Sunteți pe pagina 1din 10

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Științe Economice Bucureşti
1.3.Departamentul Științe Economice
1.4.Domeniul de studii Management
1.5.Ciclul de studii Licenţă
1.6.Programul de studii/Calificarea Management/Licenţiat în ştiinţe economice

2.Date despre disciplină


2.1.Denumirea disciplinei Managemmentul Resurselor Umane
2.2. Codul disciplinei M3504
2.3. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Dragomiroiu Rodica
2.4.Titularul activităţilor de Lect.univ.dr. Dragomiroiu Rodica
seminar
2.5. Anul de studiu III 2.6.Semestrul 5 2.7. Tipul de evaluare E 2.8.Regimul O
disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30
Tutoriat -
Examinări 2
Alte activităţi ……… 7
3.7 Total ore studiu individual 94
3.9 Total ore pe semestru 150
3.10 Număr de credite 6
Total ore studiu individual = 25 ore x 6 nr. de credite - 56 total ore pe semestru = 94 ore

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum 
4.2 de competenţe 

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a Sală de curs cu infrastructură de telecomunicare audio, video, internet
cursului
5.2. de desfăşurare a Consultarea prealabilă, individuală / asistată a cunoştinţelor predate la curs;
seminarului/laboratorului Sală de seminar cu infrastructură de telecomunicare audio, video, internet
6. Competenţele specifice acumulate
C2
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei
Competenţe explicitate prin descriptori de nivel
-Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, monitorizăre
şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei
-Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi politici
organizaţionale
-Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi politici
organizaţionale
-Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale
-Utilizarea de metode şi criterii de evaluare a strategiilor şi politicilor organizaţionale
Arii de conţinut
-Dezvoltarea capacităţii de a identifica probleme economico-sociale în activitatea organizațiilor ce
pot fi soluţionate prin implementarea proiectelor şi a capacității de a elaborara strategii optime ce
vor duce la atingerea obiectivelor proiectului;
- Dobândirea de abilități privind elaborarea unui plan complex de marketing ca parte a strategiei
organizaționale;
-Aplicarea de metode și tehnici specifice de organizare a proceselor de producție și însușirea
comportamentului managerial adecvat astfel încât să fie cât mai mult reduse potențialele efecte
negative ale eterogenității asupra performanțelor firmei producătoare de bunuri;
- Utilizarea metodelor de lucru, conform etapelor de implementare a sistemului de management al
calităţii și a tehnicilor și instrumentelor managementului calității în diferite situații date;
-Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al
companiilor cu obiect de activitate specific precum firmele de transport, respectiv firmele
prestatoare de servicii financiar-bancare;
Competenţe profesionale

-Explicarea conceptelor, metodelor și tehnicilor care diferențiază managementul firmelor


prestatoare de servicii de managementul firmelor producătoare de bunuri;
- Explicarea procesului investițional și a fazelor de derulare a investițiilor în timp, în paralel cu
startegia organizației;
- Înțelegerea contextelor manageriale specifice managementului resurselor umane pentru
elaborarea unor strategii viabile în contexte organizaționale variate;
-Elaborarea de proiecte specific manageriale, respectiv strategii specifice unui anumit context
economico-social și organizațional.

6. Competenţele specifice acumulate


transvers
Compete

CT2
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de
nţe

ale

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei


C4
Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi
control-evaluare
Competenţe explicitate prin descriptori de nivel
-Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-
evaluare în organizaţii
-Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare
-Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor manageriale
-Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare în
organizaţii
-Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare)
Arii de conţinut
-Cunoașterea elementelor și instrumentelor specifice fiecăreia dintre funcțiile manageriale;
-Aplicarea funcțiilor manageriale pentru a derula funcțiile organizaționale, respectiv producție, resurse
umane, comercială, cercetare dezvoltare și financiară;
- Aplicarea funcțiilor manageriale în contextul oferit de firmele prestatoare de servicii (financiar-bancare,
turism etc.);
- Prezentarea și explicarea principiilor care guvernează organizațiile cu scop lucrativ în ansamblul
organizațiilor;
- Dezvoltarea gândirii specifice, familiarizarea viitorului specialist cu noțiunile fundamentale de previziune și
cu indicatorii de previziune;
- Familiarizarea studenților cu mediul real de muncă și, prin aceasta, completarea, clarificarea și aplicarea
cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul cursurilor și seminariilor;
-Simularea aplicării diverselor soluții manageriale implementate la nivel mondial pentru a determina măsura
în care acestea pot fi utile firmelor din România.
C5
Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în
ansamblu sau pe o componentă
Competenţe explicitate prin descriptori de nivel

-Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional pentru organizaţii de
mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)
-Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional pentru
organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)
-Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii
-Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional
pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)
-Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii
Arii de conţinut
-Obținerea de competențe elaborării unor specificaţii privind achiziţia de echipamente IT utile pentru buna
funcționare a firmelor;
- Implementarea soluțiilor puse la dispoziție de sistemul Windows pentru administrarea firmelor mici;
- Particularizarea metodelor și tehnicilor manageriale în contextul firmelor mici, precum cele ce țin de luarea
deciziilor în domeniul managementului resurselor umane, al contracarării concurenței, a activității comerciale,
de diagnosticarea firmei, de determinarea și interpretarea indicatorilor de performanță, privind alegerea unor
soluții oportune de investiții etc;
-Însuşirea comportamentului managerial adecvat firmelor mici prestatoare de servicii turistice pentru
reducerea potenţialelor efecte negative ale caracteristicilor serviciilor asupra performanţelor firmei.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al Ca disciplină de sinteză, managementul resurselor umane utilizează
disciplinei concepte specifice în domeniul resurselor umane in organizatii, prin
folosirea metodelor şi instrumentelor specifice managementului
resurselor umane (strategii şi planuri de resurse umane, asigurarea
nevoilor de personal prin recrutarea şi selecţia candidaţilor, orientare şi
integrarea noilor angajaţi, fişe de post şi specificaţii cu privire la
personal; evaluarea performantelor, planuri de instruire, planuri de
dezvoltare a carierei).
Scopul principal il consituie insuşirea de către studenţi într-o manieră
riguroasă şi sistematică a conceptelor acestei ştiinţe, a metodelor de
cunoaştere şi analiză utilizate în teoria şi practica in domeniul
managementului resurselor umane, precum si înţelegerea şi stăpânirea
fenomenelor specifice organizării şi conducerii activitatii de resurse
umane la nivelul unei organizatii.
7.2 Obiectivele specifice Pentru studenţii economişti, studierea aprofundată a cursului
Managementului Resurselor Umane este fundamentală pentru pregătirea
lor si in principal are rolul de a le oferi cunoştinţe în scopul dezvoltarii
unui portofoliu de competente care sa le favorizeze integrarea in
organizatii, dezvoltarea propriei evolutii in carieră, administrarea şi
gestionarea personalului in cadrul unei organizatii, precum şi
modalitatile prin care studenti pot să aplice cunoştinţele teoretice
obţinute in domeniu în activitatea practica.
Familiarizarea studenților cu mediul real de muncă și, prin aceasta,
completarea, clarificarea și aplicarea cunoștințelor teoretice dobândite
în cadrul cursurilor și seminariilor;
Simularea aplicării diverselor soluții manageriale implementate la
nivel mondial pentru a determina măsura în care acestea pot fi utile
firmelor din România.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Noţiuni de bază privitoare la Metode de transmitere şi însuşire de - 2 ore
managementul personalului cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă şi vizuală (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura independentă,
etc.
2 . Managementul personalului Metode de transmitere şi însuşire de - 2 ore
ca sferă specifică a cunoştinţe:
managementului, ca ştiinţă şi - de comunicare orală, expozitive (povestirea,
disciplină de învăţământ, ca descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia
profesiune şi gen al puterii. euristică, discuţia colectivă, problematizarea);
Structura managementului - de comunicare scrisă şi vizuală (lucrul cu
personalului manualul), lectura explicativă, lectura independentă,
etc.
3. Asigurarea organizaţiei cu Metode de transmitere şi însuşire de - 2 ore
personal partea I şi II cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă şi vizuală (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura independentă,
etc.

4. Dezvoltarea personalului Metode de transmitere şi însuşire de - 2 ore


organizaţiei partea I şi II cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă şi vizuală (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura independentă,
etc.

5. Salarizarea personalului Metode de transmitere şi însuşire de - 2 ore


cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă şi vizuală (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura independentă,
etc.

6. Managementul relaţiilor cu Metode de transmitere şi însuşire de - 2 ore


salariaţii partea I şi II cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă şi vizuală (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura independentă,
etc.

7. Managementul sănătăţii , Metode de transmitere şi însuşire de - 2 ore


protecţiei muncii şi serviciilor cunoştinţe:
sociale; - de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă şi vizuală (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura independentă,
etc.

8,Administrarea propunerilor Metode de transmitere şi însuşire de - 2 ore


făcute de personalul organizaţiei cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă şi vizuală (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura independentă,
etc.

9. Locul şi rolul ergonomiei în Metode de transmitere şi însuşire de - 4 ore


managementul personalului cunoştinţe:
organizaţiei - de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă şi vizuală (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura independentă,
etc.

10. Eficienţa utilizării personalului Metode de transmitere şi însuşire de - 4 ore


organizaţiei cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă şi vizuală (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura independentă,
etc.

11. Implicaţii psihosociale în Metode de transmitere şi însuşire de - 4 ore


managementul personalului cunoştinţe:
organizaţiei - de comunicare orală, expozitive (povestirea,
descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia
euristică, discuţia colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă şi vizuală (lucrul cu
manualul), lectura explicativă, lectura independentă,
etc.

Bibliografie
1. Rodica Dragomiroiu, Ion Iulian Hurloiu- Managementul Resurselor Umane, Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti 2013.
2. Ion Petrescu, Esenţial în managementul personalului,. Editura Fundaţiei România de Mâine, 2009
3. Ion Petrescu, Camelia Konrad, Teorie şi aplicmaneaţii în managementul resurselor umane, Editura Fundaţiei
România de Mâine, 2010
4.Viorel Lefter, Alexandrina Deaconu (coordonatori) , Managementul resurselor umane. Teorie şi practică.,
Editura Economică, Bucureşti, 2008.
5. Aurel Manolescu , Viorel Lefter, Alexandrina Deaconu (editori) Managementul resurselor umane Editura
Economică, Bucureşti, 2007
6. Petre Burloiu, Managementul resurselor umane. Tratare globală interdisciplinară, Ediţia a III-a , Editura
LUMINALEX, Bucureşti, 2001.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii


1. Personalul în organizaţia Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: - 2 ore
contemporană; introducere în - metode de observare directă (observarea
managementul personalului şi în sistematică şi independentă, experimentul, studiul
management; Aplicaţii, propuneri de caz);
pentru referate - metode de studiu cu ajutorul modelelor.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor didactice).
2. Prognoza şi planificarea Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: - 2 ore
personalului organizaţiei. - metode de observare directă (observarea
Orientarea profesională. Studii de sistematică şi independentă, experimentul, studiul
caz şi aplicaţii privind prognozarea de caz);
şi planificarea necesarului de - metode de studiu cu ajutorul modelelor.
personal şi orientarea profesională Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor didactice).
3. Recrutarea şi selecţia Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: - 2 ore
personalului. Aplicarea practică a - metode de observare directă (observarea
conceptelor. Studii de caz privind sistematică şi independentă, experimentul, studiul
recrutarea şi selecţia personalului; de caz);
propuneri de referate - metode de studiu cu ajutorul modelelor.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor didactice).
4. Evaluarea şi promovarea Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: - 2 ore
personalului organizaţiei. Teme - metode de observare directă (observarea
pentru control şi aprofundare, sistematică şi independentă, experimentul, studiul
texte de analizat şi propuneri de caz);
pentru referate. - metode de studiu cu ajutorul modelelor.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor didactice).
5. Salarizarea personalului. Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: - 2 ore
Relaţia dintre dimensionarea - metode de observare directă (observarea
rezolutivă şi evoluţia salariului. sistematică şi independentă, experimentul, studiul
Teme pentru control şi de caz);
aprofundare, studiu de caz. - metode de studiu cu ajutorul modelelor.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor didactice).
6. Managementul raporturilor de Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: - 2 ore
muncă. Implicarea personalului în - metode de observare directă (observarea
dialogul social. Activitatea sistematică şi independentă, experimentul, studiul
sindicală. Managementul stărilor de caz);
conflictuale. Drepturile şi - metode de studiu cu ajutorul modelelor.
obligaţiile angajaţilor şi Metode bazate pe acţiune:
angajatorilor, disciplina muncii şi - metode de învăţare bazate pe acţiune
răspunderea disciplinară. directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor didactice).
7. Managementul sanătăţii , Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: - 2 ore
protecţiei muncii şi serviciilor - metode de observare directă (observarea
sociale. Studii de caz. Propuneri sistematică şi independentă, experimentul, studiul
pentru referate de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor didactice).
8. Locul şi rolul ergonomiei în Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: - 2 ore
managementul personalului - metode de observare directă (observarea
organizaţiei. Studiu de caz - sistematică şi independentă, experimentul, studiul
aplicaţie. de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor didactice).
9. Eficienţa utilizării personalului Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: -4 ore
organizaţiei. Aplicaţii; teme pentru - metode de observare directă (observarea
control şi aprofundare sistematică şi independentă, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor didactice).
10. Implicaţiile psihosociale în Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: - 4 ore
managementul personalului - metode de observare directă (observarea
organizaţiei. Studiu de caz; teme sistematică şi independentă, experimentul, studiul
pentru control şi aprofundare. de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor didactice).
11. Pregatirea examenului. Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: - 4 ore
Aplicatii diverse. Teste-grila pentru - metode de observare directă (observarea
antrenamentul studentilor. sistematică şi independentă, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe acţiune
directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);
- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea
simulatoarelor, a jocurilor didactice).

Bibliografie
1. Rodica Dragomiroiu, Ion Iulian Hurloiu- Managementul Resurselor Umane, Editura Fundatiei Romania de
Maine, Bucuresti 2013.
2. Ion Petrescu, Esenţial în managementul personalului,. Editura Fundaţiei România de Mâine, 2009
3. Ion Petrescu, Camelia Konrad, Teorie şi aplicaţii în managementul resurselor umane, Editura Fundaţiei România
de Mâine, 2010
4.Viorel Lefter, Alexandrina Deaconu (coordonatori) , Managementul resurselor umane. Teorie şi practică.,
Editura Economică, Bucureşti, 2008.
5. Aurel Manolescu , Viorel Lefter, Alexandrina Deaconu (editori) Managementul resurselor umane Editura
Economică, Bucureşti, 2007
6. Petre Burloiu, Managementul resurselor umane. Tratare globală interdisciplinară, Ediţia a III-a , Editura
LUMINALEX, Bucureşti, 2001.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs Notele obţinute la testele Elaborarea de referate şi eseuri 10%
periodice sau parţiale Teste-grilă pe platforma
BlackBoard
Notele obţinute la testele Teste-grilă pe platforma 10%
periodice sau parţiale BlackBoard şi/sau
rezolvarea de subiecte clasice
Nota acordată la Teste-grilă pe platforma 80%
examinarea finală BlackBoard şi/sau
rezolvarea de subiecte clasice
10.5 Seminar/laborator Testarea continuă pe Elaborarea de referate şi eseuri
parcursul semestrului la Teste-grilă pe platforma
seminar BlackBoard
10.6 Standard minim de performanţă: Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor
esenţiale
Rezolvarea a cel puţin a 2 subiecte din 3 în cadrul examenului scris sau răspunsul corect la 5 teste-grilă din 10
teste-grilă
10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10):
Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor
Întocmirea şi prezentarea referatului sau a eseului ales din tematica administrată şi/sau
Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris sau răspunsul corect la toate testele-grilă

Data completării : Semnătura titularului de curs, Semnătura titularului de seminar,


03.10.2016 Lect.univ.dr. Dragomiroiu Rodica Lect.univ.dr. Dragomiroiu Rodica

Data avizării în departament Semnătura şefului de departament


03.10.2016 Conf .univ.dr. Gabriela Ungureanu