 0
tu 111a
ie ș te Doam0
ne #
po 111k
po rul Tãu m<C 0
și Q
bi !
ne

111' !mo
cu vin tea zã !1'
ș te !
ni !
rea!ATa;vV 1~1q!2
bi ru in țã bi ' !
ne !
cre !
din1'
cio

!
și !
lor11a
cre ș tini !
a2 '! !
su pra ce A !
lui11'
po triv !
nic!
dã!
ruO@a
ie ș te vV 31
și cu

1' !!
Cru cea Ta01'
pã ze !
e ș!
te !
po2
po ' !
o!ru !S
ul}; 0k
Tãu. vV

Condacul glas T automelă


Rt s

C 1' M!Te-ai
el ce ! 111'
î nãl ța !
at!
de!e !A
bu1nã O'
vo !
ie !w
pe Cru !A
cem<? 0
po

q!0 ! 111'
po ru lui Tãu nou nu mit !
cu !
nu!u !A
me1le O'
Tãu !
dã!w
ru ie ș !A
te-im<? @0
în du

q!11000'
rã ri le Ta le Hris toa ! ! !ne1os
se Dum ze e !u1am<
le ?001
ve se le ș

@11O' ! !!A
te cu pu te rea a Ta0
pe 000P@w
câr mu i to rii no ș!A
trim<00
? bi ru

1@11O'
in țã dã ru in !
du!!A
u le@
a 11qI'
su pra ce lu !
ui !
poq!A
triv nicb<?0
a

2 ' ! !!1os
vâ ând ! 1a
a ju to o rul Tãu m<?q!
ar mã1P0a
de pa ce .<?/ @00
ne bi ru

10!!!os
i tã bi ru i in @
țã. kb<?

www. stavropoleos.ro
14 Septembrie
Exapostilariile Sfintei Cruci glas 2 T Privind ucenicii
Wt s

C 0m
ru 0
cea q!0'
es te pă !ă!0os
zi toa a 0
re 01'
a toa !a!!os
tă lu u @
meaab<?

4001'
Cru cea po doa !
ba a !
Bi0
se os
e !ri !A
ciim<?0
Cru 0!1100'
cea stă pî ni a î

!!!
îm păraos
a !ţi !A
lorb <?1
Cru ~000\!_1111'
cea în tă ri i rea cre din cio o _
o şi

1a
lor m<? 1~01'
Cru cea sla !a!!os
va î în !
ge_1!
e ri lor şi 200'
de mo ni !i !
lor

!
raos
a @nă kb <?

Alta, acelaşi glas, Femei auziţi


m<?

C qM!q!PS!_0os0am<?!230'! !
ru cea as tăzi se e î na al ţă şi lu mea se e sfin

!os
ţe eş @
te a b<? 41'
că Tu !
Cel!cewUS
şezi î !îm
_0os
pre u u@
nă a m<? !2
cu Ta

00'
tăl şi !i !!os ! !A
cu Du u hul b<? 03e!qUS
Sfânt pe a ceas ta mâi ni !i _0os
le ţi-a ai

!1a
în tins m<? 0q@20'
şi toa tă lu mea !a !
+ ai!os
tra a @
s-o ab<? 40!w!
la cu no ştin ţa

PS
Ta !
a _0os
Hris toa a @
se am<?0
deci 31'
pe cei !
ce!qUS
în Ti ne !
e _1
nă dă

os
ăj !
du1a
iesc m<?0
în 00q!0_1110'
vred ni ceş te-i de dum ne ze ias ca !
a!Ta

!os
sla a @
vă kb<?

www.stavropoleos. ro
Intrarea în Templu a Nãscãtoarei de Dumnezeu, 21 nov.
1
Tropar, glas 4 T
Rt s
A 0m
s 0tãzi 001'
î na in !
te!1q!1' !!1~0!
în sem na rea bu nei !
vo in țe a lui

! 11a
Dum ne zeu m<? 0!!111' ! mân
și pro po vã du i rea ! 1q!10[ !!
tu i rii oa a me ni

!A b<? 00e
lor în Bi se !0!
ri ca lui 11
Dum ne O
zeu !00!
lu mi nat Fe2
cioa '!
ra!
se!
a

10[
ra a !
tã A m<? @11
și pre Hris 2
tos '!
tu_
u tu 1a ! 110!
ror mai ! !te
na in te Îl ves

os
eș @
te. a b<?3e_221
A ces te ia și noi @11q z! !stri\3!A
cu ma re glas sã-i gã ăm:m<?

w
Bu !
cu 00!
rã te pli q!0!1~00!1'
ni rea rân du ie lii Zi di to ! !lui.
o ru !K b<?

Condac, glas 4 T, Cel ce Te-ai înãl țat...


Rt S

B 0m 2 '! ! ! !A 1O' ! ! w !Am<?02 '!!!!A


i se e ri ca lui Hris tos prea cu ra tă cã ma a ra a de

1O'
mult pre ț ! !w
și Fe cioa !A
ra m<? @10000w!
sfin ți ta vis ti e ri e 0
a p z!
sla ve

_111a
ei lui Dum ne zeu m<?!
în 11O'
Ca sa Dom !
nu!
u !A
luiq ! 0'
as tãzi se !e !e!A
a du cem<?

01O'
ha rul Du !
hu!u !A
lui!
îm1
pre 1
u 0
nã I'
a !a!
du q !A b<? 0
cân du-l pe q
ca !
re

11001'
o la u dã în !
ge !_
ri ii lui 1
Dum 1
ne 1a
zeu m<? !11P
a ceas ta es

0a
te .<? Y' ! !ce\0!K
cor tul re esc. b<?

www.stavropoleos.ro
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, 21 nov. 1.

Luminânde, glas 2 TS
WtFemei auziţi...

P @me!001'! !1'!!00os!1am<?!
e ca re de de mult mai na i in te o a a ves tit a

110'
du na rea !
a!pro!os
fe e !
ţi!A
lorb<?5'
cu !
pă!2'
to iag !şi!!
i tă0
bli os
i @a
ţă m<?

