Sunteți pe pagina 1din 13
~PROGEDURA OFERATIONALA | Eaijias! _] CENTRUL PENTRU RELUAREA Nedeex: 3 NATIONAL DE PROCESULUL DE APROBARE/ EVALUARE SI AVIZARE A. EXAMINARE, AUXILIARELOR DIDACTICE DECLARATE NEACCEPTATE Servical INTR-O SESIUNE ANTERIOARA Evaluare manuale slachizigt Cod: P.0. 3.10. Pagina Tain 12 | Beemplar nr: PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU RELUAREA PROCESULUL ‘APROBARE / AVIZARE A. AUXILIARELOR DIDACTICE DECLARATE NEACCEPTATE INTRO SESIUNE ANTERIOARA 1. Lista responsabililor eu claborarea, verifiearea si aprobarea edifei sau dupa az, a reviziel in cadrul edifiei procedurii operationale Elemente privind T [. ] | ‘crea | __ femme i __sf{ __?z__i{_ 4 _{| 5 | itoat | SMOWA TORESCU Ta j manuale gi \ aa \ i | pom Disior [OSU | PROCEDURA OPERATIONALA | Faljia: 1 ‘CENTRUL, PENTRU RELUAREA Nede ex: 3 NATIONAL DE, PROCESULULDE APROBARE/ | Revizia: EVALUARE $1 AVIZARE A Nedeex. AUXILIARELOR DIDACTICE DECLARATE NEACCEPTATE, INTR-O SESIUNE ANTERIOARK Cod: P.O. 3.10. Pagina 2 din 12 Exemplar af 1 2, Situatia edifjilor sa revizllor tn eadral edifilor procedurl operationale Data de fa care se eae Component revit | Molina ick {in cadrul edits ‘alee | revizeieditet T z 3 4 2a | Baia x x 22,_|—Revizia T 23 | Revizia 3. Lista cuprizind persoanele la care se difuzeazd ea sau, dupit ca, reviaia din eadrul cdifei proceduriioperationale = 1 | | omar als on, |S venta | Rem, | Ry | Somos axe | ates serviciu DRAGAN, sr Eger} ies Evaluare serviciu ‘1 DRAGAN, = ac Rae} gee mee, | Baur, | atic | “pekon a 3 [1 | Set} gas PROCEDURK OPERATIONATA | Faljiar CENTRUL PENTRU RELUAREA | Nrde ex:3 NATIONAL DE PROCESULUIDE APROBARE/ | Revisit EVALUARE St AVIZAREA Nrdeex EXAMINARE AUXILIARELOR DIDACTICE DECLARATE NEACCEPTATE._ Servicial INTR-O SESIUNE ANTERIOARK Byaluare manuale siachiztit Cod: P.O. 3.10. Pagina 3 din 12 Bxemplar ani Evaluare | serviein | DRAGAN manual gt hii 3a | eae SRT | Se | Alin Bes Evaluae — | servicia | “DRAGAN manual » schiait 3 Afaiare Seige |~ $e | AlinBancs Balu | | serve | “DRAGAN Wy ‘chit 3a] Ae > > > > seopuri 4 scor “41 Procedure ae ea scop organizaen ac S.DOMENU civil speciicereluarit yrocesulut de apebare / viata wniialordidctcedecarate neacoxpiae into sesuneanterea. 442.Prooedura se referd ln mochl legal de orgaizae a modulut de reluare @ proesulut de proba /avizare a auxlaloe dase decirteneaecepeate In sesine anterior 43.Prooedura se apicd tturor anelialor didactice declare neacceptate Intro. seslune ‘antrioari gi depuse I sediul Central National de Evalue gi Examinare pentru reluaree rocesul de apobare/avizare "3.4 Procedure se api de etre Servicio Bvaluare manuale gi achizii 6 DOCUMENTE DE REFERINTA (61. HG nr 1401/2008 piri ninja, rps fncjorrea Ceili Naoal de value xominare, modes complete uleroare, (62. Lagean,1/2011 actalizata si republeatis {63,0MEN tr 5062/2017 privind aprobarea Metodolopiei ~ cadru privind reglementarea ‘ilizai auxilivelor didactice th unitate de tnvtimant preuniversitar; 64.0.0, 3.08 ~procedurd operational pentru aprobarea/ area auxiliarlordidactice PROCEDURA OPERATIONALA | Faifiar 1 CENTRUL PENTRU RELUAREA NATIONAL DE. PROCESULULDE APROBARE/ EVALUAREST AVIZARE A EXAMINARE, AUXILIARELOR DIDACTICE DECLARATE NEACCEPTATE INTR-O SESIUNE ANTERIOARK Cod: P.O. 3.10. Pagina 4din 12 Exemplar a. m2. m3. aaa, 715. 