Sunteți pe pagina 1din 5

APLICAȚII

Aplicaţie 1
Următoarele date reprezintă încasările de pachete turistice şi profitul
(pierderile), realizate de o agentie de turism în ultimele 6 luni ale anului 2017:

Luna Încasări (mii Euro) Profit (Pierderi) (Euro)


Iulie 12,5 800
August 10,1 (300)
Septembrie 6,2 700
Octombrie 10,4 600
Noiembrie 14,3 1700
Decembrie 13,7 1500

a) Care este unitatea statistică pentru acest set de date?


b) Datele sunt univariate, bivariate sau multivariate? Justificaţi.
c) Datele sunt cantitative sau calitative?
d) Datele sunt de tip profil, cronologic sau panel ?
d) Pe ce scală sunt măsurate variabilele prezentate?
e) Datele sunt statice sau dinamice? Justificaţi.

Aplicaţie 2
La o bancă se analizează distribuţia a 500 de debitori – selectaţi aleator -
după numărul zilelor de întârziere a rambursării creditelor. În urma investigaţiei s-au
obţinut următoarele rezultate:
25% dintre debitori au întârziat între 10 şi 20 de zile cu plata creditelor;
50% dintre debitori au întârziat între 20 şi 30 de zile cu plata creditelor;
10% dintre debitori au întârziat între 30 şi 40 de zile cu plata creditelor;
8% dintre debitori au întârziat între 40 şi 50 de zile cu plata creditelor;
5% dintre debitori au întârziat între 50 şi 60 de zile cu plata creditelor;
Restul – au întârziat peste 60 de zile.

a. Determinaţi distribuţia de frecvenţe absolute.


b. Reprezentaţi grafic distribuţia de frecvenţe absolute. Analizaţi pe cale
grafică forma distribuţiei.
c. Caracterizaţi tendinţa centrală a seriei.
d. Arătaţi dacă seria este omogenă.
e. Analizaţi forma distribuţiei, utilizând un indicator adecvat.
f. Determinaţi media şi dispersia unei variabile alternative, a cărei stare
favorabilă este dată de debitorii care au întârziat mai mult de 35 de zile cu
rambursarea creditelor.
g. Estimaţi pe interval de încredere numărul mediu de zile de întârziere a
rambursării creditelor la nivelul populaţiei totale, garantând rezultatele cu o
probabilitate de 95,45% (z=2).
h. Câţi debitori ar trebui incluşi în eşantion, pentru a obţine o eroare limită mai
mică cu 15% decât cea anterioară.

1
Aplicaţie 3
Vechimea pentru 10 angajați ai unui hotel se prezintă astfel:
1, 16, 19, 23, 20, 15, 22, 23, 22, 1 ani

Se cere:
a. Să se stabilească vechimea medie pe angajat şi să se precizeze dacă valoarea
obţinută este reprezentativă;
b. Precizaţi care este vechimea peste care se situează
- în trei sferturi dintre angajați
- în 50% dintre angajați
- în o pătrime dintre angajați
c. Să se analizeze asimetria distribuţiei folosind indicatorii tendinței centrale;
d. Reprezentaţi grafic diagrama Box-Plot.
e. Stabiliți media și dispersia angajaților care au peste 20 ani vechime;
f. Dacă se presupune că seria de date a reprezintă un eșantion de volum 10% din
colectivitatea generală, selectat aleator repetat din colectivitatea generală, extras prin
selecție aleatoare simplă nerepetată, se cere:
 să se estimeze media generală și nivelul totalizator pentru o probabilitate de 95% cu
valoarea critică de 2,262;
 să se stabilească volumul unui nou eșantion dacă eroarea medie limită admisă se
reduce la jumătate pentru o probabilitate de 99% pentru care valoarea critică este
2,821;
 să se estimeze media generală și nivelul totalizator pentru angajații care au peste 20
ani vechime, în condițiile unei probabilități de 90% cu valoarea critică de 1,833; să se
stabilească volumul unui nou eșantion în această situație, dacă eroarea medie limită
admisă se dublează pentru o probabilitate de 95% pentru care valoarea critică este
1,833.

