Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORATOR ECONOMIE-Indicatori,simboluri,formule și semnificații

INDICATOR ECONOMIC Simbol Formula Semnificație


1. Modificarea absolută a unui ∆X ∆X=X1-X0 Modificare absolută a unui indicator economic
indicator(spor absolut)
Xo=valoarea absolută a indicatorului în periada
anterioară sau de bază sau inițială

X1=valoarea absolută a indicatorului în periada curentă


sau actuală

2. Modificarea(spor) ∆%X ∆%X =[(X1-X0)/Xo]∙100 Modificare relativă(procentuală)


relativă(procentuală)

3. Indicele unui indicator Ix Ix=(X1/X2)•100 IX(%)-100%=∆%X,are valoare absolută și relativă


economic

4. Eficiența economică E E=Efecte /Eforturi sau Eficienta economică trebuie să fie cât mai mare!
E=Eforturi/Efecte

5. Cost de oportunitate Cop Cop=-∆Y/∆X sau Cop=Px/Py, sau X=alegerea,Y=sacrificiul,∆x=cantitatea de bunuri


Cop=(-∆Y/∆X)•PX consumată/produsă,∆y=cantitatea de bunuri la care s-a
renunțat
6. Utilitatea individuală Ui u.u.=unități de utilitate Satisfacția individuală,U1>U2>…>Un

7. Utilitate marginală Umg Umg=∆UT/∆Q=(UT1-UT0)/(Q1-Q0) Satisfacția marginală resimțită de consumator


Umg poate fi definită și prin funcție: Umg=20-Q
8. Utilitate totală UT UT=U1+U2+… Satisfacția totală resimțită după consumul unui număr
UT=∑Umg=∑Ui=U1+U2+… determinat n dintr-un bun în mod continuu și neîntrerupt
UT=functie de P=a-b∙P
UT=Umg1+Umg2+…
Poate fi definita prin functie: UT=2+Q
9. Venit disponibil Vd Vd=Px∙Qx+Py∙Qy Venitul pe care îl utilizează consumatorul ( el se cheltuie
(al consumatorului) integral) pentru a obține UTMAX
10. Program de consum(optimul UT MAX Vd=Px∙Qx+Py∙Qy Sistem de ecuații,unde Px=prețul bunului X,Py=prețul
de consum/achiziții) Și bunului Y,Umgx=utilitatea marginală a bunului x
Umgx/Px=Umgy/Py
11. Rata marginală de substituție Rms Rms=│∆x/∆y│==-∆x/∆y Indicator de calcul al eficienței combinării factorilor de
(a factorilor de productie) Sau producție
Rms=Wmgy/Wmgx Y=factorul substituit(înlocuit)
X=factorul ce sustituie
12. Capital tehnic(real) utilizat Kt sau Kt=Kf+Kc Totalitatea elementelor de capital tehnic
K
13. Amortizarea(consum de A A=Kf/T A1=A2=A….(amortizare liniară),se exprimă valoric
capital fix) capitalului fix RA=(A/Kf)∙100=cota de amortizare consumul de capital fix
T=durata de amortizare
14. Capital fix Kf Kf amortizat=A•N Se uzează și se înlocuiește după mai multe cicluri de
Kf neamortizat=Kf-A•N producție,Kf neamortizat≤ Kf amortizat(consumat)
N=timpul în care a fost utilizat
15. Capital circulant Kc Kc are o viteza de rotatie in general anuală, dar există și
excepții(ciclul de productie poate fi mai scurt)
Ciclu de producție B-C-P-BE-B’
16. Consum specific cs Cs=Kc/q Cantitatea de Kc necesară pentru obtinerea unei
buc.(fizic)
Și Cs(u.m.)=Kc(u.m.)/q

17. Capital (tehnic) consumat Kcons Kcons=A+KC Se regăsește în CT


18. Productivitatea globală W W=Q/(L+M+K) Eficiența utilizării factorilor
19. Factorul muncă L Consumul de forță de muncă Numarul de salariati, lucratori, muncitori sau ore-om
20. Factorul natură N Consumul din factorul natură ha
21. Productivitatea medie a WL WL=Q/L, WL=Q/K, WL=Q/N Eficiența utilizării muncii/capitalului/naturii
muncii/capitalului/naturii Și WL(u.m.)= WL•P Creșterea sănătoasă a salariilor ∆%WL≥∆%CS
Și QT=∑Wmg
22. Productivitatea marginală a WmgL WmgL=∆Q/∆L=⅀Q/⅀L, Productivitatea marginală a muncii
muncii/capitalului/naturii WmgK=∆Q/∆K, WmgL≥Csmg
WmgN=∆Q/∆N Cand Wmg este minimă , Cmg este minim și Prmg este
maxim!
23. Pretul (unitar) Px P=CA/Q sau Pretul produsului X
P=Prm+CTM
MEMORATOR ECONOMIE-Indicatori,simboluri,formule și semnificații

