Sunteți pe pagina 1din 4

LEGE

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

nr. 158 din 05.07.2012

Monitorul Oficial nr.155-159/514 din 27.07.2012

***
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997,
ale Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 şi ale Legii nr.1569-
XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice:
1) pînă la data de 31 octombrie 2012 inclusiv, persoanele fizice rezidente care au introdus
pe teritoriul Republicii Moldova pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi mijloace de transport
auto clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea clasificate la poziţia
tarifară 8716, ce au fost declarate prin acţiune conform art.1841 din Codul vamal şi art.10
alin.(3) din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de către persoane fizice:
a) au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import, indiferent de termenul de
exploatare a acestora, cu achitarea drepturilor de import; sau
b) au obligaţia de a le scoate de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea
termenului acordat prin declararea prin acţiune, dar nu mai tîrziu de 1 noiembrie 2012;
2) la achitarea drepturilor de import în condiţiile pct.1) lit.a), se aplică următoarele cote
ale accizelor:

Poziţia Denumirea mărfii Unita- Cota accizului în funcţie de termenul


tarifară tea de exploatare a mijlocului de transport
de 0-7 8 9 10 11 12 13 peste
mă- ani ani ani ani ani ani ani 14
sură ani
8703 Autoturisme şi alte autovehicule, în principal
concepute pentru transportul persoanelor (altele decît
cele de la poziţia tarifară 8702), inclusiv maşinile de
tipul “break” şi maşinile de curse:
– Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu
aprindere prin scînteie:
870321 – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3 cm3 0,36 0,38 0,40 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49
euro euro euro euro euro euro euro euro
870322 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar cm3 0,48 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65
de maximum 1500 cm3 euro euro euro euro euro euro euro euro
870323 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar cm3 0,73 0,77 0,80 0,84 0,88 0,91 0,95 0,99
de maximum 2000 cm3 euro euro euro euro euro euro euro euro
– – Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar cm3 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63
de maximum 3000 cm3 euro euro euro euro euro euro euro euro
870324 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3 cm3 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
euro euro euro euro euro euro euro euro
– – Alte vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin
compresie (diesel sau semidiesel):
Autoturisme cu motor cu piston prin aprindere prin
compresie (diesel sau semi-diesel):
– – Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu
aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):
870331 – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3 cm3 0,48 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65
euro euro euro euro euro euro euro euro
870332 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar cm3 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63
de maximum 2500 cm3 euro euro euro euro euro euro euro euro
870333 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3 cm3 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
euro euro euro euro euro euro euro euro

3) pentru mijloacele de transport auto care au fost introduse pe teritoriul Republicii


Moldova de către persoanele fizice rezidente după intrarea în vigoare a prezentei legi, termenul
acordat prin declararea prin acţiune nu poate depăşi 1 noiembrie 2012, cu condiţia scoaterii
mijlocului de transport de pe teritoriul ţării pînă la această dată.

Art.II. – Articolul 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie
2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie
2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
alineatul (1):
în partea introductivă, cuvintele “rezidente şi cele” se exclud;
la litera b), textul “mijloacele de transport ale persoanelor fizice rezidente să fie deţinute
în proprietate sau cu drept de folosinţă, fapt confirmat prin actele respective;” se exclude;
la alineatul (3), cuvintele “rezidente şi cele” se exclud.

Art.III. – Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,
nr.26–28, art.95), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 18:
la alineatul (1), cifrele “2500”, “1800” şi “300” se substituie, respectiv, cu cifrele “3250”,
“2340” şi “390”;
la alineatul (6), cifrele “450” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele “585”.
2. La articolul 20 alineatul (2) litera b), cuvintele “sau trimestrială” se exclud.
3. La articolul 21, alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
“g) neachitarea lunară şi trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă.”
4. În anexă:
compartimentul 1:
la litera a), cifrele “14400” se substituie cu cifrele “23100”;
la litera b), cifrele “80000” se substituie cu cifrele “128000”;
la litera e), cifrele “360000” se substituie cu cifrele “576000”;
compartimentul 2:
la litera a), cifrele “40000” se substituie cu cifrele “52000”;
la literele b) şi c), cifrele “20000” se substituie cu cifrele “26000”;
la compartimentul 3, cifrele “40000” se substituie, în toate cazurile, cu cifrele “52000”;
la compartimentul 4, cifrele “20000” se substituie, în toate cazurile, cu cifrele “26000”;
compartimentul 5:
la literele a) şi b), cifrele “200000” se substituie cu cifrele “260000”;
litera c):
la prima liniuţă, cifrele “20000” se substituie cu cifrele “26000”;
la liniuţa a doua, cifrele “10000” se substituie cu cifrele “13000”;
la litera d), cifrele “10000” se substituie cu cifrele “13000”.
nota la anexă:
la punctul 2, cifrele “2250” se substituie cu cifrele “3600”, iar cifrele “10000” – cu cifrele
“16000”;
punctul 3 va avea următorul cuprins:
“3. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc
(exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, desfăşurarea loteriilor momentane şi
întreţinerea cazinourilor) poate fi achitată trimestrial, în rate egale, pînă la începutul fiecărui
trimestru de gestiune. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de
noroc (depunerea mizelor la competiţii sportive şi de altă natură şi organizarea loteriilor cifrice)
se achită lunar, pînă la data de 5 a lunii următoare.”

Art.IV. – Articolul 10 din Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul
de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane
fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185–189, art.1416), cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul (3):
în partea introductivă, cuvintele “rezidente şi cele” se exclud, iar după textul “de pînă la
180 de zile” se introduce textul “pe parcursul unui an calendaristic”;
la litera b), textul “mijloacele de transport auto ale persoanelor fizice rezidente să fie
deţinute în proprietate sau cu drept de folosinţă, fapt confirmat prin actele respective;” se
exclude.

Art.V. – Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (Monitorul


Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47–49, art.213), cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 24 alineatul (6), cifrele “10000” se substituie cu cifrele “13000”.
2. La articolul 50 alineatul (3), cifrele “2500” se substituie cu cifrele “3250”.

Art.VI. – La articolul 28 alineatul (5) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut


nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112–116,
art.506), cu modificările ulterioare, cifrele “1250” se substituie cu cifrele “1625”, iar cifrele
“2500” – cu cifrele “3250”.

Art.VII. – Articolul 54 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea
valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127–130, art.496), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (1), cifrele “2500” se substituie cu cifrele “3250”;
la alineatul (3), cifrele “250” se substituie cu cifrele “325”, iar cifrele “450” – cu cifrele
“585”.

Art.VIII. – La articolul 16 alineatul (41) din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 privind
birourile istoriilor de credit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138–139,
art.559), cu modificările ulterioare, cifrele “2500” se substituie cu cifrele “3250”.

Art.IX. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.II şi IV, care se
pun în aplicare cu începere de la 1 noiembrie 2012.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU


Chişinău, 5 iulie 2012.
Nr.158.

__________
Legile Republicii Moldova
158/05.07.2012 Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative //Monitorul Oficial 155-159/514,
27.07.2012