Aplicaţie 4
Înregistrându-se numărul orelor suplimentare efectuate de un angajat într-o unitate
hotelieră, pe parcursul lunilor unui an şi prelucrând datele cu funcţia descriptiv statistics se
obţin rezultatele:

Se cere:
a. Completaţi spaţiile libere;
b. Să se stabilească numărul mediu al orelor
Nr. ore suplimentare suplimentare lunare;
c. Precizaţi care este numărul orelor suplimentare lunare
efectuate de cei mai mulţi angajaţi;
Mean ......... d. Precizaţi care este numărul orelor suplimentare lunare
Standard Error 1.48 efectuate de 50% din totalul angajaţilor;
Median 9.5 e. Stabiliţi omogenitatea seriei privind numărul orelor
Mode 10 suplimentare efectuate de un angajat într-o unitate
Standard Deviation ......... hotelieră;
f. Să se analizeze asimetria şi aplatizarea/boltirea seriei
Sample Variance 26.42
privind numărul orelor suplimentare.
Kurtosis 0.43 g. Dacă se presupune că seria de date a reprezintă un
Skewness 0.88 eșantion de volum 10% din colectivitatea generală,
Range ......... extras prin selecție aleatoare simplă nerepetată, se
Minimum 3 cere:
g.1. - să se estimeze media generală și nivelul totalizator
Maximum 20
pentru o probabilitate de 90% cu o valoare critică de
Sum 116 1,363;
Count ......... g.2. - să se stabilească volumul unui nou eșantion dacă
eroarea medie limită admisă se reduce la jumătate
pentru o probabilitate de 99% pentru care valoare critică
este 3,106;

2
Aplicaţie 5
Magazin Valoarea facturilor Se cere:
emise zilnic (mii lei)
1 10,5
2 8,4
3 10,5
4 9,0
5 9,2 Calculați indicatorii de bază folosind funcția “Descriptiv
6 9,7 Statistics”;
7 6,6 a. Să se stabilească valoarea medie a facturilor;
8 10,6 b. Precizaţi care este valoarea facturilor emisă de cele mai
9 10,1 multe magazine;
10 7,1 c. Precizaţi care este valoarea facturilor de mai puțin de 50%
11 8,0 din totalul magazinelor;
12 7,9 d. Stabiliţi omogenitatea seriei privind valoarea facturilor emise
zilnic de cele 50 magazine;
13 6,8
e. Să se analizeze asimetria seriei privind valoarea facturilor
14 9,5
emise zilnic de cele 50 magazine;
15 8,1
f. Analizați aplatizarea/boltirea seriei privind valoarea facturilor
16 11,5 emise zilnic de cele 50 magazine;
17 9,9 g. Dacă se presupune că seria de date a reprezintă un eșantion
18 6,9 de volum 10% din colectivitatea generală, extras prin
19 7,5 selecție simplă aleatoare repetată din colectivitatea
20 11,1 generală, se cere:
21 8,2 g.1. - să se estimeze media generală și nivelul totalizator pentru
22 8,0 o probabilitate de 90% cu o valoare critică de 1,676;
23 7,7 g.2 - să se stabilească volumul unui nou eșantion dacă eroarea
24 7,4 medie limită admisă se reduce la jumătate pentru o probabilitate
25 6,5 de 95%, cu o valoare critică de 2,009;
26 9,5 g.3. – să se estimeze proporția și nivelul totalizator pentru
27 8,2 magazinele care au o valoare a facturilor mai mică de 9,5 mii lei
28 6,9 și o probabilitate de 99% cu o valoare critică de 2,678;
29 7,2
30 8,2
31 9,6
32 7,2
33 8,8
34 11,3
35 8,5
36 9,4
37 10,5
38 6,9
39 6,5
40 7,5
41 7,1
42 5,2
43 7,7
44 5,9
45 5,2
46 5,6
47 11,7
48 6,0
49 7,8
50 6,5

