Sunteți pe pagina 1din 5
ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE ,GEORGE ENESCU” IASI FACULTATEA DE INTERPRETARE, COMPOZITIE $1 STUDII MUZICALE TEORETICE lasi, Str. Cuza Voda nr. 29 (Casa Bals), 700040 Tel. Rectorat: 0232 212549, Fax: 0232 212551; E-mail: enescu@arteia: METODOLOGIA ORGANIZARII $I DESFASURARII EXAMENULUI DE DISERTATIE, LA FACULTATEA DE INTERPRETARE, COMPOZITIE $I STUDI MUZICALE TEORETICE - SESIUNEA TUNIE/IULIE 2018 - Examenele de finalizare a studiilor de Masterat sunt organizate si desfigurate: ~ in conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 si 157 din temeiul art. 1, 2 si 3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de invatamant superior de stat acreditate si al Hotardrii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea gi functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare; - potrivit prevederilor Ordinului 3.271/ 2012 si a metodologiei proprii aprobate de Senatul universitar. Ordinul se aplica incepand cu promotia anului universitar 2011-2012, precum $i absolventilor care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor pana la intrarea sa in vigoare. in conformitate cu modificarile si completarile aduse de Ordinul nr.3.471/17.03.2017 si cu Ordinul nr.5.643-12.12.2017. - Studiile de Masterat se finalizeaza prin sustinerea examenului de disertati 1. ORGANIZAREA SUSTINERI EXAMENULUI DE DISERTATIE 1. Comisia examenului de Disertatie este alcatuits din Decanul Facultati, in calitate de presedinte, 3 membri si un secretar. Comisia este avizata de Consiliul Facultati, apoi de Senat si numita prin decizie de Rector. Membrii comisiei nu se pot afla cu cei examinafi sau intre ei in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al Ill-lea inclusiv, conform legii. Componenfa comisiilor pentru examenele de disertatie si a comisiilor pentru solutionarea contestatiilor, precum si numarul membrilor acestora nu se modific& pe durata examenelor de finalizare a studiilor. 2. Condueatorul stiintific al Disertafiei de Masterat, in situatia in care nu face parte din comisie, participa ca invitat. 3. Candidatii ale caror disertatii au fost respinse de conducatorul st prezenta la examen, fiind considerati neprezentati 4. Candidatii care nu promoveaza examenul de Disertafie, sunt considerati respingi tific nu se pot Sesiunile iunie/iulie 2018 1 2, INSCRIEREA CANDIDATILOR 1. Se pot prezenta la disertatie toti candidatii care au absolvit cursurile de Masterat ale Facultitii de Interpretare, Compozitie si Studii muzicale teoretice din Universitatea National de Arte George Enescu” - lasi, din promotia curentat si din promotiile terioare. 2. inscrierile se fac la secretariatul Facultatii, in perioada 25-28 iunie 2018 (pentru sesiunea I) si 14-16 ianuarie 2019 (pentru sesiunea a II-a), printr-o cerere adresata Decanului, la care se ataseazi un exemplar al Disertatiei elaborate de absolvent, insotit de referatul conducatorului de lucrare. Referatul va cuprinde aprecieri supra continutului lucrarii si propunerea de notare. 