Sunteți pe pagina 1din 2

Ordinul 914/2006 - forma sintetica pentru data 2017-05-19

ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
Având în vedere prevederile art. 175 alin. (1) al titlului VII "Spitale" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică nr. E.N. 2.450/2006,
ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă normele privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei
sanitare de funcţionare, prevăzute în anexele nr. 1-4.
Art. 2
Anexele nr. 1 -4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Autoritatea de sănătate publică, Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, ministerele cu reţea
sanitară proprie, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspecţiile sanitare de stat judeţene
şi a municipiului Bucureşti, spitalele publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 1
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.
(la data 22-sep-2006 Art. 3 completat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1144/2006 )

Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
ANEXA nr. 1:
NORME privind procedura de autorizare sanitară de funcţionare a spitalului
ANEXA nr. 2:
NORME privind organizarea funcţională generală a spitalului
ANEXA nr. 3:
NORME privind structura funcţională a compartimentelor şi serviciilor din spital
ANEXA nr. 4:
NORME privind asigurarea condiţiilor generale de igienă
ANEXA nr. 5: Dotarea minimă pentru acordarea serviciilor de urgenţă
(la data 07-oct-2016 anexa 4 completat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 1096/2016 )
DISPOZITIVE ŞI MATERIALE
UTILIZARE REPER C ANTITATE
MINIMA
C ALEA AERIANĂ SET C ĂI OROFARINGIENE (ADULT/C OPIL) 1
ASPIRATOR SEC REŢII 1
SONDĂ ASPIRAŢIE RIGIDĂ TIP YANKAUER 1
SONDĂ ASPIRAŢIE FLEXIBILĂ MĂRIMI DIFERITE 2
PENSĂ MC GILL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/C OPIL) 2
RESPIRAŢIE BALON VENTILAŢIE (ADULT/C OPIL) 2
MASC Ă VENTILAŢIE MĂRIMI DIFERITE 4
(ADULT/C OPIL)
MASC A ADMINISTRARE OXIGEN (ADULT/C OPIL) 2
TUB OXIGEN PORTABIL (5 L) 1
C IRC ULAŢIE DEFIBRILATOR SEMIAUTOMAT 1
TENSIOMETRU MANUAL 1
STETOSC OP 1
C ANULĂ AC C ES INTRAVENOS DIFERITE MĂRIMI 5
TRUSĂ PERFUZIE 2
SERINGĂ 5 ML 5
SERINGĂ 10 ML 5
TRAUMĂ GULER C ERVIC AL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/C OPIL) 2
FAŞĂ DIFERITE DIMENSIUNI 10
PANSAMENT STERIL DIFERITE DIMENSIUNI 5
LEUC OPLAST ROLĂ 1
MĂNUŞI EXAMINARE 10
MĂNUŞI STERILE PEREC HI 5
ALC OOL SANITAR FLAC ON 1
SOLUŢIE ANTISEPTIC Ă FLAC ON 1
ALTELE GLUC OMETRU 1
PULSOXIMETRU PORTABIL 1
MEDIC AMENTE
DENUMIRE FORMA DE PREZENTARE C ANTITATE
MINIMĂ
ADRENALINĂ FIOLE 5
ATROPINĂ FIOLE 5
AMIODARONĂ FIOLE 5
GLUC OZĂ 33% FIOLE 5
NITROGLIC ERINĂ SPRAY FLAC ON 1
ASPIRINĂ CP 5
pag. 1 5/19/2017 : ipcproiect@gmail.com
Ordinul 914/2006 - forma sintetica pentru data 2017-05-19
DIAZEPAM FIOLE 2
METOPROLOL CP 5
C APTOPRIL CP 5
AMLODIPINĂ CP 5
FUROSEMID FIOLE 5
HEMISUC C INAT HIDROC ORTIZON 100 MG FIOLE 5
ALGOC ALMIN CP 5
ALGOC ALMIN FIOLE 5
PARAC ETAMOL CP 5
BETA2 MIMETIC INHALATOR FLAC ON 1
ANTIHIPERTENSIV INJEC TABIL FIOLE 2
METOC LOPRAMID FIOLE 2
ANTISPASTIC INJEC TABIL FIOLE 2
SOLUŢII PERFUZABILE
SER FIZIOLOGIC 500 ML FLAC ON 2
GLUC OZĂ 5% 500 ML FLAC ON 1
GLUC OZĂ 10% 500 ML FLAC ON 1

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 695 din data de 15 august 2006

pag. 2 5/19/2017 : ipcproiect@gmail.com