Sunteți pe pagina 1din 17

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Cod 2014RO05M9OP001

Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți


Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă
și sprijinirea mobilității forței de muncă
Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea
unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și
pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și
sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe
şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi,
persoanelor cu nivel redus de educație
Obiectivul specific: 3.2.: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma
Obiectivul specific: 3.3.: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din
agricultura de subzistență și semi-subzistență

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE


Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane
din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3

octombrie 2017

1
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
CUPRINS
CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte..................................................3
1.1 Context național ................................................................................... 3
1.1.1 ȘOMAJUL DE LUNGĂ DURATĂ, ȘOMAJUL ÎN RÂNDUL PERSOANELOR VULNERABILE
precum: lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel
redus de educație, cetățenii români aparținând minorităţii roma, persoanele din mediul
rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență – DATE ESENȚIALE 3
1.1.2. Abordarea POCU cu privire la situația șomerilor de lunga durata si persoanelor
vulnerabile mentionate la pct 1.1.1 ..................................Error! Bookmark not defined.
1.2 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific, rezultat așteptat ............. 5
1.3 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte ......... 5
1.4 Acțiunile sprijinite în cadrul apelului ............................................................. 5
1.4.1. Teme secundare FSE ..........................................Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Teme orizontale ................................................................................. 9
1.6 Durata proiectului ...................................................Error! Bookmark not defined.
1.7 Grupuri țintă ..........................................................Error! Bookmark not defined.
1.10 Valoarea maximã a proiectului, rata de cofinanțare ........................................ 13
1.10.1 Valoarea maximã a proiectului ............................................................. 14
1.10.2 Cofinanțarea națională ....................................................................... 14
CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării ..................................................... 14
2.1 Eligibilitatea solicitantului/ partenerilor ........................................................ 14
2.2. Eligibilitatea proiectului ........................................................................... 14
2.3. Încadrarea cheltuielilor............................................................................ 14
CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finanțare ...................................................... 17
CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor ....................................... 17
CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor ............................................. 17
CAPITOLUL 6. Contractarea proiectelor – descrierea procesului .................................. 17
Anexe .......................................................................................................... 17

2
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
1.1 . Context național

1.1.1 ȘOMAJUL DE LUNGĂ DURATĂ, ȘOMAJUL ÎN RÂNDUL PERSOANELOR VULNERABILE


precum: lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel
redus de educație, cetățenii români aparținând minorităţii roma, persoanele din mediul
rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență – DATE
ESENȚIALE

Valorificarea potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de


participare pe piața muncii și accesul la locuri de muncă de calitate sunt prioritare pentru
atingerea obiectivelor de competitivitate economică, sustenabilitate și incluziune.
Pe fondul condițiilor dificile generate de criza economică la care se adaugă progresul tehnologic
și, nu în ultimul rând, îmbătrânirea populației, economia românească se confruntă cu probleme
serioase în domeniul utilizării forţei de muncă, cu o serie de distorsiuni pe piaţa muncii, care se
traduc prin coexistenţa unui deficit de forţă de muncă, în anumite ramuri economice sau zone
geografice, cu slaba utilizare a acesteia pe ansamblu.
Efectele crizei financiare şi economice s-au manifestat prin reducerea numărului de locuri de
muncă și, implicit, prin creșterea șomajului, prin limitarea şi încetinirea creării de locuri de
muncă, cu consecinţe directe în blocarea intrării tinerilor pe piaţa muncii şi ieşirea de pe piaţa
muncii a persoanelor cu o poziţie vulnerabilă (persoane angajate cu contracte temporare,
vârstnici, persoane cu nivel scăzut de educaţie, persoane cu dizabilităţi etc.)
Rata mare de inactivitate (35,4% în 2013, cu 7,5% mai mult decât în UE27) este o trăsătură a
structurii economice actuale, îngrijorătoare fiind creşterea trecerii în inactivitate pentru grupele
de vârstă 25-34 ani (de la 14,19% în 1996 la 21,63% în 2013[3]) și 35-49 ani (de la 12,77% în 1996
la 17,24% în 2013). Pe de altă parte, aproximativ 80% din populația aflată în această situație este
dispusă să înceapă lucrul, dacă ar avea o ofertă de angajare1.
În trimestrul IV al anului 2013, populaţia activă a României era de 9,9 mil persoane, din care
populația ocupată era de 9,1 mil. Dintre acestea, 6,2 mil. reprezintă salariați, în timp ce restul
desfăşoară fie o activitate independentă, fie o activitate neremunerată în cadrul familiei, ceea
ce indică un deficit major al cererii de forță de muncă la nivelul întregii economii2.
Pe fondul unei cereri deficitare, mobilitatea forței de muncă intra- și inter-regional rămâne
redusă, adâncind dezechilibrele sistemice. În 2011, 324600 de oameni și-au schimbat domiciliul.
În perioada 2008-2010, rata de migrare (la 1000 persoane), s-a modificat după cum urmează: de
la rural la urban: a crescut 18,1 la 21,4; de la urban la zonele urbane: a crescut 6,7 la 8,2; de la
rural în zonele rurale: a crescut 8,1 la 9,3; de la urban la rural: a crescut 12,9 la 13,8 (România în
cifre 2012 - INS).
Dat fiind deficitul general de locuri de muncă, grupurile ce se confruntă cu dezavantaje şi sunt
supuse unui decalaj în raport cu restul populației în privința oportunităților de a găsi un loc de
muncă sunt șomerii și persoanele inactive, cu precădere șomerii de lungă durată, persoanele cu
nivel redus de educație, lucrătorii vârstnici, persoanele aparținând minorității rome, persoanele
cu dizabilități, precum și persoanele din mediul rural cu accent pe cei din agricultura de
subzistență și semisubzistență.
În perioada 2008-2013 a existat o tendința de creștere a șomajului de lungă durată. Chiar dacă în
România rata șomajului de lungă durată rămâne scăzută în raport cu media UE27 (3,4% comparativ
cu 5,1%), aceasta reflectă mai degrabă perioada limitată de acordare a ajutorului de șomaj și
tendința de a migra în inactivitate a celor care au primit acest ajutor.
Persoanele cu nivel redus de educație - Conform Anuarului Statistic 2012, rata de activitate a
persoanelor cu nivel de educație superior a fost de 86,6%, cu 18,8% mai mare decât a celor cu
nivel de educație mediu și cu 42,3% mai mare decât a celor cu nivel de educație scăzut. Rata de

