Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURĂ

Ediţia: 1
OPERATIONALĂ
Nr.de ex.:

Privind reglementarea
accesului persoanelor
străine în unitatea de
învăţământ

Revizia: -1
Nr.de ex. :
Cod: P.O.
Nr.
Pagina 1 din 3
Exemplar nr.: 1

ELEMENTE Numele şi Funcţia Data Semnătură


PRIVIND prenumele
RESPONSABILII/
OPERAŢIUNEA
1 2 3 4 5
1.1 ELABORAT RESPONSABIL 17.11.2014
CEAC
1.2 VERIFICAT RESPONSABIL 21.11.2014
GRĂDINIŢĂ
1.3 APROBAT DIRECTOR 05.12.2014

Documentul intra in vigoare în 2015

1. SCOP:
Procedura este utilizată pentru asigurarea securităţii şi a siguranţei
preşcolarilor în perimetrul unității.

2. ARIA DE CUPRINDERE:
Procedura se aplică părinţilor/reprezentanţi legali ai preşcolarilor sau alte
persoane care solicită intrarea în unitatea de învăţământ.
3. RESPONSABILITĂȚI:
- procedura este pusă în aplicare de către conducerea unității de invăţământ
- directorul unităţii preşcolare , cadre didactice, personal didactic auxiliar şi
nedidactic sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei proceduri

4. PROCEDURA:
1. Accesul persoanelor străine se va face doar pe intrările principale
( program prelungit – intrarea din faţă, program normal – intrarea din spate ).
2. Securitea unitaţii de învăţământ se realizează cu ajutorul a 4 camere video care
înregistrează permanent pe suport electronic .
3. Părinţii/reprezentanţi legali ai preşcolarilor sau alte persoane care solicită intrarea în
unitatea de învăţământ, numite vizitatori , au obligaţia de a declara motivul intrării în
unitate via interfon.
4. La intrarea în unitate va fi afişat numărul de telefon al organelor de poliţie/jandarmerie
la care personalul grădiniţei sau conducerea unităţii de învăţământ pot suna în situaţia
unor incidente violente, sau în cazul intrării în unitate a unor persoane aflate sub influenţa
băuturilor alcoolice, turbulente, având comportament agresiv ori intenţia de a deranja
ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ .
5. Personalul nedidactic delegat de către conducerea unităţii va conduce vizitatorul până
la locul stabilit de conducerea unităţii de învăţământ pentru întâlnirile personalului
unităţii de învăţământ cu terţi şi anunţă persoana cu care vizitatorul solicită întâlnirea.
6. Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ şi
să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu personalul didactic. Se interzice
aceesul vizitatorilor în alte spaţii, fără acordul conducerii unităţii de învăţământ.
Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul unităţii de
învăţământ a persoanei respective, și/sau interzicerea ulterioară a aceesului acesteia în
grădiniţă.
7. Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta unităţii este permis în următoarele
cazuri :
a. la solicitarea educatoarelor/conducerii unităţii de învăţământ
b. la şedinţele/ consultaţiile cu părinţii organizate de personalul didactic din unitate
c. pentru rezolvarea unor situaţii şcolare care implică relaţia directă a
părinţilor/reprezentanţilor legali cu administratorul/educatoarele/conducerea unităţii de
învăţământ
d. la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord cu
educatoarele unitaţii
e. la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în cadrul
grădiniţei, la care sunt invitaţi să participe
f. părinţii/reprezentanţii legali pot aştepta ieşirea preşcolarilor de la cursuri în holul ce
deserveşte parterul unităţii
g. părinţii/reprezentanţii legali nu au acces în unitate decât în intervalul 7:30-8:30 şi
15:30-17:30, cu excepţia cazurilor de forţă majoră
h. este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub
influenţa băuturilor alcoolice, a celor având un comportament agresiv, precum şi a celor
care au vădita intenţie de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ
i. se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte
contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante lacrimogene sau uşor
inflamabile, publicaţii având un caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau
bauturi alcoolice.

5. MONITORIZAREA PROCEDURII:
Se face de catre conducerea unităţii de învăţământ, cadre didactice, personal didactic
auxiliar şi nedidactic

6. ANALIZA PROCEDURII :
Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.

Notă : Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul grădiniţei.


Procedurile vor fi anexate R.O.I.