Sunteți pe pagina 1din 15

Aviz MEN nr. 38140 din 27.11.

2017

OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ


2017 – 2018

1. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE MEN

Nr. Nr.
Program Grup ţintă Responsabil
crt. credite
Isabella
1. Management educaţional personal didactic din învăţământul preuniversitar 25
Cantemir
Leadership şi management în Isabella
2. personal didactic din învăţământul preuniversitar 30
organizaţiile şcolare Cantemir
Curriculum – modele de proiectare şi Isabella
3. personal didactic din învăţământul preuniversitar 15
implementare Cantemir
Educaţie Nonformală pentru o şcoală
4. personal didactic din învăţământul preuniversitar 15 Daniela Biolan
altfel
Competențe în evaluare a cadrelor
5. didactice pentru examene și personal didactic din învăţământul preuniversitar 30 Daniela Biolan
concursuri naționale
profesori de istorie din învăţământul preuniversitar, ciclul
6. Istoria recentă a României 25 Daniela Biolan
liceal
Dezvoltarea competenţelor în vederea
Cristina
7. asigurării unui mentorat de calitate în personal didactic din învăţământul preuniversitar 15
Manolache
învăţământul preuniversitar
Cristina
8. Dezvoltarea şcolii prin comunitate cadre didactice din învăţământul preuniversitar 15
Manolache

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
Abilitarea corpului de profesori
Silvia Carmen
9. metodiști pentru învăţământul personal didactic din învăţământul preuniversitar 10
Diaconu
preuniversitar
Asigurarea calității în educație prin
10. personalul didactic din învăţământul preuniversitar 12 Elena Filipescu
valorizarea resurselor umane
Informatică şi TIC pentru gimnaziu – cadre didactice care predau Informatică şi TIC în
11. 15 Felix Arhip
clasa a V-a învăţământul preuniversitar

2. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ACREDITATE CNFPA

Nr. Nr.
Program Grup ţintă Responsabil
crt. ore
Autismul – tehnici moderne de
12. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 120 Daniela Biolan
intervenție

13. Consilier dezvoltare personală cadre didactice din învăţământul preuniversitar 65 Daniela Biolan

3. PROGRAME PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREPRIMAR ŞI PRIMAR

Nr. Nr.
Program Grup ţintă Responsabil
crt. ore
Educaţia copilului cu cerinţe cadrele didactice care lucrează în învăţământul preşcolar; Isabella
14. 25
educative speciale în grădiniţă cadre didactice itinerante / de sprijin; psihologi şcolari Cantemir
Alternative educaţionale în Isabella
15. cadre didactice din învăţământul preprimar şi primar 25
învăţământul preprimar Cantemir
Isabella
16. Didactica învăţământului preprimar cadre didactice din învăţământul preprimar 25
Cantemir

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
Educaţie pentru schimbare în Cristina
17. cadre didactice din învăţământul preşcolar 25
învăţământul preşcolar Manolache
Direcţii moderne în educaţia
18. cadre didactice din învăţământul preşcolar 25 Elena Filipescu
preşcolară
Abilitarea curriculară a cadrelor
Cristina
19. didactice din învăţământul primar cadre didactice din învăţământul primar 16
Manolache
pentru clasa pregătitoare
Întâlnirea de dimineaţă la clasele Cristina
20. cadre didactice din învăţământul primar 25
primare – obiective, etape, strategii Manolache
Evaluarea naţională în învăţământul Cristina
21. cadre didactice din învăţământul primar 25
primar Manolache
Proiectele interdisciplinare în Cristina
22. cadre didactice din învăţământul primar 25
învăţământul primar Manolache
Modalităţi de susţinere a motivării Cristina
23. cadre didactice din învăţământul preuniversitar (clasele I-IV) 25
cititului Manolache
Proiectarea integrată în învățământul
Cristina
24. primar personal didactic din învăţământul primar 25
Manolache
Elemente de didactică integrată în
25. cadrele didactice din învăţământul preşcolar 25 Elena Filipescu
învăţământul preşcolar
Intervenţii psihopedagogice în
26. corectarea tulburărilor de limbaj şi cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar 25 Elena Filipescu
comunicare la copii cu CES
cadre didactice debutante din învăţământul preşcolar / care
Abilitarea curriculară a cadrelor se pregătesc pentru susţinerea examenelor de obţinere a
27. 25 Elena Filipescu
didactice din învăţământul preşcolar gradelor didactice sau pentru concursuri de ocupare a
posturilor didactice
Comisia metodică - formă eficientă
responsabilii comisiilor metodice din învăţământul preşcolar
28. pentru perfecţionarea cadrelor 25 Elena Filipescu
şi primar sau aspiranţi
didactice

