Sunteți pe pagina 1din 8

Strategia Natională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 - 2020

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Ministerul Educației Naționale


publică noua Strategie Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SN CDI 2020 - HG
929 din 21 octombrie 2014, MO 785 din 28 octombrie 2014.
Documentul susţine rolul strategic şi poziţia prioritară a cercetării ca motor de creştere a competitivităţii
economice şi urmăreşte conectarea la noile priorităţi ale ştiinţei şi tehnologiei din Uniunea Europeană
stabilite de strategia Europa 2020, dar şi în principalul instrument de implementare – programul Orizont
2020.

Etape parcurse

Dezbaterea publică a Strategiei Naționale de CDI 2014-2020 - varianta preliminară decembrie 2013
Perioada de consultare: decembrie 2013 – februarie 2014
Documente rezultate:

a)Propuneri si observatii colectate


1. Propuneri institute
2. Propuneri Academia Română
3. Propuneri sector privat
b)Centralizatoare de propuneri
1. Centralizator general
2. Centralizatoare pe domenii specifice ( Energie si Mediu, Materiale, Tehnologii genetice şi cercetare
fundamentală, Sănătate )
Strategia Națională de CDI 2014-2020 cu Anexa 3 privind Metodologia utilizată pentru definirea și
alegerea domeniilor prioritare. Variantă preliminară - 5 decembrie 2013
Instrumente de implementare a Strategiei Naționale de CDI 2014-2020: Planul Național CDI 2014-2020 și
Axa Prioritară CDI din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Variantă preliminară - 5
decembrie 2013
Etapele de realizare a proiectului Strategia Națională CDI 2014-2020, finanțat de MEN și executat de
consorțiul condus de UEFISCDI (decembrie 2012 - decembrie 2013)
Analysis and Evidence Base of the R&D&I Market in Romania – proiect realizat de JASPERS la
solicitarea MEN ca etapă inițială în procesul de elaborare a Strategiei Naționale de CDI 2014-2020 – 11
aprilie 2013

Cercetare și inovare
Inovarea a fost plasată în centrul strategiei UE privind creșterea economică și crearea
de locuri de muncă.
Statele membre sunt încurajate să investească 3% din PIB în cercetare și dezvoltare
până în 2020 (1% din fonduri publice, 2% din investiții private), ceea ce se estimează că
ar genera 3,7 milioane de locuri de muncă și ar determina o creștere anuală a PIB-ului
UE cu circa 800 de miliarde de euro.
Instituţiile şi organismele UE

 Parlamentul European
o Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
 Consiliul Uniunii Europene
o Competitivitate: piaţa internă, industrie şi cercetare
 Comisia Europeană
o Cercetare şi inovare
o Centrul Comun de Cercetare
o Orizont 2020
o Agricultură şi dezvoltare rurală
o Combaterea schimbărilor climatice
o Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie
o Educaţie şi cultură
o Energie
o Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie şi cercetarea spaţială
o Mediu
o Mobilitate şi Transporturi
o Politica regională
 Comitetul Economic şi Social European
o Piaţă unică, producţie şi consum
 Comitetul Regiunilor
o Comisia pentru educaţie, tineret, cultură şi cercetare (EDUC)
 Agenţiile UE
o Agenţia Executivă a Consiliului European pentru Cercetare
o Agenţia Executivă pentru Cercetare
o Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
o Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)

Oportunităţi de finanţare

 Granturi
 Cereri de oferte (achiziţii publice)
Cercetare şi inovare

Cercetarea şi inovarea contribuie în mod direct la prosperitatea şi bunăstarea cetăţenilor şi a societăţii, în


general. Principalul obiectiv al politicii în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice este de a consacra
Uniunea Europeană ca o economie bazată pe cunoaştere - lider pe plan mondial. În acest sens, concretizarea
unui Spaţiu comun al cercetării ar trebui să permită, în perspectivă, optimizarea cooperării la fiecare nivel de
acţiune, o mai bună coordonare între politicile europene şi naţionale, extinderea capacităţilor structurale,
precum şi o mai mare relaţionare a echipelor de cercetare; acesta ar trebui să stimuleze, de asemenea,
mobilitatea persoanelor şi a ideilor.
 Cadru general
Dispoziţii generale, Programe şi iniţiative
 Cercetarea în serviciul altor politici
Măsuri transversale, Domenii de cercetare
 Cercetare şi inovare: dimensiunea internaţională şi extinderea
Extinderea, Ţări candidate, Ţări terţe
Consultaţi şi
 Pentru mai multe informaţii, a se vedea site-ul Comisiei Europene – Direcţia Generală Cercetare şi Inovare

Cadru general

Principalele motive ale acţiunii europene în domeniul cercetării şi inovării sunt legate de
necesitatea unei politici comune, a unei mai bune coordonări a activităţilor, a utilizării aplicaţiilor
cercetării în serviciul altor politici, precum şi a promovării rolului ştiinţei în societatea modernă.
În acest context, al şaptelea program-cadru, la fel ca programele anterioare, reprezintă
principalul instrument al Uniunii Europene.

