Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

OLIMPIADA DE ISTORIE
Etapa județeană,
Clasa a VIII-a
9 martie 2013

- Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 3


- Timpul de lucru este de trei ore

Subiectul I (40 de puncte)

Citiți cu atenție textele de mai jos :

A. ,,După moartea lui Traian a fost făcut împărat Hadrian; el a rechemat armatele din Assyria…A încercat să facă
acelaşi lucru şi în Dacia, dar l-au oprit de la aceasta prietenii săi ca nu cumva să fie dați pe mâna barbarilor o mulțime de
cetățeni romani , deoarece Traian , după cucerirea Daciei a adus o mulțime foarte mare de oameni din toate colțurile
lumii romane pentru popularea oraşelor şi cultivarea ogoarelor.Provincia Dacia , pe care Traian o făcuse dincolo de
Dunăre, a fost abandonată de Aurelian deoarece Illiria şi Moesia erau devastate de barbari, nesperând s-o mai poată
reține; iar pe romanii aduşi din oraşele şi de pe ogoarele Daciei i-a aşezat în partea de mijloc a Moesiei.Si astfel provincia
Dacia este acum în dreapta Dunării , pe când înainte fusese în stânga ei”

( Eutropius, Scurtă istorie de la întemeierea Romei)

B.,,Teza autohtoniei românilor se bazează pe continuitatea neîntreruptă a populației, de la geto-daci la daco-


romani şi prin acestia la români.In afara triburilor daco-gete care s-au supus romanilor, nu au fost exterminate
toponimia , hidronimia…….Daciei romane, faptul că din provincie s-au recrutat numeroase trupe auxiliare şi îndeosebi
descoperirile arheologice dovedesc prezența neîntreruptă a autohtonilor atât în Dacia cât şi în Moesia.Dupa anul 602 ,
în urma micşorării numărului slavilor din nordul Dunării, raportul de forțe s-a schimbat în favoarea autohtonilor……
Dispunând de o organizare social –politică mai adecvată împrejurărilor istorice, în cursul conviețuirii cu slavii, daco-
romanii au reuşit să-i asimileze şi să dea naştere românilor”

(Al.Graur, Gh.Stefan, Dicționar de istorie veche a României)

1.Menționați pe baza textului A, un motiv pentru care provincia Dacia a fost abandonată de Aurelian.

2.Precizați pe baza textului B , un factor care a favorizat asimilarea slavilor de către daco-romani.

3. Precizați pe baza textelor A şi B , în ce a constat procesul de romanizare a geto-dacilor ,selectând câte o informație din
fiecare text.

4.Prezentați un fapt istoric din secolul II e.n care a contribuit la procesul de etnogeneză a românilor.

5.Prezentați doi factori care au favorizat răspândirea religiei creştine în spațiul fostei provincii Dacia, pe parcursul
secolelor III-IV e.n.

6.Formulati o opinie referitoare la teoria imigraționistă, pe care să o argumentați cu un fapt istoric relevant din secolele
XVIII-XIX.
Subiectul al II-lea ( 50 de puncte )

Elaborați în aproximativ trei –patru pagini, o sinteză despre formarea statelor medievale Tara Românească şi
Moldova, având în vedere :

- precizarea a două izvoare istorice care menționează formațiuni politice prestatale din secolele IX- XIII situate la
sud şi est de Carpați ;

- menționarea a doi factori interni/externi care au favorizat procesul de constituire a Tării Româneşti ,respectiv al
Moldovei;

- prezentarea câte unui fapt istoric desfăşurat în procesul de formare al Tării Româneşti , respectiv al Moldovei;

- menționarea contribuției românilor din Transilvania la întemeierea statelor medieval de la sud şi est de Carpați;

- prezentarea a doua instituții care au contribuit la buna funcționare a statelor medievale româneşti;

-formularea unei opinii referitoare la importanța constituirii statelor medieval româneşti şi susținerea acesteia
printr-un fapt istoric relevant

Notă ! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea relației cauză - efect,
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

OLIMPIADA DE ISTORIE
Etapa judeţeană
Clasa a VIII-a
9 martie 2013

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE Varianta 3

SUBIECTUL I: 40 de puncte
1.4 puncte pentru menționarea pe baza textului A, a oricărui motiv pentru care provincia Dacia a fost abandonată de
Aurelian.
2.4 puncte pentru precizarea pe baza textului B a unui factor care a favorizat asimilarea slavilor de către daco-romani.
3.4 puncte pentru definirea procesului de romanizare
Câte 2 puncte pentru selectarea oricărei informații din fiecare text prin care se susține procesul de romanizare ( 2 x 2
= 4 puncte)
4.2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric din secolul II e.n.care a contribuit la procesul de etnogeneză al
românilor
4 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat
5.2 puncte pentru menționarea oricărui factor care a favorizat răspândirea religiei creştine în spațiul fostei provincii Dacia
( 2 x2 = 4 puncte)
3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat ( 3 x 2 = 6 puncte)
6.3 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la importanța constituirii statelor medievale româneşti
2 puncte pentru menționarea unui fapt istoric relevant prin care se susține opinia formulată
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat
Total 40 de puncte

SUBIECTUL AL II-LEA : 50 de puncte


Informația istorică – 40 de puncte distribuite astfel :
Câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două izvoare istorice care menționează formațiuni politice prestatale din
secolelel IX-XIII de la sud şi est de Carpați ( 2 x 2 = 4 puncte)
Câte 2 puncte pentru prezentarea izvoarelor istorice menționate(2 x2 = 4 puncte)
Cate 2 puncte pentru menționarea unui factor intern sau extern care a favorizat procesul de constituire al Tării Româneşti
, respective al Moldovei ( 2 x 2 =4 puncte)
Câte 2 puncte pentru numirea oricărui fapt istoric desfăşurat în procesul de formare al Tării Româneşti, respectiv al
Moldovei ( 2 x 2 = 4 puncte)
Câte 3 puncte pentru prezentarea oricărui fapt istoric menționat anterior ( 3 x 2 = 6 puncte)
Câte 2 puncte pentru menționarea contributiei românilor din Transilvania la formarea statului medieval de la sud de
Carpați
Câte 2 puncte pentru menționarea contribuției românilor din Transilvania la formarea statului medieval de la est de
Carpați.
Câte 1 puncte pentru numirea oricăror două instituții care au contribuit la buna funcționare a statelor medievale
româneşti ( 1 x 2 = 2 puncte)
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei instituții menționate ( 3 x 2 = 6 puncte)
3 puncte pentru formularea oricărei opinii referitoare la importanța constituirii statelor medievale româneşti
1 punct pentru menționarea oricărui fapt istoric prin care este susținută opinia formulată
2 puncte pentru prezentarea faptului istoric menționat

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel:


2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii); 1 punct pentru
introducere/cuprins; cuprins/concluzii;
0 puncte pentru text nestructurat;
3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât compoziţia să probeze înţelegerea procesului
istoric;
1 punct pentru prezenţa parţială a relaţiei cauză-efect;
0 puncte pentru lipsa relaţiei cauză-efect;
2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice;
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice;
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice;
2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric;
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric;
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric;
1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu;
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu.

Total 50 de puncte
Total test 90 de puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu