Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea PROCEDURA COD:

pentru iniierea, aprobarea, 4 5 6 7 8 9


din SEAQ
monitorizarea i evaluarea Aprobat n edina
Oradea
periodic a programelor de studii PE U. 01 de Senat din data:
--17.09.2012

Anexa 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA
1.2 Facultatea DE TIINE SOCIO-UMANE
1.3 Departamentul PSIHOLOGIE
1.4 Domeniul de studii PSIHOLOGIE
1.5 Ciclul de studii LICEN
1.6 Programul de studii/Calificarea PSIHOLOGIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Psihologie organizaional i managerial
2.2 Titularul activitilor de curs lect. univ. dr. Druga Ioan-Marius
2.3 Titularul activitilor de lect. univ. dr. Druga Ioan-Marius
seminar /laborator/proiect
2.4 Anul de 3 2.5 Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare Ex. 2.7 Regimul disciplinei I
studiu
(I) Impus; (O) Opional; (F) Facultativ

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 40
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 4
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 30
Tutoriat
Examinri 10
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual 84
3.9 Total ore pe semestru 140
3.10 Numrul de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum (Condiionri)
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului/proiectulu
i

12
Universitatea PROCEDURA COD:
pentru iniierea, aprobarea, 4 5 6 7 8 9
din SEAQ
monitorizarea i evaluarea Aprobat n edina
Oradea
periodic a programelor de studii PE U. 01 de Senat din data:
--17.09.2012

6. Competenele specifice acumulate


Competene profesionale

C1.1. Utilizarea adecvat n comunicarea profesional a conceptelor, teoriilor i


metodelor de baz specifice psihologiei n special, tiinelor socio-umane n general
C4.1. Utilizarea adecvat n comunicarea profesional a conceptelor, metodelor i
instrumentelor specifice evalurii psihologice (individual, de grup i organizaional)
C3.2. Explicarea i interpretarea faptelor i teoriilor utiliznd cunotine de baz n
domeniu, precum i observaii i informaii obinute n mod propriu
C3.3. Rezolvarea situaiilor problem, pe baza analizei multiple i a evalurii
soluiilor i/sau a alternativelor, evitnd scenariile stereotipe
C5.3. Elaborarea proiectelor profesionale centrate pe formularea problemelor ntr-o
manier coerent i realist, cu depistarea falselor probleme
Competene transversale

Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice n


exercitarea profesiei
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip multidisciplinar pe diverse
paliere ierarhice

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Aplicarea teoriilor i rezultatelor cercetrii din psihologia
contemporan n cadru organizaional
7.2 Obiectivele specifice Delimitarea rolului psihologului care activeaz n
domeniul psihologiei muncii, serviciilor i transporturilor;
Sumarizarea paradigmelor care au contribuit la
dezvoltarea psihologiei organizaionale i manageriale;
Dezvoltarea gndirii critice prin examinarea metodologiei
i rezultatelor cercetrilor empirice;
Utilizarea teoriilor psihologice pentru a oferi posibile
soluii la probleme organizaionale

8. Coninuturi*
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore /
Observaii
1. Obiectul de studiu al Psihologiei organizaionale i expunerea sistematizat 2
manageriale. Delimitri conceptuale
2. Teorii despre organizaii expunerea sistematizat 2
conversaia
3. Cultura organizaional descrierea 2
expunerea sistematizat
4. Valoarea atribuit muncii. Comportamentele expunerea sistematizat 2
contraproductive descrierea, conversaia
5. Teorii ale motivaiei n munc expunerea sistematizat 2

13
Universitatea PROCEDURA COD:
pentru iniierea, aprobarea, 4 5 6 7 8 9
din SEAQ
monitorizarea i evaluarea Aprobat n edina
Oradea
periodic a programelor de studii PE U. 01 de Senat din data:
--17.09.2012

6. Practica motivrii expunerea sistematizat 2


problematizarea
7. Fenomenul conducerii expunerea sistematizat 2
conversaia
8. Schimbarea i dezvoltarea organizaional expunerea sistematizat 2
9. Strategii de schimbare i dezvoltare organizaional conversaia, expunerea 2
sistematizat, descrierea
10. Conflictul n organizaii expunerea sistematizat 2
11. Comunicarea n organizaii expunerea sistematizat 2
conversaia
12. Cariera i managementul carierei expunerea sistematizat 2
problematizarea
13. Elemente de patologie organizaional. Mobbing-ul i descrierea, conversaia, 2
dependena de munc problematizarea
14. Elemente de patologie organizaional. Sindromul de descrierea, conversaia, 2
epuizare problematizarea
Bibliografie
Avram, E., Cooper, C.L. (coord.)(2008). Psihologie organizaional-managerial. Tendine
actuale. Iai: Editura Polirom.
Bogathy, Z. (coord.)(2004). Manual de psihologia muncii i organizaional. Iai: Editura
Polirom.
Bogathy, Z. (coord.)(2007). Manual de tehnici i metode n psihologia muncii i organizaional.
Iai: Editura Polirom.
Chiric, S. (1996). Psihologie organizaional. Modele de diagnoz i intervenie. Cluj-Napoca:
Casa de editur i consultan Studiul organizrii.
Constantin, T. (2004). Evaluarea psihologic a personalului. Iai: Editura Polirom.
Druga, M. (2011). Psihologie organizaional-managerial. Concepte fundamentale i aplicaii.
Oradea: Editura Universitii din Oradea.
Johns, G. (1998). Comportament organizaional. nelegerea i conducerea oamenilor n procesul
muncii. Bucureti: Editura Economic.
Vlsceanu, M. (2003). Organizaii i comportament organizaional. Iai: Editura Polirom.
Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizaional-managerial (vol. I). Editura Polirom, Iai.
Zlate, M. (2007). Tratat de psihologie organizaional-managerial (vol. II). Editura Polirom, Iai.
8.2 Seminar Metode de predare Nr. Ore /
Observaii
1. Structuri organizaionale exemplificarea 2
2. Aplicaii ale teoriilor organizrii. Crearea unei exerciiul 2
organizaii
3. Diagnosticarea culturii organizaionale exerciiul, jocul de rol 2
4. Identificarea comportamentelor contraproductive. exerciiul, jocul de rol 2
Msuri de prevenie i eliminare
5. Aplicaii manageriale ale teoriilor motivaiei exerciiul, jocul de rol 2
6. Efecte motivaionale ale sistemelor de exerciiul, jocul de rol 2
recompensare a muncii
7. Luarea deciziilor n organizaii exerciiul, jocul de rol 2
8. Proiectarea schimbrii organizaionale exerciiul, jocul de rol 2
9. Implementarea i evaluarea efectelor dezvoltrii exerciiul, jocul de rol 2
organizaionale
10. Tehnici de management al conflictelor n mediul exerciiul, jocul de rol 2

14
Universitatea PROCEDURA COD:
pentru iniierea, aprobarea, 4 5 6 7 8 9
din SEAQ
monitorizarea i evaluarea Aprobat n edina
Oradea
periodic a programelor de studii PE U. 01 de Senat din data:
--17.09.2012

organizaional
11. Reele de comunicare n organizaii exerciiul, jocul de rol 2
12. Dezvoltarea carierelor elastice exerciiul, jocul de rol 2
13. Prevenirea fenomenelor de mobbing exerciiul, jocul de rol 2
14. Prevenirea sindromului de epuizare. Msuri de exerciiul, jocul de rol 2
reducere i eliminare
Bibliografie
Avram, E. (2010). Psihologia sntii organizaionale (vol. I). Bucureti: Editura Universitar.
Avram, E., Creu, R.Z. (coord.)(2007). Psihologie organizaional-managerial n context european.
Bucureti: Editura Universitar.
Cascio, W.F. (1992). Managing Human Resources. Productivity, Quality of Work Life, Profits (3 rd ed.).
New-York: McGraw-Hill, Inc.
Daniels, A.C. (2007). Managementul performanei. Strategii de obinere a rezultatelor maxime de la
angajai. Iai: Editura Polirom.
Dawson, R. (2007). Secretele negocierii. Arta de a ctiga n orice situaie. Iai: Editura Polirom.
Dygert, C.B., Jacobs, R.A. (2006). Managementul culturii organizaionale. Pai spre succes. Iai: Editura
Polirom.
Makin, P., Cocs, C. (2006). Schimbarea n organizaii. Optimizarea comportamentului angajailor. Iai:
Editura Polirom.
Pnioar, G., Pnioar, I.O. (2005). Motivarea eficient ghid practic. Iai: Editura Polirom.
Pnioar, G., Pnioar, I.O. (2007). Managementul resurselor umane ghid practic (ed. a II-a). Iai:
Editura Polirom.
West, M.A. (2005). Lucrul n echip. Lecii practice. Iai: Editura Polirom.
* Se va detalia coninutul, respectiv numrul de ore alocat fiecrui curs/seminar/laborator/proiect pe durata
celor 14 sptmni ale fiecrui semestru al anului universitar.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Tematica orelor de curs i seminar a fost stabilit innd cont de tematicile propuse de alte
universiti din Romnia, dar i de syllabus-urile unor cursuri de Psihologie organizaional (i
industrial) sau Management desfurate n universiti din Statele Unite ale Americii i Europa. Prin
coninuturile propuse am ncercat s venim n ntmpinarea cerinelor asociaiilor profesionale
precum Colegiul Psihologilor din Romnia.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
final
10.4 Curs utilizarea limbajului de examinare oral 75%
specialitate specific
psihologiei
organizaionale
analiza teoriilor i
conceptelor psihologice
n cadru organizaional
10.5 Seminar soluionarea unor evaluare formativ 25%
probleme organizaionale
fcnd apel la teorii i
cercetri psihologice
10.6 Laborator - - -
10.7 Proiect - - -
15
Universitatea PROCEDURA COD:
pentru iniierea, aprobarea, 4 5 6 7 8 9
din SEAQ
monitorizarea i evaluarea Aprobat n edina
Oradea
periodic a programelor de studii PE U. 01 de Senat din data:
--17.09.2012

10.8 Standard minim de performan


Identificarea a cel puin cinci concepte/teorii din psihologia organizaional cu relevan direct asupra
vieii contemporane;
Participarea la cel puin una dintre activitile obligatorii propuse la seminar (cu condiia respectrii
condiiilor de prezen).

Data completrii Semntura titularului** de curs Semntura titularului** de


seminar/laborator/proiect

........................... ........................... ...........................

Data avizrii n departament Semntura directorului de departament

........................... ...........................

Semntur Decan

...........................

** - Se va specifica : Nume, Prenume, Grad didactic i date de contact (e-mail, pagina web, etc).
.........................................................................................................................................................................

Semntura directorului de departament***

...........................

Semntur Decan***

...........................

*** - Se va specifica : Nume, Prenume, Grad didactic i date de contact (e-mail, pagina web, etc) a entitii
academice beneficiare a Fiei de Disciplin
.........................................................................................................................................................................

16