Sunteți pe pagina 1din 34

11:11:

21 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE
REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI ANRE

DIRECŢIA GENERALĂ PIAŢĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ

RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR


DE PERFORMANŢĂ PENTRU FURNIZAREA
ENERGIEI ELECTRICE ÎN ANUL 2015

ANRE depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar, în acest document, informaţii bazate pe
raportările operatorilor economici. Acest document publicat de ANRE are numai scop informativ şi educaţional;
ANRE nu este şi nu va fi legal responsabilă, în nicio circumstanţă, pentru eventualele inadvertenţe cu privire la
informaţiile prezentate şi nici pentru folosirea improprie a acestora de către utilizatori.

Str, Constantin Nacu nr, 3, sector 2, Bucureşti, cod: 020995, telefon: 021/311.22.44, fax: 021/312.43.65, mail: anre@anre.ro
pagină de internet: www.anre.ro
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

CUPRINS

I. INTRODUCERE ...................................................................................................................... 3
1. Scop şi bază legală ................................................................................................................. 3
2. Grupul ţintă al participanţilor la piaţa cu amănuntul de energie electrică analizat în prezentul
raport .............................................................................................................................................. 3
3. Indicatori de performanţă - descriere şi clasificare ................................................................ 3
4. Indicatori de performanţă garantaţi. Mecanismul de acordare a compensaţiilor ................... 5

II. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI ................................................................. 7


G1. Durata medie de emitere a ofertelor de furnizare ................................................................. 10
G2. Durata medie de semnare a contractelor de furnizare .......................................................... 11
G3. Numărul de contestaţii justificate privind facturarea, raportat la numărul de clienţi deserviţi
………………………………………………………………………………………………12
G4. Durata medie de rezolvare a contestaţiilor privind facturarea ............................................. 13
G5. Durata medie de transmitere către operatorul de reţea (OR) a sesizărilor primite prin e-mail
sau fax .......................................................................................................................................... 14
G6. Durata medie de transmitere către OR a sesizărilor primite prin poştă sau direct la sediul
furnizorului, inclusiv cele referitoare la accesul la reţea ............................................................. 15
G7. Numărul de linii telefonice disponibile clienţilor finali (CF) pentru comunicarea cu
furnizorul...................................................................................................................................... 16
G8. Numărul de linii telefonice cu operator 24 de ore din 24 de ore .......................................... 17
G9. Număr de linii telefonice gratuite ......................................................................................... 18

III. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ STATISTICI .............................................................. 19


S1. Numărul de contestaţii privind facturarea, raportat la numărul de clienţi ............................. 22
S2. Numărul de locuri de consum deconectate pentru neplată, raportat la număr locuri de consum
……………………………………………………………………………………………...23
S3. Numărul de solicitări ale clienţilor casnici privind modificarea tarifului, raportat la număr
locuri de consum .......................................................................................................................... 24
S4. Numărul total de petiţii, raportat la număr locuri de consum ................................................ 25
S5. Numărul de petiţii reprezentând solicitări de informaţii, raportat la număr locuri de consum26
S6. Numărul de sesizări privind intermedierea relaţiei cu operatorul de reţea, raportat la număr
locuri de consum .......................................................................................................................... 27
S7. Numărul de locuri de consum noi şi locuri de consum preluate în anul 2015 ....................... 28
S8. Numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul anului 2015........................................... 30
S9. Numărul de locuri de consum pentru care CF au denunţat unilateral contractul de furnizare, în
vederea schimbării furnizorului, raportat la număr locuri de consum ......................................... 32
S10. Numărul de compensaţii plătite de către furnizor pentru nerespectarea nivelurilor
indicatorilor de performanţă garantaţi, la 100.000 locuri de consum .......................................... 33

IV. PRESCURTĂRI ..................................................................................................................... 34

2
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

I. INTRODUCERE

1. Scop şi bază legală


În baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 160/2012 cu modificările şi
completările ulterioare, ANRE are în sfera de competenţe controlul respectării legilor şi a
reglementărilor în sectorul energiei electrice. Conform art. 9 alin. (1) lit. y) din Lege, ANRE poate
decide şi impune orice măsuri proporţionale necesare pentru asigurarea unei funcţionări
corespunzătoare a pieţei. Subscriindu-se acestor măsuri, ANRE a elaborat prezentul raport, ca un
instrument de asigurare a transparenţei pe piaţa cu amănuntul, de informare şi protecţie a clienţilor
finali de energie electrică.

Prezentul raport cuprinde o analiză comparativă a calităţii activităţii de furnizare a energiei


electrice, în scopul creşterii continue a calităţii serviciilor oferite de furnizorii de energie electrică
pe piaţa de energie electrică din România, precum şi pentru facilitarea conştientizării de către
clienţi a drepturilor acestora de a primi servicii de calitate. Raportul are în vedere şi supravegherea
modului de implementare şi funcţionare a mecanismelor de compensare financiară a clienţilor, în
cazul nerespectării indicatorilor de performanţă garantaţi.

2. Grupul ţintă al participanţilor la piaţa cu amănuntul de energie electrică analizat în


prezentul raport
În cadrul prezentului raport, au fost studiaţi comparativ indicatorii realizaţi de furnizorii de
energie electrică care au furnizat către clienţii finali în decursul anului 2015. Dintre aceştia, cinci
sunt furnizori de ultimă instanţă, iar şaptezeci şi unu sunt furnizori concurenţiali.

3. Indicatori de performanţă - descriere şi clasificare


Indicatorii de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice reprezintă
expresia cantitativă şi calitativă a activităţii unui furnizor de energie electrică în raport cu clienţii
pe care îi deserveşte, cu care se află în proces de contractare sau cu care relaţionează pentru
oferirea de informaţii, oferte-tip sau pentru gestionarea reclamaţiilor, precum şi a modului de
intermediere a relaţiei cu operatorul de reţea, furnizorul reprezentând, în majoritatea cazurilor,
unica interfaţă fizică şi contractuală între aceste două părţi: clientul şi operatorul de reţea, cu

3
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

excepţia cazurilor prevăzute de cadrul legal şi de reglementare în vigoare, în care clientul alege să
încheie direct contractul de reţea cu operatorul de reţea.

Indicatorii analizaţi se referă la activităţile specifice furnizării de energie electrică, aşa cum
sunt definite în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 64/2014, cu modificările ulterioare.

Analiza s-a efectuat pe baza indicatorilor de performanţă definiţi în Standardul de


performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice (Standard), aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 118/28.07.2015, coroborând anumiţi indicatori cu cei definiţi în Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 1/26.01.2010, aflat în vigoare până la data de 28.07.2015. În conformitate
cu prevederile art. 18 alin. (2) din Standard, furnizorii de energie electrică transmit anual, nu mai
târziu de 25 februarie, raportările privind valorile indicatorilor de performanţă realizaţi în anul
calendaristic anterior.

Pentru un furnizor de energie electrică, nivelul de calitate realizat este dat de ansamblul
valorilor indicatorilor realizaţi în anul respectiv. Este de aşteptat ca furnizorii să tindă să îşi
îmbunătăţească permanent indicatorii de perfomanţă, în scopul menţinerii şi extinderii
portofoliului lor de clienţi.

Din punct de vedere al efectului asupra clienţilor finali, indicatorii de performanţă se


clasifică în două categorii:

1. indicatori generali - care se referă la o anumită componentă a calităţii activităţii de


furnizare, ca valoare generală, la nivelul tuturor clienţilor, sau al unei anumite
categorii de clienţi.

2. indicatori statistici – care oferă o informaţie cantitativă, referitoare la o anumită


componentă a activităţii furnizorului, fără să constituie un criteriu de evaluare a
activităţii prestate.

S-au analizat comparativ următorii indicatori de performanţă generali:


G1. Durata medie de emitere a ofertelor de furnizare;
G2. Durata medie de semnare a contractelor de furnizare;
G3. Numărul de contestaţii justificate privind facturarea, raportat la numărul de clienţi
deserviţi;
G4. Durata medie de rezolvare a contestaţiilor privind facturarea;
G5. Durata medie de transmitere către operatorul de reţea (OR) a sesizărilor primite prin
e-mail/ sau fax;
G6. Durata medie de transmitere către OR a sesizărilor primite prin poştă sau direct la
sediul furnizorului, inclusiv cele referitoare la accesul la reţea;
G7. Numărul de linii telefonice disponibile clientilor finali (CF) pentru comunicarea cu
furnizorul;
G8. Numărul de linii telefonice cu operator 24 h din 24 h;
G9. Număr de linii telefonice gratuite.

şi următorii indicatori de performanţă statistici:

4
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

S1. Numărul de contestaţii privind facturarea, raportat la numărul de clienţi;


S2. Numărul de locuri de consum deconectate pentru neplată, raportat la număr locuri de
consum;
S3. Numărul de solicitări ale clienţilor casnici privind modificarea tarifului, raportat la
număr locuri de consum;
S4. Numărul total de petiţii, raportat la număr locuri de consum;
S5. Numărul de petiţii reprezentând solicitări de informaţii, raportat la număr locuri de
consum;
S6. Numărul de sesizări privind intermedierea relaţiei cu operatorul de reţea, raportat la
număr locuri de consum;
S7. Numărul de locuri de consum noi şi locuri de consum preluate în anul 2015;
S8. Numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul anului 2015;
S9. Numărul de locuri de consum pentru care CF au denunţat unilateral contractul de
furnizare, în vederea schimbării furnizorului, raportat la număr locuri de consum;
S10. Numărul de compensaţii plătite de către FUI pentru nerespectarea nivelurilor
indicatorilor de performanţă garantaţi, la 100.000 locuri de consum.

