Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ


RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 08/05


din 28 decembrie 2017

”Сu privire la alocarea mijloacelor financiare


pentru anul 2018”
În temeiul art.43 alineatul (1), lit. b), din Legea Republicii Moldova nr.436 din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, art.18 (2), art.26 (3) din Legea
nr.397-XV din 16.10.2003, privind finanţele publice locale, art.16 din Legea
nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale,
cap.X pct.10.1 lit. a) ,b) Ordinului Ministrului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015,
Setul metodologic, ținând cont de solicitările adresate Consiliului raional, art.5,
alinneatul d), h) din Regulamentrul privind utilizarea mijloacelor al Fondului de
rezervă,

Consiliul raional DECIDE:

1. Se alocă din Fondul de rezervă pentru anul 2018 ajutor material unic:
- pentru intervenție chirurgicală dlui Leonid Ciobanu, domiciliat în s.
Mihăilenii în sumă de 50,0 mii lei;
- pentru cheltuieli de înmormântare a fiului, dnei Lidia Brus, domiciliat în s.
Horodiște - 3,0 mii lei;
2. Se desemnează responsabil de executarea deciziei Direcția Finanțe, șef dna
Aculina Tăbîrța;
3. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte, S.
Tulicii.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional M.Cherdivară

Secretar al Consiliului raional R. Postolachi

Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi