Sunteți pe pagina 1din 3

Andreea-Teodora Stănescu (coord.): Societăţi comerciale – Funcţionarea societăţilor reglementate de Legea nr.

31/1990 – SA 2017-2018

1. Stabiliti care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata, 4. Stabiliti care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata, in
tinand cont de urmatoarea situatie de fapt: legatura cu o societate pe actiuni:
“Consiliul de administratie a S X SA, societate cu sediul in B, a a) convocarea unei adunari generale este posibila exlusiv la
publicat in ziarul B, de circulatie larga in orasul C, aflat in initiativa consiliului de administratie sau directoratului
apropierea localitatii B, în care nu există un ziar de largă b) consiliul de administratie are obligatia de a convoca adunarea
circulaţie, convotorul pentru adunarea generala ordinara din generala ordinara pentru revocarea unui administrator, la
data de 10 noiembrie 2010. Ziarul a aparut pe data de pe 13 solicitarea actionarului majoritar
octombrie 2010, iar transmiterea catre editura ce publica c) consiliul de administratie are obligatia de a convoca adunarea
ziarul a avut loc pe data de 5 octombrie 2010. Nu a mai fost generala extraordinara pentru infiintarea unui sediu secundar,
realizata nici o alta forma de publicitate a convocatorului” la solicitarea comuna a 5 actionari, detinand fiecare 1% din
a) hotararea AGA va fi lovita de nulitate, nefiind respectat capitalul social
termenul de convocare, calculat prin raportare la realizarea
publicitatii convocarii prin ziarul B 5. Stabiliti care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata, in
b) hotararea AGA va fi valabila legatura cu o societate pe actiuni, care a emis actiuni
c) hotararea AGA va fi lovita de nulitate, convocarea fiind nominative:
dispusă de o persoană ce nu avea o astfel de calitate a) actionarii trebuie sa depuna actiunile, cu 5 zile inainte de data
d) nici o varianta corecta la care a fost convocata AGA ordinara, la sediul societatii
b) actionarii trebuie sa depuna actiunile, cu 5 zile inainte de data
2. In situatia unei societati pe actiuni, convocarea unei adunari la care a fost convocata AGA ordinara, la locul aratat prin
generale extraordinare se realizeaza: convocare
a) prin publicarea intr-un ziar de larga circulatie in localitatea c) actionarii trebuie sa depuna actiunile, cu 5 zile inainte de data
unde se afla sediul/domiciliul actionarilor la care a fost convocata AGA ordinara, la locul aratat prin
b) prin scrisoare recomandata, trimisa la adresa ce figureaza in actul constitutiv
cartea de identitate a actionarilor d) nici o varianta corect
c) prin publicarea in Monitorul Oficial si prin afisare la sediul
societatii 6. In SC X SA, societate emitenta de actiuni nominative, au drept
d) nici o varianta corecta de vot in adunarea generala ordinara a actionarilor:
a) actionarii titulari de actiuni, la data la care are loc prima
3. Stabiliti care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata, in adunare generala
legatura cu o societate pe actiuni: b) actionarii titulari de actiuni, la data la care are loc prima
a) in in ordinea de zi din convocarea unei adunari generale adunare generala sau la care are loc a doua adunare generala
ordinare trebuie mentionate doar aspectele principale ce vor fi (daca nu s-a intrunit cvorumul pentru prima adunare)
dezbatute in sedinta c) actionarii titulari de actiuni la momentul publicarii convocarii
b) problemele ce au fost precizate in convocarea adunarii in Monitorul Oficial
generale extraordinare nu pot fi supuse completării dupa ce a d) nici o varianta corecta
fost realizata publicitatea convocarii
c) problemele ce au fost mentionate in convocarea unei adunari 7. In adunarea generala ordinara a SC X SA:
generale ordinare pot fi completate, dar exlusiv in timpul a) actionarii isi pot exercita dreptul de vot exclusiv personal
sedintei adunarii generale, cu unanimitatea membrilor prezenti b) actionarii isi pot exercita dreptul de vot inclusiv prin
d) nici o varianta corecta mandatar, cu conditia ca mandatarul sa fie actionar al SC X
SA
Andreea-Teodora Stănescu (coord.): Societăţi comerciale – Funcţionarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 – SA 2017-2018