!2'
şi mu !
un!
te!
neos
e !tă !A
iatb<?00e!01'
pe Ma ri a fi i !
ca!!0os
a lui Du um !
ne

1a
zeu m<? !1100'
cu cre din ţă să !ă!!
o lăos
ă !' u !A
dămb<? 4q ! 0'
că as tăzi se !e !a

0os
du u @
ce am<?!2'
în sfin !
te!e !0os
le sfi in !
te1a
lor m<? @111
să se hră neas

00'
că pe !
en !
tru !
Doos
om @
nul k b<?

Slavă...Şi acum..., asemenea, Cu ucenicii să ne suim... m<?

C qm!0'!!0os!1am<?10'! ! ! os! !Ab<?


e te le e fe cioa a re lor as tă ăzi pur tâ ând fă clii

41'
pe trec !
îm !2'
pre u !
nă!ă!
cu0os
î în !
ge!A
rii m<? 0
pre 1'
sin !
gu!20
ra pu ru

0'
rea !a!
Fe!os
cioa a @
ra a b<?0110!11'
şi Cu ra ta Năs că toa !
rea!!0os
a de Du um

!1a
ne zeu m<? 01'
în Ca !a!!os
sa Do om !
nu!Aluib<? 400!w!0'
ca pre o sfin ţi tă dă !ă

!0os
ru i i @
re a m<?!11' ! !sfin
şi lă caş prea 13US
ţit în ca !a_121
re Dum ne ze

1'
e )e1
S eu am<?!11'
ne gră i !it!!os
a lo o !
cu!Aitb<?034q!q!
în no ind toa tă fi rea

0'
o !o !0os
me nea as @
că a m<?000!11'
pen tru mi los ti vi !i !
rea!os
mi i @
lei b
k <?

www.stavropoleos.ro
Na șterea Domnului, 25 dec. 1

Tropar, glas 4 T
Rt s

N 000!
a ș te rea Ta 11
Hris toa ' ! ! 11'
se Dum ne ze ! !A !A
ul nos trub<? 01
rã sã

1
ri 0
t-a 1 ' ! !lu1
lu mii mi ~ 0!
na cu !
no ș!
ti os
in @a
ței b<? 0
cã 2
în 1
tru 1a
ea

0'
ce !
ei !
ce 1O
slu jeau 'ste
!! !A m<? !11
le lor de la stea 0!
s-au în!
vã!A
țatb<? !
sã11
se în

1
chi 0
ne q!0'
Ți e, Soa ! ! drep
re lui !1 tã os
ã 0a
ții m<? !
și !
sã 1
Te 1q
cu noas!

11
pe Ti 0@1O'
ne, Rã sã ri !
tul !
de !Am<Doam
sus; ?q !ne,sla
0'! vã!os
Ți i @
e. kb<?

Condac, glas 3 T , automelă


eN s

F 0d
e N1
cioa PS
a ]@
ra 3'
a !a ! !A nC 0
as tãzi pe 3m
Cel 0
mai 0q
pre sus !
de

01'
fi in !
țã\!O
na a a ș @a
]te mV !șin0
pã 1P
mâ ân S]@
tul 3'
pe !
eș !
te !Ara nC

3m
Ce 000001'
lui ne a pro pi at !
a \!O
du u u @a
]ce; mV 1os
î în !+
ge1a
rii

!0!o1'
cu pãs to o o _
o rii 0\!O\!:
sla vo o slo ve escmV 11'
și ma N!
a!a !A
giinC

3M ! o1'
cu stea a a _
a ua 0\!O\!: mV 01N
cã lã ã to re esc; cã pen 1
tru 1'
no !
oi !
S-a

11a
nãs cut c<C/ Prunc
$1~o1} !A c<C/ 000'
tâ â â nãr ! mai
Dum ne ze eu ! !naO'
in !
te !
de

\0!K
ve eci.nC

www.stavropoleos.ro
Luminînda Naşterii Domnului, glas 3 T automelă
s
eN

C 0N11'!- ! !1aV1!}s !!A=!sC ):scC 3Ne!0


er ce ta tu ne-a pe no o o o o o o oi de sus Mîn tu

!OS
i to !
o_11-
rul no o o')s!} 1anN
os tru 011'
Ră să ri !
- tul!ră!1a
să ri 1
V i!
}s tu!!A
ri lo

=s
o !
C o or
):scC 3N
şi e
cei !00p!OS
din în tu ne ric şi !i _11-
din u u u')um
s!} 1a
bră nN

1g
am ~2qUS
a flat a C!
a _!os
de vă ă !
rulmV
A J!n
că1S-a 11'
năs cut !
din!OS
Fe cioa!a_ră

11-
Do o o') om
s!} 1k
nul nN

www.stavropoleos.ro
1 ian, Tãierea împrejur a Domnului, Tropar, glas 1 T 1
QV s

C 3v
el 0
ce q
șezi !
pe q
sca !
un0
în p
chi !
pul2
fo ' ! !0
cu lui în !
tru11
cei de

0a
sus m<C!
îm11@111'
pre u nã cu Pã rin !
te !1'
le fã !
ă !_111
rã ã de în ce put

0! ! 111'
și cu dum ne ze ie ! !Tãu
es cul !AvV 3'
! Duh bi !
ne!
ai11a
vo it #
a 0Q
Te na

_111avV
a ș te pre pã mânt 11q
din Fe cioa !
raw@
Mai ca 1a
Ta m<C Q!1os
ca re nu u '

Q!0' ! !K
ști e de bãr vV e!1\11`X
bat. Pen tru a ceas ta a 1 ' !!
+ ai fost tã US
ia !
a _1
at îm pre

1a
jur !
ca !
un11p
om a op !
ta _a
a zi. vV r
Sla !
vã1'
sfa !
a!tu !
lui110a
Tãu prea bun m<C

q
Sla !
vã 001`X
ple cã ciu u 1
nii ' Ta
! !a !A
le; m<C 2
Sla ' !
a!vã 0Q)
sme re e 11
s ni ei

O!A
Ta le,m<C 1'
U !!0!11'
u nu le, Iu bi to !!!O@k
ru le de oa meni.vV

Tăierea împrejur și Sf. Vasile, Condac, glas 3 T


eN s
Podobie: Fecioara, astãzi...

