Sunteți pe pagina 1din 4
APROBAT in cadrul sedinfei Senatului ee REGULAMENTUL, ANTIPLAGIAT AL UNIVERSITATH DE STAT DIN MOLDOVA 1, DISPOZITII GENERALE 1.1, Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile: * Codul educatiei al Republicii Moldova, Nr. 152 din 17.07.2014 + Codului cu privire la stiinja si inovare al Republicii Moldova, nr.259-XV din 15.07.2004; + Legii privind dreptul de autor gi drepturile conexe, nr. 139, 02.07.2010; + Hotarérii Guvernului Republicii Moldova nr, 880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia nationala in domeniul proprietatii intelectuale pana in anul 2020; + Regulamentului de organizare a studiilor in invajamantul superior in baza Sistemului National de Credite de Studiu, aprobat prin Hotararea Colegiului Ministerului Educatici nr, 7.2 din 15 septembrie 2010; Ordin nr. 726 din 20 septembrie 2010; + Regulament-cadru Privind organizarea examenului de lizare a studiilor superioare de licen{a, anexa la ordinul la ordinul Ministerului Educatiei gi Tineretului nr. 84 din 15 februarie 2008 1.2. Prezentul Regulament reglementeazi modalitatile si principiile de functionare a procedurii antiplagiat, precum si modul de realizare a activititilor premergatoare, curente i ulterioare, care sunt intreprinse in cadrul Universitatii de Stat din Moldova, pentru a preveni si solujiona cazurile de plagiat. 1.3. Plagiatul academic este actiunea de preluare a unor produse de munca intelectual si presupune expunerea, intr-o opera scrisi sau o comunicare orali, inclusiv in format electronic, a unor creafii intelectuale originale extrase din opere serise, inclusiv in format electronic, ale altor autori, fara a mentiona acest lucru si fara a face trimitere la sursele originale. 14, Se consider’ caz de plagiat academic in urmatoarele situafii exemplificative: a) reproducerea (direct sau prin traducere) unor idei, date, texte care apartin altei persoane, fara indicarea sau prin indicarea incompletd sau incorectd a sursei; ) preluarea unor idei, date, texte din diverse surse $i prezentarea acestora ca fiind contributie proprie; ¢} omiterea plasdrii intre ghilimele ("..."), in mod clar, a cuvintelor, propozitiilor, paragrafelor prefuate ad-literam sau cvasi-literal, din diverse surse; d) parafrazarea continutului lucrarii altel persoane, fad a face referire la sursd; e) reproducerea materialelor audio, video, software etc., fir consemnarea surselor si mai mult, asumarea acestora ca fiind contributie proprie, ) reproducerea lucrarilor colegilor gi prezentarea acestora ca fiind propriis g) folosirea lucrarilor obtinute de pe Intemet sau scrise de o alta persoand (contra-cost sau gratis); hy citarea unui fragment din originalu! unei opere sti de 400 de cuvinte; 5) citarea cétorva fragmente, in volum de pana la 300 de cuvinte fiecare, din originalul unei opere stiintitice, volumul total find mai mare decat o coala de autor; |j) reproducerea ad literam a propriei teze de licentd in confinutul tezei de master. 1.5. Nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definitii scurte considerate ca aparfin nofiunilor de bazi din specialitatea respectiva, sau folosirea unor nojiuni de cultura generala. 1.6. Plagiatul in cazul unei teze de liceny’/master/doctor (mai departe: tz) reprezinta o frauda intelectual major, care atrage imediat eliminarea din examenul de sustinere a tezei respective. 1.7, Plagiatul efectuat de studenji/masteranzi in cadrul activitagilor de curs va fi sancjionat de cadrul didactic prin micgorarea notei in funcyie de gravitatea fraudei. fice fh volum mai mare 2, ASPECTE PROCESUALE 2.1, Pentru a preveni piagiatul in randul studentilor, cadrele didactice, conducerea facultijii, conducdtorul sliintific, alte persoane, incepdnd cu primul an de studi, explicd studentilor: - definijia plagiatului, - exemple de cazuri concrete, - sanctiuni impuse, - modul de solugionare a cazurilor, - explicarea metodologiei de intocmire a unei luerari stiinfifice. 