Sunteți pe pagina 1din 6

PLANUL DE INTERVENŢIE

in caz de incendiu

Planul de intervenţie se intocmeste in scopul asigurarii desfasurarii in conditii de


operativitate si eficienta a operatiunilor de interventie in situatii de urgenta.
Actele normative, care obliga operatorii economici si institutiile sa intocmeasca planul de
interventie sunt:
 Legea nr 307 din 12,06.2007, privind apararea impotriva incendiilor, art. 19, lit j
 Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului
administraţiei şi internelor nr.163 din 28.02. 2007, art. 18, lit. k.
Planul de intervenţie se intocmeste in comformitate cu prevederile anexei nr. 3, la Normele
Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul Ministerului Administratiei si
Internelor nr. 163 / 2007.
Conform prevederilor art. 19, lit.k si art. 23, lit.d si al art. 20, aln.1 din la Normele Generale
de aparare impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr.
163 / 2007, planul de intervenţie, ca plan de protectie contra incendiilor ( art. 28 ), se intocmeste
la operatorii economici si institutiile care au un numar de salariati cel putin egal cu cel stabilit,
comform legii, pentru intreprinderile mici.

Structura-Cadru
1. Datele de identificare:
- denumirea operatorului economic sau a instituţiei;
- adresă, număr de telefon, fax, e-mail;
- profilul de activitate.
2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:
- amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă;
- căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia;
- reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă;
- rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;
- reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide
combustibile;
- reţelele de canalizare;
- vecinătăţile.
3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu:
- concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din
evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
- particularităţi tactice de intervenţie pentru:
- evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri), acordarea
primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate;
- localizarea şi lichidarea incendiilor;
- protecţia personalului de intervenţie;
- protecţia vecinătăţilor;
- înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.
4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu:
- serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dotare, încadrare);
- servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează (categoria,
localitatea,
distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);
- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare,
telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);
- alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (de exemplu, ambulanţa);
5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii:
- reţele de alimentare cu apă:
- debite;
- presiuni;
- amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii;
- alte surse artificiale sau naturale de apă:
- felul şi capacitatea acestora;
- platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.
6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la
scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:
- destinaţia spaţiilor (încăperilor);
- suprafaţa construită şi aria desfăşurată;
- regimul de înălţime (numărul de niveluri);
- numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;
- căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;
- natura materialelor şi a elementelor de construcţii;
- nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate;
- instalaţiile utilitare aferente;
- instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu
care este echipată;
- dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.

NOTĂ:
În cazul operatorilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii, instalaţii tehnologice
sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de
clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite
de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din
structura-cadru. În aceste situaţii, în conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi al
platformelor de depozitare, marcate în
planul general al incintei unităţii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar:
destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, rezistenţa la foc şi, după caz, categoriile pericolului
de incendiu.
Un exemplar al planului de intervenţie avizat se pune la dispoziţie inspectoratului pentru
situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti pentru efectuarea recunoaşterilor şi a
studiilor tactice şi pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exerciţiilor, aplicaţiilor tactice
de intervenţie, precum şi în situaţiile de urgenţă.
S.C………………… S.R.L.

AVIZAT

PLAN DE INTERVETIE

1. DATE DE IDENTIFICARE

Denumire: S.C. …………S.R.L.


Adresa : Bucuresti, str……………………………;
Telefon :
Fax:
E- mail :

Profilul de activitate:
Funcţiuni secundare:

2. PLANUL GENERAL AL UNITATII


- in anexa la prezentul plan de interventie ( anexa 1) .
Pe planul general al societatii sunt marcate :
- amplasarea clădiri fata de vecinatati;
- căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia;
- retelele si sursele de alimentare cu apa;
- racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic si gaze;
- vecinatatile;
2.1. Amplasarea cladirilor:
Cladirea se incadreaza in categoria……………………………..
2.2. Caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia:
Autospecialele de interventie se pot amplasa atat pe calea de circulatie publica, in imediata
apropiere a societatii, cat si in cele doua parcari, adiacente societatii, cu acces direct din str………
Cladirea, prin modul de dispunere, asigura interventia directa in caz de situatii de urgenta, pe
toate laturile laturile. Patrunderea personalului pentru interventie se poate realiza prin ..............
Caile sunt practicabile tot timpul anului, si permit accesul autospecialelor de interventie in caz de
urgenta civila, in bune conditii.
2.3.Retelele si sursele proprii de alimentare cu apa:
Hidrantii interiori : cladirea a fost (nu a fost echipata ) cu hidranti interiori, amplasati astfel……..
Hidrantii exteriori : pe teritoriul societatii se gasesc (nu se gasesc )hidranti exterior , amplasati
astfel……..
2.4. Retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic si gaze.
 Retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica:
Societatea este alimentata cu energie electrica din reteaua S.C. Electrica S.A. printr-un
record trifazic, care alimenteaza firida de bransament. Din firida, alimentarea cladirii este realizata
printr-un tablou general de distributie, amplasat in exteriorul cladirii pe latura de S-E. Din T.G.D. sunt
alimentate tablourile electrice pentru fiecare nivel.
Cladirea este prevazuta cu un circuit electric de forta, la care sunt conectati consumatorii mari
( central termica, statia de hidrofor ).
Firida de bransament este legata la pamant, iar T.G.D.-ul este legat la nulul de protectie din firida.
Cladirea este prevazuta cu instalatie de paratrasnet.

