Sunteți pe pagina 1din 1

bizantine care le fac unice în lumea

ortodoxă. În fapt, fresca exterioară


de la Humor este pictată de „Toma,
zugrav de Suceava” în 1535 .
În pronaos picturile înfăţişează
Sinaxarul (calendarul bisericesc),
icoana Adormirii Maicii Domnului
şi a Sfintei Fecioare rugătoare,
îngeri şi profeţi. În camera
mormintelor bolta este acoperită cu
scene din viaţa Sfintei Fecioare
Maria. În naos sunt pictate chipuri
de sfinţi, ciclul Patimilor şi
Învierea, iar pe boltă Hristos
Pantocrator. Tot în naos sunt
tablourile ctitorilor. În altar, pe
bolta absidei, este reprezentată obiecte preţioase şi manuscrise,
Biserica Mănăstirii Humor îşi are începuturile în vremea domniei lui tradiţional Maica Domnului cu dintre care cel mai de preţ şi care se
Alexandru cel Bun, când se ridică cea dintâi aşezare mănăstirească, ctitoria Pruncul alături de chipuri de sfinţi păstrează şi astăzi este Tetraevan-
marelui vornic Ioan (1415). La începutul secolului al XVI, în anul 1527, ierarhi şi Cina cea de taină. Pictura gheliarul din 1473 cu celebra
mănăstirea a fost jefuită şi distrusă de tătari, ruinele ei existând şi astăzi în este caracterizată prin unitate de miniatură a domnitorului Ştefan
vecinătatea actualei biserici. tonalitate cromatică, predominând cel Mare care se păstrează în
În vremea lui Petru Rareş, Mănăstirea Humor intră în campania de nuanţe de roşu-purpuriu, brun- muzeul Mănăstirii Putna, carte
restaurări iniţiată de domnitor, lucrare săvârşită de logofătul Toader roşcat şi roşu-violet. dăruită de domnitor.
Bubuiog care a zidit biserica cu Ceea ce impresionează cel mai
„cheltuiala şi osteneala” lui şi a soţiei mult sunt frescele exterioare.
sale, Anastasia. În anul 1530, pe 15 Expus intemperiilor, peretele
august, are loc sfinţirea bisericii, zi care nordic se resimte cel mai mult.
va deveni şi hramul mănăstirii. În 1641 Restul picturii oferă ochiului o
zidurile înconjurătoare sunt întărite şi se sublimă orchestraţie de culori.
construieşte turnul de apărare de către Heruvimi, serafimi, îngeri, profeţi,
domnitorul Vasile Lupu. apostoli, ierarhi alcătuiesc tema
Din punct de vedere arhitectural Cinului. Imnul Acatist al Bunei
biserica Humor se evidenţiază prin Vestiri este zugrăvit pe peretele de
câteva elemente: lipsa turlei ca şi în cazul sud. Tot pe peretele sudic se află şi Se păstrează şi iconostasul, 4
altor ctitorii boiereşti, pridvorul deschis Asediul Constantinopolului icoane din secolul al XVI-lea, un jilţ
cu arcade, precum şi tainiţa situată reflectând evenimentele din 1453 şi strane din aceeaşi perioadă.
deasupra gropniţei unde în vremuri de care au dus la ocuparea capitalei În 1785 Bucovina a fost anexată
restrişte se păstrau obiectele de preţ. Imperiului Bizantin de către turci. Imperiului Habsburgic, iar biserica
Biserica mănăstirii Humor se La intrarea în biserică ne întâmpină mănăstirii Humor a devenit
numără alături de bisericile de la scena Judecăţii de Apoi unde apar biserica satului până în anul 1991
Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa şi Arbore, multe elemente de factură locală: când şi-a recăpătat statutul de
printre cele cinci ctitorii împodobite atât buciumul, laviţa, cobza, ştergarul. mănăstire, obştea fiind alcătuită
la interior cât şi la exterior cu fresce Biserica a fost înzestrată cu din maici.
16 17