Sunteți pe pagina 1din 44

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD”, IAŞI


FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
SPECIALIZAREA AGRICULTURĂ

PROIECT
DISCIPLINA MANAGEMENT

Îndrumător,
Conf. dr.
George UNGUREANU
Student,
OLTEANU Cristian-
Ionuț
AN IV

2014-2015
TEMA PROIECTULUI

Fundamentarea strategiei de

implementare la

S.C. AGROSTAR S.R.L.

prin înfiinţarea culturii de FLOAREA


SOARELUI

în suprafaţă totală de 55 ha
CUPRINS
Capitolul I -Denumirea solicitantului şi date de identificare ale acestuia.

Capitolul II -Descrierea proiectului.

Capitolul III-Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului.

Capitolul IV- Descrierea culturii şi factorii naturali ce influenţează


cultura.

Capitolul V- Fundamentarea teoretică şi practică a tehnologiilor

Capitolul VI- Analiza indicatorilor tehnico-economici.

Capitolul VII- Calculul dozelor de îngrăşăminte.

Capitolul VIII-Organizarea şi optimizarea activităţii de producţie.

Capitolul IX- Organizarea lucrărilor de combatere a bolilor şi


dăunătorilor.

Capitolul X- Determinarea pragului de rentabilitate ( punctului critic ).

3
Capitolul I
Denumirea solicitantului şi date de identificare ale acestuia.

S.C. Agrostar S.R.L. cu sediul în LOCALITATEA MURFATLAR, ORAS


MURFATLAR, Judeţul CONSTANȚA, cu Numărul de Ordine la Oficiul Comerţului
J37/199/2008, Cod Unic de Înregistrare ( CUI ) 10290696.

1.1. Scurt istoric al solicitantului

S.C. Agrostar S.R.L. are capital privat şi s-a constituit pentru o durată nelimitată în data de
08.08.2008, cu sediul social în LOCALITATEA MURFATLAR, ORAS MURFATLAR, Judeţul
CONSTANȚA, Număr de Ordine la Registrul Comerţului – F37/199/2008; CUI 20290695;
având Cod CAEN 0111 Telefon fix 0236889900

Capitalul social subscris este de 1000,00 RON.

Asociat – OLTEANU CRISTIAN-IONUȚ, împuternicit cu puteri depline.

Încă de la înfiinţare din anul 2008, reprezentantul legal al S.C. Agrostar S.R.L., cu sediul social
în LOCALITATEA MURFATLAR, ORAS MURFATLAR, Judeţul CONSTANȚA –
OLTEANU CRISTIAN-IONUȚ, a încheiat contracte de arenda conform Legii 16/1994 cu
deţinatorii de terenuri de pe teritoriul administrativ al comunei având principal obiect de
activitate - Cultivarea cerealelor(inclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase conform codificării (Ordin 601/2002) – 0111.

Necesitatea investiţiei rezultă din faptul că suprafaţa de teren arabil exploatată de unitatea S.C.
Agrostar S.R.L. s-a mărit considerabil iar tendinţa este de crestere în continuare, gama de utilaje
şi maşini agricole este redusă astfel că nu poate satisface întreaga gamă de lucrări necesară
respectarea verigilor tehnologice şi a perioadei optime de executare a lucrărilor specifice fiecărei
culturi fără a apela la prestatorii de servicii agricole.

1.2. Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comerţului în sensul că desfăşoară respectivele
activităţi).

4
S.C. Agrostar S.R.L., cu sediul social în LOCALITATEA MURFATLAR, ORAS
MURFATLAR, Judeţul CONSTANȚA, are ca activitate principală: Cultivarea
cerealelor(inclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase − 0111, începând cu anul 2008.

1.3. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietăţii), construcţii, utilaje şi echipamente, animale, etc.

Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data Bucăţi


întocmirii ultimului
bilanţ
-RON-
1.CLADIRI TOTAL 180000 4
1.1. Clădire birouri 200 mp 01.01.2008 50000 1
1.2. Magazie depozitare seminţe 01.01.2008 100000 1
1500 mp
1.3. Hală depozitare utilaje 40 mp 01.01.2008 10000 1
1.4.Copertină depozitare utilaje şi 01.01.2008 20000 1
seminţe 350 mp
2.UTILAJE TOTAL 88000 12
2.1. Tractor U650 (65 CP) 01.05.2007 30000 2
2.2. Plug PP3 x 30 M 01.05.2007 8000 2
2.3. Grapă stelată GS −1,2 M 01.05.2007 2000 2
2.3. Disc GDU 3,4 01.05.2007 17000 2
2.4. Cultivator CPU8 + F8 01.06.2007 8000 1
2.5. SUP21 01.06.2007 9000 1
2.6.SPC8 + F8 01.11.2007 8000 1
2.7.Remorcă tranport RM7 01.06.2007 6000 1
TOTAL 268000 16

În scopul îmbunătăţirii performanţei fermei şi având ca obiectiv principal - Creşterea


competitivităţii acesteia pe piaţă, este necesară înfiinţarea unui parc cu utilaje performante care
să ducă la creşterea productivităţii muncii, a venitului şi în final a profitului.

5
TERENURI
Nr.crt Amplasare Suprafata totala Valoarea Regim juridic
Judet/ORAS/ (mp) / Categoria de contabila
Localitatea folosinta - RON-
1 CONSTANȚA/MURFATLAR/ 550000 473000 Proprietate
MURFATLAR
2 CONSTANȚA/MURFATLAR/ 580000 − Arendă
MURFATLAR
3 CONSTANȚA/MURFATLAR/ 1130000 − Arendă
SIMINOC
4 CONSTANȚA/MURFATLAR/ 540000 − Arendă
SIMINOC
TOTAL 2800000 473000 −

6
Capitolul II Descrierea proiectului
2.1. Denumirea investiţiei

Introducerea de tehnologie performantă în cadrul fermei vegetale S.C. Agrostar


S.R.L. prin achiziţia de maşini şi utilaje agricole, ORAS MURFATLAR, Judeţul
CONSTANȚA.

2.2. Elaborator: coordonate de identificare.


Persoană fizică : OLTEANU CRISTIAN-IONUȚ

2.3. Amplasarea proiectului.


Este situat în LOCALITATEA MURFATLAR, ORAS MURFATLAR, Judeţul
CONSTANȚA, la 19 km de Oraşul Constanța principalq piaţă de desfacere.
Suprafaţa de teren care face obiectul acestui proiect este teren arabil neirigat şi se află pe
teritoriul administrativ al comunei MURFATLAR.
S.C. Agrostar S.R.L. exploatează terenul cu suprafaţa de 280 ha, din care: 55 ha se află în
proprietatea firmei, iar 225 ha în baza contractelor de arendă încheiate în anul 2008 pe o durată
de 12 ani.
2.4. Descrierea obiectivelor propuse
Investiţia este necesară, dar şi oportună, asa cum reiese din analizele economico-
financiare prezentate mai jos. Necesitatea investiţiei este relevantă prin faptul că societatea nu
dispune în prezent de utilaje moderne. O achiziţie de utilaje performante, aşa cum îşi propune
societatea, înseamna economie de materiale, piese de schimb, dar şi eficienţă în realizarea
producţiilor agricole.
Tema proiectului este derularea unei investiţii in LOCALITATEA MURFATLAR,
ORAS MURFATLAR, Judeţul CONSTANȚA - investiţie materializata prin achiziţie de:
TRACTOR (190 CP); PLUG REVERSIBIL 5 trupiţe; DISC; GRAPĂ ROTATIVĂ;
SEMĂNĂTOARE PNEUMATICĂ PENTRU PĂIOASE (6 m); SEMĂNĂTOARE
PNEUMATICĂ PENTRU PLANTE PRĂŞITOARE(12 secţii); MAŞINĂ PENTRU
ADMINISTRAT ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE (3000 litri); ECHIPAMENT PENTRU
TRATAMENTE FITOSANITARE(24 m); COMBINATOR;

7
PROIECTUL ÎŞI PROPUNE ACHIZIŢIONAREA URMĂTOARELOR UTILAJE
AGRICOLE NECESARE PE O SUPRAFAŢĂ DE 223 HA, PE BAZA DE 3 OFERTE DE
LA 3 FIRME DIFERITE:

Nr.
Denumire utilaj Nr. buc.
Crt.

1. Tractor (190 CP) 1

2. Plug (5 trupiţe) 1

3. Grapa cu discuri (6 m) 1

4. Grapă rotativă (6 m) 1

5. Semănătoare pneumatică pentru păioase (6 m) 1

6. Semănătoare pneumatică pentru plante prăşitoare(12 secţii) 1

7. Maşină pentru admnistrat îngrăşăminte chimice(3000 l) 1

8. Combinator (6 m) 1

9. Echipament pentru tratamente fitosanitare(24 m) 1

Achizitionarea acestora se face având în vedere :


- Necesitatea înfiinţării parcului auto, încât societatea să realizeze obiectivele propuse;
- Necesitatea creşterii productivităţii muncii şi realizarea lucrărilor în termenul optim de
realizare;
- Necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
- Necesitatea promovării tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor agricole;
- Necesitatea reducerii costurilor de producţie prin reducerea consumurilor de carburanti;
- Necesitatea îmbunătăţirii timpului necesar pentru finalizarea lucrărilor din cadrul
tehnologiei de producţie;
Suprafaţa totală de 280 ha este amplasată în ORAS MURFATLAR care are un relief de
deal, iar producţiile medii orientative în funcţie de potenţialul culturilor cuprinse în “Structura
culturilor” a proiectului sunt cu potenţial MEDIU.
Obiectivul principal propus prin punerea în practică a proiectului este acela de creştere a
competitivităţii exploataţiei printr-o utilizare mai bună a factorilor de productie si a resurselor
umane, creşterea productivităţii muncii, ridicarea calităţii lucrărilor efectuate, scăderea costurilor
de producţie, obţinerea unui profit mai mare, obiective care sunt in conformitate cu Obiectivul
General al Masurii 121.