1
Piața forței de muncă din România în context European, Fața reală a României, BNS – Biroul pentru
observarea pieței muncii și a calității locurilor de muncă, 2014
2
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/somaj_IVr_13.pdf
3
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
ocupare a înregistrat un trend similar: 82,1% pentru persoanele cu nivel de educație superior față
de 62,3% pentru cele cu nivel mediu și 40,5% pentru cele cu nivel de educație scăzut. Potrivit
datelor comunicate de INS, în urma recensământului populației din 2011, structura populației
stabile în vârstă de 10 ani și peste după nivelul educațional se prezintă astfel: 14,4% cu nivel de
educație superior, 41,4% cu nivel mediu și 47,2% cu nivel scăzut.
Rata de ocupare a lucrătorilor vârstnici (55-64 de ani) a fost de doar 41,5% în 2013, cu 8,8% mai
mică decât în UE27 şi mult mai scăzută decât media naţională pentru categoria de vârstă 20-64
de ani (63,9%). Cu diferenţe teritoriale importante (cele mai mici rate se înregistrează pentru
regiunile BI şi Centru), nivelul scăzut al ocupării forţei de muncă în rândul lucrătorilor în vârstă
ridică probleme importante, mai ales în contextul de îmbătrânire a populației.
În 2013, rata de ocupare a forţei de muncă în rândul romilor a fost de doar 46,2%[8]. Doar unul
din zece romi a avut un loc de muncă stabil în ultimii doi ani. Majoritatea romilor au ocupaţii
necalificate. Pe de altă parte, această categorie de populație exercită o presiune semnificativ mai
mare asupra sistemului de protecție socială comparativ cu restul populației, având în vedere că
șomajul înregistrat în rândul populației de etnie romă este de 3 ori mai mare decât în rândul
populației majoritare non-roma3.
În mod similar, doar 12,7% din totalul raportat al persoanelor cu dizabilităţi (1,4 milioane), erau
angajate în iunie 2013. 56% dintre acestea au raportat că nu au lucrat niciodată. Această situaţie
este agravată de nivelul scăzut de educaţie și informare al acestor persoane, rata acestora de
participare la procesul de învățare pe tot parcursul vieții fiind cu mult sub media populaţiei
generale.
În vreme ce în agricultură este ocupată aproape o treime din forţa de muncă, la sfârşitul anului
2012, ponderea sa în numărul total al salariaţilor era de doar 2,2%. Aceasta este consecinţa
faptului că în agricultură structura populaţiei ocupate după statutul profesional este complet
diferită de aceea a celorlalte ramuri ale economiei naţionale. Într-adevăr, se poate spune că
populaţia ocupată în agricultură este îmbătrânită, ponderea persoanelor în vârstă de peste 54 de
ani în populaţia ocupată fiind de 33,6%, în anul 2010. În acelaşi timp însă, o proporţie de 27,9%
era constituită din forţă de muncă tânără, sub 35 de ani, care, după cum se cunoaşte, are un nivel
scăzut de educaţie şi calificare, deci slabe posibilităţi de adaptare la cerinţele pieţei, nu poate
spera în viitor la migraţia spre alte activităţi, fiind practic captivă.