4. Indicatori de performanţă garantaţi. Mecanismul de acordare a compensaţiilor

ANRE a stabilit nivelurile garantate pentru anumiţi indicatori de performanţă menţionate în


anexa nr. 3 la Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
(Standard), aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 118/2015 şi a stabilit că, în caz de
nerespectare a acestor valori, furnizorul este obligat să plătească o sumă de bani fiecărui client
final afectat.
Compensaţiile se plătesc de către furnizorii de ultimă instanţă (FUI) clienţilor finali
beneficiari ai serviciului universal, în cuantumurile precizate în Standard.
Conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 118/2015, indicatorii de
performanţă garantaţi sunt prezentaţi în tabelul următor:

5
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

Nr. Crt. Indicator de performanţă* Nivelul garantat Compensaţia în caz


de nerealizare a
nivelului garantat

1. Durata de emitere a ofertei de 15 zile lucrătoare 100 lei, la care se


furnizare - art. 5 alin. (2) adaugă 50 lei pentru
fiecare zi de
întârziere

2. Timpul de răspuns la contestaţia 5 zile, în condiţiile 100 lei


privind factura - art. 8 alin. (2) prevăzute la art. 7, alin. (1)

Timpul de comunicare OR a 4 ore 100 lei, la care se


3. solicitării de reluare a furnizării - adaugă 50 lei pentru
art. 9 alin. (4) fiecare zi de
întârziere

Timpul de soluţionare a solicitării 10 zile lucrătoare, în 100 lei


4. de modificare a tarifului de condiţiile prevăzute la art.
furnizare - art. 10 alin. (4) 10, alin. (1)

Durata de răspuns la petiţii - art. 11 15 zile lucrătoare sau 30 de 100 lei


5 alin. (4) zile, în condiţiile prevăzute
la art.11 alin. (2)

ziua lucrătoare imediat


următoare, pentru sesizarea
primită de la CF prin e-mail

Termenul de transmitere către OR a două zile lucrătoare, pentru


6. unei solicitări/ sesizări care face sesizarea primită de la CF
obiectul art.12, respectiv către CF a în scris pe hârtie/fax 100 lei
răspunsului primit de la OR - art.
13 alin. (2) două zile lucrătoare, pentru
comunicarea către CF a
răspunsului primit de la OR

* Semnificaţia în detaliu a fiecărui indicator de performanţă este cea precizată în textul Standardului.

6
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

II. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI

DURATA
MEDIE DE DURATA DURATA MEDIE
NR NR. LINII
DURATA DURATA REZOLVARE MEDIE DE DE NR. LINII
CONTESTAŢII TELEFONICE
MEDIE MEDIE A TRANSMITERE TRANSMITERE TELEFONIC
FACTURARE DISPONIBILE NR LINII
EMITERE SEMNARE CONTESTAŢ CĂTRE O.R. A CĂTRE O.R. A E CU
DENUMIRE FURNIZOR JUSTIFICATE* / PT TELEFONICE
OFERTE CONTRACTE IILOR SESIZĂRILOR SESIZĂRILOR OPERATOR
NUMĂR COMUNICAR GRATUITE
FURNIZARE FURNIZARE PRIVIND PRIMITE PRIN PRIMITE PRIN 24 DE ORE
CONSUMATORI EA CU
(ZILE) (ZILE) FACTURARE E-MAIL/FAX POSTĂ/LOCAL DIN 24
DESERVIŢI CLIENŢII
A (ZILE (ZILE) (ZILE)
LUCR.)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9
FURNIZORI CARE AU ACTIVAT PE PIAŢA CU AMĂNUNTUL, EXCLUSIV PE SEGMENTUL CONCURENŢIAL
1 SC A Energy Ind SRL 2,00 5,50 0,000 0,0 1,0 0,0 1 0 0
2 SC Aderro G.P. Energy SRL - - 0,000 0,0 0,0 0,0 1 1 0
3 SC Alpiq RomIndustries SRL 1,93 2,60 0,000 0,0 0,2 0,0 10 0 1
4 SC Alro SA 1,33 0,00 0,000 0 0,0 0,0 12 12 0
5 SC Arelco Power SRL 2,74 2,00 0,000 0,0 0,5 0,5 4 2 1
6 SC Axpo Energy România SRL 3,40 5,70 0,000 - 1,0 1,0 3 1 0
7 SC Belectric Energy Trading SRL 1,90 2,00 0,000 0 0,5 0,5 4 3 0
8 SC Biol Energy SRL 1,20 2,30 0,000 0,0 0,5 0,0 4 0 0
9 SC Ciga Energy SA 2,00 10,00 0,000 - - - 3 1 0
10 SC Cotroceni Park SA 7,00 6,00 - - - - 3 0 0
11 SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 2,83 3,67 0,000 0,0 0,5 0,0 5 1 0

12 SC Curent Alternativ SRL 1,50 3,00 0,000 0 0,0 0,0 1 0 0

13 SC EFE Energy SRL 2,13 4,00 0,000 0 0,0 1,0 6 4 1


14 SC EFT Furnizare SRL 5,00 15,00 0,000 0 1,0 0,0 6 1 0
SC Electra Management Supply
15 2,85 2,20 0,000 0 0,0 0,0 1 1 0
SRL
16 SC Electricom SA 2,40 2,50 0,000 0 1,0 1,0 1 1 0
17 SC Electrificare CFR SRL 5,00 5,00 0,000 0,0 0,0 0,0 1 0 0
18 SC Electrocarbon SA 0,00 0,00 0,000 0 0,0 0,0 0 0 0
19 SC Electromagnetica SA 0,70 0,00 0,015 1,5 0,5 0,0 2 0 0
20 SC Elsaco Energy SRL 1,86 2,06 0,000 3,0 2,0 0,0 6 0 0
21 SC Elsid SA 0,00 0,00 0,000 0,0 0,0 0,0 1 0 0
22 SC Enel Trade România SRL 8,80 6,20 - - - - 3 1 0
23 SC Energotrans SRL 0,27 0,00 0,001 0,0 0,0 0,0 8 0 0
SC Energy Distribution Services
24 2,25 3,72 0,000 0,0 1,0 1,0 10 3 1
SRL
25 SC Energy Holding SRL 4,33 5,33 0,000 0,0 1,0 1,0 6 1 0
26 SC Energy Network SRL 5,00 5,00 0,000 0,0 1,0 1,0 2 0 0
27 SC Enex SRL 0,40 0,00 0,000 0,0 0,0 0,0 9 0 0
28 SC Enol Grup SA 5,00 7,00 0,000 0,0 2,0 2,0 3 1 1
29 SC Entrex Services SRL 2,00 1,00 0,000 0,0 0,0 0,0 2 0 0
30 SC Eolian Project SRL 6,30 5,60 0,000 0,0 1,0 1,0 2 1 0
31 SC E.V.A. Energy SRL 0,89 0,50 0,001 0,5 0,5 0,5 5 1 0
32 SC Fidelis Energy SRL 1,34 0,48 0,017 0,66 1,08 0,9 10 4 0
33 SC Flavus Investiţii SRL 0,50 0,75 0,000 0,0 0,0 0,0 3 0 0

34 SC ENGIE SA 3,35 3,66 0,003 10,0 1,0 1,4 39 0 0

35 SC GDM Logistic SRL 13,00 15,00 0,000 0,0 - - 2 1 0


36 SC General Com Invest SRL 3,00 5,00 0,002 5,0 1,0 1,0 1 0 0
37 SC Getica 95 COM SRL 1,90 3,00 0,000 0,0 1,4 0,0 3 1 0
SC Hermes Energy International
38 3,10 4,80 0,000 0,0 2,8 0,0 1 1 0
SRL
39 SC ICCO Energ SRL - - 0,010 - - - 5 1 0
SC ICPE Electrocond Technologies
40 2,50 0,00 0,200 20,0 0,5 0,0 3 1 0
SA