8
În cadrul acestui obiectiv se va realiza un parc de maşini agricole în urma achiziţionării
de utilaje noi, performante care să fie în concordanţă cu potenţialul funciar al firmei.
Prin această investiţie se urmăreşte modernizarea tehnologiilor de cultură şi reducerea
costurilor de producţie prin diminuarea cheltuielilor cu piesele de schimb, cheltuieli cu
combustibili şi lubrefianţi, creşterea rentabilităţii exploataţiei, a viabilităţii economice şi a
productivităţii, utilizarea optimă a factorilor de producţie mai ales a forţei de muncă, asigurarea
unor standarde de viaţă ridicată pentru membrii asociatiei.
Lucrările mecanice se vor face în perioadele optime prevăzute de tehnologiile de cultură
ducând la diversificarea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii produselor agricole şi scăderea
pierderilor la recoltare.
Se urmăreşte deasemenea ca prin punerea în practică a proiectului să se realizeze
valorificarea la maxim a potenţialului agricol al zonei, creşterea suprafeţelor cultivate precum şi
conservarea mediului ambiant prin reducerea emisiilor cu efect de sera prin eliminarea surselor
de poluare cu vapori toxici de combustibili, gaze de ardere, aditivi nocivi şi o mai bună
gestionare a deşeurilor.
Investiţia mai urmăreşte reducerea pierderilor de producţie prin utilizarea de utilaje
performante, creşterea productivităţii muncii, reducerea costurilor de productie şi implicit
creşterea eficienţei economice pentru fiecare cultura şi a fermei pe ansamblu.
Terenul arabil exploatat de societatea noastră este rezultat din asocierea liber consimţită a
proprietarilor de teren arabil, proprietari care la rândul lor participă activ la reluarea procesului
de producţie în fiecare an. De la înfiinţarea societăţii şi până în prezent nu au existat nici un caz
de retragere a terenului din asociaţie. Trebuie mentionat faptul ca an de an proprietarii de teren
din comunele limitrofe cu posibilităţi reduse de a lucra terenul arabil (datorită vârstei sau lipsei
dotării cu maşini şi utilaje agricole), depun cereri de înscriere în asociaţie, astfel că suprafaţa de
teren arabil este în continuă creştere ( 150 ha pentru înscrierea în asociaţie pentru începutul
anului agricol următor ).
Întreaga suprafaţă de teren arabil este împărţită într-un număr mic de parcele (5), acesta
fiind un obiectiv încă de la înfiinţarea firmei (comasarea terenului), fiecare identificată ca şi
teren arabil. Această structură permite desfăşurarea activităţii de producţie în condiţii bune, cu
respectarea particularităţilor de asolament şi izolare în spaţiu pentru fiecare cultură în parte.

2.5. Descrierea investiţiilor ce urmează a fi executate în vederea adaptării unităţii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu
precizarea standardului/standardelor la care se adaptează.
NU ESTE CAZUL
9
2.6. Clienţii şi furnizorii firmei

POTENTIALII FURNOZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor Produs furnizat Valoare


de materii si cantitate aproximativă
prime/materiale Adresa aproximativa % din total achizitii
auxiliare/produse/
servicii -RON-

S.C. Agricover Str. Stan Tabără, Grâu sămânţă


S.R.L. Nr. 28-32, S. 5, 18000 3,24
Bucureşti 12 t

Porumb sămânţă
16200 2,90
300lei/ha

Floarea soarelui
sămânţă 11000 1,98
200lei/ha

Soia sămânţă
19600 3,53
350lei/ha

Orzoaică
primăvară 20000 3,60
sămânţă 12 t

S.C. Alcedo S.R.L. Str. Sborului, Nr.1, Erbicide


Et.2, Ap.5, Sector3, 44800 8,07
Bucureşti

S.C. Plantagro Str. Peneş Îngrăşăminte


S.R.L Curcanul, Bl.237, chimice 252000 45,36
Sc.A, Ap.4, Vaslui
120t

S.C. Kwizda Agro Şoseaua Virtuţii Insecticide


România S.R.L. Nr.19 D, Sector 6, şi/sau 28000 5,04
Bucureşti insectofungicide

S.C. Rompetrol P-ţa Presei Libere, Motorină Euro5


Downstream S.R.L Nr.3-5, City Gate 90l/ha x 280ha
Northern Tower, 146000 26,28
Etaj 2, Sector 1, 25200 l
Bucureşti

10
TOTAL 555600 100

Materiile prime utilizate pe parcursul unui an agricol sunt: seminţele, pesticidele(erbicide


şi insectofungicide), îngrăşămintele şi motorina. Preţurile acestora sunt destul de ridicate şi
datorită cantităţilor mari de astfel de materii prime necesare de-a lungul anului, cheltuielile
aferente sunt ridicate şi ca urmare se impune utilizarea lor raţională, prin introducerea în
exploatare a tehnologiilor moderne şi a maşinilor performante.
Principalele materii prime folosite de societatea noastră sunt: sămânţa fără de care nu s-
ar putea relua an de an procesul de producţie, motorina fără de care nu am putea efectua lucrările
şi îngrăşămintele chimice fără de care nu am putea obţine producţii mari şi constante. Pentru a
minimiza costurile de producţie unitatea noastră doreşte ca în viitor sa poată produce în loturile
proprii de hibridare sămânţa necesară pentru înfiinţarea principalelor culturi.
Pentru înfiintarea loturilor semincere si de hibridare se va procura sămânţă din categorii
biologice superioare de la Institutele de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă care functionează pe
teritoriul Romaniei (Secuieni – Neamţ, Fundulea – Teleorman, Syngenta − Bucuresti, Pioneer −
Brăila, Monsanto – Bucureşti).

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI

Valoare
Nr.crt Client (Denumire si adresă) % din vanzari
-RON -

S.C. Agricover S.R.L.


1. 500000 45,46
Str. Stan Tabără, Nr. 28-32, S. 5, Bucureşti

S.C. Plantagro S.R.L


2. 350000 31,82
Str. Peneş Curcanul, Bl.237, Sc.A, Ap.4, Vaslui

S.C. Doriagro S.R.L.


3. 250000 22,72
Brăila

4. Total 1100000 100,00

De obicei produsele noastre sunt destinate pentru desfacere pe piaţa internă din zona
Moldovei iar principalii clienţi sunt S.C. Agricover S.R.L. şi S.C. Plantagro S.R.L. cu care
avem relaţii de colaborare şi de reciprocitate, firma noastră fiind şi furnizor şi client.
Termenele de plată şi de livrare se stabilesc de comun acord între cele două părţi,
preţurile se negociază în funcţie de preţul pieţei şi indicii de calitate a produselor.

11
Producţia obţinută se vinde imediat după recoltare sau se păstrează în limita
posibilităţilor, până se stabileşte un preţ convenabil, unitatea având în proprietate o magazie cu o
capacitate de 1500 tone.

2.7. Condiţii pentru eligibilitatea proiectului.


Obiectivele generale si obiectivele specifice Obiectivele Descrierea modului in care se
urmarite prin urmareste atingerea obiectivelor
proiect

EG1 – Proiectul respecta:

conformitatea cu obiectivul general al masurii: a)Modernizarea exploatatiei


agricole S.C. Agrostar S.R.L., prin
cresterea competitivitatii sectorului agricol achizitionarea de utilaje agricole
printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si noi, este necesara pentru efectuarea
a factorilor de productie si indeplinirea 
lucrarilor agricole la timp, precum
standardelor nationale si a standardelor si reducerea costurilor,
comunitare imbunatatirea rentabilitatii
exploatatiei prin cresterea valorii
 si cu cel puţin unul din obiectivele
specifice: adaugate (VAB), cresterea
viabilitatii economice, cresterea
productivitatii agricole prin
promovarea progresului tehnic,
utilizarea optima a factorilor de
productie, asigurarea unor standarde
de viata ridicate, in special cresterea
veniturilor lucratorilor.

Se vor crea noi locuri de munca


(doua in primul an al
implementarii) pentru cei care vor
lucra direct la exploatarea noilor
utilaje. O parte din personalul
ocupat in acest moment cu
activitatile specifice la tratamente
chimice, la care ponderea o
constituia munca manuala, va putea
fi folosit la alte activitati cu risc de
imbolnavire redus. De asemenea
pentru intretinerea acestor utilaje va
fi angajat personal de specialitate
(cu pregatire superioara si medie),
care va urmari si cresterea eficientei
in exploatare.

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si a) Introducerea in exploatare a


procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea utilajelor noi, performante, va crea
profilului, nivelului si calitaţii producţiei la  si posibilitatea implementarii noilor
cerinţele pieţei inclusiv a celei ecologice, precum
12
si producerea si utilizarea de energie din surse tehnologii de cultura, care sa
regenerabile; protejeze mediul: reducerea poluarii
b) Adaptarea exploataţiilor la standardele aerului si solului rezultate prin
comunitare;
manipularea materiilor prime,
c) Cresterea veniturilor exploataţiilor agricole
sprijinite; reducerea poluarii solului cu
d) Sprijinirea membrilor grupurilor de substante chimice de combatere sau
producatori sau ai altor forme asociative in cu produse petroliere, eliminarea
vederea impactului bolilor profesionale
incurajarii fenomenului de asociere. asupra oamenilor ca urmare a
manipularii substantelor chimice cu
grad ridicat de toxicitate, utilizate la
combaterea bolilor si daunatorilor
datorita automatizarii procesului de
amestecare, dozare, stropire si

curatire a masinilor de stropit, etc.

b) Asigurarea unei baze de masini si


utilaje agricole performante in
vederea maximizarii eficientei
 activitatilor mecanizate:

-consumul redus de combustibil al


utilajelor conduce la eliminarea

costurilor ocazionate de efectuarea
lucrarilor mecanizate si, implicit,
reducerea costurilor totale de
productie;

-utilajele achizitionate prin proiect


asigura continuitatea si eficienta
efectuarii activitatilor la nivelul
fermei;

Prin realizarea acestui proiect se


urmareste modernizarea parcului de
tractoare si masini agricole care
implicit va duce la o crestere a
calitatii lucrarilor efectuate, la o
buna exploatare a timpului de lucru,
la respectarea verigilor tehnologice
si a momentului optim de efectuare
a lucrarilor. De asemenea, se vor
putea lua in cultura noi suprafete de
teren la cererea proprietarilor din
satele limitrofe, ceea ce va
determina atragerea unei noi forte
de munca din randul proprietarilor
de teren arabil.

c) Prin utilizarea acestor masini si


utilaje, productia pe unitatea de
13
suprafata va putea creste
semnificativ (calitativ si cantitativ),
ceea ce va duce la o crestere a
veniturilor societatii prin
valorificarea acesteia, asigurandu-se
astfel finantarea culturilor din
resurse proprii, eliminandu-se
creditele bancare.

In urma punerii in practica a


proiectului prin achizitionarea
utilajelor noi, S.C. Agrostar S.R.L.
din LOCALITATEA
MURFATLAR, ORAS
MURFATLAR, Judetul
CONSTANȚA isi va extinde
suprafata exploatata prin incheirea
de noi contracte de arenda in anul
2011-2013 pe încă aproximativ 150
ha. In prezent exploateaza 280 ha pe
raza comunei MURFATLAR cu
contracte de arenda incheiate pe o
perioada de 12 ani si in proprietate.

Atentie!

Obiectivul specific privind Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai


altor forme asociative in vederea incurajării fenomenului de asociere (d) este indeplinit daca
solicitantul este membru al unui grup de producatori, al unei societati cooperative, al unei
cooperative agricole, al unei asociatii profesionale cu profil agricol, al unei organizaţii de
imbunataţiri funciare sau este constituit ca societate agricola, grup de producatori, societate
cooperativa sau cooperativa agricola. Pentru a dovedi calitatea de membru al unei forme
asociative se ataseaza Document emis de catre grupul de producatori / societatea cooperativa /
cooperativa agricola/asociatie profesionala cu profil agricol din care sa reiasa ca solicitantul este
membru al acesteia insoţit de documentul de infiinţare a formei asociative.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind


imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si obiectivele specifice Obiectivele Descrierea modului in care se

14
urmarite prin urmareste atingerea obiectivelor*
proiect

EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:

a) potenţialul agricol al zonei20 si a) In alegerea tipului de utilaje, s-a


tinut cont in primul rind de specificul
b) sa demonstreze imbunataţirea performanţei  zonei de adaptarea acesteia la
generale a exploataţiei agricole la data darii in conditiile de exploatare specifice (sol,
exploatare a investiţiei: panta, clima) avind in vedere ca
localitatile se incadreaza in zona de
deal, iar suprafata exploatata este
amplasata in parcele compacte, unde
efectuarea lucrarilor cu utilaje mari
este mult mai eficienta.

Structura culturilor aleasa se


incadreaza ca fiind in acord cu
potentialul agricol al zonei unde cel
putin 75% din structura plantelor de
cultura vizate de proiect trebuie sa se
incadreze in zona cu potential mediu
respectiv ridicat.

Obiective tehnice: Achizitia de utilaje care determina


cresterea productivitatii muncii,
- achiziţia de tractoare, combine, masini, utilaje,  introducerea de tehnologii
echipamente etc, care determina cresterea
productivitaţii muncii, imbunataţirea calitaţii performante, imbunatatirea conditiilor
produselor agricole, introducerea de tehnologii de lucru.
performante, imbunataţirea condiţiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea cladirilor operaţionale Achizitionarea acestora se face avind
care conduc la asigurarea conformitaţii cu standardele in vedere :
comunitare;
- diversificarea producţiei in funcţie de cerinţele pieţei,
realizarea de noi produse si introducerea de noi
- Necesitatea infiintarii
tehnologii . parcului auto, incit societatea sa
realizeze obiectivele propuse;
- Necesitatea cresterii
Obiective economico-financiare: productivitatii muncii;
- Necesitatea imbunatatirii
- reducerea costurilor de producţie si cresterea  conditiilor de munca;
rentabilitaţii economice a exploataţiei agricole; - Necesitatea promovarii
- cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploataţiei tehnologiilor de mecanizare a
agricole. lucrarilor agricole;
- cresterea viabilitaţii economice. - Necesitatea cresterii
veniturilor exploatatiei agricole;
- Necesitatea asigurarii
transportului productiei de pe camp,
Obiective de mediu la depozit.
- reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si 
o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din Reducerea emisiilor dăunătoare cu
activitatea de producţie;
15
- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), efect de seră prin introducerea în
in special in exploataţiile de crestere a animalelor producţie a unui tractor performant
prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de care îndeplineşte normele de poluare
igiena si de bunastare a animalelor;
TIER III.
- asigurarea respectarii cerinţelor fitosanitare,
ecologice etc.;
- cresterea gradului de utilizare a surselor de energie
regenerabila si imbunataţirea eficacitaţii folosirii
acestora.

* In ceea ce priveste obiectivele economico financiare privind reducerea costurilor de


producţie si cresterea rentabilitaţii economice a exploataţiei agricole; cresterea valorii
adaugate brute (VAB) a exploataţiei agricole in cazul in care prin realizarea investitiei se
urmareste indeplinirea acestora este necesar sa descrieti strategia de indeplinire a acestor
obiective.
Atentie!
In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu cheltuielile aferente vor fi cuprinse in
bugetul indicativ si se refera la investitii impuse prin documentele eliberate de catre autoritatile
competente (mediu, sanitar veterinare).

16
Capitolul III
Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului.
3.1. Descrierea personalului existent.
Total personal existent: 3, din care personal de execuţie: 2.

3.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată pentru realizarea investiţiei.


Numărul locurilor de muncă nou create prin implementarea acestui proiect va fi de 2
ajungându-se la un număr total de 5 salariaţi, din care personal de execuţie 4.
În cadrul unităţii activează la această dată 3 salariaţi angajaţi cu contract de muncă pe
perioadă nedeterminată, din care personal de execuţie total 2.
Activităţile manageriale în cadrul exploataţiei sunt realizate de responsabilul legal al
unităţii: OLTEANU CRISTIAN-IONUȚ care are pregătirea profesională necesară, asigură un
management de calitate în cadrul exploatatiei şi permite realizarea unor lucrări agricole de bună
calitate – având pregătirea necesară (cursuri de agricultor, organizate de O.J.C.A.
CONSTANȚA). Lucrările agricole sunt efectuate de 2 mecanizatori agricoli iar în perioadele de
vârf pentru efectuarea lucrărilor manuale se apelează la forţa de muncă sezonieră.

3.3. Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii şi


experienţă profesională).

Responsabil legal –OLTEANU CRISTIAN-IONUȚ, persoană împuternicită cu puteri


depline în cadrul S.C. Agrostar S.R.L.; studii: cursuri de agricultor, organizate de O.J.C.A.
CONSTANȚA , în prezent an terminal la Facultatea de Agricultură din cadrul UNIVERSITĂŢII
DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD”,
IAŞI. Menţionez că am o experienţă în domeniu de 9 ani, din care 4 ani ca şi responsabil legal al
S.C. Agrostar S.R.L. şi 5 ani am lucrat mai mult de 50% din timpul liber în ferma familiei mele.

3.4. Descrierea achiziţiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numărul,


valoarea şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin
proiect.
Tractor 190 CP
John Deere 7030 Premium

17
Tractoarele John Deere Seria 7030 Premium sunt proiectate pentru a fi exploatate in
conditii de sarcina crescută, performanţă şi productivitate mare. Acestor priorităţi li se adaugă şi
grija pentru economia de combustibil. Beneficiază de asemenea de confort şi control premium.
Cabina spaţioasa şi comenzile ergonomice asigură un mediu de lucru confortabil care
elimină oboseala şi măreşte productivitatea. Recomandate pentru transport rutier sau industrie.

Plug (5 trupiţe)
PLUG REVERSIBIL MULTI-MASTER 152

Plugurile KUHN se găsesc într-o gamă foarte variată de modele. Acestea sunt :
-purtate sau semipurtate, pentru lucrul în trupiţă sau pe sol, cu multiple sau variabile lăţimi de
lucru ;
-adaptate pentru puteri cuprinse între 100 CP si 200 CP, de la 3 până la 6 trupiţe ;
cu tipuri de cormane cilindrice patent unic KUHN, constituite din oţel triplu stratificat cu straturi
inegale pentru o durabilitate crescută. Cormanele sunt protejate prin bolţuri de tracţiune sau
variant non-stop-hidraulică.
-punctele forte ale plugurulor KUHN sunt: antetrupiţele de mare capacitate, cadru ranforsat
printr-un element triunghiular în zona de maxim efort, dălţi cu auto-ascuţire şi reversibile, roată
de transport cu sau fără suspensie, etc.
PLUGUL REVERSIBIL MULTI-MASTER 152
- Până la 37 CP pe trupiţă
- Pentru soluri grele

Tipul de siguranţă T NSH

Număr de trupiţe 3-6

Distanţa sub cadru (cm) 80

Distanţa între trupiţe (cm) 90 sau 102


Lăţime de lucru (cm) 35, 40 şi 45

Secţiunea cadrului (mm) 150

Grapă cu discuri (6m)

18
STROM PRECISER este un utilaj cu posibilităţi variate de folosire pentru prepararea
terenului. De asemenea, poate fi folosit pentru pregătirile clasice ale terenului. Scopul principal
este de a fi folosit pentru prima cultură, imediat după recoltă. Este important ca stratul de pământ
să nu fie numai cultivat, dar şi procesat într-o manieră intensivă pentru a permite structura ideală
de creştere a patului germinativ. PRECISER aduce procesul cel mai eficient şi rapid de
înlăturare a plantelor nedorite, prin controlarea procesului de creştere al acestora. PRECISER
înseamnă mai puţine treceri pe teren, preparare precisă printr-o singură trecere a terenului,
economisind astfel substanţe chimice - toate acestea crescând producţia şi micşorând costurile.
Este ceea ce noi numim profitabilitate economică şi ecologică.
Avantajele principale ale Preciser:
- Construcţie robustă pentru performanţe sezonale ridicate
- Tipuri variate de discuri şi plasamentul acestora în baterii
- Amplasament stabil datorită arborilor pătraţi cu dimensiunile de 40x40 mm din oţel de
calitate superioară
- Curăţitoare-răzuitori din material rezistent ce protejează utilajul împotriva încărcării
- Posibilitate de a lucra în condiţii de sol pietros (apărătoare pentru lagăre)
- Adâncime de lucru până la 15 cm
- Ajustare precisă a adâncimii de lucru pe toată lăţimea operaţională prin intermediul
şuruburilor laterale
- Ofertă variată de accesorii pentru condiţiile locale de sol
- Posibilitatea schimbării distanţei între bateriile de discuri
STROM Preciser Mega este un utilaj cu o concepţie similară cu Expert, dar cu o lăţime
operaţională mai mare (6, 8 sau 10 m). Axul de transport poziţionat în faţa ruloului posterior se
ridică în timpul procesului de muncă. Adâncimea de lucru este ajustabilă prin intermediul
clipsurilor hidraulice montate pe ruloul posterior. Echiparea părţii posterioare a utilajului poate
varia, în concordanţă cu condiţiile de sol prezente. Utilajul poate fi echipat cu grape de finisare
pe unul, două sau trei rânduri şi cu rulou de finisare (diametru 270/370 mm).

. . PM 6000 PM 8000

Lăţime de lucru m 6 8

Lăţime de transport m 3 3

19
Adâncime de lucru cm 0 - 12 0 -12

Înclinare ° 5 5

Număr de discuri - 62 70

Număr de brăzdare - 64 82

Greutate maximă pe disc kg 190 169

Greutate totală kg 8 050 9 300

Necesitate CP CP 160-190 200 - 240

Roţi de transport - 500/50-17

Combinator (6m)
COMBINATOR STROM SWIFTER SO

STROM SWIFTER SO este un combinator cu o construcţie progresivă, fapt ce ii permite


crearea patului germinativ ideal printr-o singură trecere. Construcţia utilajului corespunde
cerinţelor comfortului general şi al fluenţei necesare pentru realizarea patului germinativ. Partea
frontală a utilajului poate fi ajustată hidraulic direct din cabina tractorului, permiţând astfel un
răspuns prompt şi comfortabil în cazul denivelărilor terenului. Rulourile anterioare ajută la
netezirea suprafeţei terenului. Secţiunile SWIFTER reprezentate de 2 rânduri de brăzdare (sau 4
rânduri de arcuri "gama") sunt ataşate pe arcuri tip frunză, fapt ce asigură o urmărire precisă a
suprafeţei terenului chiar şi la viteze ridicate. Ruloul greu "Croskill" dublu (sau rulourile cu tije)
echipat adiţional cu tije detaşabile asigură fărâmarea corespunzătoare a denivelărilor terenului.
Ruloul posterior finalizează întregul proces.
Ataşarea individuală pe arcuri a fiecărei secţiuni active asigură o viteză operaţională mai ridicată
(până la 15 km/h) comparativ cu combinatoarele tradiţionale.
Avantajele principale ale utilajului:
- Utilajul efectuează mai multe operaţiuni printr-o singură trecere a terenului
20
- Secţiunile ataşate pe arc permit viteză sporită de muncă şi urmărirea precisă a profilului
terenului
- Secţiuni ataşate independent pentru urmărirea exactă a profilului terenului
- Posibilitatea reglării hidraulice
- Posibilitatea înlocuirii uşoare a brăzdarelor (versiunea de toamnă) sau a arcurilor gama
(versiunea de primăvară)
- Lagăre fabricate din materiale de calitate superioară ce ajută la atingerea unei viteze de
rotaţie crescută
- Rulou "Croskill" cu autocurăţare

Versiunea pentru primăvară - secţiunea frontală concepută pentru netezirea denivelărilor majore
este urmată de ruloul anterior cu tije (permite o fărâmare pronunţată a crestelor dure). Cele 4
rânduri de arcuri gama asigură prelucrarea, aerarea şi încălzirea propice a solului (amestecare
fără a aduce stratul de sol umed la suprafaţă). Procesul este finalizat de brăzdarele posterioare,
ce netezesc stratul de pământ înaintea ruloului în tandem, cu tije, ataşat pe braţul oscilant. Acest
lucru permite fărâmarea ideală a terenului, anterior lucrărilor de însămânţare.

Versiunea pentru toamnă - secţiunea frontală concepută pentru netezirea denivelărilor majore
este urmată de ruloul anterior cu tije (permite o fărâmare pronunţată a crestelor dure). Tăierea
terenului este realizată de cele două rânduri de brăzdare (asigură capilaritatea solului - efect
excelent de amestecare şi creare a patului germinativ optim). În spatele brăzdarelor operează
ruloul "Croskill" în tandem, cu efect de autocuraţare. Procesul este finalizat de bara de nivelare
sau de ruloul de finisare posterior (efect final de fărâmare).

. . SO 4000 SO 5000 SO 6000 SO 7000

Lăţime de lucru m 4 5 6,2 7,2

Lăţime de transport m 3 3 3 3

Adâncime de lucru cm 2 -10 2 - 10 2 - 10 2 - 10

Înclinare ° 8 8 8 5

Număr de baterii de lucru - 2 2 4 4

Greutate totală kg 3 620 4 100 4 700 5 250

21
Necesitate CP CP 120 - 150 140 - 170 160 - 190 180 - 210

Roţi de transport - 500/50-17 500/50-17

Semănătoare pneumatică pentru păioase (6m).


Semănătoarea pneumatică KUHN Speedliner

Este o semănătoare de păioase pneumatică ce poate fi folosită în teren pregătit sau


semipregătit.În arătură se vor folosi roţi nivelatoare.Această semănătoare se caracterizează prin
sistemul paralelogram pe care îl are la fiecare unitate de semănat asigurând o semănare foarte
uniformă. Presiunea pe fiecare unitate este de 70-80 de kg. Rata de dozare a seminţelor este de la
0,8 la 400 kg/ha.Nu are cardan de conectare la priza de putere, acţionarea pompei făcându-se
punând pompa direct la priza tractorului. Are o lăţime de lucru intre 3 si 6 m, un buncăr de la
1000 l până la 3200 l, viteza de lucru între 7 şi 15 km/h, puterea necesară începe de la 120 cp.

Semănătoare pneumatică pentru plante prăşitoare(12 secţii)


Semănătoarea KUHN Maxima

Este o semănătoare ideală pentru floare şi porumb putând asigura o precizie foarte bună a
adâncimii. Această precizie o avem deoarece controlul adâncimii este exact în locul unde cade
sămânţa. Acces uşor la unitatea de distribuţie. Greutate de la 120 până la 150 kg (depinde de
echipament). Buncărul 52 l Capacitate (aprox. 2 doze). Număr de rânduri de la 4 la 12 rânduri,
cu lăţimi cuprinse între 2.20 m şi 9 m. Acestea pot fi pliabile, telescopice sau cu bara rigidă. Se
pot adăuga buncăre pt. fertilizare cu o capacitate de la 190 la 1350 l, precum şi microgranulator
pentru insecticide şi erbicide cu o capacitate între 60 şi 190 l.Distanţa între rânduri este reglabilă
între 45-70 cm.

Maşină pentru admnistrat îngrăşăminte chimice


Distribuitor de ingrasaminte AXIS RAUCH 3.0

Distribuitoarele de îngrăşăminte solide, purtate Axis, au o capacitate a buncărului de la


1000 la 3000 de litri, o lăţime de lucru cuprinsă între 12 şi 36 m, cu ajustare manuală sau
electrică a dozei de îngrăşământ, înălţimea de încărcare între 2,3 şi 2,7 m în funcţie de volumul

22
buncărului. Echipată cu prelată de acoperire a buncărului şi sistem de iluminat pe timp de
noapte, este ideală pt. transportarea îngrăşămintelor în cantităţi mari.

Grapă rotativă
KUHN HR 6004 DR

Centrul de greutate este aproape de tractor - articulaţie dublă în ambele laturi ale grapei
(HR 4004 / 6004) – poziţie de lucru rigidă sau flotantă – design al sistemului de acţionare
deosebit de robust – lame puternic curbate sau lame cu acţiune înainte OPTIMIX® (pentru HR
1004 DR) – Montare dinţi FAST-FIT® în variantă standard pentru modelele 1004 – sunt
disponibile combinaţii multiple de semănători – lăţimea de transport sub 2.55 m.

