Sunteți pe pagina 1din 8

Aplicate Clay •tiin•ă 52 (2011) 171 - 178

Lista de con•inuturi disponibile ScienceDirect

Aplicate Clay •tiin•ă

j ourna l pagina de start: www.el sev i er.com/ l ocate / cl ay

Lucrare de cercetare

nanocompozite Montmorilonita / polipropilenă: Proprietă•i mecanice, cristalizare •i comportamente


reologice ☆

Shipeng Zhu, Jinyao Chen, Yuan Zuo, Huilin Li • . Ya Cao ••


Cheie Laboratorul de Stat de materiale polimerice Inginerie, Chengdu 610065, PR China Institutul de Cercetare
Polimer de la Universitatea Sichuan, Chengdu 610065, PR China

articol info abstract

Istoricul articol: În această lucrare, montmorillonit (Mt) a fost Modi Fi ed de octadecil amină etoxilat eter (A), care are doi poli (etilen oxid) segmente.
A primit 19 mai 2010 Montmorilonitul / polipropilenă (/ PP Mt) nanocompozite au fost preparate printr-o tehnică de amestecare în topitură, folosind diferite con•inuturi
Primit în forma revizuită 19 februarie 2011 Acceptată douăzeci
de Modi Fi ed Mt cu •i fără anhidridă maleică din polipropilenă grefată (PPG). Structurile •i exfoliate ale intercalate nanocompozite Mt / PP au fost
•i unu februarie 2011 Disponibil online 05 martie 2011
caracterizate prin difrac•ie cu raze X (XRD) •i microscopie electronică de transmisie (TEM). Din cauza tipice exfoliatedstructures •i intercalate,
themechanical propertiesofMt / PPnanocompositeswere improvedsigni Fi cativ. Themodi Fi ed Mt într-un PPmatrix a condus la o cativ Fi reducerea
supraînăl•are a viscozită•ii topiturii •i cre•terea în rezisten•a la •oc Izod crestat •i elonga•ia la rupere. For•a de impact Izod crestat •i elonga•ia la
Cuvinte cheie:
rupere de nanocompozite Mt / PP au fost
Montmorillonitul
Polipropilenă Polieter
1,95 •i 2,77 ori mai mare ca cele ale PP pure. Rezisten•a la trac•iune a nanocompozitelor Mt / PP a fost de asemenea îmbunătă•it în prezen•a PPG.
Proprietă•i mecanice
comportamente reologice © 2011 Elsevier Toate drepturile rezervate.

1. Introducere Mt. Acest lucru conduce la o extindere a spa•iului stratului intermediar. structurile exfoliate se
formează atunci când straturile de silicat sunt dispersate individual sub formă de particule nanoscale
În ultimii douăzeci de ani, nu numai în mediul academic, ci •i în industria nanocompozitelor în matricea PP. In general, morfologia Mt / PP nanocompozit este o structură mixtă intercalat /
polimerice de argilă (CPN) au atras cativ Fi interes cant ( Okada •i colab., 1995; Vaia •i colab., 1995; exfoliate. Structura intercalat sau exfoliate pot îmbunătă•i multe proprietă•i ale polimerilor, cum ar fi
Giannelis, 1996; Krishnamoorti •i colab., 1996; Krishnamoorti •i Giannelis, 1997; Ke •i colab., 1999; modul, puterea •i rezisten•ă la căldură.
Ray •i Okamoto, 2003; Wang •i colab., 2006; Pavlidou •i Papaspyrides, 2008; Zhu •i colab., 2009 ). Ele
reprezintă o nouă clasă de materiale compozite care con•in dimensiuni nanometrice ( b 100 nm) Cu toate acestea, suprafa•a straturilor theMt este hidrofil, •i de aceea trebuie să fie Modi Fi ed
particule dispersate într-o matrice polimerică. Nanocompozite oferă o cativ Fi îmbunătă•iri atunci când este folosit pentru a Fi Polimerii comerciali hidrofobi ll. Cele mai multe
supraînăl•are în proprietă•i polimerice, cum ar fi modul, rezisten•ă •i rezisten•ă la căldură, în commonmethodofMtmodi Fi cation este săruri de amoniu cationexchangewithorganic care con•in
compara•ie cu materialele compozite conven•ionale. Structura montmorillonit (Mt) este format dintr-o numere diferite, lungimea •i structura lan•urilor organice. schimb de cationi a fost folosit timp de mai
foaie octaedric de alumină sau oxid de magneziu, care este înconjurat de două foi tetraedrice de multe decenii ( Beall •i Goss, 2004 ). Acest Modi Fi cation se realizează, în general, prin reac•ii
silice. Grosimea fiecărui strat în parte este de aproximativ 1 nm •i lă•imea sa este de aproximativ 500 schimbătoare de ioni de săruri de amoniu organofile •i ioni de sodiu, care produc montmorillonit
nm. Mt are un mare poten•ial specific Fi zona c, un raport de aspect de mare, o proprietate bună organofilă (OMT). În unele cazuri, au fost folosite •i alte tipuri de compu•i organici ( Brown •i colab.,
umflare •i un cost redus. Se poate cativ Fi cativ îmbunătă•i stabilitatea termică •i proprietă•ile mecanice 2000; Fu •i Qutubuddin, 2001; Moon •i colab., 2004; Monvisade •i Siriphannon, 2009; Fu andHeinz,
dispersate într-o matrice de polimer cu un con•inut scăzut. În general, există două nanostructuri în 2010 ). Cu toate acestea, ammoniumsalts organice sunt caracterizate printr-o stabilitate termică
nanocompozite Mt / PP. Structuri intercalat sunt bine ordonate structuri multistrat în cazul în care scăzută •i majoritatea acestora sunt degradate termic la temperaturenot than220 superior - 250 ° C,
lan•urile PP extinse sunt introduse în spa•iul dintre straturi care limitează aplicabilitatea lor la anumite materiale polimerice.