7
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

DURATA
MEDIE DE DURATA DURATA MEDIE
NR NR. LINII
DURATA DURATA REZOLVARE MEDIE DE DE NR. LINII
CONTESTAŢII TELEFONICE
MEDIE MEDIE A TRANSMITERE TRANSMITERE TELEFONIC
FACTURARE DISPONIBILE NR LINII
EMITERE SEMNARE CONTESTAŢ CĂTRE O.R. A CĂTRE O.R. A E CU
DENUMIRE FURNIZOR JUSTIFICATE* / PT TELEFONICE
OFERTE CONTRACTE IILOR SESIZĂRILOR SESIZĂRILOR OPERATOR
NUMĂR COMUNICAR GRATUITE
FURNIZARE FURNIZARE PRIVIND PRIMITE PRIN PRIMITE PRIN 24 DE ORE
CONSUMATORI EA CU
(ZILE) (ZILE) FACTURARE E-MAIL/FAX POSTĂ/LOCAL DIN 24
DESERVIŢI CLIENŢII
A (ZILE (ZILE) (ZILE)
LUCR.)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9
41 SC Imperial Development SRL 0,30 0,60 0,019 0,3 0,0 0,1 2 0 0
42 SC Industrial Energy SA 3,70 4,10 0,000 0,0 0,0 2,0 7 3 0
43 SC Inversolar Energy SA - - - - - - 2 1 0
44 SC KDF Energy SA 1,00 1,00 0,000 1,0 1,0 1,0 1 1 0
45 SC Luxten LC SA 2,10 0,00 0,000 0,0 0,0 0,0 2 1 0
46 SC Menarom PEC SRL 3,00 14,00 - - - - 3 2 1
SC MET Romania Energy Trade
47 2,50 3,20 0,000 0,0 0,2 0,3 1 0 0
SRL
48 SC MIDAS&CO SRL 2,10 3,90 0,010 5,0 0,0 0,0 4 0 0
49 SC Monsson Energy Trading SRL 8,30 11,70 0,020 - 1,0 1,0 4 1 0
50 SC Neptun SA 1,00 1,00 0,002 4,4 3,0 2,5 1 0 0

51 SC Nova Power & Gas SRL 1,10 5,30 0,000 0,0 1,0 0,0 2 1 1
SC P.C. Management & Consulting
52 3,00 6,00 0,000 0,0 2,0 0,0 1 1 0
SRL
53 SC Polimed Energy Trading SRL 3,00 15,00 0,000 - - - 1 1 0
54 SC QMB Energ SRL 3,60 4,00 0,000 0,0 0,0 0,0 4 1 0

55 SC RCS&RDS SA 8,78 1,75 0,036 6,6 0,6 0,9 3 3 0


56 SC Romelectro SA 8,60 0,00 0,000 0,0 0,3 0,5 4 2 0

57 SC Renovatio Trading SRL 9,00 5,50 0,020 11,5 0,2 0,0 4 1 0


SC Repower Furnizare România
58 2,50 4,40 0,000 0,0 0,1 0,0 12 0 0
SRL
59 SC Restart Energy One SRL 0,00 0,00 0,000 0,0 0,0 0,0 2 0 1

60 SC Romenergy Industry SRL 2,14 3,38 0,001 0,2 0,0 0,0 8 0 0


61 SC RWE ENERGIE SRL 8,40 10,40 0,000 0,0 2,5 0,0 4 0 0
62 SC Tinmar Ind SA 6,50 6,50 0,000 0,0 1,0 1,0 3 0 1
SC Transformer Energy Supply
63 2,30 1,00 0,006 2,0 0,0 0,0 8 1 0
SRL
64 SC Transenergo Com SA 5,90 15,00 0,019 10,3 1,0 1,0 14 2 0
65 SC Three Wings SRL 1,00 1,33 0,010 0,2 0,0 0,0 1 1 1
66 SC UGM Energy Trading SRL 5,00 4,00 0,000 0,0 0,1 0,1 4 0 2
67 SC Verbund Trading Romania SRL 5,00 10,00 0,000 - - - 2 0 2
SC WDP Development Bucuresti
68 0,00 0,00 0,000 0,0 0,0 0,0 0 0 0
SRL
69 SC Werk Energy SRL 2,00 4,10 0,000 - - - 2 0 0
70 SC OMV Petrom SA 4,90 5,00 - - 1 - 1 0 0

71 SC CE Oltenia SA 3,40 4,60 0,000 0,0 0,0 0,0 7 4 0

8
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

DURATA
MEDIE DE DURATA DURATA MEDIE
NR NR. LINII
DURATA DURATA REZOLVARE MEDIE DE DE NR. LINII
CONTESTAŢII TELEFONICE
MEDIE MEDIE A TRANSMITERE TRANSMITERE TELEFONIC
FACTURARE DISPONIBILE NR LINII
EMITERE SEMNARE CONTESTAŢ CĂTRE O.R. A CĂTRE O.R. A E CU
DENUMIRE FURNIZOR JUSTIFICATE* / PT TELEFONICE
OFERTE CONTRACTE IILOR SESIZĂRILOR SESIZĂRILOR OPERATOR
NUMĂR COMUNICAR GRATUITE
FURNIZARE FURNIZARE PRIVIND PRIMITE PRIN PRIMITE PRIN 24 DE ORE
CONSUMATORI EA CU
(ZILE) (ZILE) FACTURARE E-MAIL/FAX POSTĂ/LOCAL DIN 24
DESERVIŢI CLIENŢII
A (ZILE (ZILE) (ZILE)
LUCR.)

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9
72 SC CEZ Vanzare SA 5,11 1,03 0,001 6 1,0 1,0 150 29* 30
73 SC ENEL Energie SA 1,30 9,20 0,002 2 1,0 1,0 2** 0 2**
74 SC E.ON Energie România SA 0,50 2,30 0,252 7 0,9 1,6 150*** 0 2**
75 SC ENEL Energie Muntenia SA 2,20 10,80 0,005 2 1,0 1,0 2** 0 2**

76 SC Electrica Furnizare SA 2,00 4,10 0,031 4 1,0 1,3 195 1 3

* max. 29 - min. 3
** 2 numere de telefon cu max. 800 linii
*** la cele 150 linii telefonice sunt alocate 2 numere cu tarif normal şi 2 numere de telefon gratuite

9
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

G1. Durata medie de emitere a ofertelor de furnizare

zile

16,0

13,0
12,0

9,0
8,8
8,8
8,6
8,4
8,3
7,0
6,5
8,0

6,3
5,9
5,1
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,9
4,3
3,7
3,6
3,4
3,4
3,4
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
2,8
2,7
2,5
2,5
2,5
4,0

2,4
2,3
2,3
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,5
1,3
1,3
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,7
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE

10
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

G2. Durata medie de semnare a contractelor de furnizare

ZILE

20,0

15,0
15,0
15,0
15,0
14,0
16,0

11,7
10,8
10,4
10,0
10,0
12,0

9,2
7,0
6,5
6,2
8,0

6,0
6,0
5,7
5,6
5,5
5,5
5,3
5,3
5,0
5,0
5,0
5,0
4,8
4,6
4,4
4,1
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
3,7
3,7
3,7
3,4
3,2
3,0
3,0
2,6
2,5
2,3
2,3
2,2
4,0

2,1
2,0
2,0
1,8
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE

11
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
SC A Energy Ind SRL 0,000
SC Aderro G.P. Energy SRL 0,000
SC Alpiq RomIndustries SRL 0,000
SC Alro SA 0,000
SC Arelco Power SRL 0,000
SC Axpo Energy România SRL 0,000
SC Belectric Energy Trading SRL 0,000
SC Biol Energy SRL 0,000

12
SC Ciga Energy SA 0,000
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 0,000
SC Curent Alternativ SRL 0,000
SC EFE Energy SRL 0,000
SC EFT Furnizare SRL 0,000
SC Electra Management Supply SRL 0,000
SC Electricom SA 0,000
SC Electrificare CFR SRL 0,000
SC Electrocarbon SA 0,000
SC Elsaco Energy SRL 0,000
SC Elsid SA 0,000
SC Energy Distribution Services SRL 0,000
SC Energy Holding SRL 0,000
SC Energy Network SRL 0,000
SC Enex SRL 0,000
SC Enol Grup SA 0,000
SC Entrex Services SRL 0,000
SC Eolian Project SRL 0,000
SC Flavus Investiţii SRL 0,000
SC GDM Logistic SRL 0,000
SC Getica 95 COM SRL 0,000
SC Hermes Energy International SRL 0,000
SC Industrial Energy SA 0,000
SC KDF Energy SA 0,000
SC Luxten LC SA 0,000

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


SC MET Romania Energy Trade SRL 0,000
SC Nova Power & Gas SRL 0,000
SC P.C. Management & Consulting SRL 0,000
SC Polimed Energy Trading SRL 0,000
SC QMB Energ SRL 0,000
SC Romelectro SA 0,000
SC Repower Furnizare România SRL 0,000
SC Restart Energy One SRL 0,000
SC RWE ENERGIE SRL 0,000
SC Tinmar Ind SA 0,000
SC UGM Energy Trading SRL 0,000
SC Verbund Trading Romania SRL 0,000
SC WDP Development Bucuresti SRL 0,000
SC Werk Energy SRL 0,000
SC CE Oltenia SA 0,000
SC CEZ Vanzare SA 0,001
G3. Numărul de contestaţii justificate privind facturarea, raportat la numărul de clienţi deserviţi

SC E.V.A. Energy SRL 0,001


SC Energotrans SRL 0,001
SC Romenergy Industry SRL 0,001
SC Neptun SA 0,002
SC ENEL Energie SA 0,002
SC General Com Invest SRL 0,002
SC ENGIE SA 0,003
SC ENEL Energie Muntenia SA 0,005
SC Transformer Energy Supply SRL 0,006
SC ICCO Energ SRL 0,010
SC MIDAS&CO SRL 0,010
SC Three Wings SRL 0,010
SC Electromagnetica SA 0,015
SC Fidelis Energy SRL 0,017
SC Imperial Development SRL 0,019
SC Transenergo Com SA 0,019
SC Renovatio Trading SRL 0,020
SC Monsson Energy Trading SRL 0,020
SC Electrica Furnizare SA 0,031
SC RCS&RDS SA 0,036
SC ICPE Electrocond Technologies SA 0,200
SC E.ON Energie România SA 0,252
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015
16
20

0
4
8
12
SC A Energy Ind SRL 0,0
SC Aderro G.P. Energy SRL 0,0 Zile lucrătoare
SC Alpiq RomIndustries SRL 0,0
SC Alro SA 0,0
SC Arelco Power SRL 0,0
SC Belectric Energy Trading SRL 0,0
SC Biol Energy SRL

13
0,0
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 0,0
SC Curent Alternativ SRL 0,0
SC EFE Energy SRL 0,0
SC EFT Furnizare SRL 0,0
SC Electra Management Supply SRL 0,0
SC Electricom SA 0,0
SC Electrificare CFR SRL 0,0
SC Electrocarbon SA 0,0
SC Elsid SA 0,0
SC Energotrans SRL 0,0
SC Energy Distribution Services SRL 0,0
SC Energy Holding SRL 0,0
SC Energy Network SRL 0,0
SC Enex SRL 0,0
SC Enol Grup SA 0,0
SC Entrex Services SRL 0,0
SC Eolian Project SRL 0,0
SC Flavus Investiţii SRL 0,0
SC GDM Logistic SRL 0,0
SC Getica 95 COM SRL 0,0
SC Hermes Energy International SRL 0,0
SC Industrial Energy SA 0,0
SC Luxten LC SA
G4. Durata medie de rezolvare a contestaţiilor privind facturarea

0,0
SC MET Romania Energy Trade SRL 0,0

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


SC Nova Power & Gas SRL 0,0
SC P.C. Management & Consulting SRL 0,0
SC QMB Energ SRL 0,0
SC Romelectro SA 0,0
SC Repower Furnizare România SRL 0,0
SC Restart Energy One SRL 0,0
SC RWE ENERGIE SRL 0,0
SC Tinmar Ind SA 0,0
SC UGM Energy Trading SRL 0,0
SC WDP Development Bucuresti SRL 0,0
SC CE Oltenia SA 0,0
SC Romenergy Industry SRL 0,2
SC Three Wings SRL 0,2
SC Imperial Development SRL 0,3
SC E.V.A. Energy SRL 0,5
SC Fidelis Energy SRL 0,7
SC KDF Energy SA 1,0
SC Electromagnetica SA 1,5
SC Transformer Energy Supply SRL 2,0
SC ENEL Energie SA 2,3
SC ENEL Energie Muntenia SA 2,4
SC Elsaco Energy SRL 3,0
SC Electrica Furnizare SA 3,9
SC Neptun SA 4,4
SC General Com Invest SRL 5,0
SC MIDAS&CO SRL 5,0
SC CEZ Vanzare SA 5,8
SC RCS&RDS SA 6,6
SC E.ON Energie România SA 7,4
SC ENGIE SA 10,0
SC Transenergo Com SA 10,3
SC Renovatio Trading SRL 11,5
SC ICPE Electrocond Technologies SA 20,0
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015
zile

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
SC Aderro G.P. Energy SRL 0,0
SC Alro SA 0,0
SC Curent Alternativ SRL 0,0
SC EFE Energy SRL 0,0
SC Electra Management Supply SRL 0,0
SC Electrificare CFR SRL 0,0
SC Electrocarbon SA 0,0
SC Elsid SA 0,0
SC Energotrans SRL 0,0

14
SC Enex SRL 0,0
SC Entrex Services SRL 0,0
SC Flavus Investiţii SRL 0,0
SC Imperial Development SRL 0,0
SC Industrial Energy SA 0,0
SC Luxten LC SA 0,0
SC MIDAS&CO SRL 0,0
SC QMB Energ SRL 0,0
SC Restart Energy One SRL 0,0
SC Romenergy Industry SRL 0,0
SC Transformer Energy Supply SRL 0,0
SC Three Wings SRL 0,0
SC WDP Development Bucuresti SRL 0,0
SC CE Oltenia SA 0,0
SC Repower Furnizare România SRL 0,1
SC UGM Energy Trading SRL 0,1
SC Alpiq RomIndustries SRL 0,2
SC Renovatio Trading SRL 0,2
SC MET Romania Energy Trade SRL 0,2
SC Romelectro SA 0,3
SC Arelco Power SRL 0,5
SC Belectric Energy Trading SRL 0,5

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


SC Biol Energy SRL 0,5
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 0,5
SC Electromagnetica SA 0,5
SC E.V.A. Energy SRL 0,5
SC ICPE Electrocond Technologies SA 0,5
SC RCS&RDS SA 0,6
SC E.ON Energie România SA 0,9
SC A Energy Ind SRL 1,0
SC Axpo Energy România SRL 1,0
SC EFT Furnizare SRL 1,0
SC Electricom SA 1,0
SC Energy Distribution Services SRL 1,0
SC Energy Holding SRL 1,0
SC Energy Network SRL 1,0
SC Eolian Project SRL 1,0
SC ENGIE SA 1,0
SC General Com Invest SRL 1,0
G5. Durata medie de transmitere către operatorul de reţea (OR) a sesizărilor primite prin e-mail sau fax

SC KDF Energy SA 1,0


SC Monsson Energy Trading SRL 1,0
SC Nova Power & Gas SRL 1,0
SC Tinmar Ind SA 1,0
SC Transenergo Com SA 1,0
SC OMV Petrom SA 1
SC CEZ Vanzare SA 1,0
SC ENEL Energie SA 1,0
SC ENEL Energie Muntenia SA 1,0
SC Electrica Furnizare SA 1,0
SC Fidelis Energy SRL 1,08
SC Getica 95 COM SRL 1,4
SC Elsaco Energy SRL 2,0
SC Enol Grup SA 2,0
SC P.C. Management & Consulting SRL 2,0
SC RWE ENERGIE SRL 2,5
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

SC Hermes Energy International SRL 2,8


SC Neptun SA 3,0
zile

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
SC A Energy Ind SRL 0,0 3,0
SC Aderro G.P. Energy SRL 0,0
accesul la reţea

SC Alpiq RomIndustries SRL 0,0


SC Alro SA 0,0
SC Biol Energy SRL 0,0
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 0,0
SC Curent Alternativ SRL 0,0

15
SC EFT Furnizare SRL 0,0
SC Electra Management Supply SRL 0,0
SC Electrificare CFR SRL 0,0
SC Electrocarbon SA 0,0
SC Elsaco Energy SRL 0,0
SC Elsid SA 0,0
SC Energotrans SRL 0,0
SC Enex SRL 0,0
SC Entrex Services SRL 0,0
SC Flavus Investiţii SRL 0,0
SC Getica 95 COM SRL 0,0
SC Hermes Energy International SRL 0,0
SC ICPE Electrocond Technologies SA 0,0
SC Luxten LC SA 0,0
SC MIDAS&CO SRL 0,0
SC Nova Power & Gas SRL 0,0
SC P.C. Management & Consulting SRL 0,0
SC QMB Energ SRL 0,0
SC Renovatio Trading SRL 0,0
SC Repower Furnizare România SRL 0,0
SC Restart Energy One SRL 0,0

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


SC Romenergy Industry SRL 0,0
SC RWE ENERGIE SRL 0,0
SC Transformer Energy Supply SRL 0,0
SC Three Wings SRL 0,0
SC WDP Development Bucuresti SRL 0,0
SC CE Oltenia SA 0,0
SC Electromagnetica SA 0,0
SC Imperial Development SRL 0,1
SC UGM Energy Trading SRL 0,1
SC MET Romania Energy Trade SRL 0,3
SC Arelco Power SRL 0,5
SC Belectric Energy Trading SRL 0,5
SC E.V.A. Energy SRL 0,5
SC Romelectro SA 0,5
SC RCS&RDS SA 0,9
SC Fidelis Energy SRL 0,9
SC Axpo Energy România SRL 1,0
SC EFE Energy SRL 1,0
SC Electricom SA 1,0
SC Energy Distribution Services SRL 1,0
SC Energy Holding SRL 1,0
SC Energy Network SRL 1,0
SC Eolian Project SRL 1,0
SC General Com Invest SRL 1,0
SC KDF Energy SA 1,0
SC Monsson Energy Trading SRL 1,0
SC Tinmar Ind SA 1,0
SC Transenergo Com SA 1,0
SC CEZ Vanzare SA 1,0
SC ENEL Energie SA 1,0
SC ENEL Energie Muntenia SA 1,0
SC Electrica Furnizare SA 1,3
SC ENGIE SA 1,4
SC E.ON Energie România SA 1,6
SC Enol Grup SA 2,0
SC Industrial Energy SA 2,0
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

G6. Durata medie de transmitere către OR a sesizărilor primite prin poştă sau direct la sediul furnizorului, inclusiv cele referitoare la

SC Neptun SA 2,5
100
120
140
160
180
200

0
20
40
60
80
SC Electrica Furnizare SA
SC CEZ Vanzare SA
SC E.ON Energie România SA
SC ENGIE SA
SC Transenergo Com SA
SC Alro SA
SC Repower Furnizare România SRL
SC Alpiq RomIndustries SRL
SC Energy Distribution Services SRL