1.1.2. Abordarea POCU cu privire la situația șomerilor de lunga durata si persoanelor


vulnerabile mentionate la pct 1.1.1

Pentru a a d r e s a d isparitățile importante legate de accesul și participarea pe piața muncii a


anumitor categorii dezavantajate se va acționa pe mai multe paliere, finantandu-se din FSE
scheme nationale (de mobilitate si subventionare, de ucenicie si stagii), programe de formare
profesionala si evaluare a competentelor dobandite in sistem non-formal sau informal, pachete
integrate de măsuri de ocupare pentru reintegrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată
și a persoanelor cu dizabilitati.
Acţiunile planificate urmăresc implementarea unui set complex de măsuri, care vizează
îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii pentru aceste categorii de persoane, precum şi creşterea
gradului de inserţie profesională și indirect, în viața socială, prin îmbunătăţirea aptitudinilor şi a
competenţelor acestora. Acțiunile vor fi implementate la nivelul întregului teritoriu.

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile toate regiunile Romaniei, atat cele mai
putin dezvoltate cat si regiunea mai dezvoltata București-Ilfov, iar actiunile vor viza măsuri
de ocupare, sprijinirea angajatorilor si a persoanelor din grupurile vulnerabile sus
mentionate in vederea găsirii unui loc de muncă prin participarea la programe de ucenicie
sau stagiu.

3
Piața forței de muncă din România în context European, Fața reală a României, BNS – Biroul pentru
observarea pieței muncii și a calității locurilor de muncă, 2014
4
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
1.2 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiective specifice, rezultate așteptate
 Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți

 Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă


și sprijinirea mobilității forței de muncă

 Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în


căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă
durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de
angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

 Obiective specifice:

Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe


şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor
cu nivel redus de educație
Obiectivul specific: 3.2.: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma
Obiectivul specific: 3.3.: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din
agricultura de subzistență și semi-subzistență

 Rezultate așteptate:
 Ocupare crescută a șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată,
lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de
educație,
 Ocupare crescută a cetățenilor români aparținând minorității roma,
 Ocupare crescută a persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență
și semi-subzistență
urmare a sprijinului primit, din care:
-din regiuni mai puțin dezvoltate;
-din regiunea dezvoltată.

1.3 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte


Apel de tip non-competitiv cu depunere continua pana la epuizarea bugetului alocat.

SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS ÎN DATA DE … . ... .2017 ORA 10.00 ŞI SE
VA ÎNCHIDE ÎN DATA DE … . … .2017, ORA 16.00.

Elaborarea propunerii de proiect va urma fazele mecanismului non-competitiv menționate la


secțiunea II. Mecanismul non-competitiv (Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a
proiectelor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020- mai 2017).

1.4 Acțiunile sprijinite în cadrul apelului


În acord cu prevederile POCU 2014-2020, activitățile considerate eligibile sunt cele care urmăresc
atingerea obiectivelor specifice 3.1, 3.2 & 3.3

Prezentul apel de proiecte finanțeaza următoarele tipuri de acțiuni care se adresează grupului
țintă prevăzut în prezentul Ghid:

5
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
 Participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de
sprijin financiar angajatorilor (asa cum sunt ei prevazuti in Legea nr. 279/2005 privind
ucenicia la locul de muncă, republicată si/sau in Legea nr. 335/2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările
ulterioare), pe o durata de 12 luni, în vederea organizării unor astfel de scheme, la care
se adauga 6 luni pentru monitorizarea interventiei, in vederea asigurarii sustenabilitatii
sale.
 Informare si publicitate – activitate suport

A. Ucenicia la locul de muncă

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de
ucenicie, fiind organizată conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă, cu modificarile si completarile ulterioare. Ucenicia la locul de muncă se organizează
pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea
Ocupaţiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv
standarde ocupaţionale.

Conform art.13 alin (1) „Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare
2, 3 şi 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea
Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare."

