Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 BLEJE;TI

COMUNA BLEJE;TI, JUDEȚUL TELEORMAN

DIRECTOR, CONSILIER EDUCATIV

PROF. TRANCAN PETRICĂ PROF. ÎNV.PRIMAR ZANFIR STELUȚA

CLASA I – ÎNV.CRĂCIUN MARIANA

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR


EDUCATIVE,

EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE

“ȘCOALA ALTFEL”

26-30 MAI 2018

,, Școala altfel “ reprezintă un program binevenit și necesar.În contexte nonformale copiii și cadrele
didactice sunt mai relaxați,mai deschisi, mai receptivi.

Timpul liber este folosit într-un mod mai eficient și educativ.

Scopul proiectului

Implicarea copiilor, a cadrelor didactice și a părnților în activități care să răspundă intereselor și


preocupărilor diverse ale copiilor și părinților, să pună în evidență talentele, abilitățile și capacitățile
acestora în diferite domenii.

Obiective specifice:
 să dovedească prin comportament că apreciază sănătatea personală şi a celorlalţi ca pe
o valoare esenţială.
 Formarea unor atitudini moral-civice pozitive față de persoanele aflate în nevoie.
 Formarea comportamentului competitiv, dar și a spiritului de echipă.
 Contientizarea rolului unei alimentații echilibrate în dezvoltarea armonioasă a omului.
 Imbogățirea cunoștintelor despre bogățiile și frumusețile țării.
 Vizitarea unor obiective educative.
 să identifice calităţile mediului necesare vieţii sănătoase;
 să-şi consolideze deprinderile de igienă a muncii, de odihnă şi de recreere
 şă manifeste un comportament responsabil faţă de protecţia mediului;
 să manifeste dragoste şi interes faţă de tradiţii, obiceiuri şi artă populară specifică zonei
noastre.
 să-şi formeze atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire
şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite
 să perceapă valorile morale şi culturale.

Grup tinta;

-copiii școlii

Beneficiari direcți:

-copiii

Beneficiari indirecți:

- școlari

-părinții

-cadre didactice

-comunitatea

EVALUARE PROIECT:

-SE VOR FACE APRECIERI GLOBALE SŞ I INDIVIDUALE CARE SAĂ INCURAJEZE SŞ COLARII SAĂ
PARTICIPE SŞ I LA ALTE ACTIVITAĂ TŞI DE ACEST GEN,

-SE VOR EXPUNE FISŞ ELE LUCRATE CU ACEASTAĂ TEMAĂ .


MARȚII 26-03-2018

"O MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-N CORP SĂNĂTOS"

 OBIECTIVE URMARITE:
 SAĂ PARTICIPE ACTIV LA ACTIVITATE
 SAĂ -SŞ I DEZVOLTE CAPACITAĂ TŞI DE UTILIZARE A NORMELOR IGIENICO-
SANITARE PRIN CORECTAREA DEPRINDERILOR GRESŞ ITE SŞ I IÎNCURAJAREA
CELOR CORECTE;
 SAĂ -SŞ I FORMEZE DEPRINDERI DE ALIMENTATŞ IE RATŞ IONALAĂ SŞ I DE
DESFAĂ SŞ URARE DE EXERCITŞ II FIZICE IÎN VEDEREA MENTŞ INERII SAĂ NAĂ TAĂ TŞII
 SAĂ -SŞ I CUNOASCAĂ ORGANISMUL UMAN SŞ I FUNCTŞ IILE VITALE PRECUM SŞ I
NORMELE PENTRU PAĂ STRAREA ECHILIBRULUI DINTRE SAĂ NAĂ TATEA
INDIVIDUALAĂ SŞ I CEA COLECTIVAĂ ;

 SARCINILE VIZATE:
JOCURI PE ECHIPE-REGULI DE IGIENAĂ
,,VREAU SAĂ FIU SAĂ NAĂ TOS!”-DEPRINDERI DE RESPECTARE A UNUI REGIM DE
VIATŞ AĂ SAĂ NAĂ TOS
SFATUL MEDICULUI
,,DE CE ESTE IMPORTANT SPAĂ LATUL PE MAÎ INI?
,,NU UITATŞ I…” DE STELIAN MIHNEA
DESCOPERIREA COMPORTAMENTELOR –ACTŞ IUNILOR PRIN DESENE.