16
SC Fidelis Energy SRL
SC Enex SRL
SC Energotrans SRL
SC Romenergy Industry SRL
SC Transformer Energy Supply SRL
SC Industrial Energy SA
SC CE Oltenia SA
SC EFE Energy SRL
SC EFT Furnizare SRL
SC Elsaco Energy SRL
SC Energy Holding SRL
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL
SC E.V.A. Energy SRL
SC ICCO Energ SRL
SC Arelco Power SRL
SC Belectric Energy Trading SRL
SC Biol Energy SRL
SC MIDAS&CO SRL
SC Monsson Energy Trading SRL
SC QMB Energ SRL
SC Romelectro SA
SC Renovatio Trading SRL
SC RWE ENERGIE SRL
SC UGM Energy Trading SRL
SC Axpo Energy România SRL
SC Ciga Energy SA
SC Cotroceni Park SA
SC Enel Trade România SRL

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


SC Enol Grup SA
SC Flavus Investiţii SRL
SC Getica 95 COM SRL
SC ICPE Electrocond Technologies SA
SC Menarom PEC SRL
SC RCS&RDS SA
SC Tinmar Ind SA
SC Electromagnetica SA
SC Energy Network SRL
SC Entrex Services SRL
SC Eolian Project SRL
SC GDM Logistic SRL
SC Imperial Development SRL
SC Inversolar Energy SA
SC Luxten LC SA
SC Nova Power & Gas SRL
SC Restart Energy One SRL
SC Verbund Trading Romania SRL
SC Werk Energy SRL
G7. Numărul de linii telefonice disponibile clienţilor finali (CF) pentru comunicarea cu furnizorul

SC ENEL Energie SA
SC ENEL Energie Muntenia SA
SC A Energy Ind SRL
SC Aderro G.P. Energy SRL
SC Curent Alternativ SRL
SC Electra Management Supply SRL
SC Electricom SA
SC Electrificare CFR SRL
SC Elsid SA
SC General Com Invest SRL
SC Hermes Energy International SRL
SC KDF Energy SA
SC MET Romania Energy Trade SRL
SC Neptun SA
SC P.C. Management & Consulting SRL
SC Polimed Energy Trading SRL
SC Three Wings SRL
SC OMV Petrom SA
SC Electrocarbon SA
SC WDP Development Bucuresti SRL
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015
0
2
4
6
8
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

10
SC CEZ Vanzare SA
SC Alro SA
29
12
SC EFE Energy SRL 4
SC Fidelis Energy SRL 4
SC CE Oltenia SA 4
SC Belectric Energy Trading SRL 3
SC Energy Distribution Services SRL 3
SC Industrial Energy SA 3
SC RCS&RDS SA 3
SC Arelco Power SRL 2

17
SC Menarom PEC SRL 2
SC Romelectro SA 2
SC Transenergo Com SA 2
SC Aderro G.P. Energy SRL 1
SC Axpo Energy România SRL 1
SC Ciga Energy SA 1
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 1
SC EFT Furnizare SRL 1
SC Electra Management Supply SRL 1
SC Electricom SA 1
SC Enel Trade România SRL 1
SC Energy Holding SRL 1
SC Enol Grup SA 1
SC Eolian Project SRL 1
SC E.V.A. Energy SRL 1
SC GDM Logistic SRL 1
SC Getica 95 COM SRL 1
SC Hermes Energy International SRL 1
SC ICCO Energ SRL 1
SC ICPE Electrocond Technologies SA 1
SC Inversolar Energy SA 1
SC KDF Energy SA 1
SC Luxten LC SA 1
SC Monsson Energy Trading SRL 1
SC Nova Power & Gas SRL 1

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


SC P.C. Management & Consulting SRL 1
G8. Numărul de linii telefonice cu operator 24 de ore din 24 de ore

SC Polimed Energy Trading SRL 1


SC QMB Energ SRL 1
SC Renovatio Trading SRL 1
SC Transformer Energy Supply SRL 1
SC Three Wings SRL 1
SC Electrica Furnizare SA 1
SC A Energy Ind SRL 0
SC Alpiq RomIndustries SRL 0
SC Biol Energy SRL 0
SC Cotroceni Park SA 0
SC Curent Alternativ SRL 0
SC Electrificare CFR SRL 0
SC Electrocarbon SA 0
SC Electromagnetica SA 0
SC Elsaco Energy SRL 0
SC Elsid SA 0
SC Energotrans SRL 0
SC Energy Network SRL 0
SC Enex SRL 0
SC Entrex Services SRL 0
SC Flavus Investiţii SRL 0
SC ENGIE SA 0
SC General Com Invest SRL 0
SC Imperial Development SRL 0
SC MET Romania Energy Trade SRL 0
SC MIDAS&CO SRL 0
SC Neptun SA 0
SC Repower Furnizare România SRL 0
SC Restart Energy One SRL 0
SC Romenergy Industry SRL 0
SC RWE ENERGIE SRL 0
SC Tinmar Ind SA 0
SC UGM Energy Trading SRL 0
SC Verbund Trading Romania SRL 0
SC WDP Development Bucuresti SRL 0
SC Werk Energy SRL 0
SC OMV Petrom SA 0
SC ENEL Energie SA 0
SC E.ON Energie România SA 0
SC ENEL Energie Muntenia SA 0
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015
0
5
15
20
25
30

10
SC CEZ Vanzare SA 30
SC Electrica Furnizare SA 3
SC E.ON Energie România SA 2
SC UGM Energy Trading SRL 2
SC Verbund Trading Romania SRL 2
SC ENEL Energie SA 2
SC ENEL Energie Muntenia SA 2
SC Alpiq RomIndustries SRL 1
SC Arelco Power SRL 1
SC EFE Energy SRL 1
SC Energy Distribution Services SRL 1

18
SC Enol Grup SA 1
SC Menarom PEC SRL 1
SC Nova Power & Gas SRL 1
SC Restart Energy One SRL 1
SC Tinmar Ind SA 1
SC Three Wings SRL 1
SC A Energy Ind SRL 0
SC Aderro G.P. Energy SRL 0
SC Alro SA 0
G9. Număr de linii telefonice gratuite

SC Axpo Energy România SRL 0


SC Belectric Energy Trading SRL 0
SC Biol Energy SRL 0
SC Ciga Energy SA 0
SC Cotroceni Park SA 0
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 0
SC Curent Alternativ SRL 0
SC EFT Furnizare SRL 0
SC Electra Management Supply SRL 0
SC Electricom SA 0
SC Electrificare CFR SRL 0
SC Electrocarbon SA 0
SC Electromagnetica SA 0
SC Elsaco Energy SRL 0
SC Elsid SA 0
SC Enel Trade România SRL 0
SC Energotrans SRL 0

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


SC Energy Holding SRL 0
SC Energy Network SRL 0
SC Enex SRL 0
SC Entrex Services SRL 0
SC Eolian Project SRL 0
SC E.V.A. Energy SRL 0
SC Fidelis Energy SRL 0
SC Flavus Investiţii SRL 0
SC ENGIE SA 0
SC GDM Logistic SRL 0
SC General Com Invest SRL 0
SC Getica 95 COM SRL 0
SC Hermes Energy International SRL 0
SC ICCO Energ SRL 0
SC ICPE Electrocond Technologies SA 0
SC Imperial Development SRL 0
SC Industrial Energy SA 0
SC Inversolar Energy SA 0
SC KDF Energy SA 0
SC Luxten LC SA 0
SC MET Romania Energy Trade SRL 0
SC MIDAS&CO SRL 0
SC Monsson Energy Trading SRL 0
SC Neptun SA 0
SC P.C. Management & Consulting SRL 0
SC Polimed Energy Trading SRL 0
SC QMB Energ SRL 0
SC RCS&RDS SA 0
SC Romelectro SA 0
SC Renovatio Trading SRL 0
SC Repower Furnizare România SRL 0
SC Romenergy Industry SRL 0
SC RWE ENERGIE SRL 0
SC Transformer Energy Supply SRL 0
SC Transenergo Com SA 0
SC WDP Development Bucuresti SRL 0
SC Werk Energy SRL 0
SC OMV Petrom SA 0
SC CE Oltenia SA 0
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

III. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ STATISTICI


NR. NR.
NR. LOCURI NR LOCURI
NR SOLICITĂRI NR. NR.PETIŢII SESIZĂRI NR LOCURI
CONSUM NR. LOCURI CONSUM
CONTESTAŢ CC TOTAL REPREZ. INTERMEDI CONSUM
DECONECTA CONSUM PENTRU
II PRIVIND MODIFICAR PETIŢII/ SOLICITĂRI ERE DESERVITE
NR. DENUMIRE FURNIZOR TE PENTRU NOI ŞI CARE CF AU
FACTURARE E TARIF/ NR. INFORMAŢII/ RELAŢIA LA
NEPLATĂ/ PRELUATE DENUNTAT
A/ NR. NR. LOCURI NR. LOCURI CU OR/ NR. SFÂRŞITUL
NR.LOCURI ÎN 2015 UNILATERAL
CLIENŢI LOCURI CONSUM CONSUM LOCURI ANULUI 2015
CONSUM CTF
CONSUM CONSUM