3
Aplicaţie 6
Numărul pachetelor turistice vândute de o agenţie de turism în 9 zile lucrătoare, se
prezintă astel:
20, 10, 13, 12, 7, 12,10, 20, 10, pachete turistice
Se cere:
1) Să se stabilească numărul mediu de pachetelor turistice vândute zilnic în agenţie de
turism;
2) Stabiliţi omogenitatea seriei privind numărul pachetelor turistice vândute de o agenţie de
turism;
3) Precizaţi care este numărul pachetelor turistice vândute în jumătate perioada în care se
realizează analiza statistică;
4) Reprezentaţi grafic diagrama Box-Plot;
5) Măsuraţi asimetria seriei folosind indicatorii tendinței centrale;
6) Dacă se presupune că seria de date a reprezintă un eșantion de volum 10% din
colectivitatea generală, extras prin selecție aleatoare simplă repetată, se cere:
6.1. - să se estimeze media generală și nivelul totalizator pentru numărul mediu zilnic al
pachetelor turistice vândute de agenţiile de turism, în cazul unei probabilităţi de 90% cu
o valoare critică de 1,860;
6.2. - să se stabilească volumul unui nou eșantion dacă eroarea medie limită admisă este
o treime din cea stabilită, pentru o probabilitate de 99% pentru care valoare critică este
2,896;

Aplicaţie 7
La începutul sezonului turistic, o firmă de construcţii, a dorit să-şi analizeze situaţia
încasărilor din activitate de renovare derulată într-o regiune turistică şi a avut în vedere
următoarea repartiţie pentru 44 structuri de primire turistică.

Încasări cu renovarea (mii) 32 33 35 38 40 41


Număr unități turistice 5 7 10 12 6 8

Se cere:
a. Precizaţi care este volumul eşantionului analizat;
b. Să se stabilească încasarea medie cu renovarea pe unitate turistică;
c. Precizaţi care este încasarea cu renovarea stabilită pentru cele mai multe unităţi turistice;
d. Stabiliţi care este încasarea cu renovarea stabilită pentru mai puţin de 50% din totalul
unităţilor turistice;
e. Caracterizaţi gradul de omogenitate a distribuţiei privind încasarea cu renovarea stabilită
pentru unităţi turistice ale analizei;
f. Să se analizeze asimetria distribuţiei privind încasarea cu renovarea pentru unităţi turistice.
g. Dacă se presupune că seria de date a reprezintă un eșantion de volum 10% din
colectivitatea generală, extras prin selecție aleatoare simplă nerepetată, se cere:
g.1. - să se estimeze încasarea medie cu renovarea pe unitate turistică de la nivelul
colectivităţii generale și nivelul totalizator pentru o probabilitate de 90% cu o valoare critică
de 1,679;
g.2. - să se estimeze proporția și nivelul totalizator pentru unităţile turistice care au o valoare
a încasărilor cu renovarea mai mare de 34 mii lei și o probabilitate de 99% cu o valoare
critică de 2,69;

4
Aplicaţie 8
În urma unei cercetări efectuate în 10 de pensiuni cu capacităţi de cazare şi servire
similară, dintr-o regiune turistică, s-a urmărit să se determine dacă tipurile produselor de
alimentaţie comercializate influenţează semnificativ volumul încasărilor.
Într-o primă fază a cercetării s-au ales preparatele din carne şi cele din lactate. Datele
obţinute sunt:

Tipuri Nr.
Valoarea încasărilor (sute lei)
produse pensiuni
- din lapte 4,15; 3,88; 3,85; 4,10; 4,35; 3,35 6
- din carne 7,10; 7,20; 6,65; 6,90; 4

Aplicaţie 9
O structură de primire turistică, la sfârşitul unei săptămâni din perioada de sezon, a
găzduit 80 de turişti. Despre unitatea turistică se cunosc următoarele date:
Nr. paturi Average Coeficient de variație
Nr. turişti
pe cameră (valoarea medie a vânzărilor zilnice în lei) (%)
1 pat 24 100 8,5
2 paturi 56 160 5
Se cere:
1. Precizați care grupă este cea mai omogenă;
2. Să se stabilească dacă numărul paturilor pe cameră influenţează semnificativ
variaţia valorii medii a vânzărilor zilnice.

Aplicaţie 10
Pentru două centre comerciale, A cu 12 respectiv și B cu 10 magazine, se cunosc
datele:
SUMMARY
Average
Standard Deviation
Valoarea medie a
Groups Count Sum (Abaterea standard a
încasărilor pe centru
încasărilor)
comercial (UM/centru)
A ..... 162 13,5 3,42
B .... 94 9,4 2,67
ANOVA
Source of
Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups ............. 1 91,69091 9,481997 0,005916 4,351244
Within Groups 193,4 20 9,67

Total ............ 21

După completarea spațiilor punctate din celule, să se stabilească dacă centrul


comercial în care sunt amplasate magazinele a influenţat semnificativ variaţia încasărilor.