D 1NPS]@3'! ! !A nC 03m0001'!
o om nul tu u tu ror tã ie re îm pre ju ur

\!O
ra a ab @a
] mV !și n0
dã gre 1P
șe e S]@
li 0111'
le mu ri to !
o!ri !A
lor nC

3m
ca 0
cel 1'
Bun !
le \!O
ta a a @a
] ie. mV 1os
A !+ 1a
a as tãzi !
dã 0q
ru ie ș !
te 0
mân

0!o1'
tu i i i _
i re 000\!O
la toa tã lu u u @a
] mV 011'
mea și se bu N!
u!cu

!A
rã 0
în 03m
tru cei 0
de !
suou 1'
u _0q ! 00\!O
us i e rar hul Zi di to o ru

\!:mV
lu ui 1N
pur 1
tã 1'
to !
rul!1P0a
de lu mi nã c<C/ $1~1O' ! tãi
dum ne ze ies cul !

!11000Q!
nu i tor al lui Hris tos Va1'
si !!
i i !S
i}; 0
le. knC
www.stavropoleos.ro
LuminîndaTăierii împrejur a Domnului, glas 3 T s
eN
Cu Duhul în Biserică...

C 1N1'-! !0 q@1aV1!}s !!A=s!c)s: cC yNUS


u tru pul îm pre jur Se ta a a a ie e ee Le gea

!_
a pli 1
ni 1'
i !- inS\!+
du u 1a
o nN 0
ca 11'
un prunc- !a !A
o v1
o !
}op
s !ta!Azi=
i s

!i c)i s: cC 3N
Fă 1
că OS
to !o_11'
rul vea a _
- cu !+ri1
lor a nN 0d
și 0
ca e
om

!1qUS
se în fa șă C!ă_OS
cu scu !
u_1a
te ce mVJ !
șin0
cu e!PS
lap te se !e_
hră

11'
ne e e)s!
eș1
+ te anN 2'
Ce !
- el!!1a
ce ca Du V1 !
}s !ne!Aze=s
u um e ! c )s: cC yN
e eu toa U
te S

!_11'
e le ți i )
i- s!i1
+ ne n
a N 0d
cu 0
ne 21qUS
mă su ra ta C!
a _!os
tă ri i

!Ae mVJ 00q!1qN


și cu bu na vo in U
ță S!
ă _11-
le poa a a')s!ar1
+ tă knN

www.stavropoleos.ro
Arãtarea Domnului (Boboteaza) 1

Tropar, glas 1 T
QV s

Î 0
n V0
I 03z
or dan 0bo !1' !!10`0a
te zâ ân du Te , Doa am ne, m<C !
în1
chi

q !0\!11'
na rea Tre i i mii S-a +!
a!rã !A
tat vV 0e!
cã gla sul 110
Pã rin te !
lui0
a

0!!10`0a
mãr tu ri sit Ți i e, m<C q!p!
Fiu iu bit nu0' !!A
min du Te;vV 0e!
și Du hul1
în

q!00I'
chip de po rum be !
el !!1~11a
a + a de ve rit m<C 00\!11'
în tã ri i rea cu

! !tu!A
vân lui.vV %!
CeS el ce
!Te-ai
! 111@p!0!110am<
a rã tat, Hris toa se Dum ne ze u le, C

01' !!
și lu mea + ai 0!2
lu mi na ' at,sla
!!! vãO@k
Ți e. vV

Condac, glas 4 T , automelă


s
RM_B

A !Dv01P@
S] 03'! ! !A vC 3b001' !
a rã ta a tu Te-ai a a as tãzi la I or da an

\!O
lu u u @a
] bV !
mii și v0
lu 1P
mi i @
S] na 0
Ta 3'
Doa !
a!am!A
nevC 01B
s-a în

12
sem na ' !!_1
at pe es te noi bV
a q!001V
ca re în tru cu 1
no ș O'
tin !
țã !
Te !!!A vC
lã u dãm.

0
Ve e ! 0!
ni t-ai și Te-ai111a
a rã tat, 0
Lu q
mi !
na0! ! !pi2
ne a pro a ' !a !
a !S}a;

0k
tã. vC

www.stavropoleos.ro
1
6 ian, Luminânda, glas 3 T , automelă
eN s

A 0N11'!- !00!O'V!!!A=s!c):scCyn !0
a ră ta tu S-a Mân tu i to o o ru u u ul Ha rul şi

PS
A !a _21
a de vă ă ă)'- !}ăs 1a
rul nN !121'
în re pe ju !
- ni!3!O'
le I or da V!
nu!!A
u lu

=s
u ! c):scC3
u ui şi N3
pe e!0PS
cei ce în î !
î _11
în tu ne e )'e- !}es 1a
ric nN 1g
şi ~

1w
în um US
bră !_
ă ă dor OS
meaC !_
a au i-a OS
lu !
u_u mi 1amV
nat J 000
că a ve

1'
ni !
it !_111a
şi S-a + a ră tat mV J !n
Luemi !00PS
na ne a pro !o_1
o pi a

1
a a')- !}as 1k
tă. nN

www.stavropoleos.ro
Întâmpinarea Domnului, 2 febr.
1
Tropar, glas 1 T
QV s

B 3V
u 0cu 00q!00!
rã te ce ea ce e ști cuq
Har!1q!
dã ru i tã0!O'
Nãs cã toa

!!00!10`0am<
re de Dum ne zeu Fe cioa a rã C !1q!#111a
cã din ti ne a rã sã rit 0
Soa '

!!10`0a
re le drep tã ã ții m<C 0q ! 1q@2
Hris tos Dum ne ze ul no ' !!A
os trum<C 00
lu mi

1' !
nând pe !A
cei00
din tru !
în!
tuO@a
ne ric. vV 004'
Ve se le ș !
te !
te 11
și tu 0

p!1`X
trâ â nu u 1 '! !
le dre ep!Am<
te C 0#11q@O0am<
cel ce ai pri mit în bra țe C !
pe !
Slo

111
bo zi to ' ! !A 1
o rul su ' !
fle !!
te lorO@a
noas tre,vV 4' !ne-a
Cel ce ! !dã11
ru it ' !!
și În

!O@k
vi e rea. vV
Condac, glas 1 T
QV s

C 3V
el 0
ce @11q!00!2
ai sfin țit pân te ce le Fe cioa ' !
rei!
cuq@1
na ș te rea