 Retelele si racordurile de alimentare cu agent termic :


Imobilul nu este racordat la reteaua de termoficare urbana.
Incalzirea imobilului se realizeaza cu o centrale termica, alimentata cu gaze,
amplasata la subsol .

 Retelele si racordurile de alimentare cu gaze: Societatea esta racordata la


reteaua de alimentare cu gaze, pentru alimentarea centralei termice destinata incalzirii spatiilor si a
aparatelor de gatit.
Vana centrala si contorul de gaze sunt amplasate in exteriorul cladirii, pe latura de
N – V, spre str……………..

3. CONCEPTIA DE ORGANIZARE SI DE DESFASURARE A INTERVENTIEI IN CAZ DE


INCENDIU :
3.1. Concluzii privind interventia, rezultate din evaluarea capacitatii de
aparare impotriva incendiilor :
Având in vedere specificul activităţilor desfăşurate, instalaţiile si echipamentele
aferente spatiilor analizate, in cadrul locaţiei pot fi luate in considerare următoarele surse potenţiale de
aprindere:
a) surse de aprindere cu flacăra:
- flacară deschisa ( de chibrit, de lumanare sau alta sursa) ;
- aparat de sudură
b) surse de aprindere de natura electrica:
-arcuri si scântei electrice;
-scurtcircuit generat de functionarea unor aparate medicale sau
echipamente electrice neintretinute corespunzator ;
-electricitatea statica;
In corelare cu sursele posibile de iniţiere a unui incendiu, prezentate anterior,
condiţiile (împrejurările) care pot determina sau favoriza aprinderea sunt:
a) lasarea in functiune nesupravegheate a aparatelor electrice si electronice, in timpul
sau dupa incheierea programului de lucru;

b) utilizarea instalaţiilor si echipamentelor electrice cu defecţiuni si/sau improvizaţii si/


sau de către personal necalificat corespunzator;

……………………………………………………………………………………………

3.2. Particularitatile tactice de interventie pentru :


Evacuarea utilizatorilor, acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate

Evacuarea utilizatorilor, din cladire se realizeaza conform planurilor de evacuare pentru fiecare
nivel in parte, pana la nivelul solului.
Persoanele surprinse in interior si care nu se mai pot evacua singure, vor fi evacuate
de fortele specializate pentru interventie, si transportate la punctele de prim ajutor.
………………………………………………………………………………………………………….
- Localizarea si lichidarea incendiilor :
Modul de actiune a personalului
 Intre orele 08.00 – 20.00, cand in societate se gaseste intreg personalul:

Personalul de la locul incidentului


- alarmeaza persoanele aflate in zona afectata;
- anunta incidentul la conducerea societatii
; ................................................................................................................................................................
Personalul din echipele de interventie
- anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti, tel. 112,
indicand obiectivul, adresa, locul producerii evenimentului, situatia evacuarii
publicului si personalului proriu, precum si alte date solicitate ;

- alarmeaza persoanele care se gasesc in incinta cladirii, informand

............................................................................................................................................................
 Intre orele 20.00 - 08.00, cand in societate nu se gaseste personal.

In cazul aparitiei unui focar de incendiu, centrala de semnalizare transmite un semnal la


dispecerartul
societatii ......................................................................................................................................................
.
- Protectia personalului interventiei :
Pentru protectia personalului si cunoastera modului de actiune in caz de situatii de urgenta se vor
organiza urmatoarele activitati:
a) Periodic se efectueaza instruirea personalului privind cunoasterea,
respectarea si aplicarea regulilor specifice de p.s.i, urmarindu-se:
* cunoasterea si manuirea stingatoarelor din dotare;
..................................................................................................................................
b) Semestrial, se va executa…………………………….
- Protectia vecinatatilor:
Sunt respectate distantele normate de siguranţă, faţă de construcţiile vecine.
In interiorul construcţiei protectia este asigurata prin elemente orizontale şi
verticale de întârziere a propagării focului, având rezistenţa la foc normată;
4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu:

Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă :


Societatea are (nu are serviciul privat) pentru situaţii de urgenţă propriu.
Servicii publice voluntare …………………………………………………………………..
5 Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii:
Alimentarea cu apă în caz de incendiu, din surse exterioare societatii, se poate realiza, din reteua
de hidranti exteriori stradala din zona.
6. Planul construcţiei – pe nivele - in anexele 2 – 4, pe care sunt marcate pentru fiecare
nivel urmatoarele detalii:
- Planul de interventie a fost intocmit in conformitate cu prevederile Normelor generale de
aparare impotriva incendiilor, aprobate cu OMAI nr. 163 / 2007.
- Prezentul plan isi pierde valabilitatea daca beneficiarul opereaza modificari constructive
sau la instalatiile existente in acest moment in imobil.

Intocmit