738. 217. 718. 719. “Aucliare didacice - materile-suport elaborate in speiinul profesor gia eeviler, entra implementarea adevad i ficient a curculumulu nina. Aceasti categorie aula ponte include: clegesi de texte /cintece,culeger de exereii/ probe, ‘caleer de teste itemi de evalua, pachete de fie de tia independent, eiete de munca stv independent ete, care pot fi prezentat in format tpt sas format clecronic/ digital, Solicantal probs sau al avizlui pestra auiiare didactice propuse, deaumit in ‘contre solicit - autor, editor, producer, comers urizorauorizat sau alte insti recunoseut, care au a obiect de activate invatmineu educa’ formar g colaboreaz cu cde didactic ¢specai n domeniul a care face referie sui (Crtert de conformitete~ norme tehnice pe baza cizoraeuxiliarele didactice pot fi Acceptate i props pentru eprcbare su pot fmeaceepate pent aprobare si propuse spre afi nbunkjie pent a partcpa lao nou sesiune de evalua. CCalendarul procesuui de aprobare /aviare ~ petoade. de timp stable in ‘conformitate cu OMEN nx 506272017 ~denumit in coninuare Calendar; Sesiune de sable a conformiati auilarelor didactice in vederea aprobérit / ‘visi —perioed8 de trp determinatS, pe parcursl cei se desfgoard veifcaea Cites de conforitate ule axel didactic; ‘ig privind respectarea erterilr de conformitate ~ document ~ tn format x18 $1 “dock ~ ce confine criterle de conformitale ale auxiarlor didactic, cupinse tn ‘ane dla OMEN ar 5062/2017; Raport privind neconformitiile aciiarului didactic declares neacceptat penne ‘aprobare | avizare~ document ntocmit de dite fecare solctant al aprobai sa al vias nocesar retaii proceslui de aprobee /avizare penta fecare auziliar ‘idacic declarat neacceptat penta aprobare / avizareint-o sesune anteioaré ~ ‘dentin continuare Rapore Raport individual privind susinerea rezultandul din fiya privind respectarea (crterilor de conformitate ~ document intoomi, de ere meni Comisie de aprobare / avizare, in timpul reluii) proceslat de aprobare /oviare penta sniliele didactic decarateneacceptate pentru aprobare/ avzare into sesiune nteriara ~ denumit i continsare Raport individual, Reportal individual confine fagumente cae susfin puncul de vedere cu privire. Ja reall {confonn/neconfomn din fis pivindrespectarencriterilr de conformitate. Raport individual privind modificarea resulatull din fga privind respectarea ‘rteriler de conformiore = document iiocmit, de cre membri Comisiel de ‘aprobare /avizate, in timpul reluirit procesuui de aprobare favizare pentru muilarele didacice cu modiictt do. conjinut, Report! individhal confine ‘argamente care susjn puncol de vedere eu pivre la modifiatearezltaul din neconform in conform, PROCEDURK OPERATIONALA | Ealfiar 1 ceNTRUL PENTRURELUAREA | Nrdeex.:3 NATIONAL DE, PROCESULULDE APROBARE/ | Revizia EVALUARE SI AVIZARE A Nrde ex. EXAMINARE, AUXILIARELOR DIDACTICE DECLARATE NEACCEPTATE Servic INTR-O SESIUNE ANTERIOARK Byaluare manuale siachiziit Cod: P.0. 