Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială Nr.

1, Pecineaga
Anul şcolar 2017-2018 Clasa a VIII –a A/B

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE


A TESTULUI DE EVALUARE INIŢIALĂ LA DISCIPLINA
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 12 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total.

PARTEA I (48 de puncte)


A. Limba română

1. Precizarea corectă a rimei poeziei 6 puncte.


2. Indicarea sinonimelor pentru fiecare cuvânt .......1.5pX4= 6 puncte.
3. Despărţirea corectă a cuvintelor în silabe....2px3=6p.
4. Câte un punct pentru precizarea cazului fiecărui cuvânt: 1x3=3/un punct pentru identificarea
funcţiei sintactice a cuvintelor: 1px3=3p; total=6p.
5. Construirea a două enunţuri din care să reiasă omonimia cuvântului: 3px2=6p.
6. Identificarea a două figuri de stil: 1.5px2=3p/exemplificarea fiecăreia: 3p.
7. Precizarea valorii morfologice a lui o din text: 2p/precizarea a altor 2 valori morfologice:
2px2=4p.
8. Explicarea rolului cratimei din secvenţa dată – 6p/ explicare superficială, ezitantă – 2p

PARTEA a II-a (30 de puncte)

 Câte 1 punct pentru utilizarea a cinci cuvinte din textul de la Partea I (5x1p) 5 puncte
 Alegerea unui titlu sugestiv………………………………………………………5 puncte
 Conţinut ideatic adecvat cerinţei – 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5p …...15
puncte
 Coerenţă şi echilibru al compoziţiei……………………………………………..5 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte


• respectarea limitelor de spaţiu indicate………………………………………….3 puncte
• respectarea normelor de exprimare şi de ortografie……………………………..6 puncte
(01 greşeli – 6p; 23 greşeli – 4p; 45 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
• respectarea normelor de punctuaţie……………………………………………..3 puncte (01
greşeli – 3p; 23 greşeli – 2p; 45 greşeli – 1p; peste 6 greşeli – 0p)