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
FURNIZORI CARE AU ACTIVAT PE PIAŢA CU AMĂNUNTUL, EXCLUSIV PE SEGMENTUL CONCURENŢIAL
1 SC A Energy Ind SRL 0 0 0 0,0847 0,0254 0,0678 65 118 0
2 SC Aderro G.P. Energy SRL 0,002 0 0 0 0 0,0257 230 661 74
3 SC Alpiq RomIndustries SRL 0 0 0 0 0 0,0186 46 269 53
4 SC Alro SA 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5 SC Arelco Power SRL 0 0 0 0 0 0 325 597 690
6 SC Axpo Energy România SRL 0 0 - 0 0 0,0049 0 404 3
7 SC Belectric Energy Trading SRL 0 0 0 0 0 0,0076 133 131 18
8 SC Biol Energy SRL 0 0 0 0 0,0109 0,0327 119 642 7
9 SC Ciga Energy SA 0 0 0 0 0 0 1 1 0
10 SC Cotroceni Park SA - - - - - - 28 300 0
11 SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 0,010 0 0 0 0 0 167 1.642 7

12 SC Curent Alternativ SRL 0 0 0 0 0 0 11 11 0


13 SC EFE Energy SRL 0 0 0 0 0 0,0234 4 128 7
14 SC EFT Furnizare SRL 0 0 0 0 0 0,1220 0 41 0
15 SC Electra Management Supply SRL 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 SC Electricom SA 0 0 0 0 0 0 35 34 7
17 SC Electrificare CFR SRL 0 0 0 0 0 0 0 78 0
18 SC Electrocarbon SA 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 SC Electromagnetica SA 0 0,0091 0 0,0152 0 0,0274 153 329 113
20 SC Elsaco Energy SRL 0,200 0 0 0,0049 0,0033 0,0049 90 611 319
21 SC Elsid SA 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22 SC Enel Trade România SRL - - - - - - 0 9 0
23 SC Energotrans SRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SC Energy Distribution Services SRL 0 0,0006 0 0,0953 0,0158 0,0425 60 1.647 177
25 SC Energy Holding SRL 0 0 0 0 0 0 18 163 4
26 SC Energy Network SRL 0 0 0 0 0 0 0 4 0
27 SC Enex SRL 0 0 - 0,0289 0 0 10 138 0
28 SC Enol Grup SA 0 0 0 0 0,0080 0,0107 8 373 0
29 SC Entrex Services SRL 0 0 0 0 0 0 6 250 3
30 SC Eolian Project SRL 0 0,1030 0 0 0,0689 0,2760 62 29 143
31 SC E.V.A. Energy SRL 0,002 0 - 0,0061 0,0682 0,0070 5.344 5.723 11
32 SC Fidelis Energy SRL 0,017 0,0001 0 0 0 0 973 5.149 739
33 SC Flavus Investiţii SRL 0 0 0 0 0 0 5 5 0
34 SC ENGIE SA 0,009 0,0112 - 0,0103 0 0,0040 851 2.229 51
35 SC GDM Logistic SRL 0 0 0 0 0 0 705 932 22
36 SC General Com Invest SRL 0 0 0 0 0 0 106 336 10
37 SC Getica 95 COM SRL 0 0,0020 0 0,0065 0 0,0013 891 1.539 2
38 SC Hermes Energy International SRL 0 0 0 0 0 0 123 202 1
39 SC ICCO Energ SRL 0,016 0 0 0,0677 0 0 9 310 8
40 SC ICPE Electrocond Technologies SA 0 0 0 0,1110 0,1110 0,1110 0 9 3

19
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

NR. NR.
NR. LOCURI NR LOCURI
NR SOLICITĂRI NR. NR.PETIŢII SESIZĂRI NR LOCURI
CONSUM NR. LOCURI CONSUM
CONTESTAŢ CC TOTAL REPREZ. INTERMEDI CONSUM
DECONECTA CONSUM PENTRU
II PRIVIND MODIFICAR PETIŢII/ SOLICITĂRI ERE DESERVITE
NR. DENUMIRE FURNIZOR TE PENTRU NOI ŞI CARE CF AU
FACTURARE E TARIF/ NR. INFORMAŢII/ RELAŢIA LA
NEPLATĂ/ PRELUATE DENUNTAT
A/ NR. NR. LOCURI NR. LOCURI CU OR/ NR. SFÂRŞITUL
NR.LOCURI ÎN 2015 UNILATERAL
CLIENŢI LOCURI CONSUM CONSUM LOCURI ANULUI 2015
CONSUM CTF
CONSUM CONSUM

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
41 SC Imperial Development SRL 0,019 0 0 0 0 0,0185 53 54 0
42 SC Industrial Energy SA - 0,0594 - - - 0,0090 18 101 4
43 SC Inversolar Energy SA 0 0 0 0 0 0 162 338 0
44 SC KDF Energy SA 0,007 0,0068 0 0 0 0,0070 148 148 3
45 SC Luxten LC SA 0 0 0 0 0 0 0 5 0
46 SC Menarom PEC SRL - - - - - - 1 7 1
47 SC MET Romania Energy Trade SRL 0 0 0 0 0 0,1680 371 243 121
48 SC MIDAS&CO SRL 0,011 0 0 0 0 0,0112 178 178 0

49 SC Monsson Energy Trading SRL 0,009 0,0047 0 0 0 0 625 1.073 86

50 SC Neptun SA 0,014 0,0005 0 0 0 0,0005 406 10.150 89

51 SC Nova Power & Gas SRL 0 0 0 0 0 0,0200 259 551 46

52 SC P.C. Management & Consulting SRL 0 0 0 0 0 0 5 120 0


53 SC Polimed Energy Trading SRL 0 0 - 0 0 0 1 11 0
54 SC QMB Energ SRL 0 0 0 0 0 0 84 124 84
55 SC RCS&RDS SA 0,045 0 0 0,0062 0,0004 0,0047 11.374 11.374 35
56 SC Romelectro SA 0 0 0 0 0 0 766 510 0
57 SC Renovatio Trading SRL 0,023 0,0003 0 0 0 0,0005 108 11.158 53
58 SC Repower Furnizare România SRL 0,0007 0,00137 0 0,0007 0 0,0596 543 1.460 346
59 SC Restart Energy One SRL 0 0 0 0 0 0 27 27 0
60 SC Romenergy Industry SRL 0,086 0,0053 0 0 0 0 91 1.313 299
61 SC RWE ENERGIE SRL 0 0 0 0 0 0,0024 1.432 1.692 9
62 SC Tinmar Ind SA 0 0 0 0 0 0,0053 358 6.362 349
63 SC Transformer Energy Supply SRL 0,0006 0,0016 0 0 0 0,0065 1.251 1.223 49
64 SC Transenergo Com SA 0,019 0 0 0 0 0,0640 1 435 658
65 SC Three Wings SRL 0,010 0 - 0,0124 0,0041 0,0179 840 728 12
66 SC UGM Energy Trading SRL 0 0 0 0 0 0 55 209 0
67 SC Verbund Trading Romania SRL - 0 0 0 0 0 0 0 0
68 SC WDP Development SRL 0 0 0 0 0 0 0 3 0
69 SC Werk Energy SRL 0 0 0 0 0 0 14 45 0
70 SC OMV Petrom SA - - - - - 0,1800 45 514 0
71 SC CE Oltenia SA 0 0 0 0 0 0 46 339 74
FURNIZORI CARE AU ACTIVAT PE PIAŢA CU AMĂNUNTUL, ATÂT PE SEGMENTUL CONCURENŢIAL, CÂT ŞI PE CEL REGLEMENTAT
72 SC CEZ Vânzare SA 0,0022 0,0217 0,0062 0,0490 0,0113 0,0019 36.938 1.425.326 2.320
73 SC ENEL Energie SA 0,0011 0,0074 0,0034 0,0370 0,0060 0,0037 63.799 1.496.705 3.150
74 SC E.ON Energie România SA 0,0312 0,0272 0,1064 0,0130 0,0030 0,0064 17.872 1.442.475 3.927
75 SC ENEL Energie Muntenia SA 0,0021 0,0083 0,0018 0,0089 0,0138 0,0085 71.229 1.205.627 978
76 SC Electrica Furnizare SA 0,0064 0,0139 0,0082 0,0224 0,0164 0,0017 126.285 3.610.014 10.135

20
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

Indicatori statistici care se referă la modul de respectare a nivelurilor garantate stabilite de


ANRE pentru anumiţi indicatori (a se vedea pag. 6) de către furnizorii de ultimă instanţă, în
cadrul serviciului universal

NR. COMPENSAŢII PLĂTITE LA 100.000


NR. DENUMIRE FURNIZOR
LOCURI CONSUM

S10
FURNIZORI DE ULTIMĂ INSTANŢĂ CARE ACTIVEAZĂ PE PIAŢA CU AMĂNUNTUL
1 SC CEZ Vânzare SA 0
2 SC ENEL Energie SA 0,6681
3 SC E.ON Energie România SA 14,0037
4 SC ENEL Energie Muntenia SA 17,0036
5 SC ELECTRICA Furnizare SA 0

21
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

S1. Numărul de contestaţii privind facturarea, raportat la numărul de clienţi

0,3000

0,200
0,2000

0,086
0,1000

0,045
0,0312
0,019
0,019
0,014

0,016
0,010

0,017
0,010
0,0064

0,009

0,009

0,023
0,011
0,007
0,0011
0,0006

0,0021

0,0022
0,0007

0,002

0,002

0,0000

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE

22
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

S2. Numărul de locuri de consum deconectate pentru neplată, raportat la număr locuri de consum