3.10, Pagina S din Bxemplar ars 1 12,_PRESCURTARI TG Hottie de Guvem Ls Lepe LEN ~Legea Educafet Naionale PO procedur operational MEN" Minister Edatei Nofionale ‘OMEN - Ordinal Ministrlui Educaiet Naionale (CNEE.— Cenirul National de Evaluare gi Examinare ISE~ Institut de Stinfe ale Eduatici 2. CNDIPT ~ Central Najional de Dezvoltare a lnvapiméntlui Profesional si Tehnic 8, DESCRIEREA PROCEDURIT 8.1L Competente Organizarea_activitilor specifice reluarii procesului de aprobare /avizare a auxilarlor didactce este muna prin publicarea, pe sit-urle MEN $i CNEE, a rocedurit operaionale 0.3.10. precedurd operajionalé pentru reluarea proces de ‘probare | avisare a auailiarelor didactice declarate meacceptate tnir‘o.sexlune ‘nierioar in reluarea procesului de aprobare / avizate a auxiliarelor didactice dectarate ‘eaccepate Ito sesiune anterior sunt implica angajatii CNEE din cadral Servic [Evaluare manuale si achizifil, care cunose prevederile OMEN a. 5062/2017 privind aprobarea Metodologiei~ eadru, precum 31 of! membrii Comisilor de aprobare/ avizare numifi pein deizie in sesiunea in eare au Tost Inchelte procesele verbale de consttare & ‘neconformitisjilor, precim fi cei dn sesiunea eurent, ‘82.Date de intrare ale procesuluis Ausiliare didactce cu modificri de continu, depuse pe suport electronic, in format PDF, in vedereareluérit procesului de aprobare /avizare pentru crtetle mentionate rocesele verbal de constatare « neconformitilor: + Rapoarte privind neconformitaile auxiliarelor didactice declarate neacceptate pentru aprobare | avizare n seslunileanterloare; + Declarai pe propria raspundere depuse de cre soliitanti + _Criterit de conformitre ale auxiiarelor didactice (anexa 4 la OMEN r.5062/2017) + _Fige privind respectarea criterilor de conformiate, completate pentru fiecare ‘clr didactic, tn format .xise si docs, tntocmite in sesiumea in care ausiliarele Fige privind respectarea citerilor de conformitate,completate penta fccare auxiliar didactic declarat neaceepatpentra aprobare / avizareint-o sestune enterioar, nomai Penira cite de conformitate pentru care & fost declarant neaccepat. Figele se completeazin format doce, se lista, se semneazl pe fiecae pagind se seancazt si se transmit secretarlui; > Procese verble de constatre a neconformitiilor auxiliarelor didactic, tacheate in ‘uma reluii procesului de aprobare/avizare; > Rapoarte inividvale privind susinerea rezultatului din figele privind respectarea aiterilor de conformitte: > Reporte individual privind modificarea rezaltatului din fia privind respecarea iter de conformitte; > Lista auxillarelor didactioe propuse spee aprobare / avizare, tn conform alin); > Lists auniliarelor didactce inregistrote cu neconformitii gi declaate neacceptate pentru de eprobare avizare. ss art 3, 8.4, Procedura are ca scop prezentarea pusilor de urmat pentru relusrea procesuli de ‘aprobare / avizare a auxliaelor didactice decarate neacceptate penta aprobare / avieae into sesune anterior. 