 DISPOZIŢII GENERALE
 O Uniune a inovării
 Politica regională în serviciul inovării
 Programarea în comun a cercetării
 Parteneriatul european pentru cercetători
 Cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare
(ERIC)
 Cadru strategic pentru cooperarea ştiinţifică şi tehnologică internaţională
 Gestionarea proprietăţii intelectuale de către organizaţiile publice de cercetare
 Comitetul pentru Spaţiul european de cercetare (CSEC)
 Subvenţii mai eficiente şi mai accesibile pentru cercetare
 Cadrul comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare şi dezvoltare
 O strategie amplă privind inovarea în UEArhive
 O Europă deschisă la inovare şi modernăArhive
 Programe şi iniţiative
 Al şaptelea program-cadru (2007-2013)
 Al şaptelea program-cadru (2007-2013)
 Programul specific „Cooperare”
 Programul specific „Idei”
 Programul specific „Oameni”
 Programul specific „Capacităţi”
 Al şaptelea program-cadru: Euratom
 Al şaptelea program-cadru: activităţile Centrului Comun de Cercetare (CCC)
 Programul-cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP) (2007-2013)
 Agenţia Executivă pentru Cercetare
 Agenţia Executivă a Consiliului European pentru Cercetare
 Al şaselea program-cadru (2002-2006)
 Al şaselea program-cadru (2002-2006)Arhive
 Al şaselea program-cadru (2000-2006): Ştiinţele vieţii, genomică şi biotehnologie pentru
sănătateArhive
 Al şaselea program-cadru (2000-2006): Tehnologiile societăţii informaţionaleArhive
 Al şaselea program-cadru (2000-2006): Nanotehnologii şi nanoştiinţeArhive
 Al şaselea program-cadru (2000-2006): Aeronautică şi spaţiuArhive
 Al şaselea program-cadru (2000-2006): Calitatea şi siguranţa produselor alimentareArhive
 Al şaselea program-cadru (2000-2006): Dezvoltare durabilă, schimbări la nivel planetar şi
ecosistemeArhive
 Al şaselea program-cadru (2000-2006): Cetăţenii şi guvernanţa într-o societate bazată pe
cunoaştereArhive

Cercetarea în serviciul altor politici

Vehicule inteligente pentru a salva vieţi, energia de fuziune pentru a face faţă dependenţei
energetice, terapia genetică pentru a vindeca boli grave, biotehnologia pentru a păstra calitatea
vieţii, respectând mediul: acestea sunt doar câteva dintre numeroasele aplicaţii oferite de
cercetare ca răspuns la problemele şi provocările societăţii. Activităţile Uniunii Europene sunt
direcţionate spre combinarea forţelor tuturor actorilor publici şi privaţi din ansamblul domeniilor.

 MĂSURI TRANSVERSALE
 Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT)
 Admiterea şi şederea cercetătorilor din ţări terţe
 Integrarea femeilor în cercetareArhive
 DOMENII DE CERCETARE
 Energie
 Planul SET pentru dezvoltarea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon
 Întreprinderea comună pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune
 Plan strategic pentru tehnologiile energetice (Planul SET)Arhive
 Întreprinderi
 Programul-cadru pentru competitivitate şi inovaţie (CIP) (2007-2013)
 Standardizarea ca stimulent al inovării
 O piaţă unică pentru Europa secolului XXI
 Punerea în aplicare a parteneriatului pentru creştere economică şi locuri de muncă (primul
raport)
 Promovarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor
 Mediu, sănătate şi siguranţă
 Strategia europeană pentru cercetarea marină şi maritimă
 Agenda europeană privind cercetarea şi inovarea în materie de securitate
 Cercetarea în materie de securitate
 Programul european de monitorizare a Pământului (GMES)
 „Clean Sky”
 Întreprinderea comună IMI
 Résistance aux antimicrobiens : plan d’action (FR)
 Spaţiu şi transporturi
 O politică spaţială europeană
 Politica spaţială europeanăArhive
 Noi tehnologii
 O strategie pentru cercetare în domeniul tehnologiilor viitoare şi emergente în Europa
 ENIAC
 Strategie europeană în favoarea nanotehnologie
 Strategia europeană pentru dezvoltarea tehnologiilor generice esenţiale
 Societatea informaţională
 Internetul obiectelor
 ARTEMIS
 A îmbătrâni frumos în societatea informaţională: programul de asistenţă pentru autonomie la
domiciliu (AAL)
Consultaţi şi

 Pentru mai multe informaţii, a se vedea site-ul Cercetarea europeană în acţiune al Comisiei
Europene

Cercetare şi inovare: dimensiunea internaţională şi extinderea


Schimbările majore actuale, fie ele de mediu, demografice sau de altă natură, reprezintă
provocări mondiale şi necesită un răspuns pe măsură. Europa are un rol-cheie în acest sens,
pentru ca cooperarea internaţională, la fel ca ştiinţa, să formeze un spaţiu fără frontiere. De
aceea, cercetarea este o temă aparte în cadrul politicilor externe şi de extindere ale Uniunii
Europene.

 DIMENSIUNEA INTERNAŢIONALĂ
 Cooperare ştiinţifică şi tehnologică cu Iordania
 Cooperarea ştiinţifică şi tehnologică cu Noua Zeelandă
 Cooperarea ştiinţifică şi tehnologică cu Statele Unite
 Cooperarea ştiinţifică şi tehnologică cu Egipt
 Cooperarea ştiinţifică şi tehnologică cu Elveţia
 Cooperarea ştiinţifică şi tehnologică cu Israel
 ITER: acordul Euratom/Japonia în domeniul fuziunii nucleare
 EXTINDEREA
 Extinderea în curs
 Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei – Cercetare şi noi tehnologii
 Croaţia – Cercetare şi noi tehnologii
 Turcia – Cercetare şi noi tehnologii
 Islanda – Cercetare şi noile tehnologii
 Extinderea din ianuarie 2007
 BulgariaArhive
 RomâniaArhive
 Extinderea din mai 2004
 CipruArhive
 EstoniaArhive
 UngariaArhive
 LetoniaArhive
 LituaniaArhive
 MaltaArhive
 PoloniaArhive
 Republica CehăArhive
 SlovaciaArhive
 SloveniaArhive