HR 4004 HR 4504 HR 5004 HR 6004


SPECIFICAŢII TEHNICE
DR DR DR DR
Lăţimea de lucru (m) 4.00 4.50 5.00 6.00
Cerinţe minime de putere teoretice pentru
81/110 88/120 96/130 110/150
PTO (kW/CP)
Viteza PTO în min-1 (rpm) 1000
Angrenaj Duplex
Transmisie cu sistem de prindere la
Standard
suprasarcină de tip camă
Ax de ieşire PTO spate Standard
Rotoare montate pe rulmenţi cu rolă mare Standard
Rulmenţi din fontă cu carcasă dintr-o singură
Standard
piesă turnată
Sistem de lame cu eliberare rapidă FAST-
Standard
FIT®
Greutate cu role Packer (kg) 2390 2595 2700 3352

Echipament pentru tratamente fitosanitare


Berthoud Major 2500-3200

Caracteristici:
- cadru sudat şi acoperit cu vopsea lac poliesteric tratat termic
- rezervor de ierbicid din polietilenă cu capacitate de: 2500 l şi 3200 l + 5%
- elemente de legatură şi robineţi din material inoxidabil
- rezervor tehnologic pentru apa curata (280 l)

23
- rezervor auxiliar cu apă pentru spălat pe mâini cu support săpun lichid (18 l)
- rezervor auxiliar pentru amestecarea substanţelor chimice şi spălarea flacoanelor (25 l)
- ecartament reglabil între 1,55-2,10 m
- frână de serviciu
- chit lumini
- filtre de umplere, absorbţie şi de recirculare
- diuze rotative pentru spălare rezervor
- Pompă pentru reglarea volumului de solutie cu piston BERTHOUD VOLUX, capacitate
de 240 l/min.
- Pompă centrifugă pentru umplerea bazinului tip RENSON, capacitate (500 l/min)
- lancii suspendate de tip „Axiale” lăţime de lucru maximă 33 m, posibilitate de utilizare
parţială a lăţimii de lucru 24/18/12 m (ED)
- suspensie tip „ACTIFLEX” (patentat de Berthoud)
- pulverizatoare tip cap revolver cu patru diuze dispuse la o distanţă de 0,5 m una de alta
- lanciile cu acţionare electro- hidraulică, sistem de compensare denivelări sol
- manometru pentru stabilirea presiunii de lucru
- acţionare de la priza de putere prin transmisie cardanică
- dimensiuni anvelope 9,5x48
Opţiuni:
- monitor DPA BERJUST 2000 pentru controlul vitezei de deplasare, cantitatea
erbicidului din rezervor, numărul hectarelor erbicidate, etc), acumulator hidraulic pentru
compensarea denivelărilor solului
Reglaje:
- sistem DPA controlează reglarea cantităţii de ierbicid în funcţie de viteza de deplasare
fără utilizarea computerului reuşeşte menţinerea dozajului erbicid /ha. Brevet original
Berthoud !

24
Capitolul IV- Descrierea culturii şi factorii naturali ce
influenţează cultura.

Floarea-soarelui este o plantă anuală, cu o perioadă de vegetaţie de 115-135 zile, la


actualele forme cultivate în România. În realizarea ciclului evolutiv, planta parcurge mai multe
etape ale creşterii şi dezvoltării, numite faze fenologice sau faze de vegetaţie. Fiecare fază de
vegetaţie se caracterizează prin cerinţe şi reacţii diferite faţă de factorii abiotici şi biotici ai
agroecosistemului (POPESCU, 1996).
Durata fazelor de vegetaţie este specifică genotipului, dar ea este influenţată puternic de
temperatură, scurtându-se în zona optimului termic.
Din punct de vedere agronomic, fazele de vegetaţie se delimitează astfel:
- faza de germinaţie situată între semănat şi răsăritul plantelor, cu durată de 10-15 zile, în
funcţie de temperatură şi umiditatea existentă la nivelul patului germinativ. Germinarea
seminţei se realizează energic, începând de la temperatura de 8C, în sol. Această fază
este esenţială pentru răsărirea şi realizarea densităţii normale a culturii. În această
perioadă planta este expusă atacului patogenilor ce predomină pe sămânţă sau în sol, cât
şi celui produs de dăunătorii de sol;
- faza cuprinsă între răsărit şi formarea capitulului, cu durata de 21-30 de zile, la hibrizii
timpurii, de 30-36 de zile, la hibrizii semitimpurii şi de 36-40 de zile la hibrizii tardivi.
Aceasta este fenofaza în care se decide vigoarea plantei, corelativ cu dezvoltarea
sistemului radicular. În această perioadă se formează primordiile foliare şi cele florale.
Este importantă asigurarea la nivel optim a factorilor de vegetaţie. În stadiul plantulă,
planta este afectată de concurenţa buruienilor şi rămâne expusă atacului dăunătorilor de
sol, manei şi putregaiurilor la colet. Odată cu formarea foliajului, se instalează şi afidele;
- faza cuprinsă între formarea capitulului şi înflorit, cu durata de 21-33 zile. Este faza în
care se realizează cel mai intens ritm de creştere, planta având exigenţe sporite pentru
factorii de vegetaţie. Organismul vegetal devine vulnerabil infecţiilor foliare şi celor pe
tulpină;
- faza cuprinsă între înflorit şi maturitate, cu o durată a înfloritului de 14-16 zile şi un
parcurs de 35-52 de zile, între sfârşitul înfloritului şi maturitate. În perioada de înflorire-
formarea achenelor, se remarcă o creştere importantă a calatidiului, spre care se îndreaptă
marea parte din substanţele de asimilaţie. În această etapă creşte consumul de apă. Planta
traversează starea de maximă sensibilitate la bolile foliajului şi tulpinii, dar şi atacului la
rădăcină şi calatidiu. În perioada de formare a achenelor-maturitate, au loc procesele
25
acumulative în sămânţă. Maturitatea fiziologică este atinsă când achenele au 28 %
umiditate, iar la un conţinut de apă al bobului de 15 %, se realizează maturitatea de
recoltare.
Fazele tehnologice la floarea-soarelui se disting astfel: germinarea; faza cotiledoane;
prima pereche de frunze adevărate; faza stea; formarea butonului (2-3 cm); deschiderea
butonului (8-10 cm); începutul înfloririi; înflorirea (15-20 % din plante în floare); înflorirea
deplină; sfârşitul înfloririi (formarea seminţei); începutul maturizării şi maturizarea deplină.
Cunoaşterea fazelor de vegetaţie şi tehnologice, respectiv a cerinţelor şi vulnerabilităţii
plantei, specifice fiecărei faze porneşte stabilirea unei tehnologii de cultură corespunzătoare.

4.1. Importanţa culturii.


Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.), este o plantă uleioasă de mare importanţă
economică şi alimentară.
Prin conţinutul seminţelor în substanţe grase (33-56 %) şi calitatea deosebită a uleiului
rezultat în extracţie, planta reprezintă una dintre principalele surse de grăsimi vegetale, utilizate
în alimentaţia omenirii, respectiv cea mai importantă sursă de ulei pentru România.
Ca sursă de ulei vegetal, pe plan mondial, floarea-soarelui ocupă locul al patrulea,
după soia, palmier şi rapiţă.
Valoarea alimentară ridicată a uleiului de floarea-soarelui, se datorează conţinutului bogat
în acizi graşi nesaturaţi, reprezentaţi preponderent de acidul linoleic (44-75 %) şi acidul oleic
(14-43 %), cât şi prezenţei reduse a acidului linilenic (0,2 %), componente care-i conferă
stabilitate şi capacitate îndelungată de păstrare, superioare altor uleiuri vegetale. Funcţia
nutritivă a uleiului de floarea-soarelui este sporită de prezenţa unor provitamine a vitaminelor
liposolubile A, D, E, fosfatidelor ca şi a vitaminelor B4, B8 , K. Uleiul mai conţine steroli
(aproximativ 0,04 %) şi tocoferoli (fracţiune antioxidantă a uleiului vegetal, cca. 0,07%).
Capacitatea energetică (8,8 calorii/g ulei) şi gradul de asimilare ridicat, situează uleiul de
floarea-soarelui aproape de nivelul nutritiv al untului (VRÂNCEANU şi colab., 1974)..
Uleiul rafinat de floarea-soarelui se foloseşte, în principal, în alimentaţie, în industraia
margarinei şi a conservelor. Uleiul de floarea-soarelui este excelent pentru alimentaţie, având
fluiditate, culoare, gust şi miros plăcute. Produsul este folosit şi în industrie pentru producerea
lacurilor speciale şi a răşinilor, precum şi în pictură. Reziduurile rezultate în urma procesului de
rafinare, se folosesc la fabricarea săpunurilor, la obţinerea cerurilor, fosfatidelor, lecitinei şi
tocoferolilor. Fosfatidele şi
lecitina extrase din uleiul de floarea-soarelui, sunt utilizate în industria alimentară, panificaţie,
patiserie, în prepararea ciocolatei şi a mezelurilor.
26
Turtele rezultate în urma procesului de extracţie a uleiului (aproximativ 300 kg/t
sămânţă), constituie o sursă valoroasă de proteine pentru rumegătoare, iepuri, porci şi păsări
(VRÂNCEANU şi colab., 1974). Turtele conţin proteină brută (între 33,7 şi 47,8 %) şi
aminoacizi esenţiali, cu valori apropiate cu cele de la soia (HERA şi colab., 1989), excepţie
făcând lizina, care se găseşte în cantităţi mai mici. Valoarea enegetică a turtelor este corelată cu
gradul de decorticare a seminţelor .
Seminţele mai puţin bogate în ulei, se folosesc direct în consum, întregi sau decorticate,
cât şi pentru halva. Tulpinile pot fi folosite ca sursă de căldură (local), pentru fabricarea plăcilor
antifonice sau obţinerea carbonatului de calciu.
Floarea-soarelui mai este apreciată ca plantă furajeră, fiind cultivată mai ales pentru siloz.
De asemenea, floarea-soarelui este şi o excelentă plantă meliferă. De pe un hectar de floarea-
soarelui se poate obţine o cantitate de 30 până la 130 kg de miere ( CÂRNU şi colab., 1982,
citaţi de Roman Gh., 1995 ).
Prin resturile organice rămase după recoltare, floarea-soarelui restituie solului cantităţi
apreciabile de elemente minerale şi materie organică, estimate în cazul unei producţii de 3500
kg/ha, la 65 kg N, 30 kg P2O5, 300 kg K2O şi circa 7 tone substanţă uscată, echivalentul a
1200-1500 kg de humus (HERA şi colab., 1989).
Floarea-soarelui poate avea şi întrebuinţări medicinale. Din florile ligulate (care conţin
quercitrină, anticianină, colină, betaină, xantofilă, etc.), se obţine un extract alcoolic care se
foloseşte în combaterea malariei, iar tinctura în afecţiuni pulmonare. Din achene, dat fiind
conţinutul în fitină, lecitină, colesterină, se preparau produse indicate în profolaxia dezenteriei,
febrei tifoide şi pentru vindecarea rănilor supurate. Uleiul se foloseşte (în medicina populară)
pentru macerarea plantelor utilizate în tratarea unor răni şi arsuri.