8.41, Etape ale reluirii procesului de aprobare/ avizare a aux relor didactice + Blgpa J: Publicarea procedurit operationale pentru reluarea procesulul de aprobare | avizare a auiliarelor didactice decharate neacceptate intr-o sesiune anterioard (www.rocneceu, wirw.ed.to) Reluaea procesului de aprobare / avizae a auxiiaeor didactice declarate neaeeptste pentru aprobare/ avizare int sesiune antarioard to anunsté prin publcaea pe site -ul CNEE a procodusoperstionile P.O. 3.10 ~ procedural operafionalé pentru reluarea procesuli de ‘aprobare | avizarea eusiliareor didactic declarateneaccepateIn-o sesh anerioar. PROCEDURK OPERATIONALA | falas! ] CENTRUL PENTRU RELUAREA NATIONAL DE PROCESULUI DE APROBARE / | EVALUARE $1 AVIZAREA EXAMINARE AUXILIARELOR DIDACTICE __ DECLARATE NEACCEPTATE, Servic INTR-O SESIUNE ANTERIOARA Evaluare manuale siachizigit Cod: P.O. 3.10, Pagina 7 din 12 [Exemplar ans 1 entry rlustes proceslul Ge aprobare / avizare a auxiilordidacice decarale aeaccepate enim apcobare /avizare ino estune ancriosr. care se desfisoa in conformitte eu pezen procedurl (P.O. 3.10 procedurd aperalonal pent reluarea procesuli de qovobare /@vzare ‘_awiliarelordidactice declarate neaceeptate nt-o seshne anteriogrd) nu ete necesaré plats hicunul tit Orice wusitiar didactic declarat neaceeptal pentru sprobare / avizare intro sesiune anterisard poste fl supus actvitiflorspecifice eludrit procesulal de aprobare ~ avizare, ‘ares desfigoard in conformitate cu PO 3.10, nammaiesingurd dat ‘Se poate slicitareluareaproceslui de aprobae /aviaare i psn anise didactic, cae, nt ‘2 sesiune anterioarau fos delaate accepite pent aprobare/avizare da au fost respinse Denin_nerespeciaea ar. 2, alin. @) din Metodologia cad privind reslementarea utlizi sunlitlordidactice In until de tnvmsint preunivesitar, aprobatd grin OMEN ni 3062, ‘sonia modifcii coninutlu auiliarelor didactic in az Rejuaea procesului de aprobare/ avizare a auxiiarlordidacice declarate neaccepate pen ‘aprobare avizare int sesiune aneroart are lo in acelsitimp cu ua din sesiuile cueate de de stabiire « confomitigt auiarelor didactic In vedere sprobd /avizii lo, stabilte in confosmitate ca Metodologia — eadru sprocedura operstionala P.O. - procedurd eperaponala pena aprobareajavzarea aualiarelordidaciceaplicat a nivelul CNEE. {in anol gcolir 2017-2018, prima sesiane pena reluaren procesului de aprobare / avizae asiliarelordidactioe declartenescoeptate entra aprobare/avizare into sesiune anterioar va avea loc tn luni fbruarie — mart, ir relate finale vor i publeate pe maura ce Conisile implicate ig vor incheiastvittea. ‘Durata maxima a sesiuni de aprobate / avizate @ auxliacelordidactice desiguraté in februaie mati este de 30 de ail de la tncheieree periodei previzate pentru depuneea solicitor, in ‘conformitate cu art. 12 dia Metodologi-cadru. + Btapa a Ta: Depunerea soliitirilor pentru reluarea procesului de aprobare / avizare precum sia auxiliarelor didactice eu modificiri de conginut Ficcare solicitnt, care doveste reluarea procesului de aprobare / avizare a auxiiaelor ‘idactce decaratenescceptste pent aprobare /avizare into sesiune anterioar8, depune la sediul CNEE Rapoarte insofte, dact este cazl, de auxiliscle didactice cx modified de congiaut. Solictanultntocmeste, penrafiecare suxiliar delarst nescoeptat pentna aprobere / avizare PROCEDURK OPERATIONALK | Faiiart ceNTRUL PENTRU RELUAREA NATIONAL DE, PROCESULUIDE APROBARE/ } EVALUARESI AVIZARE A EXAMINARE AUXILIARELOR DIDACTICE —___ DECLARATE