3. Absolventii care repeti examenul de sustinere a Disertatiei vor depune odata cu cererea de inscriere si chitanta de plati a taxei de 300 lei, achitata la casieria Universitatii Nationale de Arte George Enescu” Iasi. 4, Din componenta dosarului de examen , conform OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se elimini cerinta de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, inlocuindu-le cu certificarea conformitatii cu originalul de catre persoana care are atributii desemnate in acest sens. 3. DESFASURAREA EXAMENULUI DE DISERTATIE: 3.4. EXAMENUL DE DISERTATIE LA SPECIALIZAREA * INTERPRETARE MUZICALA * PROBELE EXAMENULUI DE PREZENTARE SI_SUSTINERE A LUCRARII DE DISERTATI Examenul de disertatie la specializarea Interpretare Muzicala se desfgoara in perioada 6 julie-7 iulie 2018 (sesiunea I) si 13 - 14 februarie 2019 (sesiunea a II-. Inserierile se vor face in perioada 25 - 28 iunie 2018 (sesiunea I) si 14 - 16 ianuarie 2019 (sesiunea a Il-a). Examenul de finalizare va consta in prezentarea si sustinerea tezei de Disertatie — DISERTATIE TEMATICA — prin insumarea cunostintelor acumulate pe parcursul cursurilor de Masterat. Candidatul va face dovada asimilarii disciplinelor din planul de invayimant, va demostra capacitate de sinteza si de valorificare a unei terminologii de specialitate. Titlul Disertatiei va fi stabilit de comun acord cu indrumatorul lucrarii, Lucrarea va contine minimum 50 de pagini Sustinerea temei va contine exemplificari muzicale, vocale/instrumentale, realizate de candidat. Sustinerea Lucrarii de disertatie este publica si se desfsoara in prezenfa, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei de examen si a examinatului. Componenta comisiilor pentru examenul de disertatie, pecum si numarul membrilor acesteia nu se modifica pe durata examenului. Deliberarea comisiei cu privire la stabilirea rezultatelor examenului nu este publica, Sesiunile iunie/iulie 2018 2 © CRITERM DE APRECIERE Disertatia se va aprecia in baza urmatoarelor criterii 1, Documentarea si originalitatea ideilor ~3 punete 2. Cantitatea informatiilor si spiritul de sintez& al expunerii = 3 puncte 3. Calitatea interpretativ-muzicala a exemplificirii = 3 puncte 4, Din oficiu = 1 punet Total 10 puncte ‘Numitrul de credite pentru Disertatie: 10. * NOTAREA Nota Disertatiei de Masterat se acorda de comisie, pe baza continutului lucrarii si a sustinerii acesteia. Nota conducatorului este orientativa 1, Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numer Media examenului de disertatie se calculeazi cu doud zecimale, fara rotunjire, exclusiv pe baza notelor acordate de c&tre membrii comisiei de examen. 2. Media minima de promovare este 6,00 (sase). 3. Rezultatul examenului se comunicd prin afigare, in termen de cel mult 48 de ore de Ja data sustinerii, la afizierul facultatii si pe pagina de web a universitati * CONTESTATI Se depun in termen de 24 ore la secretariatul Facultafii. Acestea vor fi rezolvate in termen de 48 ore de catre comisia de contestatii. 3.B. EXAMENUL DE DISERTATIE LA SPECIALIZARILE: “© CULTURI MUZICALE ACADEMICE SI TRADITIONALE “ MUZICOLOGIE, COMPOZITIE, DIRIJAT “ Examenul de disertatie se desfasoara in perioada S iulie-6 iulie 2018 (sesiunea 1) i 3 = 14 februarie 2019 (sesiunea a Il-a) + Inserierile se vor face in perioada 25 - 28 iunie 2018 (sesiunea I) si 14 - 16 ianuarie 2019 (sesiunea a Il-a) PROBELE EXAMENULUI DE PREZENTARE SI SUSTINERE A LUCRARII DE DISERTATIE Examenul de Disertatie confine © proba, defalcatd dup’ caz in dou’ subprobe, in functie de programul de Masterat si de specializare, dupa cum urmeaza: a. Programul Culturi muzicale traditionale si academice: Modulul Pedagogie muzicali, Lucrarea de Disertatie are un subiect din domeniul muzicii aplicat domeniului didactic. Modulul Muzica religioasa. Lucrarea de Disertatie are un subiect din domeniu specializarii, sustinerea avand dou componente, una practica (muzical-interpretativa a documentelor analizate) si una teoreticas Sesiunile iunie/iulie 2018 3 