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
Didactica predării în învăţământul
29. învăţători / institutori/ profesori pentru învăţământul primar 25 Alin Şeucaliuc
primar

4. PROGRAME PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR – TOATE SPECIALITĂŢILE

Nr. Nr.
Program Grup ţintă Responsabil
crt. ore
Management şi consiliere pentru personal didactic de predare; de conducere, îndrumare şi Isabella
30. 12
cariera didactică control; didactic auxiliar Cantemir
Isabella
31. Abilitarea metodiştilor IŞJ metodişti ai IŞJ Botoşani 16
Cantemir
Isabella
32. Educaţie prin şah cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25
Cantemir
personal didactic şi didactic auxiliar interesat de accesarea
Isabella
33. Limba engleză pentru proiecte fondurilor europene şi de derularea activităţilor propuse în 25
Cantemir
proiecte Erasmus+
personal didactic şi didactic auxiliar interesat de accesarea
Isabella
34. Limba franceză pentru proiecte fondurilor europene şi de derularea activităţilor propuse în 25
Cantemir
proiecte Erasmus+
Metodistul – exemplu de Isabella
35. personal didactic 25
profesionalism Cantemir
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul Isabella
36. Formare de formatori locali 25
preuniversitar Cantemir
Strategii de intervenţie în mediul personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul Isabella
37. 25
şcolar preuniversitar Cantemir
Isabella
38. Formare de mentori personal didactic din învăţământul preuniversitar 25
Cantemir

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
Manager de proiect (proiecte personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul Isabella
39. 25
europene) preuniversitar Cantemir
Modalităţi de abordare a disciplinelor
40. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu
opţionale
Şcoala şi familia – primul pas spre
41. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu
reuşita şcolară

42. Metodologia predării religiei în școală cadre didactice care predau religia în şcoală 25 Elena Filipescu

Educaţia pentru mediu – educaţie


43. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu
pentru viitor
Marketing educaţional – imaginea şi
44. relaţiile publice ale instituţiilor de cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu
învăţământ
Managementul timpului liber –
45. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu
oportunitate de dezvoltare personală
Managementul stresului la nivelul
46. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu
instituţiilor de învăţământ
Prevenirea și combaterea violenței în
47. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu
mediul școlar
Aspecte privind abordarea procesului personalul didactic din învățământul de masa și învățământul
instructiv-educativ în asigurarea special, învățători integratori, profesori
48. 25 Elena Filipescu
educaţiei copiilor cu CES integraţi în psihopedagogi/educatori din învățământul special, profesori
învăţământul de masă itineranți/sprijin, consilieri psihopedagogi etc.
49. Sociologia familiei - repere didactice cadre didactice din învăţământul preuniversitar de masă 25 Elena Filipescu

50. Instruire diferenţiată cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu

Prevenirea şi combaterea abandonului


51. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu
şcolar

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
Modalităţi concrete de realizare a
52. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu
educaţiei remediale
Dezvoltarea profesională a
psihopedagogi școlari, profesori de sprijin din învăţământul
53. personalului didactic din învățământul 25 Elena Filipescu
preuniversitar care lucrează cu copiii aflaţi în dificultate
special
Formarea responsabililor cu
54. dezvoltarea profesională din unităţile responsabili cu dezvoltarea profesională 25 Elena Filipescu
de învăţământ din judeţ
Examenul de certificare a calificării cadre didactice de la disciplinele/modulele din aria
55. 25 Elena Filipescu
profesionale - evaluarea prin proiect curriculară Tehnologii
Evaluarea competenţelor profesionale cadre didactice de la disciplinele/modulele din aria
56. 25 Elena Filipescu
în învăţământul profesional şi tehnic curriculară Tehnologii
Elaborarea lucrării metodico –
profesori de diferite specialităţi, profesori pentru
57. ştiinţifice pentru obţinerea gradului 25 Elena Filipescu
învăţământul primar şi preprimar, învăţători, educatoare
didactic I
After school - promovarea egalităţii de cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial
58. 25 Elena Filipescu
şanse în educaţie şi liceal
Managementul conflictelor în mediul
59. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu
şcolar
Managementul parteneriatului şcoală –
60. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu
familie – comunitate
Managementul activităţilor metodico-
cadre didactice din învăţământul preuniversitar care au
ştiinţifice şi psihopedagogice
61. responsabilităţi de formare, monitorizare, consiliere, 25 Elena Filipescu
organizate de catedre/ comisii
evaluare şi control în cadrul structurilor/instituţiilor acestuia
metodice şi în cercuri pedagogice
62. Educarea creativităţii elevilor cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Elena Filipescu

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
Programul pentru pregătirea cadrelor
didactice încadrate cu statut de
cadre didactice cu statut de suplinitor din învăţământul
63. suplinitor în vederea participării la 16 Daniela Biolan
preuniversitar
susţinerea concursului naţional de
ocupare a posturilor vacante
Formarea cadrelor didactice în
vederea participării în comisii cadre didactice care fac parte din comisii județene pentru
64. judeţene pentru proba practică / proba practica/orala in profilul postului și a inspecțiilor 16 Daniela Biolan
orală în profilul postului şi a speciale la clasă
inspecţiilor speciale la clasă
65. Elevii cu CES între teorie şi practică profesori din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe” 25 Daniela Biolan

Integrarea cadrelor didactice cadre didactice debutante cu o vechime de 0 – 2 ani, fără


66. 25 Daniela Biolan
debutante în sistemul educaţional definitivat în învăţământ
directori de unităţi şcolare, administratori financiari, membri
67. Descentralizarea unităţilor şcolare 25 Daniela Biolan
ai Consiliilor de administraţie
Dezvoltarea competenţelor didactice
de evaluare a învăţării prin examene
personal didactic din învăţământul preuniversitar gimnazial
68. naţionale, la disciplinele din 16 Daniela Biolan
programele de examene naţionale –
evaluarea națională
Managementul resurselor umane în directori, responsabili de comisii metodice, responsabili de
69. 25 Daniela Biolan
unităţile şcolare cercuri pedagogice
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul
70. Iniţiere în limba germană 25 Daniela Biolan
preuniversitar
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul
71. Debate ca strategie educaţională 25 Daniela Biolan
preuniversitar
Construcţia itemilor testelor de personal didactic din învăţământul gimnazial
72. 25 Daniela Biolan
evaluare de tip TIMSS

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
Interdisciplinaritatea istorie –
73. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Daniela Biolan
geografie, o abordare actuală
Integrarea platformelor on-line în
74. activităţile de predare – învăţare - cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal 25 Daniela Biolan
evaluare
75. Elemente de legislaţie şcolară personal încadrat în învăţământul preuniversitar 25 Daniela Biolan
Elemente de didactică pentru cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal care
76. disciplinele din aria curriculară predau discipline din aria curriculară Matematică şi Ştiinţe 25 Alin Şeucaliuc
matematică şi ştiinţe ale naturii (Matematică, Fizică, Chimie, Biologie)
77. Didactica educaţiei fizice şi sportului cadre didactice care predau educaţia fizică 25 Alin Şeucaliuc
profesori de educaţie fizică şi sport din ciclul gimnazial şi
Teoria şi metodica antrenamentului
78. liceal, liceele cu program sportiv, palatul copiilor, cluburile 25 Alin Şeucaliuc
sportiv şcolar
sportive școlare
Elemente de didactica predării personal didactic din învăţământul preuniversitar, profesori
79. 25 Alin Şeucaliuc
educaţiei muzicale de educaţie muzicală
Elemente de didactica predării personal didactic din învăţământul preuniversitar, profesori
80. 25 Alin Şeucaliuc
educaţiei plastice de educaţie plastică
Limba, istoria, tradiţiile şi cultura cadre didactice care predau limba rromani la clase în care
81. 25 Alin Şeucaliuc
rromilor existã elevi rromi, mediatori şcolari
Tulburări instrumentale ale copiilor – profesori învăţământ preşcolar, profesori învăţământ primar, Cristina
82. 25
efecte şi remedii profesori gimnaziu Manolache
Direcţii de acţiune pentru
Cristina
83. implementarea strategiei anticorupţie personal din învăţământul preuniversitar 25
Manolache
în educaţie
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul Cristina
84. Educaţia copiilor cu ADHD 25
preuniversitar Manolache
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul Cristina
85. Comunicarea în organizaţii 25
preuniversitar Manolache