NEACCEPTATE Serica INTR-O SESIUNE ANTERIOARA Evaluare manuale siachiitit Cod: P.O. 3.10. = ‘Intro sesiune anteioar,respectiv, petra fieare auxliar didactic respin, cite un Raport in ‘cate prezintd argument care susfin necesittea reludriprocesuli de aprobare /avizare pent ausifarl in eau Raportl precizcaza daca $i in ce misuri solicitatul a efecaat modificdri de conjinut in ‘uxiliaal in eauzi, in conformitate ou argumentele prezentate de cate esi ei meme ai Comisisi de aprobare / aviare, in figele privind respectarca eitrilor de coaformitte, la iterile menfionate tn procesul verbal de stabilire @ neconformitiilor in uma cirvia ‘uniliaal didactic fost declarat neaceptat pentru aprobare/avizat, Raportul confine, pentru flecare crteru. menfonat in procesul verbal de. stbilire a ‘neconformitiilor in uma ciruia suxiliarul didactic a fost declarat neacceptat pentna aprobare / avizare, argumente solide privind efeeruarea / neefectuaree modifiedrlor de confinut in auniliaul didactic, raporate Ia argumenteleprezentate de ete cei tei membri ai Comisii de aprobare/avizare tn figele prvind respectarea exterior de conformitate, {n cazul in cat, soictantul operesz8 modifictile de confinut in conformitate eu srgumentcle Drezeniate de cate cei tei membri ai Comisiei de aprobare / avizare, in fgele privind Fespectareaeriterilor de conformitat, acesta depose Raportulinsoit de auxilaral didactic ‘modifica, in format pa. precum so declarafc pe propria spundere, Prin eceasta declaraie se angajeaz8 ca, fn cazal in care awxliaral didactic este declarat accept pena aprobare / avizae, varianta comercalzat s fe identca eu cea depus in seopul reli procesului de aprobare/avizate {In cazul in cate soictantul considera cd nu sunt jusificate gi suricent argumentate medic de confnut it-un euxiliar didactic declarat neucceptat pentru aprobareavizare, depuane Ia sediul CNEE numai Raporiu, in care igi argumenteazs decizia /pozifin, in vederen resis procesului de aprobare/avizare, Pentru fiecare dintre auxiiarele didactie declarat, intro seslune anterioard, acceptate pentru aprobare / avizare dar respinse pentru nerespeciarea art. 2, alin. (2) din Metodologia-cadru, solictantul este obligat sk depuni atit Raportul insofit de auniliarul didactic eu modificdrle de confinut corespunzitoare, cit si declarafia pe propria rispundere Pentru sesiunea din febrearie-martc, anal scolar 2017-2018, depunerea Rapoartelor si / sau & sturilarelordidactice cu modified de conjnat e desigoara in perionda 05.09.02.2018, ‘+ Etapa a Ma: Reluarea procesului de aprobare | avizare a ausiliarelor didactice ddeclarate neacceptate intro sesiune anterioard La reluarea procestui de aprobae / avizareaauxiliarelor didactice declarate neaccepate inte © sesiune anteroard.paricips, dupé cxz, aceleasi Comisli de aprobare / avizare care au, PROCEDURK OPERATIONAL cENTRUL PENTRU RELUAREA, NATIONAL DE PROCESULULDE APROBARE:/ EVALUARE ST AVIZARE A EXAMINARE, AUXILIARELOR DIDACTICE —— DECLARATE NEACCEPTATE. Serica INTRO SESIUNE ANTERIOARA Evaluare manuale siachiaitih Cod: P.0. 