Recent, intercalare de poli (oxid de etilenă) (PEO) •i poli masă moleculară mică (etilenglicol) în
spa•iul de stratul intermediar Mt a dus la formarea gama hibrid structureswith awide de proprietă•i
interesante •i utilizări importante ( Ruizhitzky •i colab., 1996; Ogata •i colab., 1997; Chen •i Chang,
2001; Loyens •i colab., 2005 ). De exemplu, nanocompozite Mt / PEO au dat o nouă clasă de
☆ sponsori Contract de finan•are: Programul de Cercetare de baza National din China (2005CB623800) •i Programul conductoare ionice. Acesta poate fi folosit în unele posibile aplica•ii electronice, cum ar fi bateriile cu
pentru New Century Talente excelente în Universitatea (NCET-10-0562).
semiconductori, dispozitive electrochemic, senzori, etc Cele mai multe cercetări în acest Fi ELD s-au
concentrat asupra conforma•iei •i cristalinitatea PEO în spa•iul de Mt stratul intermediar
• Autorul corespunzator. Tel .: +86 28 85406333; fax: +86 28 85402465.
•• Autorul corespunzator. Tel .: +86 28 85467166; fax: +86 28 85402465.
Adrese de email: nic7703@scu.edu.cn (H. Li), caoya@scu.edu.cn (Y. Cao).

0169-1317 / $ - a se vedea materia fata © 2011 Elsevier Toate drepturile rezervate. doi: 10.1016 /
j.clay.2011.02.021
172 S. Zhu •i colab. / Applied Clay •tiin•e 52 (2011) 171 - 178

legate de conductivitate ionică ( Chaiko, 2003; Homminga •i colab., 2005; Ratna •i colab., 2007; Miwa adsorb•ie fizică A, probele au fost extrase, respectiv xilen la fierbere timp de 72 ore înainte de
•i colab., 2008; Lorthioir et al., 2009 ). Este raportat că oxyethyleneunits de PEOcanact ca liganzi de scanare,.
cationi dintre straturi, dând na•tere unor complexe stabile ( Aranda andRuiz-Hitzky 1992 ). Astfel, este Analiza termogravimetrica (TG) sa realizat pe TAQ-600 (TA Co., USA). Viteza de încălzire a fost
posibil să se îmbunătă•ească compatibilitatea dintre polimer •i Mt prin prepararea polieter con•inând o de 10 ° C / min într-o puritate ridicată fl din cauza atmosferă de azot. O tavă de platină deschisă a fost
grupare func•ională terminală (OH, NH 2, COOH, anhidrida etc.). utilizat pentru re•inerea probei cu masa ini•ială aproximativ 15 mg.

In acest studiu, Modi Fi ed Mt polieter a fost utilizat ca Fi ller pentru prepararea nanocompozitelor difrac•ie (XRD) cu raze X au fost înregistrate cu un CSC difractometru DX-1000 (China). Cele
comerciale Mt / PP. Noi intercalat octadecil amină de eter etoxilat (A), care are doi poli (oxid de beamwas raze X nichel- Fi Cu Ka filtreaza ( λ = 0.1542 nm) radia•ii operat la 40 kV •i 25 mA. Ca 2 + - Mt,
etilenă) segmente a•a cum se arată în structura chimică de mai jos, în spa•iul din stratul intermediar OMT, amt •i AOMt au fost studiate ca pulberi. Probe din nanocompozite Mt / PP au fost din matri•a
Mt •i Modi Fi ed Mt a fost folosit pentru a prepara nanocompozite Mt / PP printr-o tehnică de de injec•ie. Intervalul de scanare a variat de la 2 θ = 1.5 ° la 40 °, cu o viteză de 1,8 ° / min.
amestecare în topitură, cu •i fără anhidridă maleică din polipropilenă grefată (PPG). Proprietă•ile microscopie electronică de transmisie (TEM) a fost realizată cu un H-7100 (Tokyo, Japonia),
mecanice, cristalizarea •i comportamentele reologice ale nanocompozitelor Mt / PP au fost instrumentul cu o tensiune de accelerare de 100 kV. Sec•iunile ultrasub•iri ale probelor din matri•ă de
investigate. injec•ie, cu o grosime de 50 nm au fost tăiate la 20 ° C cu o cryoultramicrotome Reichert Ultracut fără
colorare.

2. Partea experimentală
comportamente Cristalizarea •i de topire au fost înregistrate pe un DSC1 (Mettler Tolede Co.,
Elve•ia) scanare diferen•ială calorimetrică (DSC), sub azot constant fl Au. Greutatea probei a fost
2.1. materiale
men•inută la un nivel scăzut (5 - 6 mg) pentru toate măsurătorile. Toate probele au fost Fi rst încălzit la
200 ° C, men•inută la 200 ° C timp de 5 minute, •i apoi se răce•te cu o viteză de 10 ° C / min până la
O polipropilenă izotactică disponibilă comercial (F401) a fost alimentat de la Lanzhou Chemical
50 ° C •i se men•ine la 50 ° C timp de 5 min. Ei au fost apoi scanate from50 la 200 ° C, la o viteză de
Industry Factory (Lanzhou, China), cu o topitură fl ow indice de 2,5 g / 10 min (190 ° C, 2,16 kg). Ca 2 +
10 ° C / min. Cristalinitatea (Xc) a amestecurilor a fost calculată din ecua•ia X c = Δ H m / Δ H, Unde
-

