Sunteți pe pagina 1din 2

NOTIFICARE

1. Date generale şi localizarea proiectului/modificării


1.1 Denumirea proiectului:
BRANSMANET TRIFAZAT SUBTERAN CU CABLU TIP ACYAbY 4X16 mmp PANA
LA UN BMPT-d16, loc. CLUJ-NAPOCA, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 34, et. DEMISOL,
jud. CLUJ .
1.2 Amplasamentul proiectului:
LOC. CLUJ-NAPOCA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 34, ET. DEMISOL, JUD. CLUJ.
Vecinatati orientare E, N, S terenuri proprietate privata pe care sunt amplasate locuinte
rezidentiale.
Vecinatati orientare S front stradal.
1.3 Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării:
a) denumire titular:
Coman Gianetino-Marius.
b) adresa titularului, telefon, fax, adresă e-mail:
mun. Cluj-Napoca, str. 1 Decembrei 1918, nr. 34, jud. Cluj, CNP 1530810120643, posesor al
CI seria KX, nr. 776371, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010.
c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare:
Coman Gabriela, cu domiciliul in mun. Cluj-Napoca, str. 1 Decembrei 1918, nr. 34, jud.
Cluj, CNP 2650104120648, posesoare a CI seria CJ, nr. 318106, eliberat de SPCLEP Cluj-
Napoca, la data de 28.12.2017, in calitate de tutore, in baza Dispozitiei nr. 233 din
27.01.2011 eliberata de Primaria Municipiului Cluj-Napoca.
1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajarea teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte
scheme/programe:
ZCP_Liu:
Zona este caracterizată de funcţiunea rezidenţială de densitate mică (predominant locuinţe
unifamiliale) cu standard ridicat, de parcelarul omogen şi regulat, rezultat al unor operaţiuni
de urbanizare datând din primele două decenii ale secolului al XX-lea (cu parcele generoase,
având deschiderea la stradă de 12 – 25 m, adâncimea de 30 – 55 m şi supradfaţa de 450 –
1000 mp) şi de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase
din aliniament (caracterul fiind marcat de prezenţa arhitecturii naţional romantice şi a stilului
internaţional).
E clasată ca zonă construită protejată datorită valorilor urbanistice şi arhitecturale pe care le
înglobează. In cadrul ei se regăsesc clădiri monument istoric clasate sau propuse spre clasare
individual prin prezentul PUG în Lista Monumentelor Istorice.
1.5. Încadrarea în alte activităţi existente (dacă e cazul).
Nu este cazul.
1.6. Bilanţul teritorial – suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii verzi,
număr locuri de parcare (dacă e cazul):
Terenul pe care se realizeaza lucrarea este in proprietate privata si are suprafata de 877 mp.
Lucrarea se realizeaza pe pe o suprafata de cca. 1,6 mp.

2. Descrierea sumară a proiectului


BRANSMANET TRIFAZAT SUBTERAN CU CABLU TIP ACYAbY 4X16 mmp PANA
LA UN BMPT-d16, loc. CLUJ-NAPOCA, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 34, et. DEMISOL,
jud. CLUJ.
La partea de construcţii s-au prevăzut următoarele lucrări:
- lucrari de sapatura pentru gropile de fundare a BMPT-d16;
- realizare santuri necesare pozarii cablurilor;
- executarea de umpluturi de pamant dupa pozarea cablurilor;
- lucrari de sapatura pentru prizele de pamant;
- montare BMPT-d16;
- Refacerea stratului de beton acolo unde acesta a fost afectat ( daca este cazul );
- aducerea terenului din zonele in care s-au efectuat sapaturile pentru prizele de pamant la
starea initiala ( zone verzi );
- Pozarea cablurilor de joasa tensiune se va realiza pat de nisip in pamant, in spatiile verzi,
in trotuar, protejate cu folii avertizoare iar la accese carosabile si la traseele sub carosabil se
prevede pozarea in tub de protectie de tip PVC incastrate in pat de beton (daca este cazul).
Pentru supratraversarea paraielor se va utiliza teava metalica sau PVC dupa caz montata pe
fundatii de beton amplasate pe maluri;

3. Modul de asigurare al utilităţilor


Imobilul este racordat la toate utilitatile inclusiv la curent electric.
Aceasta lucrare este necesara pentru un al doilea bransament.

4. Anexe:
 certificat de urbanism;
 cerere;
 plan de amplasament;
 plan de încadrare in zona;

Cluj-Napoca
___.02.2018
Semnătura titular