3.10. Pagina din 12 ‘Exemplar nes L ‘ncheiat procese verbele de constatare a neconformitilor in sesiunea in care auxiliaele Aidxctice av fost declarate neaccepate, da gi Comisii de aprobare/ avizare noi, in cate sunt snumip alt ei membsi Dupit incheievea perioudel de depunere, presedinele, vicepregdintele s{seeretaral flecizei CComisi in eadrul cei s-autncheiat, ino sesiune anterior, procese verbale de consatare ‘8 neconformitiilor auxlirelor didactic pentru care se reiaprocesul de aprobare/avizate, se Inrunese tn gen de lor gi stabilese modul de organizae a relufsi acetal proces. Principatele actvitigi care se desfigoaré penis reluarea procesuli de aprobaze / avizare @ ausiiarelordidatioe sant 1. Analizatea Rapoartelor depuse de cate solicits 2. Verificarea suxiliarelr cu modifica de confit; 3. Intocmirea Rapoartelor individual; 4. AnalizareaRapoartlor individual si sabiliearezaltatlui; ‘5. Reevalvares auxliaelor didactice care fnregisreazA neconformitiji fa urma parcurgerietapeor de la 1 ping a ‘Anunjaes rezltatelor sesiunii de’ reluare a procesului de apeobare / avizare a ‘uxilitelor didactce, 2 {in fimefie de conginutul Raportlulintoemit de cae fieeare soictant, un auxiiar didactic poate fi supus, in sesunea de reluare a procesului de aprobare / avizae,tutror aetvitiilor (26) sau numai anumitoractviai (ex 1,2, 3, 4 16). Pentru sesiunes din februarie-martc, anal scolar 2017-2018, setivitjile 1-4 se desfigoaré in perioada 12.02 ~ 16.02.2018, ac activities 6 se desfigoar urmnd Calendar sesiunit. ‘curente de aprobare /avizare, Pentru desfigurarea activitii nr. 5 - Reevaluarea eusiliaelor didactioe care inregistreaxd reconformitéi tn urma parcurgen activtatjlor dela 1 pant Ia 4, sunt constitute alte Comisit de aprobare / avizae a auxlliaelor didacice, eu respectatea prevederilor OMEN ne. 5062/2017 Ausillarele didacice, care parewg toate ativiaile (1 ~ 6) gi sum declarate meacceptate fn ‘urma reludrit procesului de aprobare /avcare au dreptal 54 partcipe la 0 noua settune de ‘aprobare / avizare, eu menfunca ela depunere, se va plat tarful stabilt conform reglemetiritor in rigoare $i c@ va fi reevaluas t» confomitate cu anexa 4 la OMEN nr. 5062/2017; Responsabilitate: ‘Servciul Bvaluare manuale gi achizii din cadrul CNEE PROCEDURK OPERATIONAL | Eaiiar 1 (CENTRUL, PENTRU RELUAREA Nede ex: 3 NATIONAL DE. PROCESULULDE APROBARE/ | Reviria: EVALUARE ST AVIZARE A TEXAMINARE AUXILIARELOR DIDACTICE DECLARATE NEACCEPTATE. Servicul INTR-O SESIUNE ANTERIOARA, Evaluare manuale shachiigit Cod: P.O. 3.10. Pagina 10 din 12 ‘Exemplar Director General al CEE. ‘8.42. Atribui ale Comisiei de aprobare /avizare a auxiliareor didactice Const de poh aia sumt const prin deci Directors Genera al CNEE, a ‘conformitate eu a9. Comisite de aprobare / avizare a auxiliavelor didactice se constituie pe nivelusi de {nvijamsnv/iscipline/domeni de pregtielactvitati educative = 4 preszate la capitolul 84,1. se av incheat in care lar sidactce au fost deslarateneaccepale pear aprobare /evizare. co desfigoaré de ‘ste membre at ‘nsssnnga in care Princpatee atibui ale Comisiei de aprobare/avizare sunt presizate fn at. 12 din OMEN a 5062/2017, CComisia de apobare/avizare are rmdtoareleatibui a) claboreaza provedura de luerua coms, ') realizeazA verificarea citerilor de conformitate tn exzul solicitor