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
personal din învăţământul preuniversitar, părinţi, membri ai
Cristina
86. Relaţia şcoală – comunitate comunităţilor locale, membri ai Consiliilor de Administraţie 25
Manolache
din şcoli
Iniţiere în managementul instituţiilor Cristina
87. directori şi aspiranţi la funcţii de conducere 25
şcolare Manolache
Cristina
88. Evaluarea – metode alternative personal didactic din învăţământul preuniversitar 25
Manolache
Managementul financiar al instituţiilor Cristina
89. directori de unităţi şcolare, administratori financiari 25
educaţionale Manolache
Managementul formării continue în responsabilii cu formarea continuă şi dezvoltarea profesională Cristina
90. 25
şcoală a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar Manolache
Cristina
91. Strategii didactice interactive cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25
Manolache
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul Cristina
92. Tehnoredactarea computerizată 25
preuniversitar Manolache
Cristina
93. Adolescenţii şi educaţia nonformală cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25
Manolache
Cristina
94. Educaţie interculturală cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25
Manolache
Cristina
95. Elemente de didactică generală cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25
Manolache
profesori şi institutori limbi moderne din învăţământul Cristina
96. Didactica predării limbilor moderne 25
preuniversitar Manolache
Educație şi sprijin pentru copiii cu Cristina
97. cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25
părinţi plecaţi în străinătate Manolache
Dezvoltarea competenţelor didactice
personal didactic din învăţământul preuniversitar liceal Cristina
98. de evaluare a învăţării prin examene 16
Manolache
naţionale - bacalaureat

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
Pregătirea debutanţilor în vederea
Cristina
99. susţinerii examenului naţional de personal didactic din învăţământul preuniversitar liceal 16
Manolache
definitivare în învăţământ
Formare de utilizatori aplicație
100. responsabili cu formarea continuă și dezvoltarea profesională 16 Felix Arhip
CONCRET
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul
101. Utilizare SIIIR 25 Felix Arhip
preuniversitar
Voluntariatul – un prim pas spre personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul
102. 25 Alin Şeucaliuc
carieră preuniversitar

103. Curriculum personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Alin Şeucaliuc

104. Educaţie pentru sănătate cadre didactice din învăţământul preuniversitar 25 Alin Şeucaliuc
manageri şcolari, responsabilii şi membrii CEAC din unităţile
Managementul asigurării calităţii în
105. de învăţământ preuniversitar, inspectori şcolari, cadre 25 Alin Şeucaliuc
unităţile de învăţământ preuniversitar
didactice
personal didactic din învăţământul preuniversitar, aspiranţi la
106. Managementul inspecţiei şcolare 25 Alin Şeucaliuc
funcţia de metodist IŞJ

107. Şcoala incluzivă – o şcoală pentru toţi personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Alin Şeucaliuc

108. Strategii active de predare – învăţare personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Alin Şeucaliuc

Strategii de prevenire şi combatere a


109. personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Alin Şeucaliuc
delincvenţei juvenile şi a discriminării

110. Managementul clasei de elevi personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Alin Şeucaliuc

Utilizarea scrisului în predare şi


111. personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Alin Şeucaliuc
învăţare

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
112. A doua şansă personal didactic din învăţământul primar şi secundar inferior 25 Alin Şeucaliuc