1a
Ta m<C #40!!!110!
și mâi ni le lui Si me on le-ai bi !
ne111@q
cu vân tat pre cum z

!
se !
cã !A
deavV 0111 ' !!110001
în tâm pi nâ ând '! !
și a cum ne-ai mân tu it Hris toa!
se

11
Dum ne ' !
ze !
u !A
le. vV 0003
Pen tru a cea `
as 00q
ta îm pa !
cãp !1
lu mea în

0
rãz 1
boa '!
a !A
ie 0111
și în tã re '!e _
e ș te am<C 000
pe câr mu !i q@
to rii

O00!_111a
no ș tri pe ca a re i-ai iu bit m<C 1
U ' !!0!11
u nu le iu bi to ' !!
ru le

!O@k
de oa meni.vV

www.stavropoleos.ro
2 febr. Luminânda, glas 3 T , automelă
eN s

C 1N1'-!!!O'V!!!A=s!c):scC 3N0e!PS!
u Du hul în Bi se ri i că ă ă ă î na in te stâ ând

_11
bă trâ â â)'- !}âs 1a
nul nN 11'
în bra !
- a !!O'
ţe e a V!
pri!!A
i mi=
i s!i c)it:scC 3N
pe

1OS
Stă pâ !
â _11
nul Le e )'e- !}s e1a
gii nN 01g
stri gând~1qUC
a cum slo S!o _
bo

OS
ze !
eş_1a
te mă mV J din
!n0 le 1OS
gă tu !u_1
ra tru 1
u '_
- pu !1a
u lui nN

11'
în pa !
- a!
ce !
preO'
cumV!
a !!A
ai zi=
i s!i c)is:scC 3N
că 2
vă OS
zu !u_11
ră o o '-

_!1a
chi ii mei nN 01g
des co ~1OS
pe ri !
i _OC
rea nea S!a _!1a
mu ri lor mV J !n
şi

11qUS
Mân tu i rea !
a _11
lui I i _
'-is ra !1k
a il nN

www.stavropoleos.ro
Bunavestire 25 martie
1
Tropar, glas 4 T
Rt s

A 0M000!11'! !11'! !A !bA <?00


s tãzi es te în ce pu tul mân tu i rii noas tre și a

1
rã q!O'
ta rea tai !
nei !
din!A b<? 3
veac: Fi '!
ul !
lui 111a
Dum ne zeu 0
Fiu !
' Fe 2
cioa '!
rei!
Se

!os
fa a @
ce a m<? @1111@10!!!
și Ga vri il Ha rul bi ne îl ves teos
eș @
te. a b<?

000e!12
Pen tru a ceas ta și noi ' îm
! !1@
pre u nã 1
cu 1a
el .<?/ 0!2
Nãs cã toa '

!!
rei de 0!2 ' !_1a
Dum ne zeu sã-i stri gãm: m<? 1
Bu ' !!11O
cu rã te cea pli '!
nã ! !A m<?
de Har

q!
Dom nul1
es ' !
te !
cu!
ti os
i @ne. k b<?

Condac, glas 8 T , automelă


HrC s

A 0C
a 0pã 0111'
rã toa re Doa ! !A`0
amnã pen 000
tru bi ru 1'
i C_
in țã

11q!O]
mul țu mi i i @
re abB @01a
iz bã vin `0
du 0001'
ne din ne vo C_
oi a

11q!O]
du cem ți i i @
e abB 011a
Nãs cã toa 0
re 0#12
de Dum ne zeu '!
noi!ro

! !A
bii tãi;cC 0
ci 0
ca 1à
ce 0ea 0
ce 0a
ai 0
stã 1C
pâ 1'
ni !
i !
re !
ne 1
bi 1
ru

q!O]
i i i @
tã abB 011001}
iz bã ve ș te ne din Q
toa!_`X
a a te e 1
ne '!
vo!i

!A
le cC 0
ca 01~1O!A
sã stri gãm ți e:e
Bu !
z cu!!
rã te,@1'
Mi rea !
sã!
ne! O@k
nun ti tã. cC

www.stavropoleos.ro
25 mart. Exapostilariile Buneivestiri glas 2 T Cu ucenicii

Wt s

M @M
ai e
ma !0!1qUS
re le vo ie vod a !
al _0os
Pu te e 0
ri 0a
lor m<?!
în

11'
ge !!!os
re eşti a fo ost !
tri !A
misb<? 0340!wUS
de la Dom nul A tot ţi !i _0
i to

os
o @rul am<?!
la110'
cu ra ta !
a !!os
Fe cioa a @
ră ab<? 33eUS
să-i ves teas că !ă_
mi

0os
nu u 0
ne am<?stră
!200'i nă şi !i !
ne !os
spu u @
să a b<? 0t!PS
că Prunc se fa

!_0os
a ce Du um !
ne!A
zeumdin
<? !1q!0Qz
ea fă ră să mân_ţă 3111
în Du hul Sfâ

1'
â )âs1
ânt m
a <?!1100'
re zi dind tot nea !a !
mul!os ! !A
o o me b<? t!3PS
nesc bi ne ves ti

!_0os
iţi po poa a !
re!A
lorm<? !11'
în no i !i !
rea!os
lu u @
miikb<?m<?

