Sunteți pe pagina 1din 3

ABREVIERI

ADR Agenţia pentru Dezvoltare Regională


ADI Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară
AM Autoritatea de Management
ANCPI Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
ANRSC Agenția Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare
AP Acord de Parteneriat
APL Autoritate Publică Locală
AP1-12 Axe prioritare
BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
BI Regiunea București Ilfov
BM Banca Mondială
C Regiunea Centru
CI Cercetare - Inovare
CCDR Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare Regională
CCII Centre Comunitare de Interventie Integrata
CDI Cercetare, Dezvoltare, Inovare
CDR Consiliul de Dezvoltare Regională
CE Comisia Europeană
CIT Centre de informare tehnologică
CLLD Dezvoltare locală plasată în responsabilitatea comunității
CNSR Cadrul Național Strategic de Referință 2007–2013
CPEn Contract de Performanță Energetică
CTT Centre de Transfer Tehnologic
CSC Cadrul Strategic Comun
DPCE Documentul de Poziție al Comisiei Europene
Enhanced Environmently friendly Vehicle (normă Euro între Euro V
EEV
și Euro VI)
ESCO Companii de Servicii Energetice
EUR Euro
FC Fondul de Coeziune
FEAD Fondul European pentru cele mai Defavorizate Persoane

FEADR Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală


FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională
FEI Fondul European de Investiții
FESI Fonduri Europene Structurale și de Investiții
FSE Fondul European Social
GAL Grup de Acțiune Locală
GES Gaze cu Efect de Seră
GLF Grup de Lucru Funcțional
IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii
INS Institutul Naţional pentru Statistică
IT Tehnologia Informației
ITA Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri
ITI Investiție Teritorială Integrată
ITT Inovare şi transfer tehnologic
loc. locuitori
MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
MEN Ministerul Educației Naționale
MFE Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
MMFPSPV
Vârstnice
MMSC Ministerul Mediului și Schimbătilor Climatice
MS Ministerul Sănătăţii
MT Ministerul Transporturilor
NE Regiunea Nord Est
NV Regiunea Nord Vest
OCPI Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
OI Organism Intermediar
OLI Oficii de Legătură cu Industria
OMT Organizația Mondială a Turismului
ONG Organizaţii Non-guvernamentale
OS Obiectiv specific
OT Obiectiv Tematic
PAED Planuri de Acțiune privind Energia Durabilă
PAM Programul de Acţiune privind Mediul
PDR Planul de Dezvoltare Regională
PI Prioritate de investiție
PIB Produs Intern Brut
Programul Naţional de Asistenţă Comunitară şi Acţiuni pentru
PNACAS
Sănătate
PNCR Punctul Național de Contact pentru Romi
PND Planul Național de Dezvoltare 2007 - 2013
PNDR Planul Național de Dezvoltare Rurală
PNR Programul Naţional pentru Reformă
PMUD Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
PO Programul Operaţional
POC Programul Operaţional Competitivitate
POCU Programul Operaţional Capital Uman
POIM Programul Operațional Infrastructură Mare
POR Programul Operaţional Regional
PST Parcuri științifice și tehnologice
RST Recomandări Specifice de Țară
SE Regiunea Sud Est
SICCF Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară
SM State Membre
SMuntenia Regiunea Sud Muntenia
SNC Strategia Națională de Cercetare
SNCDI Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare
SNDR Strategia Națională de Dezvoltare Regională
SNIMM Strategia Națională pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
SNS Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020
SV Oltenia Regiunea Sud Vest Oltenia
TEN-T Trans-European Transport Networks
TFUE Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene
TIC Tehnologia Informației și Comunicării
UAT Unitate Administrativ Teritorială
UE Uniunea Europeană
UPU Unitati de Primiri Urgențe
V Regiunea Vest
VAB Valoare Adăugată Brută
WTTC World Travel and Tourism Council
YEI Youth Employment Initiative