Angajatorii care doresc sã organizeze activitãţi de ucenicie au îndatorirea sã comunice agenţiilor


pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cãror razã îşi
au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncã vacante care pot fi ocupate prin încheierea de
contracte de ucenicie.

Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea
practica.

Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare
la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după
caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
b) a împlinit vârsta de 16 ani;
c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;
d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe
niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă.

Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile


Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.

Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu
vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.

Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în


conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.

Angajatorii care beneficiază de prevederile art. 16 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege sunt obligaţi să
menţină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat

6
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
în condiţiile prezentei legi. În situaţia în care contractul de ucenicie încetează anterior datei
prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de
muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor
pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României,
în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din
motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de munca, este cel putin egal
cu salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de
40 de ore in medie pe săptămâna.

Angajatorii care încheie contracte de ucenicie, beneficiază la cerere pe întreaga perioada


derulării contractului de ucenicie de o sumă în cuantum de pana la 1125 lei/lună din bugetul
asigurărilor de șomaj sau din fondul social european, în limita fondurilor alocate cu această
destinație. Aceasta suma nu se acorda pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului
de ucenicie la locul de munca, pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, pe
perioada de prelungire a contractului de ucenicie. Suma lunara mentionata se acorda
angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada
concediului anual de odihna al ucenicului.

Prin prezentul apel pentru implementarea uceniciei la locul de muncă, este sprijinit pe o perioada
de 12 luni, angajatorul (asa cum este el mentionat in Legea nr. 279/2005 republicată privind
ucenicia la locul de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare) care încheie un contract de
ucenicie cu o persoana cu rezidența din regiunile eligibile si care anterior incheierii contractului
de ucenicie la locul de munca, nu a avut cu persoana in cauza incheiat un alt contract de ucenicie
la locul de munca.

Pentru acordarea sumelor din fondul social european, angajatorul încheie cu agenţia pentru
ocuparea forţei de munca judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile
lucrãtoare de la data expirãrii perioadei de probã cuprinse în contractul de ucenicie, o convenţie
conform modelului prevãzut în normele metodologice la legea sus mentionata.

B. Stagii pentru absolvenții de învățământ superior

Organizarea stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior, de către angajatori se realizează


în baza unui contract de stagiu încheiat între angajator şi stagiar, cu durată de 6 luni, anexă la
contractul individual de muncă, conform prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziției absolvenților de învățământ superior de


la sistemul de educație la piața muncii, de a consolida competențele și abilitățile profesionale
pentru adaptarea la cerințele practice și exigențele locului de muncă și pentru o mai rapidă
integrare în muncă, precum și de dobândire de experiență și vechime în muncă și, după caz, în
specialitate.

Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are
obligaţia de a transmite la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti toate condiţiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă.

Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat
de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în
condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă
aplicabil.
7
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
Perioada de stagiu se desfăşoară conform unui program de activităţi aprobat de angajator, la
propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.

Stagiarul, pe perioada stagiului, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui
angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu, in baza
unui contract individual de munca si a contractului de stagiu.

La sfarsitul perioadei de stagiu, cand evaluarea s-a finalizat fara promovarea acesteia, contractul
individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa
oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Un angajator mai poate incadra, o singura data pe acelasi post, un absolvent de invatamant
superior care sa efectueze stagiu in baza unui contract de stagiu, anexa la contractul individual
de munca.

Angajatorii care încheie contracte de stagiu, beneficiază la cerere pe perioada derulării


contractului de stagiu de o sumă în cuantum de pana la 1350 lei/lună, proportional cu timpul
efectiv lucrat, cu exceptia perioadei in care raporturile de munca ale stagiarului sunt
suspendate.

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 28 alin. (1) din
lege, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de
stagiu, o convenţie conform modelului prevăzut în normele metodologice.
În situaţia în care convenţia nu se încheie în termen, angajatorul nu mai beneficiază de sumele
alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru acel contract de stagiu
In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, la initiativa angajatorului, inceteaza si
contractul individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta
masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de lege.

In situatia in care contractul individual de munca inceteaza la initiativa angajatorului, anterior


datei prevazute in contractul de stagiu, acesta este obligat sa restituie AJOFM, sumele incasate
pentru respectivul stagiar, plus dobanda de referinta a BNR, in vigoare la data incetarii raportului
de munca.

Prin prezenta schemă națională pentru implementarea măsurilor de stimulare a forței de


muncă este sprijinit pe o perioada de 6 luni, angajatorul care încheie un contract de stagiu cu
o persoana cu rezidența din regiunile eligibile si care anterior incheierii contractului de stagiu,
nu a avut alt stagiar pe acel post caruia sa-i fi incetat contractul de stagiu la initiativa
angajatorului.

1.4. Teme secundare FSE

În cadrul AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 &3.3. sunt vizate temele secundare prezentate în tabelul de
mai jos.

În proiectul dumneavoastră va trebui să evidențiați în secțiunea relevantă (tema secundară


vizată) în ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul
estimat al respectivelor măsuri.

8
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul AP 3. Prin urmare, în cadrul
proiectului vor trebui evidențiate sumele calculate pentru măsurile care vizează teme secundare
relevante pentru proiect.

AP 3 - Locuri de muncă pentru toți


Fond Categoria de regiune Codul Pondere din
alocare
ESF Mai puțin dezvoltate 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu 2%
emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor
ESF Mai dezvoltate 01. Sprijinirea tranziției către o economie cu 2%
emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor
ESF Mai puțin dezvoltate 02. Inovare socială 1%
ESF Mai dezvoltate 02. Inovare socială 1%
ESF Mai puțin dezvoltate 05. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a 1%
calității tehnologiilor informației și
comunicațiilor
ESF Mai dezvoltate 05. Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a 1%
calității tehnologiilor informației și
comunicațiilor
ESF Mai puțin dezvoltate 06. Nediscriminare 2%
ESF Mai dezvoltate 06. Nediscriminare 2%

Procentele din tabelul de mai sus reprezintă ponderi din totalul alocărilor aferente temelor
secundare la nivel în cazul AP3/ PI.8i/ OS 3.1, 3.2&3.3.
În dezvoltarea cererii de finanțare, prin anumite activități, veți viza cel puțin o temă secundară
dintre cele aferente axei prioritare. Pentru respectiva temă secundară veți avea în vedere un
buget care să reprezinte minim suma indicata în tabel calculat la totalul cheltuielilor eligibile ale
proiectului.

1.5 Teme orizontale


În cadrul proiectului dumneavoastră va trebui să evidențiați, în secțiunea relevantă din cadrul
cererii de finanțare, contribuția la temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020.
Prin activitățile propuse în cadrul proiectului trebuie asigurată contribuția la cel puțin una din
temele orizontale de mai jos.
 Dezvoltare durabilă - în cadrul procesului de selecție pot fi acordate puncte suplimentare
proiectelor care contribuie la tema orizontală – sprijinirea tranziției către o economie
bazată pe emisii scăzute de carbon sau celor care propun în implementarea operațiunilor
aspecte legate de locuri de muncă verzi,
 Egalitatea de șanse, non-discriminarea etc,
 Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale.
Pentru informații privind temele orizontale se va consulta: Ghid – integrare teme orizontale în
cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/orientari-
beneficiari.

9
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
1.6. Informare și publicitate proiect

Conform Metodologiei de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor, beneficiarul este obligat


să descrie în cererea de finanțare activitățile obligatorii de informare și publicitate proiect
(criteriu de eligibilitate proiect) prevăzute în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, CAPITOLUL 9 „Informare și publicitate”, pagina
54.
NB Cheltuielile aferente activității de informare și publicitate proiect vor fi incluse la capitolul
cheltuieli indirecte.

1.7 Tipuri de solicitanți/parteneri eligibili

 MMJS/ SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa)

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat

1.8 Durata proiectului


Durata maxima de implementare a proiectului este de 48 luni (din care ultimele 6 luni sunt
dedicate monitorizarea interventiei, in vederea asigurarii sustenabilitatii sale).
Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși durata de implementare a programului.
La completarea cererii de finanțare în sistemul electronic va trebui evidențiată durata fiecărei
activități și sub-activități incluse în proiect.

1.9 Grup țintă

În cadrul prezentului apel de proiecte, grupurile țintă sunt formate din:


• Şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-
64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educație,
• Cetățeni români aparținând minorităţii roma,
• Persoanele din mediul rural în special cele din agricultura de subzistență și semi-
subzistență.

1.10 Indicatori specifici de program


Cererea de finanțare va include atât indicatori de realizare, cât și indicatori de rezultat imediat
prezentați în continuare.
Cererea de finanțare va avea în vedere următoarele ținte minime obligatorii pentru indicatorii de
realizare/ rezultat imediat (elemente de eligibilitate proiect):

10
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
Indicatori de rezultat imediat Indicatori de realizare
Cod Regiune de Denumire indicator Ţinta minimă solicitată Cod Regiune de Denumire indicator Ţinta
dezvoltare dezvoltare minimă
solicitată
Regiuni Persoane care, la încetarea calității de Ținta minimă pentru Regiuni Persoane care beneficiază de
mai puțin participant, dobândesc o calificare, din indicatorul 4S6 este de mai puțin sprijin, din care:
dezvoltate care: minim 80% din 4S8 dezvoltate - 4.S.8.1. șomeri și inactivi- 50%
4.S.6.1. șomeri și inactivi- 50% din 4.S.6 din 4.S.8 din care: 20% persoane
din care: 20% persoane cu vârsta peste cu vârsta peste 54 de ani
54 de ani (4.S.6.1.3.) 4S8 (4.S.8.1.3.)
- 4.S.6.2. din zona rurala - 30% din 4.S.6 - 4.S.8.2. din zona rurala - 30% din
- 4.S.6.3. roma – 20% din 4.S.6 4.S. 8
- 4.S.8.3. roma – 20% din 4.S.8
Regiuni Persoane care, la încetarea calității de Ținta minimă pentru Regiune Persoane care beneficiază de
4S6 mai participant, dobândesc o calificare, din indicatorul 4S6 este de mai sprijin, din care:
dezvoltate care: minim 80% din 4S8 dezvoltata - 4.S.8.1. șomeri și inactivi- 50%
4.S.6.1. șomeri și inactivi- 50% din 4.S.6 (Bucuresti- din 4.S.8 din care: 20% persoane
din care: 20% persoane cu vârsta peste Ilfov) cu vârsta peste 54 de ani
54 de ani (4.S.6.1.3.) (4.S.8.1.3.)
- 4.S.6.2. din zona rurala - 30% din 4.S.6 - 4.S.8.2. din zona rurala - 30% din
- 4.S.6.3. roma – 20% din 4.S.6 4.S. 8
- 4.S.8.3. roma – 20% din 4.S.8
Regiuni  Persoane care, la încetarea calității Ținta minimă pentru
mai puțin de participant, au un loc de muncă, indicatorul 4S7 este de
4S7 dezvoltate inclusiv cele care desfășoară o minim 50% din 4S8
activitate independentă, din care:
- 4.S.7.1. șomeri și inactivi- 50% din
4.S.7 din care: 20% persoane cu vârsta
peste 54 de ani (4.S.7.1.3.)
- 4.S.7.2. din zona rurala - 30% din 4.S.7
- 4.S.7.3. roma – 20% din 4.S.7

11
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
Regiune  Persoane care, la încetarea calității  Ținta minimă
mai de participant, au un loc de muncă, pentru indicatorul
dezvoltata inclusiv cele care desfășoară o 4S7 este de minim
(Bucuresti- activitate independentă, din care: 50% din 4S8
Ilfov) - 4.S.7.1. șomeri și inactivi- 50% din
4.S.7 din care: 20% persoane cu vârsta
peste 54 de ani (4.S.7.1.3.)
- 4.S.7.2. din zona rurala - 30% din 4.S.7
- 4.S.7.3. roma – 20% din 4.S.7

12
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare se regăsesc în Anexa 1 la prezentul ghid.
Raportarea indicatorilor:
Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, „Participanți” sunt persoanele care beneficiază în
mod direct de o intervenție din FSE, care pot fi identificate și cărora li se pot solicita
caracteristicile, și pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi
clasificate ca participanți.
Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art. 5 ”Toți indicatorii comuni de realizare și de
rezultat trebuie raportați pentru toate prioritățile de investiții”. Pentru a răspunde acestei
cerințe, solicitantul va avea obligația raportării indicatorilor comuni, conform ghidului de
raportare indicatori (comuni și specifici de program).
Toate datele aferente indicatorilor privind participanții trebuie raportate conform atributelor
menţionate în anexa I a Regulamentului 1304/2013 )
Solicitantul va putea selecta dintr-o listă predefinită în aplicația informatică indicatorii aferenți
cererii de propuneri de proiecte și va completa ținte pentru acei indicatori pentru care se solicită
acest lucru, așa cum i se va semnala și în sistemul informatic.
Toți indicatorii menționați în prezentul apel de proiecte sunt obligatorii.
După semnarea contractului de finanţare nerambursabilă cu AM/OI responsabil, dumneavoastră,
în calitate de beneficiar, va trebui să demarați procedurile legale în vederea înregistrării ca
operator de date cu caracter personal. Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi dau acordul privind utilizarea şi publicarea datelor
personale.

1.11 Alocarea financiară stabilită

Pentru prezentul apel de proiecte, bugetul alocat în cadrul axei prioritare 3, PI 8.i/ Obiective
specifice 3.1, 3.2 &3.3, dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate cat și regiunii dezvoltate
București- Ilfov este de 141.432.225 euro (Contribuția UE + Contribuția RO), din care
cofinanțarea UE este de 120.217.391,25 euro (reprezentand 85% din totalul alocarii) și
cofinanțarea naţională este de 21.214.833,75 euro (reprezentand 15% din totalul alocarii).

pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru,
Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 113,145,780 euro, din care contribuția
UE este de 96,173,913 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională
este de 16,971,867 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 28,286,445
euro, din care contribuția UE este de 22,629,156 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%),
iar contribuția națională este de 5,657,289 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Pentru proiectul finanțat în contextul prezentului ghid, valoarea eligibilă a proiectului, contribuția
privată proprie, cofinanțarea UE solicitată vor fi defalcate automat de sistemul informatic pe cele
două tipuri de regiuni de dezvoltare (mai puțin dezvoltate/ regiune mai dezvoltată).

1.12 Valoarea maximã a proiectului, rata de cofinanțare


Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Inforeuro aferent lunii
octombrie 2017, respectiv 1 EURO = 4.6003 RON, disponibil la următoarea adresa:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

13
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
1.12.1 Valoarea maximã a proiectului
 Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 49.000.000 euro.

1.12.2 Cofinanțarea națională


Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a
proiectului propus, care va fi suportat de solicitant.
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, co ntr ib u ți a el igi b i l ă min i mă a so li
citantului d in total ul co stur i lor eli gi bi l e est e (%):

Ordonatori de credite ai bugetului de stat,


bugetului asigurărilor sociale de stat și ai
Cofina Cofinanțare bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate
A
Regiuni nțarea a națională în subordine sau în coordonare finanțate
P
UE % %, din care: integral din bugetele acestora
Cofinanțare publică %
Regiune mai
85 15 15
puțin dezvoltată
2
Regiune mai
80 20 20
dezvoltată

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării


proiectului vor fi suportate de către beneficiar.

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării

2.1 Eligibilitatea solicitantului/ partenerilor


Se va avea în vedere capitolul relevant din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU
2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

2.2. Eligibilitatea proiectului


Se va avea în vedere capitolul relevant din Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU
2014-2020 disponibil la http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.

2.3. Încadrarea cheltuielilor


Listă orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/ subcategoriile
de cheltuieli conform MySMIS:

Cheltuieli directe
Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități individuale
din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea/ sub activitatea în cauză
Categorie Subcategoria (descrierea cheltuielii)
Subcategorie MySMIS
MySMIS conține:
14
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
Cheltuie 9-Cheltuieli 23-Cheltuieli salariale cu  Salariu manager de proiect
lile aferente managerul de proiect
eligibile managemen
directe tului de
proiect
83 - Cheltuieli salariale cu  Salarii pentru personalul implicat in
personalul implicat in implementarea proiectului altele decât
implementarea proiectului (în management de proiect.
25- derularea activităților, altele
Cheltuieli decât management de proiect)
salariale 164 - Contribuții sociale aferente  Contribuții angajat şi angajator pentru
cheltuielilor salariale şi manager de proiect
cheltuielilor asimilate acestora
(contribuții angajați şi angajatori)
216 -Costuri angajator care  Ucenicie la locul de muncă:
încheie un contract de ucenicie în Angajatorul beneficiază, la cerere, pe
condițiile Legii 279/2005 privind întreaga perioada a derulării contractului
51 - ucenicia la locul de muncă, cu de ucenicie de o sumă în cuantum de
cheltuieli completările și modificările maxim 1125 lei/lună)
sub forma ulterioare;
de bareme
standard 217 Costuri angajator care încheie  Stagiu pentru absolvenții de
pentru un contract de stagiu în condițiile învățământ superior:
costurile Legii 335/2013 privind efectuarea Angajatorul beneficiază la cerere pe
unitare stagiului pentru absolvenții de perioada derulării contractului de stagiu de
învățământ superior, cu o sumă în cuantum de maxim 1350
completările și modificările lei/luna)
ulterioare;
Categori Subcategor Subcategoria (descrierea cheltuielii) conține:
e ie MySMIS
MySMIS
Cheltuieli generale de administrație (Cheltuieli indirecte)
Cheltuieli generale de administrație (Cheltuielile eligibile indirecte) reprezintă cheltuielile efectuate
pentru funcționarea de ansamblu a proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite activități.
 Salarii aferente experților suport pentru activitatea managerului de proiect
 Salarii aferente personalului administrativ și auxiliar
 Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate
acestora (contribuții angajați și angajatori).
 Chirie sediu administrativ al proiectului
30-  Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea și stingerea incendiilor,
Cheltuieli sănătatea și securitatea în muncă pentru personalul propriu
10-
generale  Cheltuieli cu dezvoltarea de aplicații informatice
Cheltuiel
de  Cheltuieli de consultanță si expertiza de care beneficiarul are nevoie pentru
i
administraț derularea corespunzătoare a managementului de proiect (expertiza
generale
ie financiară, achiziții publice)
de
(indirecte  Utilități:
administ
pe bază de  a) apă și canalizare
rație
costuri  b) servicii de salubrizare
reale)  c) energie electrică
 d) energie termică și/sau gaze naturale
 e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date
 f) servicii poștale și/sau servicii curierat
 Servicii de administrare a clădirilor:
 a) întreținerea curentă
15
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
 b) asigurarea securității clădirilor
 c) salubrizare și igienizare
 Servicii de întreținere și reparare echipamente și mijloace de transport:
 a) întreținere echipamente
 b) reparații echipamente
 c) întreținere mijloace de transport
 d) reparații mijloace de transport
 Amortizare active
 Conectare la rețele informatice
 Arhivare documente
 Cheltuieli aferente procedurilor de achiziție
 Multiplicare, cu excepția materialelor de informare şi publicitate
 Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare
 Taxe notariale
 Abonamente la publicații de specialitate
 Cheltuieli financiare și juridice (notariale):
 prime de asigurare bunuri (mobile și imobile)
 asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate,
 prime de asigurare obligatorie auto (excluzând asigurarea CASCO)
 cheltuieli aferente deschiderii, gestionării și operării contului/conturilor
bancare al/ale proiectului
 Materiale consumabile:
 cheltuieli cu materialele auxiliare
 cheltuieli cu materialele pentru ambalat
 cheltuieli cu alte materiale consumabile
 Producția materialelor publicitare și de informare
 Tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare și de informare
 Difuzarea materialelor publicitare și de informare
 Dezvoltare/adaptare pagini web
 Închirierea de spațiu publicitar
 Alte activități de informare și publicitate
Cheltuielile generale de administrație vor fi decontate pe baza de costuri reale, în baza documentelor
justificative, in limita a maxim 15% din cheltuielile directe eligibile

NB. Cheltuielile directe de personal reprezintă acele cheltuieli care derivă din încheierea de
raporturi de serviciu/de muncă, inclusiv contribuţiile angajatului şi angajatorului, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi costurile rezultate din contracte de servicii încheiate cu personal extern
beneficiarului, conform prevederilor legale în vigoare. Această categorie de cheltuieli este
aferentă personalului care este direct implicat în activități generatoare de rezultate și, după caz,
indicatori din cadrul operaţiunii.

Reguli generale și specifice de decontare


Potrivit prevederilor REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI CAPITOLUL III Eligibilitatea cheltuielilor și caracterul durabil Articolul 65 –
Eligibilitatea.

Cu privire la eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziția de echipamente și pentru închirieri și


leasing, trebuie respectate și plafoanele stabilite prin Orientări privind accesarea finanțărilor în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
La nivel de proiect pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează:
 cheltuielile generale de administrație (cheltuieli indirecte pe bază de costuri reale) vor
fi decontate ca maximum 15% din cheltuielile directe ale proiectului.

16
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3
CAPITOLUL 3. Completarea cererii de finanțare
Completarea cererii de finanțare se realizează în conformitate cu documentul Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, precum și cu
instrucțiunile de completare furnizate în sistemul informatic la apelurile de proiecte.

CAPITOLUL 4. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor


Selecția proiectelor de sprijin pregătitor se efectuează în conformitate cu prevederile:
 documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020
 Metodologiei de evaluare și selecție a proiectelor POCU
 Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității
 Criteriile de evaluare și selecție

CAPITOLUL 5. Depunerea și soluționarea contestațiilor


Procesul de soluționare a contestațiilor se desfășoară în conformitate cu prevederile documentului
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020 si ale Metodologiei de verificare, evaluare și selecție a proiectelor POCU.

CAPITOLUL 6. Contractarea proiectelor – descrierea procesului


Procesul de contractare se desfășoară în conformitate cu prevederile Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 disponibil la
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.

Anexe
ANEXA 1. Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare
ANEXA 2.Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității
ANEXA 3. Criterii de evaluare și selecție tehnică și financiară
ANEXA 4. Cadru legal si strategic

17
Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii
pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural
AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2 & 3.3