B qM!00PS!_0os0am<?!11'!!
u cu ră te i iz bă vi i rea din bles te em a

!os !dam
lu ui A !A b<? 40!wUS
de Dum ne zeu Nă !
ăs_0os
că toa a @
re am<? q!0
Bu cu ră

10'
te ru !
ug!!os
în su u !
fle!A
ţitb<? e!PS
cort şi tro !
on_0os
al Do om 0
nu 0a
lui m<?

q@110'
sca ră şi u şă !
ă !!os
ce rea as @
că ab<? t!0!2'
Bu cu ră te ca ! ! !os
ardum ne e

!!A m<? !1q!0Qz


ze iesc şi fă cli e şi mun_te 01111'
şi nor u şo o o)s1
or am<?

q@110'
cu pă cu to tu !
ul!!os
de a a @
ur ab<? 0t!PS
şi ma să şi !i _0
bi se

os
e !ri!A
căm<? dez
!11'le ga !
a!rea!os
E e @
vei kb<?

www. stavropoleos.ro
Duminica Floriilor 1

Troparul 1, glas 1 T
QV s
Î 0V
în 0
vi e!1q!011'
e rea de ob şte mai na in !
te!00q!3
de Pă ti mi rea Ta

!0!110a
în cre din ţân du o m<C 1
pe 1' ! din
La zăr ! morţi
q! l-ai0
scu q ! p!
lat Hris toa se

01'
Dum ne !
ze!!A
u levV 011q!1q!w!S
pen tru a ceas ta şi noi ca pru u un0
cii m
a <Cq
sem

!00!OS
ne le bi ru i !
in_11a
ţei pur tând m<C OS
Ţi !i !00!1'
e bi ru i to !
ru!
lui

2'
mor a! ! !A
ţii stri vV 121a
găm O sa na q
Ce !0!0!O0a
lui din tru î năl ţi me m<Cq
bi !q
ne eşti

!01os
cu vân ta '!!!A
at Cel ce viim<C 0!1' !!2'
în tru nu me le Do !
om!
nu!S
};u0
lui kvV

Troparul 2, glas 4 T
Rt s
Î @M
în 1
gro 100!11'
pân du ne îm pre u !
nă!2'
cu Ti ! !1q
ne prin ! 1'
Bo tez Hris toa

! ! 11'
se Dum ne ze ! !A !A
ul nos tru b<? 0200!1q!
vi e ţii fă ră de moar te0 0
ne-am în

! 1w!3!1'
vred ni cit cu În vi e !
e!rea!A
Tab<? 3!1os
şi cân tâ ând !
stri1a
găm3
O 11a
sa na

q!
Ce lui0
din 00!q!S
tru î năl ţi i i 0
me am<? q!000\!)s
bi ne eşti cu vân ta at1
Cel

11a
ce vii m<? !12'
în tru nu !
me!1'
le Do !
om!
nu!K
lui b<?

www.stavropoleos.ro
2
Duminica Floriilor
Condac, glas 6 T automelă
Hwyt s
P !me 1
tron 11a
în cer @
şi !
pe q
mânz@11a
pe pă mântm<? !12q! 2'
fi ind pur tat Hris toa

! ! !1a
se Dum ne ze !
{ u0a
le m<? 2'
la !u!3!2'
dă ai pri mit !
de!!e!A m<? 321'
e la în geri şi cân ta

!!
re de!
la w
prun!
cii001'
ce stri ga !
au!A
Ţi!eAb<? 3' !!
bi ne eşti111a.<
cu vân tat ?/ 0'
+ Ce

!!11 qz !pe!\0!Kb<
el ce vii să chemi A da am ?

www.stavropoleos.ro
Învierea Domnului
Tropar, glas 5 T 1

HqV g

H 0V
ris 3
to `0a
os a P
în \!\0O0PS
vi i at din mo !
] !w!S
o orţi cu moa a ar

0!
tea peO'
moa !
a !!=!A
a a ar te1
că Mo
ă <1
ăl \W
câ };!S
â1 ` 1m
â ând şi 1
i '_
i ce

!
lor!
di `
in O
mor @a
mi v \0!
i in:S!
te A nN Op
vi a z\!OS
ţă ă dă !
ă1ru a1
i _in
'a ) !Sdu
+

1k
le. m<C (de două ori) vV

H 0v
ris 3
to `
os 0a
a <0
î ao
în s1
vi 0'
a !
m at \!\0!
di in mo orţi: 0V
cu w
moa

!S
a ar 0
tea !
pe O'
moa !
a !!=!A
a a ar te1M
că o
ă <1
ăl \W
câ };!S
â1 ` 1m
â ând şi 1'
i

_!
i ce lor!
di`O@a
in mor mi v\0!
i in :S!
teAnN Op
vi a z\!OS
ţă ă dă !
ă 1a
ru 1
i in_'a)du
!S +

1k
le. m<C
Condac, glas 8 T
HrC 3 D N
s

D 0N 0q
e Te-ai şi !
po0\!111a
go râ ât în mor mântC2
Ce ' !
el !
ce q
eşti !A
fă #

1O'
de moa N!
a!ar }1a
te nC 0110O'
dar pu te rea ia ! ! ai
du lui !zdro
! 1abit CmV 0!
şi ai

101'
în vi at !
ca!_11101'
u un bi ru i tor Hris toa !
seUS
Du !um
_`ON
ne e ze '

!u !u 1
} le a nC #
zi C3
când N1
fe 1
me 0[
i !lor!
mi11q
ro no si @11
ţe: Bu cu

q
ra !
z ţi !i !Avă!c mV 01O'
şi A pos !
to!
li !
lor 0
Tăi 1'
pa !
ceUS
dă !ă _
ă ru `u O'
in N

!
du!
u1} le, a nC wz
Cel \!1`O'
ce e da ai ce !lor!că!A c #1O'
zuţi ri di ca N!a!a}1k
re. nC

www.stavropoleos.ro
www.stavropoleos.ro
Luminânda Sfintelor Paşti, glas 3 T , automelă
eN s 2

C #C
u etru N!
pul111'
a dor mi !
- ind!vca1
un '!
mu!!A
ri to=o s!oc!o!AorcC 3N
Îm 0

1os
ra a U
te S!e_11'
şi Doa a )- as!
am1a
ne nN #C
a3tre N1
ia 1'
zi !
- ai!în!vi

1a
a V1a }s!a!!A
a atvV !c
pe0A 3N
dam0
din 1`X
stri i1
că US
ciu !u_11-
ne ri i '

_!1a
di i cândnN 0d
şi 1
moaa~os
a1ar US
tea !a_\1C
pier zâ !âSO
â S]!
ân!!A
du omJV

2'
Paş !
ti!
le!
ne! 1O!A
stri că ciu niimV 3'
lu N!
u!mii!OS
de mâ !ân
_21-
tu i i ')is!i1k
re nN

www.stavropoleos.ro
Înălţarea Domnului 1
Tropar, glas 4 T
Rt s

Î @m1100!
î năl ţa tu Te-ai în 11' ! Hris
tru sla vă !2 ' !Dum
toa se ! 11'
ne ze !
ul

!A !A
nos trub<? 012
bu cu ri ' !
e!fă 1'
când !
u !0os
ce ni i !
ci1a
lor m<? !!11
cu fă gă du

q!
in ţa q
Sfân z!
tu ! !A b<? 31~1100!2
lui Duh '!cu!vân
în cre din ţân du se prin bi ne ! OS
ta

!!A
a re m<?0q!P'
că Tu eşti Fi ! ! 111k
ul lui Dum ne zeu .<?/ @0!2
Iz bă vi to '! !!lu
o rul

os
u @mii. kb<?

Condac, glas 6 T, automelă


Hwyt s

P @ Mq rân
li nind ! 1w!PS ! tru
du ia la pe en ! noi
!Ab<? 01'
şi ce !
le !
de 1
pe 1

1
mânt0
u q
nin !
du000'
le cu ce !
e!le 30os
din ce e 0
ruri m
a <? @21
î năl ţa

0 0!în 11'
tu Te-ai tru sla ! !2
vă Hris toa ' se
!Dum
! 11' !nos
ne ze ul !A !A
trub<? 00
nici de

2 '! !
cu um des00os
păr ţi in !
du1a
Te m<? !
ci 111'
ră mâ nând !
ne ! ! 1a
de păr tat @
şi

1110!PS
stri gând ce lor ce Te ! !besc:
e iu !A b<? 4' !sunt
E eu ! 11k
cu voi .<?/ @
şi 2
ni '

! !A 0!2
i meni îm po tri ' ! !!
i va voaos
as @
tră. kb<?

www.stavropoleos.ro
2

Luminânda Înălţării Domnului, glas 2 T, automelă


s
Wt
U @m
u 1ce 100q!
ni cii pri vind la 10'
Ti ne ! ! !os
e Te-ai ! !A
î î năl ţatb<? Hris
0

w!1q!0010'
toa se la Ta tăl îm pre u nă ! !!
ă cu E os !zând.
el şe !A b<? 400
În ge rii

!11'
î na in !
te ! !0
e mer gâ os ! gau:
ând stri !A m<? 00p
ri di ca !
aţi 2
por ' !
ţi !i !
le

0os
ri i ! !A b<? 0002
di caţi că Îm pă ra !
' a tul
! 03os
S-a î !1a
î năl ţat m<? 0
la

q!
sla va @11100'
în ce pă toa re de !
e !!os
lu mi i @
nă. kb<?

www.stavropoleos.ro
Pogorârea Sfîntului Duh 1

Tropar, glas 8 T
HrC 3 D N
s
B 0N
i 0ne 011@12 '!Dum
cu vân tat eşti Hris toa se ! 0Q
ne ze _
z e u `O'
ul no

!o !os1
} tru anC 0a
Cel 0
ce 0!11a
prea în ţe lepţi C0
pe 11' ! !a !
pes cari i-ai ră 1a
tat mV

001'
tri mi ţâ !
ânUS
du !
u _`
u le e O'
Du N !
hu!
ul 1
}Sfânta nC 01
şi prin 1
tr-în 0
şii

20!
lu mea + ai !
vâ !A
natcmV 011
Iu bi to 0
ru !
le!
deO @a Q
oa meni sla _
z a vă `
ă ON
Ţi '

!i !i 1
} e. knC
Condac, glas 8 T
HrC 3 D N
s

C 1' N!!
ând S-a po11`1'
go râ ât Ce ! ! !î 1a
el Prea nalt C mV 0001'
a des păr ţi

!it \!
nea )a 111000Q
s mu ri le a mes te câ â)z ând
`s O'
lim N !
bi !i 1
} le a nC 0
iar

1'
când ! ! 11`1
a îm păr ţi it lim ' !
bi !
le!
de 1a
foc m
C V 11'
pe toţi !
i-a !
che1'
mat !
înUS
tr-o

!_`
o o u u O'
ni N !!
i i }1
re nC
a 01110!
şi îm pre u nă cu+!
un1@1a
glas slă vim C

US
pe !
e _`
e Prea a O'
Sfân N !
tu !
ul 1
} knC
Duh.

www.stavropoleos.ro
2

Pogorârea Sfîntului Duh


Luminânda, glas 3 T, Podobie: Cel ce ai împodobit...
eN s

P 1N
rea 1
sfi '!
- !te!O'
in V!!!A
e Du hu u le =
e s! c ): cCs yN
e e, Cel U
ce S!
e _1
din Ta

1'
a _- tăl pur
!1a cezi nN 0
şi 11'
prin Fi !
- i !u !O'
ul ai V!
ve!!A
e ni=
i s!
i itc ): cC
s 3N
la

00eUS
u ce ni ci !
ii _1
ne că 1'
ăr _
- tu !1a
u rari nN 0d
pe 3
cei ' ! !
ce Te-au

12wUS
cu nos cut Du !
um_OS
ne ze C !_0!os
e eu mân tu ie eş !
te-iAmV J !n
şi 3eUS
pe toţi î

!_1
îi sfin ţe 1'
e )e- s!
eş1k
te. nN

Slavă... Şi acum..., asemenea nN

L 1N1'!- ! ! O'!V !!A=s!c ): scC 3Ne!PS!


u mi nă es te Ta a a tă ă ă ăl, Lu mi nă e es

_11-
te Fi i 'i) !i+ s 1a
ul, nN 11'
Lu mi !
- i !! O'V!
nă şi Sfân tu ! !A =s
ul Du u ! c ): scC
u uh

3
tri N1
mis 1q!0PS
A pos to li lo !
or_11'
în li imbi _
- de !1a
e foc nN 1g
şi ~

1w
prin El US
toa !
a _OSC
a tă lu !
u u_000!os
mea se lu mi nea a !
zăA mV J !n
a1 cin

1qUS
sti Sfân ta !
a _1
Tre i 1'
i )- i s!i 1k
me nN

www.stavropoleos.ro
Schimbarea la fa ță a Domnului 1
Tropar, glas 7 T
EN s

S 0N q
chim ba !
tu 0
Te-ai !
la O
fa 0C
țã 0
în OS
mu !
un!
te0p
Hris toa !
se 1
Dum 0
ne