24. Cantitatea (volumul Q Q=CA/P sau Qx=cantitatea din bunul X se exprimă în unități fizice
productiei), productie fizică Q=CT/CTM
25. Cost total( de productie) CT CT=CF+CV Suma cheltuielilor cu achizitia factorilor de productie
Sau
CT=Cm+Cs+alte cheltuieli
Sau
CT=Cp+Cd
CT poate fi definita prin functie:
CT=functie de CT=a∙Q3+b∙Q2+c∙Q+d
26. Costul fix global CF CF=Cmf+Csf Pe termen scurt sunt constante;Când Q=0, atunci CF=CT
27. Costul variabil global CV CV=Cmv+Cms Evoluează odata cu evolutia productiei
28. Costuri materiale Cm Cm=Cmf+Cmv Există costuri materiale fixe de natura capitalului
circulant(iluminat, căldură)
29. Costuri salariale Cs Cs=Csf+Csv Salariați direct productiv;personal administrativ(indirect
CS=Smediu∙nr. lucrători=S∙L p.)
Atentie: se pot exprima si lunar!
30. Alte cheltuieli alte Amenzi, chirii, taxe, dobânzi etc. Cheltuieli financiare, exceptionale(în general fixe)
31. Cost de fabricatie(productie) Cp Productie propriu-zisa
32. Cost de distributie Cd Depozitare, comercializare etc.
33. Cost total mediu(unitar), cost CTM CTM=CT/Q CTM≤P, conditie de eficienta economica
pe bucată Sau
CTM=(CF+CV)/Q=CFM+CVM
Sau
P-Prm=CTM
34. Cost fix mediu CFM CFM=CF/Q
35. Cost variabil mediu CVM CVM=CV/Q
36. Cost marginal Cmg Cmg=∆CT/∆Q=(CT1-CT0)/(Q1-Q0) Cost suplimentar generat de cresterea cu o unitate a
Poate fi definita prin functie: productiei
Cmg=2+Q Curba Cmg trece prin minimul lu CVM si CTM
CV=∑Cmg

37. Venituri,încasări, cifra de V,Î,CA CA=P∙Q Daca firma atinge pragul minim de rentabilitate , atunci
afaceri Sau CA=CT sau P=CTM,Pr=0
CA=CT+Pr
38. Profit (brut,rezidual), masa Pr Pr=V-CT Beneficiul, motivatia producatorului(profit brut)
profitului Prbrut=Prnet+Impozit pe profit Pragul de rentabilitate: CA=CT, adică acel nivel al
Impozit=Prbrut×16% productiei la care Cmg=P, Pr=O sau nul
39. Profit net(admis) Pr net Pr net=Pr br-Impozit Pr=Prn+Prec=profit normal+profit suplimentar
Profitul net se poate/sau nu imparti integral între
actionari in functie de numarul actiunilor
40. Rata profitului Rpr Rpr=Pr/CA∙100 Modalități diferite de calcul , forma relativă a profitului
Sau indica ponderea profitului in totalul cifrei de afaceri
Rpr=Pr/CT∙100 Rpr/CT=Prm/CTM ∙100
Sau
Rpr=Pr/K∙100
41. Profit mediu(unitar) Prm Prm=Pr/Q sau Profit pe bucată/unitate
Prm=P-CTM
42. Profit marginal Prmg Prmg=∆PrT/∆Q=Vmg-Cmg Vm=venitul marginal=∆V/∆Q
43. Cererea C C=P∙Qc C≠QC
Poate fi definită prin functie: Pentru aflarea valorii cantitatii cerute putem da valori lui
C=a-b∙P P
44. Oferta O O=P∙Qo Pretul de echilibru si cantitatea de echilibru se află din
O=a+b∙P relația C=O ; la prețul de echilibru se tranzacționează cea
mai mare valoare a mărfurilor
45. Exces(surplus) de cerere EC EC=Qc-Qo Qc≥Qo, cerere nesatisfacută
46. Coeficientul de elasticitate al Kec/p Kec/p=-∆%Qc/∆%P Arată modul in care reactioneaza cantitatea ceruta la o
cererii in functie de pret sau de modificare a pretului
venit Kec/V=∆%Qc/∆%V Kec/p≥1, cerere elastică,(bunuri superioare)
Kec/v Kec/p≤1, cerere inelastică,( Kec/p≤0 pentru bunuri
inferioare)
Kec/p=1, cerere elastic unitară
Kec/p=0,cerere perfect inelastică(rigidă)
Kec/p→∞,cerere perfect elastică
Modificarea Kec/p≥1 Kec/p=1 Kec/p≤1
prețului
Creșterea(+) V scade V ct. V crește
MEMORATOR ECONOMIE-Indicatori,simboluri,formule și semnificații

