Sunteți pe pagina 1din 4

Sănătatea mintală

și bunăstarea
Benefice pentru oameni,
societate și economie

Sănătatea mintală și bunăstarea reprezintă drepturi ale cetățenilor Europeni, fiind totodată din
ce în ce mai importante pentru creșterea economică și pentru dezvoltarea socială. Prin cel de al
doilea program de sănătate al UE (2008-2013), Europa sprijină proiecte care reduc povara bolilor
mintale și promovează sănătatea mintală.

O povară pe umerii
tuturor
În Europa, tulburările neuropsihiatrice reprezintă a doua cauză ca
frecvență a corecției duratei de viață luând în considerare handi-
capul (disability-adjusted life years – DALY). 27 % din populația
adultă (18-65 de ani) din UE s-a confruntat cu cel puțin o tulbu-
rare mintală în ultimul an. Depresia este printre primele trei cauze
ale poverii bolilor în fiecare țară din UE. Bolile mintale reprezintă
și ele atât o povară grea pentru indivizi, pentru familiile acestora
și pentru serviciile de sănătate, cât și o piedică în calea productivi-
tății economice; cu toate acestea, o mare parte dintre persoanele
care suferă de tulburări mintale rămân netratate.

Cunoștințele științifice privind cauzele bolilor mintale și metodele


de promovare, de prevenție și de tratament s-au îmbogățit în
ultimii ani, parțial datorită colaborării la nivel european și reunirii
seturilor de date, iar profesioniștii din domeniul sănătății lucrează
la aplicarea acestor cunoștințe în domeniul îngrijirii pacienților.

Identificarea tulburărilor mintale la tineri și intervenția timpurie


pot contribui la reducerea poverii bolilor pe termen lung. Locul
© Thinkstock

de muncă este și el un cadru-cheie în care se pot lua măsuri.


Profesioniștii din domeniul sănătății analizează modalități de a
valorifica puterea noilor tehnologii online și mobile, care sunt
deja integrate în viața curentă a tinerilor, pentru a facilita schim-
bările de comportament necesare în intervențiile psihologice.
Agenția Executivă
pentru Consumatori,
Sănătate, Agricultură și
Alimente
© Thinkstock
Depresia este printre primele
Reacția UE trei cauze ale poverii bolilor în
În octombrie 2005, Comisia Europeană a publicat o carte verde fiecare țară din UE
privind sănătatea mintală. În iunie 2008 s-a lansat Pactul
european pentru sănătate mintală și bunăstare. Obiectivul
acestuia a fost de a sprijini țările din UE și alte țări în promo-
varea celor mai bune practici din acest domeniu.
An de an, aproximativ o persoană din 15 suferă de
Pactul încurajează cooperarea și schimbul de informații în depresie gravă în regiunea europeană a OMS
Europa și a fost urmat de o serie de cinci conferințe tematice
vizând fiecare câte un domeniu prioritar: prevenirea depresiei
și a sinuciderii; sănătatea mintală și bunăstarea copiilor și a
tinerilor; sănătatea mintală și bunăstarea la locul de muncă;
sănătatea mintală și bunăstarea vârstnicilor; promovarea
incluziunii sociale și combaterea stigmatizării.

În urma unei serii de conferințe desfășurate în perioada 2009-


2011 s-a lansat, la începutul anului 2013, Acțiunea comună
privind sănătatea mintală și bunăstarea, cofinanțată prin
programul de sănătate al UE. Obiectivul acesteia este de a
dezvolta, pe parcursul a trei ani, un cadru comun de acțiune
privind sănătatea mintală și bunăstarea.
Dacă se iau în calcul anxietatea și toate formele de
În plus, Comisia lucrează cu un grup de experți guvernamentali
depresie, sunt afectate aproape patru persoane din 15
pentru punerea în aplicare a pactului. Acest demers include
colaborarea cu OMS, care a adoptat, în 2005 și în 2013, planuri
de acțiune pentru Europa referitoare la sănătatea mintală.

Rezultatele concrete ale demersului vor fi comunicate


prin Busola UE pentru acțiuni privind sănătatea mintală și
bunăstarea.

Al doilea program de sănătate al UE (2008-2013), derulat de


Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și
Alimente (Chafea), a susținut o varietate de proiecte în dome-
niul sănătății mintale.

Sursa: Organizația Mondială a Sănătății, Biroul regional pentru Europa —


09/2013 www.euro.who.int/mentalhealth.

2 | Sănătatea mintală și bunăstarea


Collaborer pour rărilor mintale și la îmbunătățirea asistenței medicale și
a incluziunii sociale a persoanelor cu tulburări mintale din

promouvoir la santé Europa. Obiectivele proiectului se realizează prin colaborare


structurată între țările UE, organizațiile internaționale și alte

mentale părți interesate.

Titlul proiectului: Acțiune comună la nivelul UE privind Proiectul vizează dezvoltarea cunoștințelor și a înțelegerii
sănătatea mintală și bunăstarea (MH-WB) privind sănătatea mintală și bunăstarea în Europa, inven-
tariind datele, bunele practici și resursele existente. De
Numărul de parteneri: 30 din 21 țări: BG, DK, DE, EE, asemenea, proiectul consolidează rețelele naționale și euro-
IE, ES, FR, HR, IS, IT, LV, HU, MT, NL, NO, PT, SI, SK, FI, SE, pene existente, dezvoltând capacitățile și realizând un cadru
UK. Finanțarea din partea UE: €1 492 188. Durata: de acțiune.
2013-2016.
Accesați www.mentalhealthandwellbeing.eu
Această acțiune comună urmărește să contribuie la promo-
varea sănătății mintale și a bunăstării, la prevenirea tulbu-

Gestionarea depresiei În cadrul proiectului


PREDI-NU s-a dezvoltat un

ușoare cu ajutorul program de formare pentru


conștientizarea depre-

tehnologiei siei, adresat medicilor de


familie și asistenților de la
Titlul proiectului: Prevenirea depresiei și creșterea gradului nivelul comunității care se
de conștientizare prin lucrul în rețea la nivelul UE (PREDI-NU) ocupă de tineri. Grupul a

© Thinkstock
lucrat și la un site web, care
Numărul de parteneri: 12 din 11 țări: BE, BG, DE, EE, IE, ES, cuprinde module privind
LU, HU, AT, PT, UK. Finanțarea din partea UE: 1 099 032 €. conștientizarea și autoges-
Durata: 2011-2014. tionarea în planul virtual și
care va face ca impactul
Tehnologiile informației și ale comunicării (TIC) au potențialul proiectului să se simtă încă
de a identifica depresia și de a facilita intervenția timpurie. mult timp după încheierea activității acestuia.
Acest lucru poate facilita impactul în rândul adolescenților de
sex masculin și al altor persoane care ar putea fi reticente să Accesați www.eaad.net/mainmenu/research/predi-nu/
solicite ajutor medical.
și www.ifightdepression.com

Combaterea persoanelor de 15-25


de ani care suferă de

tulburărilor de tulburări de alimentație și


de probleme de sănătate

alimentație în rândul mintală asociate acestora.

tinerilor Pe baza unei platforme


© Thinkstock

online dezvoltate de
Titlul proiectului: Promovarea sănătății mintale a tine- partenerul coordonator,
rilor prin personalizarea asistenței cu ajutorul tehnologiei proiectul promovează
(PRO-YOUTH) intervenția timpurie și
prevenirea tulburărilor
Numărul de parteneri: 7 din 7 țări: CZ, DE, IE, IT, HU, de alimentație în rândul
NL, RO. Finanțarea din partea UE: 930 378 €. Durata: elevilor și al studenților. Partenerii din cadrul proiectului
2011-2014. au colaborat cu autorități locale și regionale, cu instituții
de sănătate și cu instituții de învățământ. S-au consolidat
Internetul permite implicarea anonimă, de mică intensitate, abilitățile de autogestionare ale tinerilor, iar aceștia au fost
în problemele ce țin de sănătatea mintală, în special în rândul încurajați să apeleze la servicii de asistență eficace.
tinerilor. Proiectul PRO-YOUTH a vizat reducerea numărului Accesați www.pro-youth.eu