4.2. Cerinţele culturii faţă de factorii de vegetaţie.


Factorii climatici influenţează pregnant creşterea şi dezvoltarea plantei. Cele mai mari
efecte asupra capacităţii de producţie şi conţinutului de ulei, le au temperatura, suma
precipitaţiilor şi umiditatea relativă a aerului (MUNTEANU şi col., 1996).
Floarea-soarelui este o plantă mezotermă, relativ pretenţioasă la căldură. Pentru
parcurgerea stadiilor de vegetaţie, planta are nevoie de minimum 2350c, (T 0C) sau 1600C (
T 5C ).
Temperatura minimă de germinare, este de 4-6C, iar plantele tinere pot suporta, pe timp
scurt temperaturi de –6...-8C. În intervalul de la răsărit până la apariţia inflorescenţei, planta
creşte bine la 15-16C, iar în perioada de înflorit şi formare a fructelor, sunt necesare

27
temperaturi moderate, de 18-24C (BÂLTEANU şi colab., 1988). Căldura excesivă (T 30 C),
asociată cu seceta, poate afecta vitalitatea polenului, provocând avortarea florilor. Temperatura
ridicată influenţează negativ şi acumularea de acid linoleic.
Faţă de umiditate, planta are cerinţe medii, necesarul de precipitaţii pentru întreaga
perioadă de vegetaţie, fiind estimat la 400-500 mm (BOJAN, 1986, citat de HERA şi colab.,
1989). Consumul maxim de apă, se înregistrează între apariţia inflorescenţei şi formarea
seminţelor. Seceta ce survine cu cca. 20 de zile înainte şi după înflorire, afectează negativ
producţia şi conţinutul de ulei, faza cea mai critică pentru apă, fiind prima decadă după ofilirea
petalelor.
Umiditatea relativă a aerului, prezintă importanţă practică la recoltare şi îndeosebi la
păstrare-depozitare, creând probleme la valori crescute, de peste 80 %.
Floarea-soarelui este o plantă iubitoare de lumină. Planta are cerinţe ridicate faţă de
lumină în primele faze de vegetaţie, când umbrirea provoacă alungirea tulpinilor şi reducerea
suprafeţei foliare a tinerelor plante. În partea a doua a vegetaţiei, lumina are o importanţă
deosebită ca factor de fotosinteză.
Floarea-soarelui preferă solurile lutoase sau luto-nisipoase, profunde, mediu aerate, cu
mare capacitate de reţinere a apei utile, bogate în humus şi elemente nutritive (BÂLTEANU şi
colab., 1988) şi creşte şi se dezvoltă corespunzător dacă solul are reacţia slab acidă, până la slab
alcalină (pH = 6,4 - 7,2). Cele mai bune soluri sunt cernoziomurile, solurile aluviale (cu apa
freatică sub 2,5 m) şi solurile brune eumezobazice. Planta vegetează bine şi pe soluri cu textura
mai grea sau uşoară, care au un drenaj natural bun sau se află în perimetre cu amenajări pedo-
hidroameliorative. Nu sunt indicate solurile nisipoase, pietroase, solurile erodate, cele acide sau
puternic alcalizate, sau cele afectate de exces de umidi

28
Capitolul V- Fundamentarea teoretică şi practică a tehnologiilor

5.1. Întocmirea asolamentului.

Specificare Ha

Suprafaţa totală a terenului arabil 280

Suprafaţa medie a solei 56

Schema de asolament

SOLA/ANUL 2015 2016 2017 2018 2019

I Leguminoase Cereale de Prăşitoare Cereale de Prăşitoare


pt. boabe toamnă primăvară

II Cereale de Prăşitoare Cereale de Prăşitoare Leguminoase


toamnă primăvară pt. boabe

III Prăşitoare Cereale de Prăşitoare Leguminoase Cereale de


primăvară pt. boabe toamnă

IV Cereale de Prăşitoare Leguminoase Cereale de Prăşitoare


primăvară pt. boabe toamnă

V Prăşitoare Leguminoase Cereale de Prăşitoare Cereale de


pt. boabe toamnă primăvară

Tipul de asolament
SOLA/ANUL 2015 2016 2017 2018 2019

I Soia Grâu de Floarea Orzoaică de Porumb


toamnă soarelui primăvară boabe

II Grâu de Floarea Orzoaică de Porumb boabe Soia


toamnă soarelui primăvară

III Floarea Orzoaică de Porumb boabe Soia Grâu de


soarelui primăvară toamnă

IV Orzoaică de Porumb boabe Soia Grâu de Floarea


primăvară toamnă soarelui

V Porumb boabe Soia Grâu de Floarea Orzoaică de


toamnă soarelui primăvară

29
5.2. Programarea producţiilor medii ( planul de cultură ).

Prognozarea producţiei medii prin metoda sporului mediu

Cultura Producţia realizată (kg/ha) Producţia prognozată


(kg/ha)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Floarea
soarelui 2110 2180 2220 2340 2470 2560 2650
Porumb
boabe 6130 6250 6340 6500 6670 6805 6940

Soia 2110 2190 2340 2430 2510 2610 2710


Grâu
toamnă 4310 4450 4520 4610 4730 4835 4940
Orzoaică
primăvară 3720 3810 3890 4120 4180 4295 4410

Floarea soarelui: Q = spor mediu total


Q = 2470 - 2110 = 360 kg q = spor mediu anual
360
q= =90 kg
5−1
Porumb boabe:
Q = 6670 – 6130 = 540 kg
540
q= = 135 kg
5−1
Soia:
Q = 2510 – 2110 = 400 kg
400
q= = 100 kg
5−1
Grâu de toamnă:
Q = 4730 – 4310 = 420 kg
420
q= = 105 kg
4−1
Orzoaică de primăvară:
Q = 4180 – 3720 = 460 kg
460
q= = 115 kg
4−1

30
Planul de cultură
Planul de cultură cuprinde structura culturilor, dimensiunile fiecăreia, producţiile medii
şi totale.

Întocmirea planului de cultură

Cultura Suprafaţa (ha) Producţii medii Producţia totală Preţ livrare


(kg/ha) (t) (lei/kg)

Floarea soarelui 55 140,8 1,6


2560
Porumb boabe 54 367,5 0,7
6805
Soia 56 146,2 1,6
2610
Grâu de toamnă 58 280,4 0,8
4835
Orzoaică de
57 244,8 1,0
primăvară 4295

31
Fisa tehnologica a culturii FLOAREA SOARELUI
Suprafata 55 Productia medieprincipala2560 kg/ha Productia totala principala 140,8 t 0
0

Denumirea lucrarii Luna/ U.M. Vol. Lucrari manuale Lucrari mecanice Consum materiale Zile Salarii Consum Total
decada Norma Total Cat. Mii lei/ Salarii Agregat Tarif Ha./a.n. Total Materiale Kg/ Total Pret Total agregatmecaniz. C.m. motorina lucrari
z.o. salar z.o. (mii lei) ha/a.n. coef.trans (mii lei) ha kg lei/kg (mii lei) (mii lei) (mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Incarcat, transportat IC (PK) VIII-1 t 12,4392125 0,11 1,37 II 85 116 2RM2 1200000 0,05 0,6 746,35 super P c. 93,08 5119,4 1,1 5631,34 0,4976 27,366 1,6 19,9 6521
Descarcat, IC (PK) VIII-1 t 12,4392125 0,11 1,37 II 85 116 0,0 0 sare de K 133,0875 7319,8 1,2 8783,775 0 0 0 8900
Adm. si deservit IC (PK) VIII-1 ha 55 0,047 2,59 II 85 220 MA-3,5 1200000 0,68 8,5 10150 0,8579 47,183 2,4 132 10417
Arat; grapat (25cm) VIII-1 ha 55 0 0 PP4-30 1200000 1,25 68,8 82500 0 0 14,103 916,67 28 1540 83417
5,32 452 93397 14415,115 15,458 991,22 1692 109255
Incarcat, transportat IC (N) IV-1 t 15,88379594 0,11 1,75 II 85 149 2RM2 1200000 0,05 0,8 953,03 NH4NO3 288,7963 15884 1,4 22237,31432 0,6354 34,944 1,6 25,41 23374
Descarcat, IC (N) IV-1 t 15,88379594 0,11 1,75 II 85 149 0 0 0 0 0 0 0 0 149
Adm. si deservit IC (N) IV-1 ha 55 0,047 2,59 II 85 220 MA-3,5 1200000 0,68 10,8 12961 0 0 3,7931 208,62 2,4 132 13390
Discuit si preg. pat germ. IV-1 ha 55 0 0 GDU3,4 1200000 0,63 34,7 41580 0 0 4,7826 286,96 7,5 412,5 41867
Incarcat, transportat sam. IV-2 t 0,1925 0,11 0,02 II 85 2 2RM2 1200000 0,05 0,0 11,55 Imeria CL 3,5 192,5 23 4427,5 0,0077 0,4235 1,6 0,308 4441
Semanat prasitoare IV-2 ha 55 0,7 38,5 III 100 3850 SPC-8 1200000 0,5 27,5 33000 0 0 3,4375 223,44 7 385 37073
Transportat apa prep. sol. IV-3 mii l 0,3 0,15 1 IV 125 125 RC-4 1200000 0,05 0,0 18 0 0 0,005 0,275 1,6 0,48 143
Erbicidat si deservit IV-3 ha 41,25 0,06 2,48 I 70 173 MPSP 1200000 0,25 10,3 12375AmistarXtra 0,75 30,938 27,5 850,78125 1,3889 90,278 3,5 144,4 13489
Transportat apa prep. sol. VI-1 mii l 0,3 0,15 0,05 IV 125 6 RC-4 1200000 0,05 0,0 18 0 0 0,005 0,275 1,6 0,48 24
Erbicidat si deservit VI-1 ha 66 0,06 3,96 I 70 277 MPSP 1200000 0,25 16,5 19800 Pulsar 1,2 79,2 45,5 3603,6 2,2222 144,44 3,5 231 23825
Recoltat ha 55 0 0,00 III 40 0,00 CLASS 350 0,65 17,6 6160,00 15 65 238,33
Transport recoltă t 140,6 0,1 14,06 II 35 492,10 2RM2 200 0,05 2,8 550,00 31119,20 25 60 337,44 428,06 376310
TOTAL 66,1 492 127427 45534,31 56,277 1114,7 638,07 1753 174568