supuse apeobiril/ sviziii, Durata desfguriitacestei etape este de 30 de zle luritoare de la incheiees petioadei previzut in calendarul anual al CNEE pentru depunerea solicitor ©) fntocmeste documentajia in vederea aprobiti prin OMEN sau a obfinerit avizului seeretarulul de stat pentru fnvahimdntl preuniversitar. Presedinel, vicepresedimele si secretarul din caérulficcirei Comisii numite tn funtie de ruparea auxliaelor didactice pe niveluri de tavayiminudisepline/domenit de repiire/actvitdi educative au urmttoareleateibuti: = analizeazd toate Repoartele slicitanjlr i elaboreazA procedura de lucru a Comisii, Sabilnd, pentru fiecare auxilia didactic tn parce, activital eae rebuie parearse; ~ se asigurd ed cei doi / tek mombsi al Comisiet au primit matrialele specifice (apoartele Tntocmite de care solicianfi si auiliarele didactice cu modifica de songina) = constati neconformitailefccarui auxiliar didactic gi completeaza procescle-verbale, Jn care sunt menjionate acestea, identfcind “auricle didactice declarate reacceptate pentru aprobare J avizare: PROCEDURA OPERATIONALA ‘CeENTRUL PENTRU RELUAREA, NATIONAL DE. PROCESULUL DE APROBARE / EVALUARE $1 AVIZARE A EXAMINARE, AUXILIARELOR DIDACTICE, _,DECLARATE NEACCEPTATE, Servical INTR-O SESTUNE ANTERIOARA Cod: P.O. 3.10. Pagina U1 din Exemplar cu auxiliarele didsctice propase spre aprobare / avizare (declarate accepiate pentru apobare/aviaze), ~ iniiaza ordinal de ministry / itoemese documentatia penitu obfineree avizusi Secretarlu de Stat ‘Mentrit Comisiet au ueatoareleatribusi: ~ completeazA si semneaza angajamentl ~anexaS la OMEN nr5062/ 2017; = primese pe e-mail sau prin alt mijloc de comunicare, auxiliarele didactice (format PDF), Rapoartele solctantilor, madelal de Raport individuals ig (in ormatocx) cvtiteriie de conformitate ale auxiliarelo,fatocmité in conformitate cx anexa 4 la atc primi din perspective crtilor de conforitte ‘nenionai in procesce verbal destabilize aneconformtiilo, cheat fn ssiunea in care auxilaral didactic fn cauzd au fost declart neacepiat entra eprobare / + Infocmes si compleeaz, pent fecare ausitar, Raportul individual si sau fsa vind eespecara eer deconfoxmitate Qn fonat docx, ~ tim, prin email, penta fiearesuxlie didaeti, Raporal individual si sau fsa “ i sunate pin serndlurdcleesoaick. ~ respect termencle comuniate de ear pegedincle Cosi Secretaral Comisiei are wematoaree atributi: = inainteaz8, spre completa, celor tei membi ai Comisiei, angajamentel- anexa $ la ‘OMEN nr'5062/2017; = se asigurd ci fecare membru al Comisiei, a primit wrmatoarele documente: uxiliarle didactice (format PDF), raposrcle solicitanjilor, modelul de raport individual si fsa (Gn format docx) cu etre de conformitate ale auxiiaelor, = Intocmeste formularele tip pentru procescle verbale de constatare @ neconformitailor, care se completesz& petra fecareauxiiar didactic fn part; = completeaz si semncazi, altri de pregedinte si vicepregedinte, procesle verbale de ‘costatare aneeonforitiilor, = participa, alaturi de presedinte gi viceprezedints, la interea ordinulul de ministry / ta {ntocmirea documenta pent objnereaavizulys Seeretarlt de Stats + Inocmeste adesele de comunicae, edie