montmorillonit (Ca 2 + - Mt), cu o capacitate de schimb cationic (CEC) de 90 m mol / 100 g •i OMT a fost
furnizat de Zhejiang Fenghong Clay Chemicals Co. (Zhejiang, China). OMT a fost sodiu
Δ H m a fost entalpia de fuziune nanocompozitelor Mt / PP, ob•inute direct prin DSC. Δ H, entalpia de
montmorillonit Modi Fi ed cu octadecil trimetilamoniu. Octadecil amină etoxilat eter (A) a fost
topire a polimerului cristalin 100%, a fost de 209 J / g pentru PP ( Avalos •i colab., 1996 ). Testele de
achizi•ionat de la Haian Petroleum Chemical Co. (Jiangshu, China), care a fost utilizat ca agent
trac•iune au fost efectuate în conformitate cu GB / T 1040 - 92 standard, pe un 4104machine CMT
tensioactiv •i structura moleculară (n = 17, x = 30) au prezentat după cum urmează:
(SansMaterial tehnice de testare Co, Shenzhen, China). Alungirea la rupere a fost măsurată la o
viteză de cap cruce de 50 mm / min. rezisten•ă la •oc Izod crestat a fost măsurat cu ZQK - 20 (Dahua
Material de testare tehnică Co, China), în conformitate cu standardul GB / T1043-93.

CH 2 CH 2 O H
x
CH 3 CH 2 N Suprafe•ele de fractură ale specimenelor de impact testate Izod-crestate ale nanocompozitelor
Mt / PP au fost examinate sub o tensiune de accelerare de 10 kV cu Philips microscopie electronică
CH 2 CH 2 Pe H
de baleiaj (SEM) echipamente. Înainte de a fi examinate, specimenele nanocompozite Mt / PP au fost
X
acoperite cu un strat sub•ire de aur.

Măsurătorile reologice au fost efectuate pe un Gottfert Rheograf 2002 (Gottfert Co., Germania).
2.2. Modi Fi cation montmorillonit
Diametrul capilar •i raportul său de lungime •i diametru au fost de 1 mm •i 30, respectiv. Matri•a a avut
un unghi de intrare de 180 °. Pierderile de presiune la intrare se presupune a fi neglijabile pentru o
Surfactantului A (50 g) a fost Fi rst dizolvat în apă până la o solu•ie limpede a fost ob•inută •i apoi
astfel de matri•ă capilar lung, •i, prin urmare, a fost aplicată nici o corec•ie Bagley. fl ow proprietă•i ale
Ca 2 + - Mt (50 g) au fost adăugate la această solu•ie de surfactant. Dispersia amt a fost încălzit la 60 °
acestor specimene au fost măsurate la 190 ° C.
C, sub agitare puternică. A / Ca 2 + - Mt (Amt) hibrizi au fost uscate într-un cuptor la 60 ° C, timp de
câteva zile •i apoi se pulverizează. Puterea a fost sitat prin trecerea de•i un ciur din o•el inoxidabil cu
200 ochiuri. / OMT (AOMt) hibrizi A au fost preparate în acela•i mod.

3. Rezultate si discutii

3.1. FTIR •i TG analiza Modi montmorilonitice Fi ed cu A


2.3. pregătirea unei mostre

FTIRwas utilizate pe scară largă pentru a sonda structura •i conforma•ia surfactant în OMT ( Vaia
hibrizi amt sau AOMt au fost adăugate cu 1 - 5 păr•i la sută de păr•i de PP (phr) în greutate, apoi •i colab., 1994; Osman •i colab., 2004; Xi •i colab., 2005 ). Înainte de a analiza prin FTIR •i TG, toate
extrudat printr-un extruder cu trei sec•iuni generale cu •nec dublu (D = 20 mm, L / D = 40). Viteza de probele au fost extrase cu xilen la fierbere timp de 72 h, pentru a scăpa de liber O componentă.
•urub a fost fixată la 200 rpm, iar temperaturile au fost de 175 ° C, 190 ° C •i 190 ° C pentru fiecare
sec•iune a cilindrului •i 185 ° C, timp de matri•ă. O ma•ină de turnare prin injec•ie (K-TEC400, Klarke Picurile caracteristice la 2923 •i 2851 cm - 1 în spectrele FTIR ale Amt au fost atribuite vibra•iilor
international Co, Ltd.) a fost utilizată pentru prepararea epruvetelor pentru testele mecanice. de întindere a A (metilen Fig. 1 (B)). Cu toate acestea, therewere nobands la 2923and2851 cm - 1 în
spectrele FTIR ale Ca 2 + - Mt. Acesta poate fi con Fi rmat că A existat încă în Amt de•i a fost extractedby
xilen la fierbere timp de 72 ore. Acest lucru a indicat că therewas o interac•iune puternică
betweenAandCa 2 + - Mt. De fapt, numărul mare de cationi în spa•iul dintre stratul intermediar Mt au fost
2.4. metode de caracterizare coordonate de atomii de oxigen de tip eter de polimer ( Strawhecker •i manii, 2003 ). Deoarece
vârfurile caracteristice ale alchili inOMtmay să fie similară cu cea a unui inAOMt, se pare că dacă A
Transformare Fourier spectroscopie în infraro•u (FTIR) a fost efectuată în modul de transmisie cu existat în OMT nu a putut fi con Fi rmat prin vârfuri caracteristice la 2923 and2851 cm - 1 de AOMt.
un spectrometru Nicolet-560. Spectrele au fost colectate la 2 cm - 1 Rezolu•ia între 400 •i 4000 cm - 1 Con•inutul relativ

cu timpi de colectare de aproximativ 1 min. În scopul de a elimina


S. Zhu •i colab. / Applied Clay •tiin•e 52 (2011) 171 - 178 173

Fig. 1. Spectrele FTIR ale Mt: (a), Ca 2 + - Mt; (B), amt; (C), OMT; (D), AOMt.