Sănătatea mintală și bunăstarea | 3


O abordare regională a evidențiat exemple de bune
practici și a promovat crearea

pentru prevenirea unor rețele durabile.

sinuciderii Grupul a partajat orientări și


seturi de instrumente pentru
Titlul proiectului: Regiunile europene iau măsuri de comba- strategii de conștientizare și

© Thinkstock
tere a suicidului (EUREGENAS) de prevenire a sinuciderii, a
dezvoltat specificații tehnice
Numărul de parteneri: 15 din 11 țări: BE, DE, ES, IT, PT, RO, pentru un model integrat de
SI, SK, FI, SE, UK. Finanțarea din partea UE: 750 000 €. asistență online în dome-
Durata: 2011-2014. niul tulburărilor mintale și a
sporit cunoștințele și capacitățile profesioniștilor din domeniul
Variația ratelor de sinucidere în țările și în regiunile din UE sănătății.
evidențiază necesitatea conceperii unor abordări distincte,
adaptate la contextele locale și regionale. Proiectul EUREGENAS Accesați www.euregenas.eu
a reunit regiuni cu experiențe diverse în prevenirea sinuciderii,

Instrumente online mintale și prevenirea sinuciderii cu ajutorul internetului și al


mass-mediei. Printr-un site deosebit de interactiv, proiectul li

pentru adolescenți se adresează tinerilor de 14-18 ani.

Titlul proiectului: Prevenirea suicidului prin promovarea Site-ul pune în lumină diferite probleme care afectează
sănătății mintale cu ajutorul internetului și al mass-mediei tinerii, inclusiv depresia, abuzul de substanțe, alimentația,
(SUPREME) violența și utilizarea responsabilă a internetului. Utilizatorii
pot primi sfaturi și își pot împărtăși experiențe unii altora. De
Numărul de parteneri: 8 din 7 țări: EE, ES, IT, LT, HU, asemenea, aceștia pot propune „motive de a trăi” pentru a
SE, UK. Finanțarea din partea UE: 779 768 €. Durata: sublinia aspectele pozitive ale propriei vieți.
2009-2012.
Accesați www.supremebook.org
Proiectul SUPREME a dezvoltat instrumente multilingve și
adaptate la specificul cultural pentru promovarea sănătății

Realizarea unor destinate celor care lucrează


cu tinerii, cu vârstnicii și cu

manuale de sănătate forța de muncă.

mintală Pornind de la experiența


existentă, grupul a realizat
Titlul proiectului: Manuale de promovare a sănătății manuale, a conceput speci-
mintale (MHPHands) ficații de formare pentru
promovarea sănătății
Numărul de parteneri: 8 din 8 țări: DE, EE, IE, EL, AT, PL, mintale, a creat un curs de
© Thinkstock

RO, FI. Finanțarea din partea UE: 581 208 €. Durata: tip e-learning și și-a dise-
2009-2012. minat activitatea în cadrul
unei rețele vaste de părți
Profesioniștii care își desfășoară activitatea în școli, în companii interesate.
și în mediile de viață ale vârstnicilor adesea nu posedă abili-
tățile și resursele necesare pentru a spori bunăstarea mintală Accesați www.mentalhealthpromotion.net/?i=handbook.
a celor cu care lucrează. Acest proiect a conceput manuale en.about

Informaţii suplimentare
Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și
Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară Alimente (Chafea)
a Comisiei Europene ec.europa.eu/chafea/index.html
ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_ro.htm Baza de date cu acțiuni cofinanțate prin programele
de sănătate ale UE
ec.europa.eu/chafea/projects/database.html

EB-01-14-763-RO-C (versiune tipărită)


EB-01-14-763-RO-N (PDF)
978-92-9200-173-5 (versiune tipărită)
978-92-9200-150-6 (PDF)
© Uniunea Europeană, 2014 10.2818/25085 (versiune tipărită)
Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei 10.2818/21405 (PDF)