Managementul relaţiilor parteneriale directori, directori adjuncţi, consilieri educativi, personal


113. 25 Alin Şeucaliuc
în sistemul educaţional didactic din învăţământul preuniversitar
directori, directori adjuncţi, consilieri educativi, personal
114. Şcoala în societatea cunoaşterii 25 Alin Şeucaliuc
didactic din învăţământul preuniversitar
Managementul tranziţiei şi al directori, directori adjuncţi, consilieri educativi, personal
115. 25 Alin Şeucaliuc
situaţiilor de criză didactic din învăţământul preuniversitar
Implementarea sistemului de control personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul
116. 25 Alin Şeucaliuc
intern / managerial preuniversitar

117. Motivarea elevilor pentru învăţare personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Alin Şeucaliuc

Grafică asistată de calculator cu


118. personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Alin Şeucaliuc
AutoCAD
cadre didactice din învăţământul profesional şi tehnic din
119. Programarea în AutoCAD cu AutoLISP 25 Valerian Ţopa
judeţul Botoşani
învăţători, institutori, profesori din învăţământul
120. Consiliere şi orientare 24 Valerian Ţopa
preuniversitar

121. Design instrucţional cu unelte TIC personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Valerian Ţopa

122. Educaţie antreprenorială personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Valerian Ţopa

Educaţie pentru cetăţenie


123. personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Valerian Ţopa
democratică
Educaţie pentru drepturile omului şi
124. personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Valerian Ţopa
ale copilului
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul
125. Iniţiere în limba engleză 25 Valerian Ţopa
preuniversitar

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
126. Competenţă în mass-media personal didactic din învăţământul preuniversitar 25 Valerian Ţopa

5. PROGRAME SPECIFICE CDI

Nr. Nr.
Program Grup ţintă Responsabil
crt. ore
Managementul centrului de Isabella
127. directori, profesori documentarişti şi bibliotecari 25
documentare şi informare Cantemir
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul Isabella
128. Tehnici de cercetare documentară 25
preuniversitar Cantemir
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul Isabella
129. Informare - documentare prin CDI 10
preuniversitar Cantemir
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul Isabella
130. Inovaţia pedagogică prin CDI 25
preuniversitar Cantemir
personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul Isabella
131. Tehnici de lectură 25
preuniversitar Cantemir

6. PROGRAME PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Nr. Nr.
Program Grup ţintă Responsabil
crt. ore
Isabella
132. Iniţiere în biblioteconomie bibliotecari şi aspiranţi fără curs de iniţiere 25
Cantemir
Instruirea personalului didactic
secretarii din unităţile de învăţământ preuniversitar care
133. auxiliar (secretare) pentru utilizarea 25 Daniela Biolan
utilizează computer-ul
aplicaţiei Microsoft Office 2010

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
134. Tehnici de comunicare în secretariat secretari şcolari, personal didactic auxiliar 25 Florica Necşanu

Administratorul de patrimoniu în administratori financiari, de patrimoniu, directori de unităţi


135. 25 Florica Necşanu
şcoala europeană şcolare, alte categorii de personal
Administratorul financiar în şcoala administratori financiari
136. 25 Florica Necşanu
europeană

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE

Nr.
Activităţi planificate Coordonator
crt.
1. Cercuri pedagogice
2. EDU – CCD (zilele CCD Botoşani) ediţia a X-a – Conferinţă judeţeană Silvia-Carmen
3. Festivalul Naţional al Şanselor Tale – SEG 2017 – Simpozion naţional Diaconu
4. INTERFERENŢE CCD – schimb de experienţă cu CCD din ţară
5. Cercuri pedagogice ale documentariştilor, responsabililor CDI şi bibliotecarilor şcolari
Parteneriate Grădiniţă – Şcoală – Comunitate Parteneriate educaţionale cu instituţii şi ONG-uri din judeţ, ţară şi
6.
străinătate
Provocarea la lectură – ediţia a XV-a
7.
Concurs de lectură CDI
8. Săptămâna Francofoniei - ediţia a XV-a - Dezbateri şi ateliere de lucru
9. Café pédagogiques – ateliere de lucru ale profesorilor de limba franceză în CDI Isabella
10. La pedagogie du projet – conference et exemples de bonnes pratiques Cantemir
11. Tehnici de redactare a lucrărilor metodice şi ştiinţifice - Ateliere de lucru CDI
12. Obiceiuri şi tradiţii româneşti – ediţia a Va
13. Simpozionul Naţional de didactică – Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani
14. Exemple de bune practici în activitatea didactică – conferinţă internaţională
15. Cultura de dincolo şi dincoace de Prut – simpozion internaţional
16. Incursiune în curriculum – simpozion regional