32
Capitolul VI- Analiza indicatorilor tehnico-economici
Calculul eficienţei economice reprezintă criteriul dominant al întregii activităţi
economice iar utilizarea eficientă a diferitelor resurse constituie principalele direcţii a
programelor economice şi sociale.
Calculul eficienţei economice se poate face în diferite unităţi de organizare a exploataţiilor
agricole pe sectoare de producţie sau chiar pe locuri de muncă sau ferme.
Fiecare sector sau domeniu de activitate se caracterizează printr-un anumit sistem de indicatori,
care pot fi diferiţi pe un indicator de eficienţă a producţiei agricole sau indicatori de eficienţă a
investiţiilor făcute în agricultură. Fiecare din această grupă de indicatori prezintă o anumită forţă
de comunicare intercondiţionându-se reciproc oferind astfel o anumită imagine sintetică asupra
aprecierii eficienţei economice.
Pentru aprecierea eficienţei economice se folosesc o serie de indicatori care se grupează în 3
categorii:
1. Indicatori tehnici: se referă la suprafaţa cultivată, la producţia medie şi totală,
producţia măria totală şi secundară.
2. Indicatori economici:
a. cifra de afaceri care reflectă potenţialul economic al unei ferme şi care rezultă
din însumarea următoarelor elemente: venituri din valorificarea producţiei, soldul stocului
producţiei finite, soldul stocului producţiei neterminate, venituri din prestări de servicii,
dobânzi pe depozite, rente, chirii.
b. cheltuieli totale de exploatare pentru obţinerea producţiei.
c. valoarea adăugată - V.A.B. este rezultatul diferenţei dintre veniturile realizate
şi consumurile intermediare (cheltuieli materiale)
d. valoarea adăugată netă - V.A.N. care se calculează prin diferenţa dintre V.A.B. şi amortizarea
mijloacelor fixe.
3. Indicatori financiari sunt reprezentaţi de:
 profitul brut care este egal cu cifra de afaceri minus cheltuieli de exploatare
 profitul net egal cu profitul brut minus impozitul pe profit. Din profitul net se
plătesc dividente la sfârşitul anului, fondul de dezvoltare, de investiţii, fondul de
cercetare
 rata profitului.
 costul de producţie

33
Nr.crt. INDICATORI U.M. VALOARE
1 Salarii totale Lei 1606.70
-lucrări manuale 492,00
-lucrări mecanice 1114,70
2 Impozit pe salarii 16% Lei 257,072
3 Taxe totale Lei 755,149
-CAS 32% 514,144
-Fond de pensii 4% 64,268
-Somaj 4% 64,268
-Fond sanatate 7% 112,469

4 Cheltuieli materiale Lei 45534,41


6 TVA 24% Lei 10928,258
7 Cheltuieli cu lucrari mecanice Lei 127422
8 Amortizarea Lei 2750
10 Cheltuieli directe Lei 189253,59
12 Cheltuieli indirecte Lei 22710,421
Comune(5%) 9462,67
Generale(7%) 13247,751
13 Total cheltuieli exploatare Lei 211964,01
14 Venituri vanzare produse Lei 225280
-principale 225280
-secundare 0
15 Cost de productie Lei/tona 1400
16 Pret de livrare Lei/tona 1600
17 Profit brut total Lei 13315,99
18 Rata profit brut % 6,28
19 Impozit pe profit 16% Lei 2130,55
20 Profit net Lei 11185,44
21 Rata profit net % 5,27
22 Productivitatea muncii
-zo/t 0,46
-zo/ha 1,2
23 VAB Lei 202569,58

34
24 VAN Lei 199819,58

35
Capitolul VII- Calculul dozelor de îngrăşăminte.
Dozele de îngrăşăminte chimice se determină cunoscând consumul specific al fiecărei
specii şi chiar soi, exprimat în kilograme substanţă activă pe tona de produs, funcţie de
fertilitatea solului având în vedere datele referitoare la analizele de laborator cu privire la
conţinutul solului în azot, fosfor şi potasiu în forme accesibile plantelor. Totodată, trebuie
cunoscută şi valoarea procentuală de substanţă activă de îngrăşământ ce se pierde în timpul unui
an, dar şi conţinutul în substanţă activă al diferitelor tipuri de îngrăşăminte industriale aplicate.
Calculul dozelor de îngrăşăminte s-a efectuat ţinându-se cont atât de producţiile medii
cât şi de existentul de suprafaţă activă din sol. S-au luat în considerare şi pierderile rezultate prin
levigare.
Calculul dozelor de îngrăşăminte chimice

CULTURA

Nr. SPECIFICA U.M.


Crt. RE

Floarea Porum Soia


soarelui b boabe

N P K N P K N P K

1 Producţie Kg/ha
2560 6805 2610
medie

2 Consum Kg
29 17 20 22 13 26 35 26 30
specific s.a./t

3 S.a. de Kg
74,24 43,52 51,20 149,7 88,47 176,93 91,35 67,86 78,3
administrat

4 S.a. în sol Kg 45 14 19 65 24 78 91,35 22 25

5 Diferenţa de Kg
29,24 29,52 32,20 84,7 64,47 98,93 0 45,86 53,3
adm. s.a.

6 Pierderi prin %
16 5 7 18 6 8 15 6 7
levigare

7 Cant. Kg
pierdută prin s.a. 4,68 1,48 2,26 15,25 3,87 7,92 0 2,75 3,74
levigare

8 Total s.a. de Kg
33,92 31 34,46 99,95 68,34 106,85 0 48,61 57,04
administrat

9 Tipul de NO4NO Super P Sare de NO4NO Super P Sare de NO4NO Super P Sare de
îngrăşământ 3 c. K 3 c. K 3 c. K

36
10 Conţinutul Kg/
în s.a. a îngr. 34,5 40 40 34,5 40 40 34,5 40 40
100kg

11 Doza de kg
îngr. de 98,32 77,5 86,15 289,71 170,85 267,13 0 121,53 142,6
administrat

Nr. CULTURA
SPECIFICARE U.M.
Crt.

Orzoaică
Grâu de
de
toamnă
primăvară

N P K N P K

1 Producţie Kg/ha
4835 4295
medie

2 Consum Kg
25 15 12 26 13 22
specific s.a./t

3 S.a. de Kg
120,88 72,53 58,02 111,67 55,84 94,49
administrat

4 S.a. în sol Kg 50 15 20 45 16 24

5 Diferenţa de Kg s.a.
70,88 57,53 38,02 66,67 39,84 70,49
adm.

6 Pierderi prin %
16 6 7 17 5 6
levigare

7 Kg s.a.
Cant. pierdută
11,34 3,45 2,66 11,33 1,99 4,23
prin levigare

8 Total s.a. de Kg
82,22 60,8 40,68 78 41,83 74,72
administrat

9 Tipul de
NO4NO3 Super P c. Sare de K NO4NO3 Super P c. Sare de K
îngrăşământ

10 Kg/
Conţinutul în
34,5 40 40 34,5 40 40
s.a. a îngr. 100kg

11 kg
Doza de îngr.
238,32 152 102,7 226,08 104,57 186,8
de administrat

37
Capitolul VIII-Organizarea şi optimizarea activităţii de producţie.
Calculul necesarului de muncitori permanenţi şi sezonieri
Deoarece în agricultură se manifestă sezonalitate în consumul de zile-om, apare evident
faptul că şi numărul necesar de executanţi este variabil pe decade şi luni. Specialistul este pus în
faţa problemei fie de a stabili necesarul de personal muncitor permanent după intervalul cu
solicitare maximă (decadă sau lună) ceea ce duce la folosirea incompletă a muncitorilor în
celelalte perioade, fie de a stabili necesarul permanent după un alt nivel (sub cel de solicitare
maximă), ceea ce asigură o mai o mai bună folosire a muncitorilor permanenţi, dar în perioadele
de vârf trebuie să asigure forţa de muncă temporară. Decizia, depinde, desigur de gradul de
sezonalitate, de situaţia forţă de muncă în unitate, etc..
Datele necesare:
Pentru determinarea numărului de muncitori permanenţi, cărora să li se asigure
posibilitatea de a efectua un număr determinat de z.o./muncitor permanent/an, trebuie cunoscute
următoarele date:
- numărul de z.o. necesar desfăşurării proceselor de producţie pe fiecare lună (datele se iau
din fişele tehnologie ale culturilor);
- numărul de zile pe lună în care se pot efectua lucrările;
- numărul de z.o. propus ca sa fie asigurat pe muncitor permanent timp de un an.
Modul de lucru:
1. Din numărul total de z.o./muncitor permanent/an propus a se realiza, se scade un
număr egal cu 24 x n, în care n reprezintă un număr de luni cuprins între 1 şi 11, de regulă cu
cea mai mare număr de z.o..
2. Se totalizează numărul de z.o. din lunile rămase, iar suma se împarte la numărul rămas
la scăderea din numărul de z.o./an propuse a se realiza a produsului (24 x n), rezultatul fiind
numărul de muncitori permanenţi.
3. Se determină numărul de z.o. ce revin pe muncitor permanent în fiecare lună, prin
împărţirea numărului total de z.o. din fiecare lună la numărul de muncitori permanenţi rezultat
din calcul. Se va avea în vedere ca acest număr să nu depăşească cifra de 24 pe lună. Se
totalizează aceste zile şi se vede dacă se realizează condiţia asigurării numărului de
z.o./muncitor/an propus iniţial.
4. Se tatonează cu un alt număr de luni (n) până se obţine câtul cel mai mic (reprezentând
numărul de muncitori permanenţi) şi implicit numărul de z.o./muncitor permanent/an propus
iniţia.