de metilen în spectrele FTIR a fost indicat folosind raportul dintre A 2923 / A 1036.
A 2923 a fost absorban•a metilen la 2923 cm - 1 care nu a fost în fl uen•at byMt •i A 1036 a fost absorban•a
siliciu - band oxigen in Mt la 1036 cm - 1 care nu a fost afectată de A. Fig. 1 (C), con•inutul relativ de
metilen a fost 0,69. Cu toate acestea, con•inutul relativ de metilen în AOMt a crescut la 0,73 ( Fig. 1 (D)).
Con•inutul relativ crescut de metilen poate fi atribuită în A intercalat AOMt.

Curbele TG ale Mt au fost prezentate în Fig. 2 . Pierderea de masă de


Ca 2 + - Mt a fost de 4,4%. Acest lucru poate fi atribuit îndepărtarea apei adsorbite. După extragerea cu
xilen la fierbere, pierderea de masă a Amt a crescut la 22,5%. În plus, themass pierderi de OMT •i
AOMt erau
35,5% •i 37,5%, respectiv. Cre•terea pierderea de masă a A Modi Fi ed Mt poate fi atribuită A.
intercalată
Ambele rezultate ale FTIR •i TG analiza con Fi rmat că A existat încă în Amt •i AOMt după
extragere cu xilen la fierbere. Aceasta a indicat că a existat o interac•iune puternică între A •i Mt. În
raportul precedent, Aranda •i Ruiz-Hitzky (1999) con Fi rmat că NH 4+ ioni inMt ar putea interac•iona
puternic cu oxigenii din intercalat CEP prin N - H ... O legătură de hidrogen.

Fig. 3. XRDpatterns ofMt andMt / PPnanocomposites: (a), Ca 2 + - Seria Mt; (B), seria OMT.

compozite au fost aproape neschimbate în compara•ie cu Amt, indicând faptul că nu există lan•uri
3.2. Structura montmorillonit în matricea PP moleculare PP difuzată în spa•iul de stratul intermediar Amt în aceste compozite. Pentru a con in
continuare Fi rm microstructura, au fost luate imaginile TEM ale PP / Amt •i PP / PPG / compozite Amt.
În Difractogramele ( Fig. 3 (A)), distan•a bazală a 001) planul (( d 001) pentru Ca 2 + - e•antion Mt Luminos Fi eld era imaginea polimerului, inwhich entită•i întunecate au sec•iunea transversală a
estimat de Bragg formula n λ = 2dsin2 θ a fost de 1,55 nm (2 θ = 5,71 °). A existat o cre•tere în spa•iu straturilor Mt intercalate. În Fig. 4 (A, c), distan•ările bazale Mt în PP / Amt •i PP / PPG / Amt au fost
strat intermediar, ca (001) re fl ec • iunea mutat la unghiuri mai mici. Această cre•tere ar putea fi ambele 1.83 nm. Aceasta a corespuns cu cele măsurate de la XRD. Au existat unele agregate ale
atribuită o intercalarea între straturi Mt. Cu toate acestea, Mt spa•ii bazale în PP / Amt •i PP / PPG / straturilor Mt în imagini TEM ( Fig. 4 (B, d)). Cu toate acestea, straturile Mt în PP / PPG / compozite
Amt Amt au fost mai bine dispersate decât cele ale PP / compozite Amt.

Distan•area bazale a OMT a fost 2.44 nm ( Fig. 3 (B)). d 001 de AOMt a crescut la 3,32 nm.
Distan•area bazală Mt în PP / AOMt a fost mai mare de thanthat AOMt. Aceste cre•teri couldbe
atribuite lan•urile A •i intercalate PPmolecular în spa•iul din stratul intermediar OMT. În prezen•a PPG, d
001 de AOMt crescută la 4,28 nm. În Fig. 4 (E, g), distan•ările bazale ofMt in PP / Amt •i PP / PPG /
Amt au fost de aproximativ 3,73 nmand

3,21 nm, respectiv. Aceste rezultate au fost de acord cu cele de la XRD. Intercalarea topiturii a fost
controlată prin transportul de masă al lan•ului de polimer în particule primare de Mt, iar particulele din
apropierea marginii poate fi accesibilă catena polimerului. Astfel, se poate deduce că straturile Mt la
sfâr•itul stivelor de silicat poate fi relativ u•or să fie exfoliate. Au existat unele structuri intercala•i Fig. 4
(E, f). Cu toate acestea, pentru proba preparată cu PPG, fiecare strat al Mt a fost dispersat omogen
în matricea PP, de•i o cantitate mică de straturi intercalate (dar unexfoliated) a existat încă ( Fig. 4 (G,
h)). În evolu•ia structurii fază după încorporarea compatibilizare PPG, o contribu•ie suplimentară
provenit de la speci Fi c interac•iunea derivată prin legături de hidrogen între stratul Mt •i

