Sunteți pe pagina 1din 2

APARATE ELECTRICE

Canalis: soluflia care garanteazæ flexibilitate


øi siguranflæ în exploatare
Ing. Monica ROØU

De la transformator la receptorul • Canalis KTA pentru transport øi


de energie electricæ, elementele de distribuflie de putere mare, pânæ la
distribuflie electricæ prefabricate 5000 A, grad de protecflie IP 52/54;
Canalis ræspund la toate exigenflele Sistemul de distribuflie prefabricatæ
distribufliei electrice de joasæ tensiune. Canalis oferæ o soluflie globalæ pentru
Cu sistemele Canalis se pot realiza instalafliile electrice de joasæ tensiune øi
conexiuni electrice între transforma- are numeroase avantaje în comparaflie
toarele electrice de putere øi tablourile cu soluflia clasicæ de alimentare în
electrice principale, între tablourile de cablu, cum ar fi: micøorarea timpului
distribuflie, între tablouri øi consuma- de instalare pânæ la 80%, asigurarea
tori øi distribuflia electricæ pentru continuitæflii în serviciu, micøorarea
sistemele de iluminat. numærului de elemente necesar prin-
Elementele prefabricate Canalis se derii (sistemele Canalis sunt mult mai
regæsesc în toate sectoarele de acti- rigide øi uøoare øi nu necesitæ atât de
vitate: industrie, infrastructuræ, con- multe accesorii de fixare în comparaflie
strucflii de clædiri. Existæ domenii unde cu cablurile), reducerea spafliului nece-
se folosesc cu predilecflie aceste sis- sar instalærii. Sistemele de distribuflie
teme, unde mijloacele de producflie se electricæ prefabricatæ oferæ posibili-
caracterizeazæ prin receptori numeroøi tatea de a modifica amplasamentul
care au nevoie de o mare mobilitate øi consumatorilor electrici færæ sæ fie
unde reutilærile sunt foarte frecvente nevoie de o reproiectare a traseelor de
(exemplu: industria constructoare de alimentare electricæ.
maøini); în domeniul distribufliei
electrice din clædiri (pentru depozite, Avantajele gamei Canalis se regæ-
în birouri øi suprafefle comerciale). sesc în toate nivelele aplicafliei de dis-
Sistemele Canalis permit acoperirea tribuflie electricæ.
tuturor aplicafliilor, de la iluminat pânæ Pentru utilizatorii finali se garan-
la distribuflie de putere, în funcflie de teazæ o bunæ continuitate în serviciu
domeniul de utilizare øi de valoarea no- prin existenfla contactelor electrice de
minalæ a curentului existæ diferite game: tip Cu-Ag situate la racorduri, legæturi
• Canalis KBA øi KBB pentru øi derivaflii. Fiecare element prefabricat
sistemele de iluminare, cu grad de este verficat în uzinæ øi garanteazæ
protecflie pânæ la IP 54, gama de calitatea øi fiabilitatea sistemelor de
curenfli între 25 øi 40 A; distribuflie electricæ. În caz de in-
• Canalis KNA pentru distribuflia cendiu, elementele sunt din material ce
de micæ putere, gama de curenfli între nu propagæ focul øi nici nu degajæ gaze
40 øi 100 A, grad de protecflie IP 41/ toxice sau fum opac. Economice øi
IP 54; ecologice, solufliile Canalis se demon-
• Canalis KSA pentru distribuflia teazæ øi remonteazæ pæstrând integri-
de putere medie, pânæ la 800 A øi grad tatea elementelor øi a mediului.
de protecflie IP 52 øi IP 54; Pentru instalatori timpul de montaj
• Canalis KVA destinate aplica- este redus, se eliminæ apariflia unor
fliilor de distribuflie de putere medie, evenimente aleatorii, mærindu-se astfel
pânæ la 800 A, grad de protecflie IP creøterea productivitæflii øi a calitæflii
52/54; instalafliilor.

14 ELECTRICIANUL 1/2005
APARATE ELECTRICE

electricæ iar verificarea dimensiunilor


pe øantier nu mai este necesaræ.
Schneider este un lider mondial în
distribuflia electricæ graflie competenflei
conjugate a specialiøtilor sæi. Astfel,
Schneider poate oferi soluflii globale,
personalizate, plecând de la o gamæ
largæ de produse: aparate, echipa-

Îmbinarea elementelor se realizeazæ


uøor, elementele flexibile permit cele
mai dificile instalæri.
Pentru proiectanfli simplitatea mente, elemente de distribuflie electricæ
studiului øi optimizarea solufliei sunt prefabricatæ.
obflinute prin punerea la dispoziflie a Elementele Canalis sunt în confor-
unui catalog complet de elemente mitate cu normele IEC439-2 øi con-
prefabricate testate în uzinæ, ga- form normelor particulare legate de
rantându-se performanfle electrice øi comportarea la incediu.
mecanice, independente de modul de
instalare. Nu trebuie cunoscutæ la per-
fecflie schema de implantare a maøini-
lor pentru a putea proiecta distribuflia ■

ELECTRICIANUL 1/2005 15