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
GALILEOSCOPUL Daniela
17.
Simpozion judeţean de fizică şi astronomie – ediţia a IX-a Biolan
18. „Activităţi didactice în imagini” – Expoziţie de fotografie
19. „Activităţi nonformale de succes” – Expoziţie de fotografie
20. „Debut de an şcolar!”– expoziţie de fotografie
21. Ziua Internaţională a Educaţiei - dezbateri cu cadrele didactice
Formarea continuă – condiţie a reuşitei în carieră Daniela
22. Ateliere cu responsabilii de cercuri şi comisii metodice şi responsabilii cu formarea continuă din unităţile de Biolan
învățământ
23. Harta debutantului - atelier de lucru cu debutanţii intraţi nou în sistem Cristina
24. Examene naţionale - seminarii de lucru cu cadrele didactice Manolache
25. Strategii de lucru cu copiii cu CES – atelier de lucru
26. Activităţi didactice în imagini – Expoziţie de fotografie
27. Definitivat 2018 – modalităţi de abordare - seminar
28. Titularizarea – examen definitoriu pentru evoluţia în carieră – atelier de lucru
29. Ziua Educaţiei Nonformale – conferinţă locală Cristina
30. Alternativa Step-by-step – conferinţă judeţeană Manolache
31. Manualul școlar de-a lungul timpului (1880-2000) – simpozion și expoziție, ediția a III-a
32. Charlotte Sibi – o profesoară exemplară – simpozion, ediția a IV-a Elena
33. Ziua mondială a sănătăţii - masă rotundă Filipescu
34. Violenţa în mediul şcolar – strategii de prevenire - atelier de lucru
35. Schimb de experienţă internaţional – Direcţia Generală pentru Tineret şi Sport Chişinău
36. Laboratorul şcolar – cadrul propice al învățării durabile – masă rotundă
37. Ziua Mondială a Educatorului- dezbatere – exemple de bună practică
38. Ziua Internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor – masă rotundă
39. Ziua Internaţională a elevului – masă rotundă Alin
40. Chipul drag al mamei – expoziţie de pictură Şeucaliuc
41. Creaţie - recreaţie prin artă – expoziţie de pictură şi colaje
42. 1 Iunie - Albastru, Bleau European – expoziţie de fotografii
43. Educarea creativităţii elevilor – dezbatere
44. Ziua Mondială a Mediului Înconjurător- dezbatere – exemple de bună practică

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro
45. Cercuri pedagogice ale cadrelor didactice - catedra socio-umane
46. EDU – CCD (zilele CCD Botoşani) ediţia a X-a – Conferinţă judeţeană secţiunea Demersuri didactice de succes
Formarea continuă – condiţie a reuşitei în carieră
47. Întâlniri metodice cu responsabilii de cercuri şi comisii metodice şi responsabilii cu formarea continuă din unităţile
Valerian
de învăţământ din zonele Darabani, Dorohoi şi Truşeşti
Ţopa
Modalităţi de redactare a lucrărilor metodice şi ştiinţifice
48.
Atelier de lucru
49. 5 Iunie Ziua Învăţătorului – expoziţie de carte didactică a autorilor botoşăneni
50. Ipoteşti - spaţiu eminescian. Expoziţie de fotografii

Director,
prof. Silvia Carmen DIACONU

Bd. Mihai Eminescu nr. 40, 710171, Botoşani Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel/Fax: +40 (0)231 517 556 Tel: +40 (0)21 405 57 06
e-mail: contact@ccdbotosani.ro Fax: +40 (0)21 310 32 05
www.ccdbotosani.ro www.edu.ro