Reducerea(-) V crește V ct. V scade


47. Coeficientul de elasticitate al Keo/p Keo/p=∆%Qo/∆P
ofertei
48. Dobândă D Dobândă nominală Pretul banilor(forma absolută)
Dobandă reală=Dobândă nominală-
Rata inflatiei
49. Masa monetară M M=(P∙T)/V sau P∙T=cererea de bani(valoarea tranzactiilor)
M=([P∙T-BE(Cr.)+Pl.s.])/V Poate fi definită prin functie: CM=10-2r
M=Minițial+Cacordate-Cscadente M•V=ofertă de bani
Poate fi definită prin functie:OM=5+30r
50. Viteza de rotatie a banilor V V=M(/P•T) Numărul mediu de operatiuni de vânzare-cumpărare si de
plăti mijlocite de o unitate monetară intr-o perioadă de
timp(u.m)
51. Rata dobânzii d’ sau r R=D/C Forma relativă(%) a dobanzii, se exprimă în % pe an
r=D…..100 u.m. Exista si un RMO=rata a dobanzii pentru rezerva minima
obligatorie
52. Dobânda simplă Ds Ds=S∙r∙n n<1, n=perioada de timp pentru acordare credit sau depozit
53. Valoare credit(depozit) S,C C=T∙N T=transe egale(rate)=C/N, N=nr. de rate
54. Dobânda compusă Dc Dc=Sn-S, n≥2
Sn=S∙(1+r)n Sn=valoarea contului dupa perioada n
55. Câstig bancar Cb Cb=Dî-Dp Di=C∙ri; Dp=S∙rp;ri>rp
56. Profit bancar(brut) PrB PrB=Cb-ChB ChB=Cheltuieli de functionare ale
bancii(administrative)Caldura, salarii, taxe etc.
Prnetbancar=Prbancar-Iprbancar
57. Dobânda încasată Dî Dî=C∙ri Dobanda activă
58. Dobânda platită Dp Dp=S∙rp Dobanda pasivă
59. Rata reală a dobânzii d’,r d’r=d’-Ri Valoarea reală a câștigului din plasarea banilor
60. Rata inflatiei Ri R-=IP-100% Măsoară deerecierea valorii banilor
61. Cost salarial marginal Csmg S Salariul ultimului salariat angajat
62. Cursul(cotatia ) obligatiunii C C=D/r
63. Câștigul din plasamentul in Ca Ca=n∙(Vv-Va)+Dividende Vv=valoarea de vânzare
actiuni Va=valoarea de achizitie
n=nr. de actiuni
64. Câștigul din oprațiuni la Ca=n∙(Vv-Va) Bull=câștigă cumpărătorul/pierde vânzătorul
termen(speculative) Bear= câștigă vânzătorul/pierde cumpărătorul
N=numărul de titluri
65. Dividend/actiune Div Div=Pr/q Venitul adus de o acțiune
66. Randament titlu de valoare R R=Dividend sau Dobândă/Va Rentabilitatea investiției în titluri de valoare
67. Valoarea nominală a unei Vn Vn=Cs/q Cs=capital social
acțiuni
68. Populația activă disponibilă PAD PAD=PO+Ș PO=populația ocupată,Ș=șomeri
69. Populația aptă de muncă PAM PAM=PAD+PAMnd.
Sau PAM=PAMd.+PAMnd.
70. Gradul de ocupare Gr.O Gr.O=(PO/PAM)•100
71. Salariu S S=P∙WmgL( conditie de echilbru) Deciziile de angajare si de plata a unui anumit salariu se
bazeaza pe acest calcul!
72. Salariu real/Câștig real Sr Sr=SN/P și Cr=Cn/P SN=Salariul nominal brut
ISR=ISN/IP Snet=Sbrut-Impozit
Impozit pe salariu=Sb•16%
73. Salariu nominal SN Valoarea nominală a salariului(absolută)
74. Puterea de cumpărare a Pcm Pcm=1/IGP Cantitatea de bunuri economice ce poate fi cumpărată cu 1
banilor sau leu sau cu M
Pcb=M/P IGP=P1/P0 sau IGP=P1•Q1/P0 •Q0 sau Igp=IA•ponderea A+
IB•ponderea B+…

Mențiune: ordinea în care sunt prezentați indicatorii economici este ordinea propusă de programa școlară de la disciplina
ECONOMIE,clasa a XI a.

S-ar putea să vă placă și