Fig. 2. Curbele TG Mt: (a), Ca 2 + - Mt; (B), amt; (C), OMT; (D), AOMt.
S. Zhu •i colab. / Applied Clay •tiin•e 52 (2011) 171 - 178

Fig. 4. TEMmicrographs nanocompozitelor Mt / PP: (a) •i (b), PP / Amt (100/5); (C) •i (d), PP / PPG / Amt (90/10/5); (E) •i (f), PP / AOMt (100/5); (G) •i (h), PP / PPG / AOMt (90/10/5). 174

gruparea anhidridă maleică ( Kawasumi •i colab., 1997; Hasegawa •i colab., 1998; Hasegawa •i Proprietă•ile mecanice ale polimerului. Când s-a adăugat 2,5 phr de OMT, rezisten•a la •oc Izod
colab., 2000 ). O astfel de interac•iune a fost fără îndoială bene FI- crestat •i elonga•ia la rupere a PP a crescut pu•in. Cu toate acestea, au fost îmbunătă•ite proprietă•ile
cial pentru depă•irea barierei de energie pentru a forma exfolierii randomizat de straturi Mt. mecanice ale nanocompozitelor PP / Amt •i PP / AOMt, cum ar fi alungirea la rupere •i rezisten•a la
impact Izodnotched. Proprietă•ile mecanice ale nanocompozitelor PP / AOMt au fost mai bune decât
cele ale PP / Amt nanocompozite, în special rezisten•a la impact Izod crestat. Când s-a adăugat 5 phr
3.3. Proprietă•i mecanice AOMt, rezisten•a la •oc Izod crestat •i elonga•ia la rupere a PP a crescut cu 195% •i 277%, respectiv.

Proprietă•ile mecanice ale PP pure •i nanocompozite Mt / PP au fost ilustrate în tabelul 1 . În


general, Ca 2 + - Mt nu poate îmbunătă•i
S. Zhu •i colab. / Applied Clay •tiin•e 52 (2011) 171 - 178 175

tabelul 1
Proprietă•ile mecanice ale nanocompozitelor PP •i Mt / PP.

Probele PP PP / Ca 2 + - Mt PP / OMT PP / Amt PP / AOMt PP / PPG / Amt PP / PPG / AOMt

100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100/1 100/3 100/5 100/1 100/3 100/5 90 la / 10/1 90 la / 10 / 90 la / 10 / 90 la / 10/1 90 la / 10 / 90 la / 10 /

0.5 1.5 2.5 0.5 1.5 2.5 cu 3 de 5 cu 3 de 5

De tracţiune 31,0 31,3 30,9 30.5 31.6 31.2 30,8 30,1 28,9 28,7 30,6 30,1 29,4 32,2 32.4 32.1 32.8 32,9 32.8
rezisten•ă
(MPa)
Elongaţie 83,9 58,7 85.3 89,8 115,1 112,5 123,3 220,9 299,8 205,8 262,2 316,2 254,2 216,5 200.6 155.4 156.2 221.8 161.3
la pauza
(%)
efect 4.0 4.1 4 4.2 5 5 5.6 6.2 6.7 6.8 6.5 8.3 11.1 5.4 5.9 6.8 5.8 6.2 6.7
rezisten•ă
(kJ / m 2)

In plus, in comparatie cu PP pur, rezisten•a la trac•iune a tuturor probelor au avut nici o schimbare PPG, morfologii fractura foarte mult diferite de cele ale compozite PP / Amt •i PP / AOMt. Au existat
evidentă prin cre•terea con•inutului diferi•ilor hibrizi. Rezisten•a la trac•iune a nanocompozitelor Mt / multe găuri ale căror dimensiuni medii au fost doar aproximativ 500 nm •i 100 nm, respectiv. Asta a
PP cu PPG a fost mai bun decât PP pur •i nanocompozite Mt / PP fără PPG. Alungirea la rupere •i fost, în principal, deoarece PPG ar putea îmbunătă•i compatibilitatea dintre PP •i Modi Fi ed Mt. Mai
rezisten•a la •oc Izod crestat a scăzut. Cu toate acestea, ei erau încă mult mai bine decât PP pur. mult, AOMt au fost mai bune decât Amt dispersate în matrice. Rezisten•a la trac•iune a
nanocompozitelor PP / PPG / AOMt a fost mai bun decât alte nanocompozite Mt / PP, din cauza
dimensiuni ale particulelor mai mici •i mai bună dispersie. Re•ine•i că scara de agregate în imagini
Pentru a explica schimbarea proprietă•ilor mecanice •i de a în•elege themechanism, SEM nu vor fi vizibile în imaginile TEM ( Fig. 4 ).
themicroscopemorphology •i fracturemorphology nanocompozitelor Mt / PP au fost investigate prin
analiza SEM. În Fig. 5 , Amt agregate cu o lungime în intervalul 2 - 4 μ m •i o grosime de aproximativ 0,5 - 1
μ m, în timp ce, nanocompozite PP / AOMt a arătat stivuite particulele Mt cu o grosime medie mai
mică mai mică de 100 nm •i distribu•ia dimensiunii particulelor a fost uniformă Muchmore. A fost, 3.4. Structura cristalului •i cristalinitate
poate, principalul motiv pentru tenacitatea nanocompozitelor PP / AOMt a fost mai bună decât cele
ale PP / compozite Amt. În prezen•a Mt poate contribui la îmbunătă•irea heterocrystallization nanocompozitelor Mt / PP, care poate
induce formarea β fază ( Hong •i colab., 2006 ). În Difractogramele ( Fig. 6 (A)), au existat unele re fl ections
de α

