Sunteți pe pagina 1din 8

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

CLASA A VII-A
PARTEA I (48 P)
Citeşte cu atenţie textul următor:

“Octombrie-a lăsat pe dealuri Dar pe sub cerul cald ca-n mai


Covoare galbene şi roşii. Trec zile albe după zile,
Trec nouri de argint în valuri Mai nestatornice şi mai
Şi cant-a dragoste cocoşii. Subtile…

Mă uit mereu la barometru Întârziată fără vreme


Şi mă-nfior când scade-un pic, Se plimbă Toamna prin grădini
Căci soarele e tot mai mic Cu faldurii hlamidei plini
În diametru. De crizanteme.

(George Topârceanu- “Octombrie”)


CERINŢE:
A.
1) Scrie numărul de litere şi de sunete din cuvintele:argint, căci, cerul. (0,6p)
2) Indică sinonime potrivite cuvintelor: dragoste, nestatornice, înfior. (0,6p)
3) Explică rolul semnelor de punctuaţie din a treia strofă.
4) Scrie valoarea morfologică a cuvântului subliniat mai jos şi alcătuieşte un enunţ în care
să aibă altă valoare morfologică: cerul cald ca-n mai.(0,60p)
5) Rescrie un subiect, un atribut şi un complement, precizându-le felul.(0,60p)
B.
6) Indică două caracteristici ale textului liric, pe care să le poţi exemplifica pe baza poeziei
citate.(0,60p)
7) Explică în 4-5 rânduri semnificaţia versurilor: “Octombrie-a lăsat pe dealuri/ Covoare
galbene şi roşii.(0,60p)
8) Transcrie două cuvinte/ structuri care sunt specifice pastelului. (0,60p)
PARTEA a II-a (30 P)
Redactează o compunere liberă de 10-12 rânduri, în care să descrii ultima zi de toamnă.
Vei folosi patru cuvinte din textul- suport pe care le vei utiliza. Alege un titlu expresiv. (3p)

REDACTARE: 1,20P
DIN OFICIU: 1P
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
CLASA A VII-A

COMPETENŢE VIZATE

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE


3. receptarea mesajului scris, din textul literar şi nonliterar dat, în scopuri diverse;
4. utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
3.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de
expresivitate în textul liric;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate,
într-un text citit;
4.1 exprimarea, în scris, a propriilor opinii şi atitudini;
4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele
ortografice şi de punctuaţie;
4.5 folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- Să precizeze numărul de litere şi de sunete din cuvintele date;
- Să indice sinonime potrivite cuvintelor date;
- Să explice rolul semnelor de punctuaţie din strofa dată;
- Să precizeze valoarea morfologică a cuvântului subliniat din structura dată şi să
alcătuiască un enunţ în care acest cuvânt să aibă o altă valoare morfologică;
- Să rescrie un subiect, un atribut şi un complement, precizându-le felul;
- Să menţioneze două caracteristici ale textului liric, pe care să le exemplifice pe baza
poeziei date;
- Să explice semnificaţia secvenţei indicate;
- Să transcrie două cuvinte/ structuri specifice pastelului;
- Să realizeze o compunere după cerinţele date.
MATRICE DE SPECIFICAȚII
EVALUARE INIŢIALĂ
CLASA A VII-A

DOMENIUL ITEMI DE EVALUARE PUNCTAJ


Elemente de Scrie numărul de litere şi de sunete din cuvintele:argint, căci,
construcție a cerul. 0,60p
comunicării 0,60p
Indică sinonime potrivite cuvintelor: dragoste, nestatornice, înfior.
0,60p
Explică rolul semnelor de punctuaţie din a treia strofă.
Scrie valoarea morfologică a cuvântului subliniat mai jos şi
alcătuieşte un enunţ în care să aibă altă valoare morfologică: cerul
cald ca-n mai. 0,60p
Lectură Indică două caracteristici ale textului liric, pe care să le poţi 0,60p
exemplifica pe baza poeziei citate.
Explică în 4-5 rânduri semnificaţia versurilor: “Octombrie-a
lăsat pe dealuri/ Covoare galbene şi roşii. 0,60p
Transcrie două cuvinte/ structuri care sunt specifice pastelului. 0,60p
Practica Redactează o compunere liberă de 10-12 rânduri, în care să descrii Redactare
rațională a ultima zi de toamnă. Vei folosi patru cuvinte din textul suport pe corectă,
limbii completă și
care le vei utiliza. Alege un titlu expresiv.
argumentată-
3p
Pt tratare
superficială,
ezitantă a
subiectului-1p
Redactarea Pentru coerenţă şi logică în exprimare- 0,30p
lucrării Pentru respectarea structurii compunerii-0,20p
Pentru respectarea limitei de spaţiu-0,20p
Pentru ortografie şi punctuaţie-0,30p
Pentru aşezarea în pagină-0,20p
Din oficiu 1p
Total 10p
Barem de corectare şi notare

