Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţămant:

Profesor diriginte:
Clasa: a VII – a A
An şcolar: 2016-2017

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală
Nr.crt MODULUL Semestrul 1 Semestrul 2 Anual
Număr de ore Număr de ore Număr de ore
1 Autocunoaștere şi dezvoltare personală 5 3 8
2 Comunicare şi abilităti sociale 5 4 9
3 Managementul informaţiilor şi al învăţării 4 4 8
4 Planificarea carierei 2 3 5
5 Calitatea stilului de viată 3 2 5
Total ore 19 16 35
Menţionăm că in perioada 15-19 mai 2017 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare ”ŞCOALA ALTFEL „Să ştii mai multe,
să fii mai bun” (S12); având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

Planificare semestrială- semestrul I


CLASA: a VII – a
Modulul Conținuturi Obiective de referință Tema Nr. Săpt Strategii de lucru
ore
1.1 AUTOCUNOAŞTERE 1.1 să exerseze prezentarea “Etichetarea şi 1 S1 Redactarea unui certificat de
1.AUTOCUNOAŞ Stima de sine: persoanele cu stimă caracteristicilor pozitive prejudecǎţile” competenţe: ”Pentru cel/cea
TERE ŞI de sine scăzuta/ ridicată; consecinţele despre sine “De la copilǎrie la 1 S2 mai ...”; Joc de rol;
DEZVOLTARE etichetării adolescenţǎ’’ Confecţionarea unor etichete;
PERSONALA 1.2 SCHIMBARE , CREȘTERE , “Respectul de sine şi 1 S14 Realizarea unor pliante, postere,
DEZVOLTARE Etapele dezvoltării 1.2să analizeze varietatea respectul faţǎ de ceilalţi’’ colaje pentru prezentarea
umane: copilărie, pubertate, adolescență, schimbărilor specifice “Posibilitǎţi şi limite’’ 1 S15 schimbărilor specifice dezvoltării
tinerețe, maturitate, bătrânețe dezvoltării umane “ Eu peste 10 ani “ 1 S19 umane.

2.COMUNICARE 2.1 MANAGEMENTUL 2.1 să aplice tehnici de “Violenţa verbalǎ şi 1 S16 Imaginarea și discutarea unor
ŞI ABILITĂŢI EMOTIILOR Împortanța auto- autocontrol autocontrolul “ situaţii care necesită autocontrol;
SOCIALE controlului. Responsabilitatea pentru “ Arta de a face faţǎ 2 S3-4
consecințele propriilor acțiuni conflictelor” Exerciţii de autocontrol;
2.2 COMUNICAREA 2.2 să distingă între “Sunt un bun ascultǎtor“ 1 S17 Crearea unor situaţii de
comunicarea asertivă. comportamentul asertiv, “Între pasivitate şi comunicare asertivă.
Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv pasiv și agresiv agresivitate 1 S18
comportamentalǎ”
3.MANAGEMEN 3.1 MANAGEMENTUL 3.1 să exerseze abilităţi de “Stil de învǎţare ” 2 S7-8 Activităţi de prezentare a
TUL INFORMAŢIILOR tehnici de prezentare a informaţiilor informaţiilor în forme diverse in
INFORMAŢIILO prezentare a informaţiilor “Autoevaluarea rezultatelor 1 S5 grup;
R ŞI INVĂŢĂRII 3.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ 3.2 să identifice stilul şcolare”
stiluri de învătare: vizual, auditiv, propriu de învăţare Chestionare privind stilul propriu
kinestezic- caracteristici. Criterii de “Surse de informare” 1 S6 de învăţare.
identificare a stilului propriu de învățare
4.1 să se familiarizeze cu Brainstorming, dezbatere panel cu
4.1 EXPLORAREA CARIEREI termenii de muncă, ocupaţie “Muncǎ, ocupaţie, carierǎ ” 1 S9 privire la conţinuturile termenilor
4.PLANIFICARE muncă, ocupație, carieră: definiţie, şi carieră de muncă, ocupaţie şi carieră;
A CARIEREI distincţii şi caracteristici discuţii cu membrii comunităţii
criterii de alegere a unei meserii 4.2 să analizeze criterii “Meserii noi, meserii vechi” 1 S10 invitați la clasă cu privire la modul
simple de alegere a unei de alegere a meseriei.
meserii
5.1 să aplice metode Discuţii de grup
5.CALITATEA 5.1 CALITATEA VIEŢII eficiente de rezolvare a “Igiena învǎţǎrii” 1 S11 Dramatizări, jocuri de rol si
STILULUI DE PERSONALE problemelor si luare a imaginarea unor situaţii de decizie;
VIAŢĂ situaţii de decizie stresul deciziilor “Igiena alimentaţiei” 1 S12 Proiect individual cu tema “Cum
metode de adaptare eficientă la 5.2 să identifice sursele de facem faţă stresului?”
stres stres şi modalitaţile de “Decizii, decizii” 1 S13
adaptare eficientă la stres

Planificare semestriala- semestrul II


CLASA: a VII – a
Modulul Conținuturi Obiective de referință Tema Nr. Săpt Strategii de lucru
ore
1.1 AUTOCUNOAŞTERE 1.3 să exerseze prezentarea “Nu vreau să mă laud, 1 S1 Realizarea unui afiş publicitar care
Stima de sine: persoanele cu caracteristicilor pozitive dar.....” să conţină punctele tari ale
1.AUTOCUNOAŞ stimă de sine scăzută/ ridicată; despre sine fiecăruia Joc de rol;
TERE ŞI consecinţe etichetării “Principii, valori, norme “ 1 S13 Lucrul pe echipe ;
DEZVOLTARE 1.2 SCHIMBARE , CRESTERE , Compuneri, eseuri : Copilaria
PERSONALĂ DEZVOLTARE 1.4 să analizeze varietatea “ Prieteni, colegi, amici “ 1 S14 mea, Eu la maturitate etc.
Etapele dezvoltării umane: schimbărilor specifice Conversaţia, dezbaterea.
copilărie, pubertate, adolescenţă, dezvoltării umane
tinereţe, maturitate, bătrâneţe
2.1 MANAGEMENTUL 2.1 să aplice tehnici de “Vorba dulce mult aduce ! “ 1 S2 Imaginarea şi discutarea unor
EMOŢIILOR Importanţa auto- autocontrol “Consecinţe şi situaţii care necesită autocontrol;
2.COMUNICARE controlului. Responsabilitatea pentru responsabilitaţi “
ŞI ABILITĂŢI consecinȚele propriilor acţiuni ”Drepturile şi îndatoririle 1 S3 Lucrul pe echipe ;
SOCIALE copiilor”
2.2 COMUNICAREA comunicarea 2.2 să distingă între 1 S15 Crearea unor situaţii de
asertivă. Comportamentul asertiv, comportamentul asertiv, pasiv “ Te ascult, asculta-mă ! comunicare asertivă.
pasiv, agresiv si agresiv “ Egalitatea de sanse 1 S16
3.MANAGEMEN 3.1 MANAGEMENTUL 3.1 să exerseze abilităti de “Recapitularea pentru teze 1 S7 Chestionare privind stilul propriu
TUL INFORMAŢIILOR prezentare a informaţiilor şi extemporale” de învăţare;
INFORMAŢIILO tehnici de prezentare a “Cum se face un referat şi
R ŞI îNVĂŢĂRII informaţiilor cum se susţine oral (surse de 1 S4 Exersarea unor deprinderi de
3.2 ÎNVĂȚARE EFICIENTĂ informare)” învăţăre eficientă: tehnici de
stiluri de învățare: vizual, “Daca aş fi profesor pentru o 1 S5 memorare, tehnici de lectură
auditiv, kinestezic- caracteristici. 3.2 să identifice stilul propriu ora ....” rapidă, recapitularea etc.
Criterii de identificare a stilului de invăţăre “Temele pentru acasa ” 1 S6
propriu de învăţare
4.PLANIFICARE 4.1 EXPLORAREA CARIEREI 4.1 să se familiarizeze cu “Profesii și ocupaţii în 1 S8 Brainstorming, dezbatere panel cu
A CARIEREI muncă, ocupatie, carieră: termenii de muncă, ocupatie si familia mea “ privire la conţinuturile termenilor
definiţie, distincţii și caracteristici carieră de muncă, ocupaţie şi carieră;
criterii de alegere a unei meserii “Profesii noi” 1 S9 Discuţii cu membrii comunităţii
4.2 să analizeze criterii simple invitaţi la clasa cu privire la modul
de alegere a unei meserii “Ce voi fi ?” 1 S10 de alegere a meseriei.

5.CALITATEA 5.1 CALITATEA VIEŢII 5.1 să aplice metode eficiente


STILULUI DE PERSONALE de rezolvare a problemelor şi “Cum mă feresc de gripă” 1 S11 Discuţii de grup
VIAŢA sănătatea personală luare a deciziilor “Reguli de igienă în
stil de viață sănătos 5.2 să identifice sursele de colectivitate”
stres și modalităţile de 1 S12 SCOALA ALTFEL
adaptare eficientă la stres