Sunteți pe pagina 1din 1

urmarirea corectitudinii operafiilor tehnologice

executate.
- Norme pentru sanatatea f i securitatea in muncS
(NSSM) sJ de prevenire si stingere a
incendiilor (PS!) speclfice filaturilor.
- Documentafia tehnica industrials. Definite.
Rol. Elemente componente (fisa tehnicS a
produsului; fisa tehnica a operafiei; fi§a tehnica
a utilajului; fisa de lot / partida; mostra /
produs etaJon). Tenneni specifici exprimafi in
limba romana si mtr-o limba de circulate
internationals.
5.1.1. 5.2.1. 5.3.3. Procese fehnologke de fesere
5.1.3, 5.2.3. 5.3.4, - Etape de transformare a fireior in |esaturi
5.1,4, 5.2,4. 5.3.5. fpreparafia fireior, teserea fireior)
5.1.5. 5.2,5. 5.3.6. - Fluxuri tehnologice de pregatire a fireior
5.1.6. 5.2.6. 5.3,7. pentru tesere. Etape.
5.2.7. 5.3.8. - Opera|ii de" pregatire a fireior pentru tesere.
5.2.8. 5.3.9. Defmitie. Scop.
5.2.9 - Utilaje specifice sectiilor de preparafie (marina
5.2.10 de bobinat, urzitor - parti componente,
5.2.11 principiul de fiinc|:ionare, manuiri specifice
operafiilor de cleservire)
- Teserea fireior. Notiuni de baza privind
• tesaturile.
- Masina de fesut (parti componente, principiul 1
de functionare;' fazele fonnarii tesaturii,
schema tehnologica a masinii de tesut, manuiri
specifice operatiiSor de deservire a ma§inii de
tesut, NSSM si PSI).
- Defecte de tesere. Gauze §i modalitafi de !
remediere. Fi§a de autoevaluare pentru
urmarirea corectitudinii opera|iilor tehnologice
executate.
- NSSM §i PSI specifice secfiilor de preparatie si
de tesere.
- Documentajia tehnica industrials specifics
tesatoriilor. Termeni specifici exprimati In
iimba romana si intr-o limba .de circulate
internationals.

5.1.1. 5.2.1. 5.3.3. Procese tehnologice In tricotaje


5.1.3, 5.2.3. 5,3.4. - Criteni de clasificare a tricoturilor.
5.1.4. 5.2.4. 5.3.5. - Elemente generate privind structure si
5.1,5. 5.2.5. 5.3.6. reprezentarea tricoturilor din batatura cu
5,1.6. v 5.2.6. 5.3.7. legaturi de baza.
\ 5.2.7, 5.3.8. - Procese tehnologice in tricotaje. Defmitie.
it 5.2.8. 5.3.9. Etape. Operatii.
ill 5.2.9 - Operatii si utilaje folosite la pregatirea fireior
/ * / 5.2.10 pentru tricotare (scop, formate obtinute).
... •.,:•"/ 5.2.11 I - Operatia de tricotare. Clasificarea si
: v"*/ constructia masinilor de tricotat.

Domeniul de pregatire profesionala: Industrie textlla §i piefarie