0,110
0,100

0,1030
0,090
0,080

0,0594
0,070
0,060
0,050

0,0272
0,040

0,0217
0,030

0,0139
0,0112
0,0091
0,0083
0,0074
0,0068
0,0053
0,0047
0,020

0,00137

0,0020
0,0016
0,0006
0,0005
0,0003
0,0001
0,010
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,000

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE

23
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

S3. Numărul de solicitări ale clienţilor casnici privind modificarea tarifului, raportat la număr locuri de consum

0,240

0,200

0,160

0,1064
0,120

0,080

0,0082
0,0018

0,0034

0,0062
0,040

0,000

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE

24
0,00
0,08
0,16
SC Aderro G.P. Energy SRL 0,000
SC Alpiq RomIndustries SRL 0,000
SC Alro SA 0,000
SC Arelco Power SRL 0,000
SC Axpo Energy România SRL 0,000
SC Belectric Energy Trading SRL 0,000
SC Biol Energy SRL 0,000
SC Ciga Energy SA 0,000
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 0,000
SC Curent Alternativ SRL 0,000
SC EFE Energy SRL 0,000

25
SC EFT Furnizare SRL 0,000
SC Electra Management Supply SRL 0,000
SC Electricom SA 0,000
SC Electrificare CFR SRL 0,000
SC Electrocarbon SA 0,000
SC Elsid SA 0,000
SC Energotrans SRL 0,000
SC Energy Holding SRL 0,000
SC Energy Network SRL 0,000
SC Enol Grup SA 0,000
SC Entrex Services SRL 0,000
SC Eolian Project SRL 0,000
SC Fidelis Energy SRL 0,000
SC Flavus Investiţii SRL 0,000
SC GDM Logistic SRL 0,000
SC General Com Invest SRL 0,000
SC Hermes Energy International SRL 0,000
SC Imperial Development SRL 0,000
SC Inversolar Energy SA 0,000
SC KDF Energy SA 0,000
SC Luxten LC SA 0,000
S4. Numărul total de petiţii, raportat la număr locuri de consum

SC MET Romania Energy Trade SRL 0,000


SC MIDAS&CO SRL 0,000

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


SC Monsson Energy Trading SRL 0,000
SC Neptun SA 0,000
SC Nova Power & Gas SRL 0,000
SC P.C. Management & Consulting SRL 0,000
SC Polimed Energy Trading SRL 0,000
SC QMB Energ SRL 0,000
SC Romelectro SA 0,000
SC Renovatio Trading SRL 0,000
SC Restart Energy One SRL 0,000
SC Romenergy Industry SRL 0,000
SC RWE ENERGIE SRL 0,000
SC Tinmar Ind SA 0,000
SC Transformer Energy Supply SRL 0,000
SC Transenergo Com SA 0,000
SC UGM Energy Trading SRL 0,000
SC Verbund Trading Romania SRL 0,000
SC WDP Development SRL 0,000
SC Werk Energy SRL 0,000
SC CE Oltenia SA 0,000
SC Repower Furnizare România SRL 0,001
SC Elsaco Energy SRL 0,005
SC E.V.A. Energy SRL 0,006
SC RCS&RDS SA 0,006
SC Getica 95 COM SRL 0,007
SC ENEL Energie Muntenia SA 0,009
SC ENGIE SA 0,010
SC Three Wings SRL 0,012
SC E.ON Energie România SA 0,013
SC Electromagnetica SA 0,015
SC Electrica Furnizare SA 0,022
SC Enex SRL 0,029
SC ENEL Energie SA 0,037
SC CEZ Vânzare SA 0,049
SC ICCO Energ SRL 0,068
SC A Energy Ind SRL 0,085
SC Energy Distribution Services SRL 0,095
SC ICPE Electrocond Technologies SA 0,111
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015
0,00
0,08
SC Aderro G.P. Energy SRL 0,00 0,16
SC Alpiq RomIndustries SRL 0,00
SC Alro SA 0,00
SC Arelco Power SRL 0,00
SC Axpo Energy România SRL 0,00
SC Belectric Energy Trading SRL 0,00
SC Ciga Energy SA 0,00

26
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 0,00
SC Curent Alternativ SRL 0,00
SC EFE Energy SRL 0,00
SC EFT Furnizare SRL 0,00
SC Electra Management Supply SRL 0,00
SC Electricom SA 0,00
SC Electrocarbon SA 0,00
SC Electromagnetica SA 0,00
SC Elsid SA 0,00
SC Energotrans SRL 0,00
SC Energy Holding SRL 0,00
SC Energy Network SRL 0,00
SC Enex SRL 0,00
SC Entrex Services SRL 0,00
SC Fidelis Energy SRL 0,00
SC Flavus Investiţii SRL 0,00
SC ENGIE SA 0,00
SC GDM Logistic SRL 0,00
SC General Com Invest SRL 0,00
SC Getica 95 COM SRL 0,00
SC Hermes Energy International SRL 0,00
SC ICCO Energ SRL 0,00
SC Imperial Development SRL 0,00
SC Inversolar Energy SA 0,00
SC KDF Energy SA

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


0,00
SC Luxten LC SA 0,00
SC MET Romania Energy Trade SRL 0,00
SC MIDAS&CO SRL 0,00
SC Monsson Energy Trading SRL 0,00
SC Neptun SA 0,00
SC Nova Power & Gas SRL 0,00
SC P.C. Management & Consulting SRL 0,00
SC Polimed Energy Trading SRL 0,00
SC QMB Energ SRL 0,00
SC Romelectro SA 0,00
SC Renovatio Trading SRL 0,00
SC Repower Furnizare România SRL 0,00
SC Restart Energy One SRL 0,00
SC Romenergy Industry SRL 0,00
SC RWE ENERGIE SRL
S5. Numărul de petiţii reprezentând solicitări de informaţii, raportat la număr locuri de consum

0,00
SC Tinmar Ind SA 0,00
SC Transformer Energy Supply SRL 0,00
SC Transenergo Com SA 0,00
SC UGM Energy Trading SRL 0,00
SC Verbund Trading Romania SRL 0,00
SC WDP Development SRL 0,00
SC Werk Energy SRL 0,00
SC CE Oltenia SA 0,00
SC RCS&RDS SA 0,00
SC E.ON Energie România SA 0,00
SC Elsaco Energy SRL 0,00
SC Three Wings SRL 0,00
SC ENEL Energie SA 0,01
SC Enol Grup SA 0,01
SC Biol Energy SRL 0,01
SC CEZ Vânzare SA 0,01
SC Electrificare CFR SRL 0,01
SC ENEL Energie Muntenia SA 0,01
SC Energy Distribution Services SRL 0,02
SC Electrica Furnizare SA 0,02
SC A Energy Ind SRL 0,03
SC E.V.A. Energy SRL 0,07
SC Eolian Project SRL
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

0,07
SC ICPE Electrocond Technologies SA 0,11
0,000
0,100
0,200
0,300
SC Alro SA 0,00
SC Arelco Power SRL 0,00
SC Ciga Energy SA 0,00
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 0,00
SC Curent Alternativ SRL 0,00
SC Electra Management Supply SRL 0,00
SC Electricom SA 0,00
SC Electrificare CFR SRL 0,00
SC Electrocarbon SA 0,00

27
SC Elsid SA 0,00
SC Energotrans SRL 0,00
SC Energy Holding SRL 0,00
SC Energy Network SRL 0,00
SC Enex SRL 0,00
SC Entrex Services SRL 0,00
SC Fidelis Energy SRL 0,00
SC Flavus Investiţii SRL 0,00
SC GDM Logistic SRL 0,00
SC General Com Invest SRL 0,00
SC Hermes Energy International SRL 0,00
SC ICCO Energ SRL 0,00
SC Inversolar Energy SA 0,00
SC Luxten LC SA 0,00
SC Monsson Energy Trading SRL 0,00
SC P.C. Management & Consulting SRL 0,00
SC Polimed Energy Trading SRL 0,00
SC QMB Energ SRL 0,00
SC Romelectro SA 0,00
SC Restart Energy One SRL 0,00
SC Romenergy Industry SRL 0,00
SC UGM Energy Trading SRL 0,00
SC Verbund Trading Romania SRL 0,00
SC WDP Development SRL 0,00

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


SC Werk Energy SRL 0,00
SC CE Oltenia SA 0,00
SC Renovatio Trading SRL 0,00
SC Neptun SA 0,00
SC Getica 95 COM SRL 0,00
SC Electrica Furnizare SA 0,00
SC CEZ Vânzare SA 0,00
SC RWE ENERGIE SRL 0,00
SC ENEL Energie SA 0,00
SC ENGIE SA 0,00
SC RCS&RDS SA 0,00
SC Axpo Energy România SRL 0,00
SC Elsaco Energy SRL 0,00
SC Tinmar Ind SA 0,01
SC E.ON Energie România SA 0,01
SC Transformer Energy Supply SRL 0,01
SC E.V.A. Energy SRL 0,01
SC KDF Energy SA 0,01
SC Belectric Energy Trading SRL 0,01
SC ENEL Energie Muntenia SA 0,01
SC Industrial Energy SA 0,01
SC Enol Grup SA 0,01
SC MIDAS&CO SRL 0,01
SC Three Wings SRL 0,02
S6. Numărul de sesizări privind intermedierea relaţiei cu operatorul de reţea, raportat la număr locuri de consum

