Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2012-2013

Disciplina Chimie
Clasa a X-a specială

Numele şi prenumele elevului:____________________________


Data susţinerii testului:____________________

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

PARTEA I (40 de puncte)

1. Scrie, pe foaia de test, termenul din paranteză care completează corect fiecare
dintre următoarele afirmaţii: 10 puncte

a) Electronii au sarcina electrică ...................................... (pozitivă/negativă).


b) Clorura de sodiu se mai numește ............................................. (sare de bucătărie/sodă caustică).
c) O soluție diluată conține o cantitate ...........................(mică/mare) de substanță dizolvată.
d) Gazele ...................(au/nu au) volum propriu și nici formă proprie.
e) Coroziunea fierului duce la apariţia ........................... (ruginii/coclelii).

2. Formula concentraţiei molare este: 10 puncte

a) cM =υ /mdVs b) cM = υ /Vs c) cM =Vs/ υ d) cM =md/Vs

3. Incercuiţi răspunsurile corecte: 10 puncte


a) x,y sunt metale
b) x,y sunt nemetale
c) x-metal, y nemetal
d) x este gaz

4. Uniți prin săgeţi substanţele/particulele din prima coloană cu legătura ce îi corespunde din a doua
coloană:
10 puncte

Hidrogen legătură covalentă polară


Acid clorhidric legătură covalentă nepolară
Clorură de sodiu legătura covalent coordinativă
Ionul amoniu legătură ionică
PARTEA II (50 puncte)

5. Se dă elementul Cl cu Z=17, A=35. Se cere: 18 puncte


a). Felul şi numărul particulelor componente,
b). Repartiţia electronilor pe straturi
c). Poziţia elementului în tabelul periodic

6. De ce gheața plutește la suprafaţa apei şi ce importanţă are acest fapt? 10 puncte


7. Subliniază substanţele care nu se dizolvă în apă: clorură de sodiu, , alcool, benzină, zahăr, ulei,
sulf, pietriş.
10 puncte

8. Modelează formarea moleculei de hidrogen. 12 puncte


TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2012-2013

Disciplina Chimie
Clasa a X-a specială

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

1. 2x5=10

a) negativă
b) sare de bucătărie
c) mică
d) nu au
e) ruginii

2. b) cM= υ /Vs 10 puncte


3. c). x-metal, y nemetal d). x este gaz 10 puncte
4.
Hidrogen legătură covalentă polară 2,5x4=10 puncte
Acid clorhidric legătură covalentă nepolară
Clorură de sodiu legătura covalent coordinativă
Ionul amoniu legătură ionică

PARTEA II 50 puncte

5.
a) .Z = nr.de protoni = nr.de electroni = 17 6 puncte
A = nr. protoni + nr.neutroni
nr.neutroni = A - nr. protoni = 35 – 17 = 18
b) K:2, L:8, M:7 6 puncte
c) Nr. de ordine ( căsuţă) = 17
grupa a VII A, perioada 3 3x2p =6p

5. gheaţa este mai uşoară decât apa lichidă


protecţia viețuitoarelor şi plantelor subacvatice 10p
6. benzină, ulei, sulf, pietriş. 4x2,5p=10p

7. H ● + ● H= H(●●) H sau H-H sau H2 H2=molecula de hidrogen 12 p

scrierea atomilor cu electronul distinctiv 4 puncte


scrierea formării legăturii între cei 2 atomi 4 puncte
scrierea moleculei de hidrogen cu specificare 4 puncte