Fig. 5. SEM nanocompozitelor Mt / PP: (a), PP / Amt (100/5); (B), PP / PPG / Amt (90/10/5); (C), PP / AOMt (100/5); (D), PP / PPG / AOMt (90/10/5).
176 S. Zhu •i colab. / Applied Clay •tiin•e 52 (2011) 171 - 178

Fig. 6. Difractogramele nanocompozitelor Mt / PP: (a) PP, PP / Amt (100/5), PP / AOMt (100 /
5); (B) PP, PP / PPG / Amt (90/10/5), PP / PPG / AOMt (90/10/5).
Fig. 7. Curbele DSC ale nanocompozitelor Mt / PP: (a) PP, PP / Amt (100/5) •i PP / AOMt (100/5); (B) PP, PP / PPG /
Amt (90/10/5), PP / PPG / AOMt (90/10/5).

fază la 14,0 ° (110), 17,0 ° (040), 18,6 ° (130) •i aproximativ 21 ° (111,131) în PP pură. Acolo fl la 16,0
° ec • iunea (300) în PP / Amt •i PP nanocompozite / AOMt corespundea structurii β faza a matricei Temperatura de vârf de cristalizare (T c) PP a fost de 115,7 ° C ( masa 2 ). Rezultatele DSC a
PP. Cu toate acestea, nu re fl a aparut in apropiere de 16.0 ec • iunea ° în PP / PPG / Amt •i arătat în mod clar că adăugarea unei cantită•i mici de argilă în matrice PP a dus la o cre•tere a T c a
nanocompozite PP / PPG / AOMt ( Fig. 6 (B)). S-a raportat că β matricei polimerice. Efectul poate fi explicat prin presupunerea că straturile Mt a ac•ionat ca ef Fi cientă
agen•i de nuclea•ie pentru cristalizarea PP. Cu toate acestea, temperaturile themelt (T m) nanocompozitelor
faza a PP a fost suprimat cu PPG ca compatibilizator în nanocompozite Mt / PP ( Zheng •i colab., Mt / PP a scăzut u•or. De crystallinities de nanocompozite Mt / PP au fost mai mici decât PP pur.
2004 ). β fază de PPwas raportată a avea o mai mare ductilitate ( Varga, 2002 ). Acesta poate fi o Acest lucru a fost în principal deoarece mobilitatea con Fi nat PP lan•uri moleculare Mt a fost scazut.
cauza de ce duritatea PP / Amt •i PP / AOMt nanocompositeswere mai bune decât cele ale PP / PPG
/ Amt •i PP / PPG / AOMt nanocompozitelor, respectiv.

În plus, vârful de topire al lui β fază nu a fost observată în curba DSC a pur PP ( Fig. 7 (A)). Cu
toate acestea, vârful de topire al lui β fază a apărut în curbele DSC ale PP / Amt •i PP compozitele / 3.5. comportamente reologice
AOMt aproape 145 ° C. Aceste rezultate au indicat că Amt •i AOMt pot induce formarea unei β fază.
Cu toate acestea, situa•ia nu a fost descoperită în Fig. 7 (B). Nu a existat nici un pic de topire aproape Au fost investigate efectele Amt •i AOMt asupra proprietă•ilor reologice ale PP. Când amt sau
145 ° C în PP / PPG / Amt •i nanocompozite PP / PPG / AOMt. Rezultatele de la DSC au fost similare pulbere AOMt a fost adăugat direct în matricea PP, viscozitatea topiturii a compozitelor reduse în mod
cu cele de la XRD. evident. S-au adăugat mai mul•i hibrizi Amt sau AOMt, cu atât mai mult reducerea viscozită•ii de PP a
avut loc ( Fig. 8 (A, b)). Efectul

masa 2
Rezultatele DSC ale nanocompozitelor PP •i Mt / PP.

Probele PP PP / Amt PP / AOMt PP / PPG / Amt PP / PPG / AOMt

100/1 100/3 100/5 100/1 100/3 100/5 90/10/1 90/10/3 90/10/5 90/10/1 90/10/3 90/10/5

T m ( ° C) 161,2 162.6 161.3 160.7 160.7 160.1 159.5 160.1 162.3 161,2 160.1 160.1 160.8
T c ( ° C) 115.7 116.8 117.3 118.6 115.8 115.8 116.9 116.5 119.1 119.0 118.4 116.1 116.2
Δ H m ( J / g) 104.6 101.6 99.0 101,2 101.4 99.2 98.4 101,2 99.0 100.2 100.4 101,8 99.7
Δ Χ c (%) 50.1 48,6 47.4 48.4 48.5 46.9 47.1 48.4 47.4 47,9 48,0 48.7 47.7
S. Zhu •i colab. / Applied Clay •tiin•e 52 (2011) 171 - 178 177

Fig. 8. Complotul logarithmof viscozitatea aparentă fa•ă de logaritmul ratei de forfecare aparentă pentru nanocompozite Mt / PP: (a), PP / amt; (B), PP / AOMt; (C), PP / PPG / Amt; (D), PP / PPG / AOMt.