SC Imperial Development SRL 0,02


SC Alpiq RomIndustries SRL 0,02
SC Nova Power & Gas SRL 0,02
SC EFE Energy SRL 0,02
SC Aderro G.P. Energy SRL 0,03
SC Electromagnetica SA 0,03
SC Biol Energy SRL 0,03
SC Energy Distribution Services SRL 0,04
SC Repower Furnizare România SRL 0,06
SC Transenergo Com SA 0,06
SC A Energy Ind SRL 0,07
SC ICPE Electrocond Technologies SA 0,11
SC EFT Furnizare SRL 0,12
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

SC MET Romania Energy Trade SRL 0,17


SC OMV Petrom SA 0,18
SC Eolian Project SRL 0,28
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

S7. Numărul de locuri de consum noi şi locuri de consum preluate în anul 2015

de către furnizorii de ultimă instanţă:

120.000

100.000

80.000

126.285
60.000

40.000
71.229
63.799

20.000 36.938

17.872

0
SC Electrica Furnizare SA SC ENEL Energie Muntenia SA SC ENEL Energie SA SC CEZ Vânzare SA SC E.ON Energie România SA

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE

28
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500

0
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
SC RCS&RDS SA 11.374
SC Renovatio Trading SRL 11.158
SC Neptun SA 10.150
SC Tinmar Ind SA 6.362
SC E.V.A. Energy SRL 5.723
SC Fidelis Energy SRL 5.149
SC ENGIE SA 2.229
SC RWE ENERGIE SRL 1.692
SC Energy Distribution Services SRL 1.647

29
SC C-Gaz & Energy Distributie SRL 1.642
SC Getica 95 COM SRL 1.539
SC Repower Furnizare România SRL 1.460
SC Romenergy Industry SRL 1.313
de către furnizorii concurenţiali:

SC Transformer Energy Supply SRL 1.223


SC Monsson Energy Trading SRL 1.073
SC GDM Logistic SRL 932
SC Three Wings SRL 728
SC Aderro G.P. Energy SRL 661
SC Biol Energy SRL 642
SC Elsaco Energy SRL 611
SC Arelco Power SRL 597
SC Nova Power & Gas SRL 551
SC OMV Petrom SA 514
SC Romelectro SA 510
SC Transenergo Com SA 435
SC Axpo Energy România SRL 404
SC Enol Grup SA 373
SC CE Oltenia SA 339
SC Inversolar Energy SA 338
SC General Com Invest SRL 336
SC Electromagnetica SA 329
SC ICCO Energ SRL 310
SC Cotroceni Park SA 300

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


SC Alpiq RomIndustries SRL 269
SC Entrex Services SRL 250
SC MET Romania Energy Trade SRL 243
SC UGM Energy Trading SRL 209
SC Hermes Energy International SRL 202
SC MIDAS&CO SRL 178
SC Energy Holding SRL 163
SC KDF Energy SA 148
SC Enex SRL 138
SC Belectric Energy Trading SRL 131
SC EFE Energy SRL 128
SC QMB Energ SRL 124
SC P.C. Management & Consulting SRL 120
SC A Energy Ind SRL 118
SC Industrial Energy SA 101
SC Electrificare CFR SRL 78
SC Imperial Development SRL 54
SC Werk Energy SRL 45
SC EFT Furnizare SRL 41
SC Electricom SA 34
SC Eolian Project SRL 29
SC Restart Energy One SRL 27
SC Curent Alternativ SRL 11
SC Polimed Energy Trading SRL 11
SC Enel Trade România SRL 9
SC ICPE Electrocond Technologies SA 9
SC Menarom PEC SRL 7
SC Flavus Investiţii SRL 5
SC Luxten LC SA 5
SC Energy Network SRL 4
SC Alro SA 3
SC WDP Development SRL 3
SC Elsid SA 2
SC Ciga Energy SA 1
SC Electra Management Supply SRL 1
SC Electrocarbon SA 1
SC Energotrans SRL 0
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

SC Verbund Trading Romania SRL 0


Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

S8. Numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul anului 2015

de către furnizorii de ultimă instanţă:

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000
3.610.014

1.500.000

1.000.000

1.496.705 1.442.475 1.425.326


1.205.627
500.000

0
SC Electrica Furnizare SA SC ENEL Energie SA SC E.ON Energie România SA SC CEZ Vânzare SA SC ENEL Energie Muntenia SA

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE

30
2.000
4.000
6.000
8.000

0
10.000
12.000

SC RCS&RDS SA 11.374
SC RENOVATIO TRADING SRL 11.158
SC NEPTUN SA 10.150
SC TINMAR IND SA 6.362
SC E.V.A. ENERGY SRL 5.723
SC FIDELIS ENERGY SRL 5.149
SC ENGIE SA 2.229

31
SC RW E ENERGIE SRL 1.692
SC ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL 1.647
SC C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE SRL 1.642
SC GETICA 95 COM SRL 1.539
SC REPOW ER FURNIZARE ROMÂNIA SRL 1.460
de către furnizorii concurenţiali:

SC ROMENERGY INDUSTRY SRL 1.313


SC TRANSFORMER ENERGY SUPPLY SRL 1.223
SC MONSSON ENERGY TRADING SRL 1.073
SC GDM LOGISTIC SRL 932
SC THREE W INGS SRL 728
SC ADERRO G.P. ENERGY SRL 661
SC BIOL ENERGY SRL 642
SC ELSACO ENERGY SRL 611
SC ARELCO POW ER SRL 597
SC NOVA POW ER & GAS SRL 551
SC OMV PETROM SA 514
SC ROMELECTRO SA 510
SC TRANSENERGO COM SA 435
SC AXPO ENERGY ROMÂNIA SRL 404
SC ENOL GRUP SA 373
SC CE OLTENIA SA 339
SC INVERSOLAR ENERGY SA 338
SC GENERAL COM INVEST SRL 336
SC ELECTROMAGNETICA SA 329
SC ICCO ENERG SRL 310

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE


SC COTROCENI PARK SA 300
SC ALPIQ ROMINDUSTRIES SRL 269
SC ENTREX SERVICES SRL 250
SC MET ROMANIA ENERGY TRADE SRL 243
SC UGM ENERGY TRADING SRL 209
SC HERMES ENERGY INTERNATIONAL SRL 202
SC MIDAS&CO SRL 178
SC ENERGY HOLDING SRL 163
SC KDF ENERGY SA 148
SC ENEX SRL 138
SC BELECTRIC ENERGY TRADING SRL 131
SC EFE ENERGY SRL 128
SC QMB ENERG SRL 124
SC P.C. MANAGEMENT & CONSULTING SRL 120
SC A ENERGY IND SRL 118
SC INDUSTRIAL ENERGY SA 101
SC ELECTRIFICARE CFR SRL 78
SC IMPERIAL DEVELOPMENT SRL 54
SC W ERK ENERGY SRL 45
SC EFT FURNIZARE SRL 41
SC ELECTRICOM SA 34
SC EOLIAN PROJECT SRL 29
SC RESTART ENERGY ONE SRL 27
SC CURENT ALTERNATIV SRL 11
SC POLIMED ENERGY TRADING SRL 11
SC ENEL TRADE ROMÂNIA SRL 9
SC ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA 9
SC MENAROM PEC SRL 7
SC FLAVUS INVESTIŢII SRL 5
SC LUXTEN LC SA 5
SC ENERGY NETW ORK SRL 4
SC ALRO SA 3
SC W DP DEVELOPMENT SRL 3
SC ELSID SA 2
SC CIGA ENERGY SA 1
SC ELECTRA MANAGEMENT SUPPLY SRL 1
SC ELECTROCARBON SA 1
SC ENERGOTRANS SRL 0
SC VERBUND TRADING ROMANIA SRL 0
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

S9. Numărul de locuri de consum pentru care CF au denunţat unilateral contractul de furnizare, în vederea schimbării furnizorului,
raportat la număr locuri de consum

0,0030

0,0025

0,0020

0,0015
0,0027 0,0028

0,0021
0,0010
0,0016

0,0005
0,0008

0,0000
SC ENEL Energie Muntenia SA SC CEZ Vânzare SA SC ENEL Energie SA SC E.ON Energie România SA SC Electrica Furnizare SA

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE

32
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

S10. Numărul de compensaţii plătite de către furnizor pentru nerespectarea nivelurilor indicatorilor de performanţă garantaţi, la 100.000
locuri de consum

18

16

14

12

10

17,004
8
14,004
6

2
0,668
0 0
0
SC CEZ Vânzare SA SC ELECTRICA Furnizare SA SC ENEL Energie SA SC E.ON Energie România SA SC ENEL Energie Muntenia SA

Sursa: Raportările anuale ale furnizorilor de energie electrică – prelucrare ANRE

33
Raport privind realizarea indicatorilor de performanţă
pentru furnizarea energiei electrice în anul 2015

IV. PRESCURTĂRI

 Standard Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a


energiei electrice, aprobat prin Ordinulpreşedintelui ANRE nr.
118/2015;
 FC furnizor concurenţial;
 FUI furnizor de ultimă instanţă;
 CF client final;
 CTF contract de furnizare a energiei electrice;
 OR operator de reţea;
 NC nu este cazul.

34