38
5. Pentru lunile neacoperite de muncitori permanenţi se va determina numărul de
muncitori temporari, prin împărţirea, pe fiecare lună a numărului de z.o. rămase disponibile la
24.

Supr Număr zile-om pe luni calendaristice Total


Total
Cultura . pe
z.o.
(ha) VII XI hectar
I II III IV V VI VII IX X XI
I I
Floarea
47,6 4,0
soarelui 55 0 0 0 0 0 5,32 0 0 0 0 66.1 1,20
4 1
Alte 2zile/h
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1320 24
activităţi a
Total
157, 114 115,
general - 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1386,1 25,2
64 ,02 32
Total
157, 114 115,
recalculat - 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1386,1 25,2
64 ,02 32

- Nu se decalează nici o lucrare.

Calculul necesarului de muncitori permanenţi şi temporari

Floarea soarelui Ipoteza 1


N =170 (nr.de zile propus pentru a se realiza pe un muncitor/an)
n = 1 (nr. de luni cu un consum maxim de forţă de muncă)
170 – 1 x 24 = 146 zile
110+110+110+157,64+110+114,02+110+115,32+110+110+110 =1386,1
1386,1 : 146 = 9,4 ≈ 9 muncitori permanenţi

Lunile anului Total


Specificare
X XI z.o.
I II III IV V VI VII VIII IX X
I I
Zile-om pe 11 157,6 114 115,3 11 11
110 110 110 110 110 110 1386,1
fermă 0 4 ,02 2 0 0
Zile-om/
muncitor 14 14 14 16 14 14 14 14 14 14 14 14 170
permanenţi
Zile-om pt.
11 157,6 114 115,3 11 11
muncitori 110 110 110 110 110 110 1386,1
0 4 ,02 2 0 0
permanenţi
Zile-om/pe
muncitori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
temporari
Nr.
muncitori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
temporari

39
Capitolul IX- Organizarea lucrărilor de combatere a bolilor şi
dăunătorilor.

De eficacitatea lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor depinde starea de sănătate a


culturilor, aspectul calitativ precum şi cantitatea de produse realizate. Această lucrare se poate executa
cu diferite mijloace cum ar fi: aviaţia utilitară, maşini mecanice de stropit sau prăfuit, pompe manuale,
etc..
Eficienţa oricărei lucrări trebuie să respecte următoarele etape:
-stabilirea numărului de agregate, a formaţiei de muncă, a necesarului de materiale
-organizarea lucrării;
-desfăşurarea propriu-zisă a lucrării;
-controlul calităţii lucrării.

*** Date necesare:


1.Suprafeţele şi dimensiunile parcelelor
2.Starea de vegetaţie a culturilor
3.Relieful
4.Distanţele dintre rânduri
5.Capacitatea rezervorului
6.Viteza de deplasare a agregatelor
7.Distanţa de la care se transportă apa, sau distanţa de la punctul de preparare a soluţiei la
locul de stropit
8.Norma de muncă a muncitorilor pentru preparatul soluţiei

*** Modul de lucru:


1.Se determină numărul de mijloace mecanice necesare defăşurării lucrărilor în termen optim (1-
3 zile)
S 55
N N  1 agregat
nP 2  26,88
S = suprafaţa totală
P = productivitatea agregatului
n = numărul de zile pentru efectuarea lucrării (1-3 zile)
* Productivitatea agregatului:
B V  t  H 12  3500  8  0,8
P P  26,88 hectare
10.000 10.000
40
B = lăţimea de lucru a agregatului (m)
V = viteza de deplasare a agregatului (m/ora) (3300-3600 m/oră)
t = durata unei schimb (8 ore)
H = coeficientul de utilizare a timpului de lucru (0,8-0,9)
2.Se calculează cantitatea totală de substanţă sau soluţie pe hectar
q=N+d
Amistar Xtra = 0,75 l/ha; Pulsar = 1,2 l/ha
q = 300 + 0,75 = 300,75 l q = 300 + 1,2 = 301,2 l
N = norma de stropit (litri)
d = doza de produs comercial (%)
3.Se calculează cantitatea totală de soluţie pe întreaga suprafaţă
Q  q V n Amistar Xtra Q  300,75  55  1  16541 litri
V = volumul lucrării Pulsar Q  301,2  55  1  16566 litri
n = numărul de stropiri
4.Se determină mărimea parcelelor de lucru
S 55
s s  55 ha
N 1
S = suprafaţa
N = numărul de agregate folosite
5.Se organizează locul de muncă prin aprovizionarea cu materialele sau produsele chimice
necesare punctelor de alimentare.
6.Se calculează distanţa dintre punctele de alimentare
D  2B t  N D  12  2  4  1  96 m
B = lăţimea de lucru a agregatului
t = numărul curselor dus-întors până la golirea completă a rezervorului
N = numărul de agregate care lucrează grupat pe o parcelă
7.Numărul de ture dus-întors până la golirea rezervorului
10000  Q  Y 10000  2500  0,9
t t  4 ture dus  int ors
A B2 L 300  12  2  800
Q = capacitatea rezervorului (litri)
Y = coeficient de utilizare
A = norma de stropit (litri/ha)
B = lăţimea de lucru (m)
L = lungimea parcelei (m)
8.Se calculează cantitatea de soluţie ce se va pune la primul punct de alimentare
41
C QN C  2500  1  2500 litri
Q = capacitatea rezervorului (litri)
N = numărul de agregate grupate pe o parcelă
9.Se calculează cantitatea de soluţie necesară pentru celelalte puncte de alimentare
C  Q  N Y C  2500  0,9  2250 litri
Y = coeficient de utilizare al rezervorului

10.Se calculează numărul de muncitori necesar pentru prepararea soluţiei


V 16500
Nr.muncitori  i Nr.muncitori   1  1 muncitor
PZ 10000  2
V = volumul lucrării
P = norma de productivitate zilnică a muncitorilor
Z = numărul de zile în care se execută lucrarea (1-3 zile)
i = numărul de muncitori din formaţie

42
Capitolul X- Determinarea pragului de rentabilitate
( punctului critic ).

Mărimea ratei profitului şi a costurilor de producţie se află în strânsă dependenţă cu


mărimea producţiei şi a cheltuielilor totale de exploatare dintr-o fermă horticolă. În funcţie de
dinamica cheltuielilor ce contribuie la realizarea cheltuielilor totale de exploatare acestea se
împart în două categorii: cheltuieli variabile şi cheltuieli fixe (constante).
Cheltuielile variabile sunt constante ca mărime pe unitatea de produs şi volumul lor
creşte direct proporţional cu volumul producţiei realizate. În această categorie intră lucrările ce
au ca unitate de măsură tona, kilogramul, mii butuci, mii litri, mii bucăţi (exemple: lucrarea de
încărcat, descărcat, muşuroit, tăiere în uscat, dirijat şi legatul lăstarilor, preparat soluţie, recoltat,
etc.).
Cheltuieli fixe sau constante – sunt acele cheltuieli care au o mărime constantă la
unitatea de suprafaţă dar sunt variabile la unitatea de produs realizat. În această categorie intră
lucrările solului (arat, discuit, prăşit), administrat îngrăşăminte chimice, stropit cu pesticide, etc..
Punctul critic sau pragul de rentabilitate marchează acea dimensiunea a producţiei medii
la hectar la care încasările din valorificarea producţiei sunt egale cu cheltuielile totale de
exploatare. În acest punct nu se înregistrează profit dar nici pierderi.
Punctul critic sau pragul de rentabilitate se poate determina în două moduri şi anume:
fără profit programat şi cu profit programat.
În vederea obţinerii unui profit anticipat, este necesar o sporire a cheltuielilor de
producţie în scopul obţinerii unei producţii suplimentare din vânzarea căreia se pot acoperi
cheltuieli suplimentare ce au fost făcute în cadrul unei exploataţii agricole.

Determinarea pragului de rentabilitate

 Y = Y’
Y = venituri totale (lei/hectar)
 Y = PV·X
Y’ = cheltuieli totale de exploatare (lei/hectar)
 Y’ = X·CV+CF
Pv = preţul de vânzare (lei/t)

Cv= cheltuieli variabile (lei/t)

43
CF=cheltuieli fixe(lei/ha)
x = 1,37 t/ha
Pv = 1600 lei/t
Cv = 479,35 lei/t
C f = 1536,35 lei/ha
Pr oductia = 2,56 t/ha

Y = 1,37 x 1600 = 2192

Y’ = 1,37 x 479,35 + 1536,5 =2193,21

CF 1536,5
x   1,37tone / ha
PV  CV 1600  479,35

Nivelul productiei de 1,37 t/ha marchează punctul critic sau pragul de rentabilitate, in
care valoarea veniturilor obţinute prin vânzarea acestei cantităţi la preţul de 1600 lei/ tona,
asigură acoperirea integrală a costului de productie.

44

S-ar putea să vă placă și