2.2. Fiecare student este obligat sa depund la departament/scoala doctoral teza de ficenti/master/doctor in format electronic cu 10 zile tnainte de inceperea examenului de licenfi/sustinerea publica a tezei de master/doctor, 2.3. Seful departamentului/ directorul gcolii doctorale va verifica corespunderea continutului tezei in varianta scrish pe hartie cu cea in format electronic, penta a exclude necorespunderile titlurilor/continuturilor si va plasa teza in format electronic in Repozitoriul USM in termen de 3 zile de la depunerea tezei la catedra/departament. 2.4. Instrucjiunca privind plasarea tezelor de licenja/master pentru verificarea gradului de plagiat va fi actualizaté anual, si transmise decanatelor pana pe data de 1 martic, de catre responsabilul de Ja Centrul de plasament si sustinere a inovatiilor studentesti al USM. 2.5, Detectarea gradului de coincidenté cu alte surse va fi efectuata prin analiza lucrarii in regim automat de catre subsistemul de control al plagiatului in termen de 6 zile calendaristice de la depunerea tezei in Repozitoriul USM. Acces la rezultatele analizei tezei au seful departamentului/ directorul scolii doctorale pentru tezele elaborate in cadrul programelor de formare profesional pentru care este responsabil, decanul facultitii, rectorul, prorectorii, colaboratorii Institutului de cercet Departementului Studii si responsabilul de la Centcul de plasament si sustinere a inovatiilor studenqesti al USM. 2.5.1. Toate tezele de licen{i/master/doctor elaborate de studentii USM sunt pasibile de analizé prin sistemul antiplagiat. 2.6. Seful de departament/ directorul gcolii doctorale va verifica rezultatele analizei lucrarii axpediate pe adresa departamentului/ gcolii doctorale dupa evaluare de sistem antiplagiat si in cazul in care se constaté o situatie de plagiat (teza confine mai putin de 60% text original pentru tezele de licen{&/master’), va informa imediat conducatorul stiingific. Conducdtorul stiintific va informa studentul/masterandul in cauza. 2.6.1, Conducatorul stiintific va informa studentul care a admis plagiat si fi va restitui teza in scopul eliminarii plagiatului si corectarii tezei in timp de 4 zile calendaristice. 2.6.2. Dupa eliminarea plagiatuiui, studentul va depune din nou teza la departament/scoala doctorala pentru reexaminarea prin sistemul antiplagiat al USM in timp de 2 zile calendaristice. "In cazul tezelor de doctor, fiecare scoal8 doctoral a USM va stabili cota procentuald a textulul original sitermenul de verificare, 2.7. Seful de departament/ dicrectorul scolii doctorale gi conducstorul stiintific verified rezultatele analizei antiplagiat al tezei reexaminate si vor lu auna din urmitoarele decizii : - teza este admis& pentru sustinere, dacd nu s-a adeverit faptul plagiatului sau au fost stabilite fapte minore, involuntare de plagiat; - teza este intoarsi studentului pentru a fi efectuate modificarile cuvenite gi reexaminarea ulterioara a acestcia; = teza nu este admis pentru sustinere, dacd s-a adeverit faptul plagiatului. 2.7.1. Studentul va fi informat, prin afigare pe panoul catedrei, referitor ta decizia luata, in curs de 24 de ore. 2.8 in cazul depistarii plagiatului de citre Comisia pentru examenul de licentii‘master/doctor, in cadrul susjinerei publice a tezei, teza va fi apreciatd cu nota 1 ‘unu”. 2.9. Conducatorul stiintific este responsabil de neadmiterea de catre student a plagiatului in teza. 2.10. Studentul care a admis repetat plagiat nu va fi admis in amul respectiv la examenul de sustinere a tezei. 3. DISPOZITH FINALE 3.1. Prezentul Regulament, ca gi modificarile ulterioare, efectuate in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la managementul calitafii serviciilor educationale si de cercetare in institutile de invatmant superior. 3.2. Decanii facultajilor sunt obligaji si aduc la cunostint& prevederile prezentului Regulament tuturor studentilor/masteranzilor si cadrelor didactice de la facultate. 3.3. Prezentul Regulament intr in vigoare din momentul aprobarii de catre Senatul USM.