Reducerea vâscozită•ii a fost atribuită care con•inea două segmente PEO. Sa raportat că PP a fost Recunoasteri
incompatibil cu PEO care are viscozitate foarte scăzută •i proprietă•i de lubrifiere bune. Cele straturi
Mt poate intercalate fi utilizat ca purtător lubrifiant în compozitele. Cu alte cuvinte, scurte lan•uri PEO Această lucrare a fost sustinuta de Programul pentru New Century Talente excelente în
pe suprafa•a Mt poate ac•iona ca un lubrifiant intern pentru a induce alunecarea interfazic a Universitatea (NCET-10-0562) •i Programul Na•ional de Cercetare de baza din China
compozitelor. Sa constatat că PPG a avut un pic în fl uen•a privind reducerea viscozită•ii de PP ( Fig. 8 (C, (2005CB623800).
d)). În prezen•a PPG, a fost adăugat mai Amt sau AOMt, mai pu•in reducerea viscozită•ii de PP a
avut loc. Acest lucru este, în principal, deoarece interac•iunea dintre Mt •i matrice a fost foarte Referin•e
puternic, mobilitatea lan•ului molecular PP a fost limitată de Mt.
Aranda, P., Ruiz-Hitzky, E., 1992. Poli (etilen oxid) materiale intercalare -silicate.
Chem. Mater. 4, 1395 - 1403.
Aranda, P., Ruiz-Hitzky, E., 1999. Poli (etilen oxid) / NH4 + - nanocompo- smectită
site-uri. Appl. Clay Sci. 15, 119 - 135.
Avalos, F., Lopezmanchado, MA, Arroyo, M., 1996. cinetici cristalizării
polipropilenă. 1. Efectul adaosuri mici de polietilenă de joasă densitate. Polimer
37, 5681 - 5688.
Beall, GW, Goss, M., 2004. Auto-asamblarea moleculelor organice pe montmorillonit.

4. Concluzii Appl. Clay Sci. 27, 179 - 186.


Brown, JM, Curliss, D., Vaia, RA, 2000. nanocompozite silicat Duroplast-stratificat.
montmorillonit cuaternară de amoniu cu epoxizi întărite diamine primare. Chem. Mater. 12, 3376 - 3384.
După cum sa observat prin XRD •i analiza TEM, nanocompozite Mt / PP au fost preparate cu
succes prin tehnici de amestecare în topitură, folosind diferite con•inuturi de Mt Modi Fi ed de polieter Chaiko, DJ, 2003. New poli (etilen oxid) compozite -clay. Chem. Mater. 15,
1105 - 1.110.
cu •i fără compatibilizare PPG. Din cauza structurii tipice •i intercalat exfoliat, proprietă•ile mecanice
Chen, HW, Chang, FC, 2001. roman nanocompozit polimer electrolit compus
ale nanocompozitelor Mt / PP au fost îmbunătă•ite cativ Fi cativ. modi Fi ed Mt polieter în matricea PP a de poli (etilen oxid), litiu tri fl mâncat •i argilă minerală. Polimer 42, 9763 - 9769.
condus la o cativ Fi reducerea supraînăl•are a viscozită•ii topiturii •i cre•terea în putere a impactului Fu, X., Qutubuddin, S., 2001. nanocompozite Polimer argilă: exfolierea organofilă
nanolayers montmorillonit din polistiren. Polimer 42, 807 - 813.
Izodnotched •i elonga•ia la rupere. For•a de impact Izod crestat •i elonga•ia la rupere de
Fu, YT, Heinz, H., 2010. energie Scindarea alchilamoniu-Modi Fi edmontmorillonite
nanocompozite Mt / PP au fost 1,95 •i 2,77 ori mai mare ca cele ale PP pure. Rezisten•a la trac•iune •i în ceea ce prive•te exfolierea nanocompozite: în fl uen•a de densitate de cationi, structura de grup capului •i
a fost de asemenea îmbunătă•ită în prezen•a PPG. lungimea lan•ului de. Chem. Mater. 22 1595 - 1605.
Giannelis, EP, 1996. Polimer stratificat nanocompozite silicat. Adv. Mater. 8, 29 - 35. Hasegawa, N., Kawasumi, M.,
Kato, M., Usuki, A., Okada, A., 1998. Pregătirea •i
Proprietă•ile mecanice ale hibrizilor din polipropilenă de argilă, folosind un anhydridemodi maleic Fi ed
polipropilenă oligomer. J. Appl. Polym. Sci. 67, 87 - 92.
178 S. Zhu •i colab. / Applied Clay •tiin•e 52 (2011) 171 - 178