c) actionarii nu isi pot exercita dreptul prin mandatar, daca Considerând că hotărârea a fost adoptată cu încălcarea actului
acesta este administrator al SC X SA, hotararea astfel adoptata constitutiv, unul dintre acţionari, respectiv acţionarul C, a introdus o
fiind lovita intotdeanuna de nulitate acţiune în vederea anulării hotărârii. Acţionarul şi-a fundamentat
d) nici o varianta corecta acţiunea pe nulitatea relativă şi a introdus acţiunea pe data de 13 mai
2008, împotriva tuturor acţionarilor care au votat pentru şi împotriva
8. Este lovita de nulitate, potrivit prevederilor ale Legii nr. societăţii.
31/1990: La primul termen de judecată, în apărare s-au arătat următoarele:
a) conventia prin care A, actionar la SC X SA, cedeaza dreptul - acţionarii au invocat excepţia calităţii procesuale pasive. In
de vot in cadrul adunarii generale ordinare, contra unui pret, susţinere au arătat că acţiunea nu poate fi introdusă împotriva
actionarului B lor
b) conventia prin care A se obliga fata de B (administrator unic al
SC X SA), contra unui pret, sa voteze in cadrul adunarii - societatea a arătat că acţiunea este introdusă înainte de
generale ordinare conform instructiunilor acestuia din urma publicarea în registrul comerţului, invocând excepţia
c) orice conventie privind dreptul de vot incheiata intre actionarii prematurităţii.
SC S SA
d) nici o variant corecta - societatea a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a
lui C. In susţinere a arătat că acţionarul C a introdus acţiunea
9. Stabiliti care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata, în nume personal şi nu în calitate de reprezentat al SC X SA. S-
potrivit Legii nr. 31/1990: a invocat, în completare, faptul că C a votat pentru în nume
a) hotararile adunarilor generale ale societatilor pe actiuni sunt personal şi împotrivă, în numele SC X SA, societate având
executorii de la data publicarii in Monitorul Oficial calitatea de acţionar al SC B SA şi pe care C o reprezenta.
b) hotararile adunarilor generale nu obliga pe actionaii care au
votat impotriva
c) hotararile adunarilor generale nu pot fi atacate in justitie chiar Stabiliţi ce va decide instanţa.
in ziua in care au fost adoptate
d) nici o varianta corecta Speţa 2.
La SC D SA a fost convocată adunarea generală extraordinară, prima
10. Potrivit Legii nr. 31/1990, o hotarare a adunarii generale convocare fiind stabilită pentru data de 1 mai 2008, iar cea de-a doua
extraordinare a actionarilor: pentru data de 30 mai 2008.
a) poate fi atacata cu o actiune in nulitate absoluta Pe ordinea de zi, a fost inclus un singur punct:
b) poate fi atacata cu o actiune in suspendarea efectelor hotararii - delegarea exerciţiului atribuţiei de schimbare a obiectului principal
atacate de activitate către consiliul de administraţie.
c) nu poate fi supusa unei cai de atac
d) nici o varianta corecta La prima convocare, nu s-au respectat condiţiile de cvorum stabilite
prin actul constitutiv, respectiv 30% din numărul total al drepturilor
Speţa 1. de vot.

La data de 12 mai 2008, la SC B SA a fost convocată adunarea generală La cea de-a doua convocare, s-au prezentat acţionari reprezentând
ordinară a acţionarilor. Hotărârea adoptată la această adunare a fost 20% din numărul total al drepturilor de vot şi s-a apreciat că sunt
publicată în registrul comerţului, pe data de 1 iunie 2008. întrunite condiţiile de cvorum. Hotărârea adunării generale a fost luată
cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi.
Andreea-Teodora Stănescu (coord.): Societăţi comerciale – Funcţionarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 – SA 2017-2018

- care a fost modalitate în care s-a votat (vot deschis sau secret)
Pe data de 1 iulie 2008, unul dintre acţionarii care a votat împotrivă, a - la ce dată a fost revocat administratorul
introdus o acţiune împotriva SC D SA, invocând existenţa unei cauze - dacă administratorul poate introduce împotriva societăţii o
de nulitate în privinţa hotărârii adunării generale. acţiune solicitând repunerea sa în funcţia de administrator
In susţinerea acţiunii, acesta a invocat următoarele: întrucât nu i se poate reproşa nimic (în perioada cât a fost
- prin hotărârea adunării generale s-au încălcat dispoziţii administrator, societatea a obţinut cele mai bune rezultate
imperative ale Legii nr. 31/1990 financiare)
- hotărârea a fost luată cu încălcarea condiţiilor de cvorum şi
majoritate prevăzute în actul constitutiv; în acest sens,
acţionarul a arătat că actul constitutiv impunea, pentru
adunările generale extraordinare, un cvorum de 30% din
numărul total al drepturilor de vot, pentru prima convocare şi
de 25% din numărul total al drepturilor de vot, pentru a doua
convocare

In apărare, societatea a invocat următoarele:


- prevederile Legii nr. 31/1990 permit adunării generale
extraordinare să delege o serie de atribuţii către consiliul de
administraţie
- la adoptarea hotărârii adunării generale au fost respectate
condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute de Legea nr.
31/1990, prin actul constitutiv neputând fi prevăzute condiţii
de cvorum şi majoritate mai mari.

Stabiliţi ce va decide instanţa.

Speţa 3

La SC V SA a fost convocată adunarea generală ordinară, prima


convocare fiind stabilită pentru data de 1 aprilie 2008. Pe ordinea de zi
a fost inclus un singur punct:
- revocarea din funcţie a administratorului unic X şi numirea
unui nou administrator (în acest sens, au fost făcute 3
propuneri pentru funcţia de administrator, comunicându-se
informaţiile impuse de lege).

La data de 1 aprilie 2008, au fost prezenţi toţi acţionarii şi a fost


adoptată în unanimitate o hotărâre de revocare din funcţie a
administratorului. La data de 1 mai 2008, hotărârea adunării generale
a fost publicată în registrul comerţului
Precizaţi:

S-ar putea să vă placă și