solicit, a rezultatelor consemnate ta procesele— vrbale de consatare a necontormitifilae, + Inlocmeste adeverinfe pentru tof! membrii Comisii, in conformitte cu at. 13, SS.inregistrii: ~ Rapoartele depuse de etre slicitans PROGEDURA OPERATIONAL CENTRUL PENTRU RELUAREA NATIONAL DE PROCESULULDE APROBARE/ EVALUARESI AVIZARE A EXAMINARE AUXILIARELOR DIDACTICE _, DECLARATE NEACCEPTATE Servictal iNTR-O SESTUNE ANTERIOARA Bvaluare manuale shachiii Cod: P.O. 3.10, Declaraipe propria spunderedepuse de cite solicitani ~ Rapoartleindviduale completae de eae membrii Comisilor; Figele privind respectarea critrilor de conformitat, inlocmite pentru fiecare auniliar idactics Procesele verbal de constaare x neconformitjiorauxliarelorcuriculare; ‘Adresee de inantre, ce solsitani, a proceselor verbal ear confin neconformitiiles ‘Adevernjle ear ses calittes de membra al Comisi 9. RESPONSABILITATI 94. Directorul General al CNEE, 941.1 Semmes adresee pent nominalzarea membyilor Comisisi 912 Fite decile de numize a membrilor Comisilor de aprobare/avizare a suxiiarlor aidactice; 9.13 Raspunde, alatui de sefi de servicli si de prejedintle fiecdrei Comisii, de onganizarea i desfiyurarea reluarit procesuui de sprobare / avizare a auxiliarclor ‘icactice, 92. Sef servicin Evaluare manual s achiziit 921.” Pancpa le organizareasesiuior de eluare a proceslui de aprobae/aviare si marete splicarea P.O. 3.10. -rocedurt operational pentru pena reluaea procesull de aprobare / sviare a auxlarelorddactice declarate neaceepat ino sesiuneancerioar 922. Rispunde de orgnizare i destigurarea activitiilorsecfcereluii procesului de aprobare /avzaeaauxiineordidacsce 93, Consilirit din cadru serviciului Evaluare manual si achizigit 931, Panticipa, in caliate de secretar ai Comisici, la reluarea procesulul de sprobare / avieare a wuxiliaelr didactce; 9.3.2. {ntocmesc toate docunmetele, in conformitate cu atribufile precizate In proved 9.33._Avhivoezsinegistrarile rraliate, 9.4. Serviiile din cadrul institutiet 914.1. Colaboreaza cu membrii Servicii Evaluare manuale gi achiiii pentru constitutes Comisillor de aprobare / avizare a suxiliarelordidetice. PROCEDURA OPERATIONALA CENTRUL PENTRU RELUAREA NATIONAL DF. PROCESULUL DE APROBARE/ EVALUARE SI ‘AVIZAREA, EXAMINARE AUXILIARELOR DIDACTICE —____ _DECLARATE NEACCEPTATE INTR-O SESIUNE ANTERIOARA, Cod: P.O. 3.10. Pagina 13 din 12 Exemplar nr: 1 10.Cuprins ‘Namarul componentel incadrul | Denamirea componentei din cadral procedurii operationale | Pagina procedurit | operationale Coperta T. [Lista responsabllor eo laborares, verificarea_st aprobarea | 1 ciel sau, dup caz, a revizii in cadrul edtiei proceduri ‘operajonale 2 | Situtia ediilor si « weviilor ta cadral edifilor prosedurt | ‘operajonale 3. [Lista cuprizind persoanele Ia eare so difieaza edifia sau, dupa, 2 revizia din caduledijiei proceduri opersinale | Seopa procedurit operationale 3 ‘5. | Domeniul de aplicae a proceduril operafonale 3 6. | Documentele de referinj aplicabile acuviti procedural 3 7. [Definigi si abrevieri ale termenilor utiliza in prosodura | Loperjionala B____[Descrierea prosedutl oparaionale 3 9, [Responsabiina si rispunder in deralareaacivlgi a 10, [Cuprins 3