b. Programul Muzicologie, Comporitie, Dirijat Modulul Muzicologie. Lucrarea de Disertatie are un subiect de cercetare dezvoltat pe 70 de pagini, din care minim 50% reprezinta contributia original de comentariu gi analiza, Modulul Compozitie. Compozitie jazz si muzicd usoard. Lucrarea de Disertatie contine doua sectiuni 1. partitura unei compozitii originale insotits de CD si 2. parte teoretica de prezentare analitica si argumentare estetic’ a compozitiei. Modulul Dirijat. Lucrarea de Disertatie contine analiza stlistica si interpretativa a unui repertoriu coral. Sustinerea confine doua subprobe: 1. proba practica — dirijarea unei formatii corale cu program extras din repertoriul analizat; 2. sustinerea teoretica a lucrarii de Disertatie. + CRITERI DE APRECIERE. BAREMURI Modulul Pedagogie muzicalit 1. Cantitatea si valoarea informatiilor muzicale cuprinse in lucrare sau datele suplimentare prezentate 2. Valoarea aplicativa a sectiunii educativ-didactice .~ 2 puncte 3. Capacitatea de sinteza si analiza; terminologia stintitica ..-2 punete 4, Calitatea sustinerii: cursivitatea expunerii gi coerenfa inlantuirii ideilor .. - 2 puncte - 3 punete 5. Din oficiu = 1 punet TOTAL ..... 10 puncte Modulul Muzicologie 1, Cantitatea gi valoarea informatiilor muzicale cuprinse in lucrare sau datele suplimentare prezentate ~ 2 puncte 2. Contributia personalé la valoarea cercetarii 3 puncte 3. Capacitatea de sinteza si analiza; terminologia stiintifica. sree +2 puncte 4.Calitatea sustinerii: cursivitatea expunerii si coerenta inlanfuirii ideilor .. - 2 puncte 5. Din oficiu a7 1 puncte TOTAL... 10 puncte sooseeeseeee = 3 pete 2. Cantitatea si valoarea infomation ‘muzicale cuprinse in luerare sau datele suplimentare prezentate .~ 2 puncte 3. Capacitatea de sinteza si analiza; terminologia sini ..-2 punete 4, Calitatea sustinerii: cursivitatea expunerii si coerenfa inlantuirii ideilor - 2 puncte 5. Din oficiu seeemee +1 punet TOTAL wu 10 puncte Modulul Muzicologie 1. Cantitatea gi valoarea informatiilor muzicale cuprinse in lucrare sau datele suplimentare prezentate .- 2 puncte 2. Contributia personali la valoarea cercetari 5 ~ 3 punete 3. Capacitatea de sinteza si analiza; terminologia stiintfica. . ~2 punete 4.Calitatea sustinerii: cursivitatea expunerii i coerenta inka +2 puncte 5. Din oficiu = | punct 10 puncte Sesiunile iunie/iulie 2018 4 Modulul Compozitie. Compozitie jazz si muzica usoari 1. Valoarea compozitiei : scriitura, comunicarea artisticd.............sssss00 + 3 puncte 2. Cantitatea gi valoarea informatiilor muzicale cuprinse in lucrare sau datele suplimentare prezentate 2 punete 3. Capacitatea de sinte7 gi analiza; terminologia stint ~ 2 puncte 4. Calitatea su cursivitatea expuneri si coerenta inlanuirii ideilor - 2 puncte 5.Din offi... = | punet TOTAL - 10 puncte ‘Numarul de credite pentru Disertatie: 10. * NOTAREA Nota Disertatiei de Masterat se acordi de comisie, pe baza continutului Iuerarii, a susfinerii acesteia si a unor subprobe practice incluse. Nota conducatorului este orientativa. 1. Fiecare membru al comisiei acorda o nota de la 10 la 1, nota finala a lucrarii fiind media aritmetica cu dou zecimale a acestor note. 2. Media minima de promovare este 6,00 (gase). 3. Rezultatul examenului se aduce la cunostinta candidatilor prin afisare, la finalul probei. * CONTESTATI Se depun in termen de 24 ore la secretariatul Facultati Acestea vor fi rezolvate in termen de 48 ore de citre comisia de contestat DECAN, Prof, univ. dr. Tatiana Pocinoc Sesiunile iunie/iulie 2018 5