Hasegawa, N., Okamoto, H., Kato, M., Usuki, A., 2000. Pregătirea •i mecanică Okada, A., Usuki, A., Kurauchi, T., Kamigaito, O., 1995. hibrizi polimeric argilă. Org Hybrid.
Proprietă•ile de hibrizi din polipropilenă de argilă bazate pe Modi Fi ed polipropilenă •i argilă organofilă. J. Appl. Inorg. Compos. 585, 55 - 65.
Polym. Sci. 78, 1918 - 1922. Osman, MA, Ploetze, M., Skrabal, P., 2004. Structura •i proprietă•ile alchilamoniul
Homminga, D., Goderis, B., Dolbnya, I., Reynaers, H., Groeninckx, G., 2005. Crystalliza- monostraturi auto-asamblate pe trombocite montmorilonitice. J. Phys. Chem. B 108, 2580 - 2588.
Comportamentul TION nanocompozitelor polimer / montmorillonit. Partea I. poli intercalată (oxid de etilenă) /
nanocompozite montmorillonit. Polimer 46, 11359 - 11365. Pavlidou, S., Papaspyrides, CD, 2008. O trecere în revistă on-polimer stratificat nanocom- silicat
posites. Prog. Polym. Sci. 33, 1119 - 1198.
Hong, HQ, El, H., Jia, ZX, Ding, C., Jia, DM, 2006. Pregătirea polipropilenă / Ratna, D., Divekar, S., Patchaiappan, S., Samui, AB, Chakraborty, BC, 2007. Poli
nanocompozite montmorillonit cu o structură exfoliat pe o rută proiectată. (Oxid de etilenă) / nanocompozite argilă pentru aplica•ii polimer electrolit solid. Polym. Int. 56, 900 - 904.
J. Appl. Polym. Sci. 102, 3889 - 3899.
Kawasumi, M., Hasegawa, N., Kato, M., Usuki, A., Okada, A., 1997. Pregătirea •i Ray, SS, Okamoto, M., 2003. Polimer / strat nanocompozite silicat: o revizuire
Proprietă•ile mecanice ale hibrizilor polipropilenă-argilă. Macromolecules 30, 6333 - 6338. pregătire pentru procesare. Prog. Polym. Sci. 28, 1539 - 1641.
Ruizhitzky, E., Galvan, JC, Merino, J., Casal, B., Aranda, P., Jimenezmorales, A., 1996. Proton
Ke, YC, Long, CF, Qi, ZN, 1999. Cristalizare, proprietă•i, •i de cristal •i nanoscala conductivitate în argilele ranforsate Al-montmorillonit. Solid State 85 Ionica, 313 - 317.
Morfologia nanocompozitelor PET-argiloase. J. Appl. Polym. Sci. 71, 1139 - 1146. Strawhecker, KE, maniile, E., 2003. Comportamentul Cristalizarea poli (etilen oxid), în
Krishnamoorti, R., Giannelis, EP, 1997. Reologia polimer-end tethered stratificat prezen•a Na plus montmorillonit Fi Llers. Chem. Mater. 15, 844 - 849.
nanocompozite silicat. Macromolecules 30, 4097 - 4102. Vaia, RA, Teukolsky, RK, Giannelis, EP, 1994. Structura moleculară •i straturile intermediare
Krishnamoorti, R., Vaia, RA, Giannelis, EP, 1996. Structura •i dinamica polimeri mediu de alchilamoniu silicati stratificat. Chem. Mater. 6, 1017 - 1022.
nanocompozite silicat stratificat. Chem. Mater. 8, 1728 - 1734. Vaia, RA, Vasudevan, S., Krawiec, W., Scanlon, LG, Giannelis, EP, 1995. polimer nou
Dinamica Lorthioir, C., Laupretre, F., Soulestin, J., Lefebvre, JM, 2009. semicircular de poli nanocompozite electrolit - se topesc intercalarea (oxid de etilenă), poli în silica•i micatype. Adv. Mater. 7, 154 - 156.
(Oxid de etilenă) lan•uri într-un model de polimer / argilă fază intercalată: investiga•ie RMN în stare solidă.
Macromolecules 42, 218 - 230. Varga, J., 2002. beta-Modi Fi cation de polipropilenă izotactică: preparare, structura,
Loyens, W., Maurer, FHJ, Jannasch, P., 2005. topirerăcire compuse poli con•ine sare prelucrare, proprietă•i •i aplica•ii. J. Macromol. Sci. Phys. B41, 1121 - 1171.
(oxid de etilenă) / nanocompozite argilă pentru membrane polimerice cu electrolit. Polimer 46, 7334 - 7345. Wang, K., Liang, S., Deng, JN, Yang, H., Zhang, Q., Fu, Q., Dong, X., Wang, DJ, Han, CC,
2006. Rolul re•elei de argilă pe mobilitatea lan•ului de macromoleculare •i relaxare în nanocompozite
Miwa, Y., Drews, AR, Schlick, S., 2008. Structura •i dinamica poli Unique (etilenă polipropilenă / organoclay izotactici. Polimer 47, 7131 - 7144.
oxid) în nanocompozite silicat stratificat: accelerat de mobilitate segmentală relevat prin simularea spectrelor Xi, YF, Ding, Z., He, HP, Frost, RL, 2005. spectroscopie în infraro•u organoclays sintetizate cu bromura de surfactant
RES de spin-etichete, XRD, FTIR •i DSC. Macromolecule 41, 4701 - 4708. octadeciltrimetilamoniu. Spectrochim. Acta A 61, 515 - 525.

Monvisade, P., Siriphannon, P., 2009. Chitosan montmorillonit intercalată: prepara- Zheng, WG, Lu, XH, Toh, CL, Zheng, TH, He, CB, 2004. Efectele de lut pe polymor-
TION, caracterizarea •i adsorb•ie colorant cationic. Appl. Clay Sci. 42, 427 - 431. phism de polipropilenă în nanocompozite polipropilenă / argilă. J. Polym. Sci. Pol. Phys. 42, 1810 - 1816.
Moon, SY, Kim, JK, Nah, C., Lee, YS, 2004. Poliuretan / montmorillonit nanocom-
posites prepara•i din polioli cristaline, utilizând 1,4-butandiol •i hibrid organoclay ca agen•i de extindere. EURO. Zhu, SP, Chen, JY, Li, HL, 2009. În fl uen•a de poli (etilen glicol) / montmorillonit
Polym. J. 40, 1615 - 1621. hibrizi asupra comportamentelor reologice •i proprietă•ile mecanice ale polipropilenă. Polym. Taur. 63, 245 - 257.
Ogata, N., Kawakage, S., Ogihara, T., 1997. Poli (vinil alcool) -clay •i poli (etilen
oxid) amestecurile -clay preparate utilizând apă ca solvent. J. Appl. Polym. Sci. 66, 573 - 581.

S-ar putea să vă placă și