PARTEA I
A.
1. argint= 6 litere, 6 sunete; căci= 4 litere, 4 sunete; cerul= 5 litere, 5 sunete. (0,20p*3= 0,60p)
2. dragoste= fericire, bine, împlinire; nestatornice= scurte, schimbătoare; înfior= sperii,
îngrijorez. (0,20p*3= 0,60p)
3. Virgula indică o scurtă pauză în comunicare, o completare, iar semnele de punctuaţie indică o
ezitare, o stare de melancolie, de regret . (0,30p*2= 0,60p)
4. cald=adjectiv propriu-zis. Surâde cald= adverb de mod. (0,30p*2= 0,60p)
5. subiecte simple: octombrie, nouri, cocoşii, soarele, zile, toamna. Atribute: galbene şi roşii,
cald, albe, plini (adjectivale), de argint, hlamidei, ca-n mai, fără vreme, de crizanteme
(substantivale). Complemente: pe dealuri, la barometru, pe sub cerul, prin grădini (ccl), covoare,
(cd), în valuri , a dragoste, în diametru, mai nestatornice şi mai subtile, întârziată, cu faldurii
(ccm), mereu(cct), un pic (c.ind.). (0,20p*3= 0,60p)
B.
6. prezenţa persoanei I: verbe= uit, înfior şi pronume= mă. Subiectivitatea descrierii, prezenţa
figurilor de stil, elementele de prozodie. . (0,30p*2= 0,60p)
7. explicare corectă, completă, nuanţată= 0,60p; explicare parţială, incompletă= 0,30p.
8. “Octombrie-a lăsat pe dealuri
Covoare galbene şi roşii.
Trec nouri de argint în valuri
Şi cant-a dragoste cocoşii. (0,60p)

Partea a II-a
Redactare corectă, completă și argumentată- 3p
Pt tratare superficială, ezitantă a subiectului-1p

Redactare 1,20p
Pentru coerenţă şi logică în exprimare- 0,30p
Pentru respectarea structurii compunerii-0,20p
Pentru respectarea limitei de spaţiu-0,20p
Pentru ortografie şi punctuaţie-0,30p
Pentru aşezarea în pagină-0,20p

Din oficiu 1 punct


Total 10 puncte
ANALIZA SWOTT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Majoritatea elevilor au indicat în mod corect Unii elevi s-au încurcat la acest exerciţiu din
numărul de litere şi de sunete din cuvintele cauza necunoaşterii aprofundate a grupurilor
date. de sunete.
Au fost scrise sinonime contextuale potrivite Câţiva au greşit în cazul părţii de vorbire.
cuvintelor date.
Câţiva elevi au explicat corect şi nuanţat rolul Unii au carenţe serioase în ceea ce priveşte
semnelor de punctuaţie din strofa indicată. rolul semnelor de punctuaţie.
Unii elevi au indicat în mod corect valoarea Majoritatea au notat greşit valoarea
gramaticală a cuvântului dat, indicând o altă morfologică a cuvântului dat şi/sau nu au dat
valoare gramaticală, în mod corect şi cu exemple de altă valoare morfologică a
exemple proprii. aceluiaşi cuvânt.
Cei mai mulţi au indicat în mod corect câte un Unii n-au identificat părţile de propoziţie
subiect, un atribut şi un complement. indicate şi/sau n-au precizat corect funcţia
sintactică a acestora.
Majoritatea au indicat minimum două Unii au omis rezolvarea acestui exerciţiu.
caracteristici ale textului liric.
Majoritatea au explicat semnificaţia versurilor Câţiva n-au respectat limita de spaţiu indicată/
date. n-au explicat suficient de bine structura dată.
Toţi elevii au transcris cuvinte/ structure
specifice pastelului.
În cazul compunerii, în general, s-au respectat Unii n-au utilizat cuvinte din textul dat/ n-au
indicaţiile date, mulţi elevi obţinând un utilizat descrierea / chiar s-au bazat pe
punctaj destul de bun la acest exerciţiu. descrierea unui alt anotimp, în special iarna.

INFORMARE

La nivelul clasei a VII-a, dintr-un efectiv de 22 elevi, 19 au fost prezenţi şi s-au obţinut
următoarele rezultate:
Note sub 4= 2 elevi;
Nota 5= 1 elev;
Nota 6= 7 elevi;
Nota 7=5 elevi;
Nota 8=2 elevi;
Nota 9= 1 elev;
Media clasei: 113:19=5,94 puncte

MĂSURI AMELIORATIVE CE SE IMPUN:


- Insistarea, în cadrul orelor de curs/ de meditaţii, asupra rolului semnelor de punctuaţie şi
de ortografie.
- Insistarea asupra valorii morfologice a cuvintelor şi a funcţiilor sintactice ale acestuia.
- Insistarea asupra modului de scriere şi de exprimare a fiecăruia, dar şi asupra lecturii
suplimentare şi particulare.
COMPETENŢE VIZATE
Clasa a VII-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE


3. receptarea mesajului scris, din textul literar dat, în scopuri diverse;
4. utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
3.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de
expresivitate în textul liric;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate,
într-un text citit;
4.2 utilizarea corectă şi nuanţată a categoriilor semantice învăţate;
4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă dată;
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele
ortografice şi de punctuaţie;
4.5 folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- Să indice în mod corect numărul de litere şi de sunete din cuvintele date;
- Să indice sinonime potrivite cuvintelor date;
- Să explice rolul semnelor de punctuaţie din secvenţa dată;
- Să indice valoarea morfologică în context a cuvântului indicat;
- Să alcătuiască un enunţ în care cuvântul indicat să aibă altă valoare morfologică decât în
text;
- Să identifice în textul citat un subiect, un atribut şi un complement, precizând felul
acestora;
- Să indice două cuvinte/ structuri specifice pastelului /textului liric;
- Să explice complet şi nuanţat semnificaţia structurii date;
- Să redacteze o compunere liberă, urmând indicaţiile date prin cerinţă.
ANALIZA SWOTT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Elevii au indicat, în marea majoritate, Majoritatea elevilor nu realizează diferenţa
sinonime potrivite cuvintelor date. dintre literă şi sunet;
Majoritatea elevilor au explicat corect şi Unii elevi nu cunosc rolul semnelor de
complet rolul semnelor de punctuaţie. punctuaţie în comunicarea scrisă/ nu reuşesc să
Toţi elevii au identificat semnele de explice acest lucru;
punctuaţie. Unii elevi nu cunosc diferenţele dintre genul
Unii elevi au argumentat în mod corect şi epic şi cel liric/ elementele specifice
complet apartenţa la genul/specia indicat/ă. pastelului.
Majoritatea elevilor au redactat compunerea Unii elevi, din neatenţie, au pierdut din vedere
liberă în conformitate cu toate cerinţele unele aspecte de atins, astfel nereuşind să
impuse. redacteze compunerea corect.
Sunt elevi care au carenţe destul de grave la
exprimare /ortografie/ punctuaţie.

MĂSURI AMELIORATIVE CE SE IMPUN:


- Mai multe exerciţii de fonetică vizând corespondenţa sunet-literă;
- Insistarea pe rolul semnelor de punctuaţie într-un text literar;
- Insistarea pe asemănările/ deosebirile dintre cele două genuri literare studiate la clasă;
- Aprofundarea normelor de ortografie şi de punctuaţie.

INFORMARE

La nivelul clasei a VII-a, dintr-un efectiv de 16 elevi, 14 au fost prezenţi şi s-au obţinut
următoarele rezultate:
Note sub 4=1 elev;
Nota 4=2
Nota 5=2
Nota 6=1
Nota 7=5
Nota 8=1
Nota 9=1
Nota 10=1
BAREM DE CORECTARE SI NOTARE

1) Argint- 6l,6s
Căci- 4l,3s
Cerul- 5l, 5s (0,10*6=0,60p)
2) Dragoste- iubire.
Nestatornicie- mobilitate, inconsecvenţă.
Înfior- tremur,mă tem, mă gândesc. (0,20p*3=0,60p)
3) Virgula arată o pauză în comunicare
Punctele de suspensie lasă comunicarea neterminată (0,30p*2=0,60p)
4) Adjectiv propriu-zis
Gândeşte cald- adverb de mod
Un cald- substantiv comun, simplu (0,30p*2=0,60p)
5) Subiect:octombrie,nouri, cocoşii,soarele, zile, toamna.
Atribut:galbene şi roşii (A adj.),de argint(A subst.),cald (A adj.), mai nestatornice şi mai
subtile (A adj.),hlamidei (A subst.), plini (A adj.), de crizanteme (A subst.).
Complement:pe dealuri (CCL), covoare (CD),în valuri (CCM),a dragoste (CCM),mereu
(CCT-CCM), la barometru (CCL),un pic (CI), în diametru (CI), pe sub cerul (CCL), ca-n
mai (CCM), după zile (CCT), întârziată (CCM), fără vreme (CCM), prin grădini (CCL),
cu faldurii (CCM). (0,20*3=0,60p)
6) Organizare in versuri şi strofe, prezenţa figurilor de stil şi a eului liric. (0,30p*2=0,60p)
7) Complet şi nuanţat- 0,60p
Parţial sau insuficient- 0,30p
8) Orice structuri referitoare la descrierea naturii (0,30*2= 0,60p)
9) Utilizarea descrierii ca mod predominant de expunere-1p
Utilizarea şi sublinierea cuvintelor-1p
Titlu expresiv-1p(1*3=3p)

Redactare:
Pentru respectarea structurii compunerii-0,50p
Pentru respectarea limitei de spaţiu-0,20p
Pentru ortografie şi punctuaţie-0,30p
Pentru aşezarea în pagină-0,20p

Din oficiu 1p