1'
ze N!
u !A
le nN 1C
a 0 q!1O
rã tând u ce ni '! ! !A
ci lor Tãi2
sla '!
va !
Ta!
pe!
cât!li11
se pu

1aM
tea m<C 00w
strã lu q z!0p!112
ceas cã și no uã pã cã to '!
o!și !Si}; 0
lor 0s
lu 2
mi C '

!
na!
TaAQ
pu _
z u ru 1
rea 0
fi @
i ?1
toa os
a 0re. Na nN 00111'
Pen tru ru gã ciu

!!0C
ni le Nãs 3
cã 1'
toa !
a !_111a
re ei de Dum ne zeu m<C 31O
Dã tã to '!
ru!!0
le de lu

0'
mi !
nã !
sla !4'
vã Ți N!i !!
i i }1
e. knN

Condac, glas 7 T
EN s

S 0N q
chim ba !
tu 0
Te-ai!
la O
fa 0C
țã 0
în OS
mu !
un!A
te 0
și 0
pe \01
cât au

1q
cu prinsz!u!
ce 1@1a
ni cii Tãi 2
sla ' !
va!
Ta01N
Hris toa @ 10P
se Dum ne ze S!
e!u

1'
le !
au!
vã} 1a
zut nN 0!c
cã dao
a s0
cã 000P0@1am<
Te vor ve dea rãs tig nit C

0110!!1@101'
sã cu noas cã Pã ti mi rea Ta de bu V!
nãI'
vo !
o !A
ievV 01C
și sã

1111'
ves teas cã lu !
u!mii12
cã Tu e' !
ști!
cu!a 000'
de vã ra !
at!!4'
ra za Ta N!a

\!}
tã ã 1
lui. knN

www.stavropoleos.ro
Luminânda Schimbării la faţă, glas 3 T, automelă 2
eN s

C 0nq!011'-! ! ! 1av1s}!!!A=s!c ): S cC
u vân tu le lu mi nă ne schim ba a a a tă ă ăă

3
a ne
Ta !0!OS
tă lui lu mi !i _11'
nii ne e -_
nă !1a
ăs cut nN0!21
în tru a ră

1'
ta -!
a!tă !
lu 1a
mi v1i s}!i !!A
na Ta=a s!ac ):a S cC 3
am n0
vă e
zut US
a !as_
tăzi

11-
î în '_
Ta !1a
a bor nN 0d
lu 1
mi ~os
i U
nă Sc!ă_!os
pe Ta a !
tăl0
lu

\!_11O!A
mi nă şi pe Du hulmVJ 0001@n
Cel ce a du ce 1
la 1q!
lu mi nă

qUS
toa tă !
ă _11-
făp tu u ')
u S!+u1
ra a nN

www.stavropoleos.ro
Adormirea Maicii Domnului
1
Tropar, glas 1 T
QV s

Î 0V
n 0tru 3z
naș 0
te 00!1'
re fe cio ri !
a +!11am<
ai pã zit C !
în !
tru11
a dor

q!1@1'
mi re lu mea nu !
ai !1q!0!2
pã rã sit de Dum ne ze 'eu
! Nãs
! !cãO@avV
toa re 0
mu

300!1q!00\! ) 110`0a
ta tu te-ai la vi a țã fi ind Ma ai s ca Vi e e ții m<C #
și

0111@10`0a
prin ru gã ciu ni le ta a le m<C !1q
iz bã vești !
din1'
moa !
ar!A
te1'
su

!!!O@k
fle te le noas tre. vV

Condac, glas 4 T
Rt s

P @M
e 0Nãs 110
cã toa rea 0@
de Dum1
ne 1a
zeu 00în tru !
ru1 1'
gã ciuni

!
ne! ! 0os
a dor mi i 0
tã a m<? @001110!2 '! !
și în tru fo lo sin țe nã dej dea ne

0p!S
schim ba a a O
a ]@
tã a b<?0100w!10!
mor mân tul și moar tea nu au ți 0os
nu u

@a
t-o m<? cãci
@00q ca pe Mai !
ca1
Vi 1
e 0
ții !
la 1
vi 10
a țã !
a!mu!os
ta a

@a
t-o b<? e!0!11q!2
Cel ce S-a sã lãș lu it în pân '!
te!_1a
ce e le ei 2
pu '!
u!ru 0
rea

0!
fe cio\0!K
re esc. b<<?

www.stavropoleos.ro
Luminânda Adormirii Maicii Domnului, glas 3 T, s automelă 2
eN

A 1n1-' ! ! !1av1s}!!!A=s!c): S cC 3n0e !


pos toli de la ma a a ar gi i i ini a du nân du

PS
vă !ă_11-
ă a i i ')
i S!+i1
cea anN21-
în sa !
' a tul
!! 1a
Ghet si v1i s}!i !!A
ma ni=i s

!ci )i :cC
S ytru n!
pul0PS
meu î !î _11-
în gro pa a ')
a S!+a1
ți-l a nN 1g
și ~1w!
Tu Fi u

PS
le !e_OS
e și Du c!
u _!os
um ne ze e !
ul0a
meu mVJ wn
du !PS
hul me !e _1
eu pri me

1-
e ')e eș
S!+1
te-l. knN

www.stavropoleos.ro
1

Troparul Sfinţilor Arhangheli glas T


Rt s
M @m
ai 2
ma 00!1q!10!
ri lor vo ie vozi ai oş ti lor!ce1a
reşti!vă1O'
ru găm

! !ne0'
noi vred !
ni!A
cii b<? !
prin11q!1q
ru gă ciu ni le voas!
tre0!
să ne_a 11
co pe

1
riţi m<
a ?0
cu !a!11q!w!0!p
co pe ră mân tul a ri pi lor sla !
vei1~
voas 0!
tre ne !
tru

!A b<?
peşti 04
pă zin 0@11a
du ne pe noi 1
cei 'a!
ce !
că !A
dem0!
cu dea1~
din 0!
sul şi !
stri

!A b<? 0
găm iz 02
bă vi ' a!ţi_ne 111a
din ne voi m<? !
ca0112
niş te mai mari '!
pes

!1'
te ce !te!!1'
le pu te !
ri!11k
lor de sus

Condacul Sfinţilor Arhangheli glas T


Wt s

M @m1a~p!S
] 0o331O'! ! ! ! 1am<?
ai ma a a a ri i lor vo ie vozi ai lui Dum ne zeu

002
slu ji to !
' o!rii0!1q!p!S
dum ne ze ieş tii sla a aOa @
] ve b
a <?0
po 00
vă ţu

313P@1103110!1qz
i to rii oa me ni lor şi că pe te ni i le în !
ge!ri

!A
lorm<?q!21'
ce ea ce es !
te!!OQ
de fo los ce z_e!A
reţi no uă3q!p!S
şi ma re mi i iO
i ]

@a
lă b<?1
ca ~000\011P0k
niş te mai mari vo ie vo ozi .<?/ @2
ai ce '!!
e lor

0!
fă ră!
de0o1}
tru u u !K
puri

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


2

Troparul Sfîntului Iustin glas T Cel ce Te-ai înălţat


Rt s

Î 0M
în 3
ţe 11'!! !a!Ao1O'
lep ciu u nea me neas!
că!aw
vân !A
d-om<? 001
pe cea ce

1'
rea !
as!că!ă !A
ai 1
pri O'
mi !
t-o!
slăw
vi !teA m<? @
şi’m0010
po tri vin du !
te1

w!0!
gâ ni lor ca!
un1
vi 1
teazm<
a ? 0!11O'
şi Cu vân tul Ta !tă!ă!A
lui @01
măr tu ri

O' !!
sin du-L w
prin sân!A
gem<? p!
ce te21O'
lor mu ce !
ni!i ceştite-ai
!A ! 21' a da !o !
os!
Iusq
ti

!Aneb<? !1
cu ca 1
re 2 '! I'
roa gă-L pu !
u!ruri1
pe 1
Hris 1k
tos m<?!
să’i110`
mân tu ia as

0a
că .<?/ @
pe 2
cei !
' ce!1'
te la !a!!K
u dă

Condacul Sfîntului Iustin glas T s Pe propovăduitorii


Wt

P 0M003@o1}! 03!111'! !
e a de vă ra a a tul pro po vă du i tor al cins

133US
ti rii de Du !
um!
ne!A
zeub<? 1~11@q
şi a le sul ri I'
to !
or!
al0os
ta ai

!1a
ne lor m<? 00
pe Ius q!1w!00!
tin iu bi to rul de în ţe!
lepOS
ciu !u!A
nem<?!
cu2
la

00US
u de să ! ! !Atim
ă-l cins b<? 0333'
căci cu pu te !
rea!11103
în ţe lep ciu nii şi

!2
a ha '!a !
ru!A
m<? 011@q!0p!S
lui a ves tit cu vân tul cre di i iO
in ]@
ţei ab<?4
tu '

!I'
tu ro !
or! 110001'
mij lo cind dum ne ze ia !
as!!0o1}
ca ier ta a a !Kre

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


3

Troparul Sfântului Atanasie glas T


eN s
S O
tâlp N!
' al!Or!to1\1110a,<
do xi ei ai fost V 0 ! 1110
prin dum ne ze ieşti în

!_1
vă ţă turi a,<V 01q
în tă rind@q
Bi se @1a,<
ri ca V @1
I e q
rar !
he0!
A ta

0'
na !si!AevV 1B
că 1
pe O
N Fi !
' ul!de!o1O021'
fi in ţă cu Ta !a!
tăl3P
măr tu

@w!A ,<V !
ri sin du-L c3
l-ai în 00'
frun tat !
pe!!!A
A ri ecC 3N
Pă 1
rin '!te!1O0a
cu vi oa se ,<V

p!
roa gă11q z! _
pe Hris tos Dum ne 1
zeu 3311'
să mân tu ia !
as!A
că0'
su _fle 1
te

01'
le noa -!a!!
a as}1
tre k

Condacul Sfântului Atanasie glas T Prin curgerile


Wt s

Î 0M
în 0
vă 30a
ţă tu pu !S
]u u0o0q!1O'
ri i le drep tei cre din !
ţe!
să!Am<?
dind

p@q!1O'
spi nii re lei cre din !
ţe!!A b<?!11121'
tă ind ai în mul ţit să mâ !ânI'
ţa !a!
cre

e!A
din ţeim<? @1111'
prin plo ua rea Du !u!00'
hu lui cu !u!viq!A
oa seb<? 11
Pen tru

1O'
a ceas!ta!te!
lă!uq
dăm_
z A 00o1}
ta na a a !
si0k
e

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu


4

Troparul Sfântului Haralambie glas T


Rt s
A @m
a 1ră 100!1130!
ta tu te-ai în ţe lep te Ha ra1'
la !
am!
bi!Ae b<? 3
ca

1100q!100!
un stâlp ne miş cat Bi se ri ! 1a
cii lui Hris tos m<? @11q
şi sfeş nic lu

!
mii130!
pu ru rea lu!
mi!A
b<? 1~32
nos stră lu ci '!i !
t-ai!w
în lu !A
mem<? @3
prin mu1
ce

1q!P@w!A
ni ci e în ţe lep tem<? 2
şi !
' ai!ri!w
si pit !în00q
tu ne ca !
reaqz
i

!!
do li!A
lorb<? 00
drept a 1
ce 0w
ea roa !
gă000Q_11
te lui Hris tos cu în drăz

0`000!
nea a lă ca să neO\!\0!K
mân tu u i im

Condacul Sfântului Haralambie glas T


s
R _B
Arătatu-Te-ai astăzi lumii

A !D v0 01a11'!!!A vC 3B0001'!
a câş ti gat Bi se e ri ca ca pe o co moa ră

\!PS
de e mu \0!S
u ult0
preţb
a V prea
!v 01a
cin sti `it1'
ca ! ! !A
a pul tăuvC 03B
sfin ţi 3
te

33q!033\!PS
mu ce ni ce pă ti mi to o ru \0!S
u u0le abV 1V
pur 1
tă 1
to

000000'
ru le de bi ru in !ţă!
Ha!2 '!!bi!S}; i0
ra la am e vC
a 1~11
Drept a ce

000q@1a
ea se şi bu cu ră m<C 00'
slă vind!
pe!
Zi!2
di to '!o !o !S
}; o0
rul k

www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu