Sunteți pe pagina 1din 1

M I N ISTER UL ED UC AT I E I SI CE RCETARII Nr. lnreg.

_ __ - 2020
FISA DE INSCRIERE IN ANUL SCOLAR 2020-2021
pentru ioscrierea in invatamantul profesional de stat

Codul numeric personal: Data na~terii: I T J- ITJ- I


Z Z L L ~A~A~A~A~
Numele : lnit. tata: Prenumele:
I I I I rn I I I I I I I I I I I I I I
Cod judet + cod ~coala provenienta: rn I I I I
Media claselor V - VIII : I T J , I T J Med ia la Evaluarea na\ionalaITJ , I T J
Date de contact ale absolventului: tel. ... .. .... .. .. .. ...... ..... .... ...... , e-mail ..... .... ..... .. ...... ... ............... ........................... ,
cu adresa de domiciliu . . . .. . ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . .. . . . . . . .. . ... . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. L. S .
Director
$coala de provenienta : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - al ~ colii de provenienµ

Unitatea la care se l nscrie In etapa I de admitere:1>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Optiuni pentru calificarile profesionale din unitate:

1. I.__....__.___. 2. ~1~~ 3. ~I~'I 4. 1~1~1 5. ~I~~ 6. 7. 8.

9. I.___.___.___. 1o. . _ _ I. . . . . . . _ _ _ . _ _ _ . 11.I I I 12.I I I 13.I.__.. .___.___. 14. '~~ 15. .__I......._____.___. 16. . _ _ I_ . _ _ _ . _ _ _ .

OBSERVATll: 1. Numerele din dreptul casu\elor reprezinta ordinea descrescatoare a priorita\ii op\iunilor candidatului.
2. Casu\ele se completeaza cu codul alocat fiecarei califican din planul de §COlarizare, pentru care opteaza L. s.
Director
Candidat Parinte/Tutore al ~colii de provenienµ

Proba eliminatorie I de preselectie la lnvatamantul dual:2> Rezultat: D Admis D Respins

Proba suplimentara de admitere: 3> Nota: ITJ .ITJ

Nota la proba de Lb: I T J Nota:I T J , I T J Lb: I T J Nota: I T J,ITJ


limba materna:
Media de admitere: I T J ,ITJ Rezultat admitere: D Admis D Respins
Mentiune: 4 > L. s.
Director
Candidat Parinte/Tutore al unitatii de invaµmant profesional I dual

Unitatea la care se lnscrie In etapa a 11-a de admitere:1 >


Optiuni pentru calificarile profesionale din unitate:

2.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6. I I 7. 8.

9.1 10.1 11.1 I I 12.1 13.1 14.I 15.1 16.1


OBSERVATll: 1. Numerele din dreptul casu\elor reprezinta ordinea descrescatoare a priorita\ii op\iunilor candidatului.
2. Casujele se completeaza cu codul alocat fiecarei calificari din planul de §colarizare, pentru care opteaza L. s.
Director
Candidat Parinte/Tutore al ~colii de provenienµ

Proba eliminatorie I de preselectie la lnva\amantul dual:2> Rezultat: D Admis D Respins

Proba suplimentara de admitere: 3> Nota: I T J ,I T J

Nota la proba de Lb: I T J Nota:I T J , I T J Lb: I T J Nota: ITJ, I T J


limba materna:
Media de admitere: I T J ,ITJ Rezultat admitere: D Admis D Respins
L. s.
Mentiune: 4> Director
Candid at Parinte/Tutore al unitatii de invaµ mant profesional I dual

ll Unitatea - Unitatea de invAiamant ta care se inscrie candidatul.


1l Datele referitoare la proba eliminatorie I de preselecpe se vor completa doar in cazul invAjAmantului dual, i n situa~a in care acest tip de probe sunt prevazute in procedura de admitere in invli\Amantului dual la
un~atea invli\Amlint respectivA
'J Datele referitoare la proba suplimentara de admitere se referA dear la situapile in care este necesarA sus?nerea probei suplimentare de admitere ca urmare a unui numAr de candidap mai mare decal numlirul
de locuri, in conformitate cu art. 9 din anexa la OMENCS nr. 5068131.08.20 16, cu modificArile ~i comp letru-ile ulterioare
•J Men\iune = Se completeazli dacli un elev admis se retrage ~i se semneazli de candidat, plirinte/tutore ~i conducerea ~colii .
MEN este operator de date cu caracter personal, conform legii, in scopul realizArii atri bu\iilor, drepturilor ~ i obliga\iilor legale, precum ~i sarcinilor care servesc interesului public . Sunt publice pentru o perioadli
de 2 ani urmatoarele date cu caracter personal: numele ~i prenumele elevului ~i rezultatele aferente evatuarilor acestuia.
Detalii privind scopul prelucrlirii datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro in sec\iunea Proteqia Datelor Personale.