 TIPUL ACTIVITATII:
 ACTIVITAĂ TŞI PRACTICE SŞ I ELEMENTE DE JOC PE ECHIPE
 ACTIVITATE DE EDUCATŞ IE PENTRU SAĂ NAĂ TATE.
MIERCURI 28-03-2018

"SPORT ȘI SĂNĂTATE"

,,SĂNĂTATEA ALIMENTAȚIEI”

 OBIECTIVE URMAĂ RITE:


-SAĂ MANIFESTE COMPORTAMENT COMPETITIV DAR SŞ I SPIRIT DE ECHIPAĂ
-SAĂ CONSŞ TIENTIZEZE ROLUL SPORTULUI IÎN FORMAREA SŞ I DEZVOLTAREA
ARMONIOASAĂ A CORPULUI UMAN
-SAĂ PARTICIPE CU INTERES SŞ I PLAĂ CERE LA ACTIVITAĂ TŞILE SPORTIVE
-SAĂ CONSŞ TIENTIZEZE ROLUL UNEI ALIMENTATŞ II ECHILIBRATE IÎN DEZVOLAREA
ARMONIOASAĂ A OMULUI

 SARCINILE VIZATE:
JOCURI IN AER LIBER
ACTIVITATE DE INFORMARE A COLARIILOR ,, MAĂ NAÎ NC SAĂ NAĂ TOS “
PIRAMIDA ALIMENTELOR SAĂ NAĂ TOASE
 TIPUL ACTIVITATII:

 JOCURI SPORTIVE / CONCURSURI/ SŞ TAFETA


 ACTIVITAĂ TŞI SPORTIVE
 ACTIVITATE IÎN ECHIPE
 ACTIVITATE PRACTICAĂ (FISŞ E CU ALIMENTE SAĂ NAĂ TOASE)

LUNI 26.03-2018
"CULORILE PRIND VIAȚĂ"

,,CĂRȚI CU POVEȘTI

 OBIECTIVE URMAĂ RITE:


O SAĂ APLICE CRITERII SŞ I MORALE IÎN REALIZAREA SŞ I APRECIEREA LUCRAĂ RILOR
O SAĂ REALIZEZE CREATŞ II ARTISSTICE REFLECTAÎ ND TEMA
O DEZVOLTAREA ABILITAĂ TŞILOR DE LUCRU IÎN ECHIPAĂ
O SAĂ -SŞ I IÎNSŞ USŞ EASCAĂ SŞ I SAĂ -SŞ I DEZVOLTE CUNOSŞ TINTŞ ELE DESPRE REALIZAREA
UNEI CAĂ RTŞ I
O SAĂ PARICIPE ACTIV SŞ I CU INTERES LA ACTIVITATEA DE RECUNOASŞ TERE A
UNOR POVESŞ TI
O SAĂ MANIFESTE INTERES FATŞ AĂ DE CREATŞ IA LITERARAĂ

- SARCINILE VIZATE:
 ,, MAÎ INI DIBACE “–CREATŞ II PLASTICE PE DIFERITE TEME
 REALIAREA DE COLAJE
 ,, MICUL ARTIST”- MUZICAĂ SŞ I MISŞ CARE
 ,, CEL MAI BUN POVESTITOR”

 TIPUL ACTIVITATII:
ATELIER DE CREATŞ IE
ACTIVITATE PE ECHIPE
ACTIVITATE PRACTICAĂ
ACTIVITATE LITERARAĂ

JOI 29-03-2018

"O ZI DE PRIMĂVARĂ LA BUCUREȘTI”


,,EXCURSIE”

 OBIECTIVE URMAĂ RITE:


 SAĂ DOBAÎ NDEASCAĂ CUNOSŞ TINTE NOI DESPRE ORIZONTUL LOCAL
 SA MANIFESTE INTERES PENTRU ACTIVITATILE DE VIZITARE ALE GRAĂ DINII
BOTANICE, GRAĂ DINII ZOOLOGICE SŞ I MUZEUL SATULUI ROMAÎ N
 SAĂ -SŞ I DEZVOLTE DORINTŞ A DE CUNOASŞ TERE A CULTURII ROMANE
 SAĂ -SŞ I IÎMBOGAĂ TŞEASCAĂ CUNOSŞ TINTŞ ELE DESPRE BOGAĂ TŞIILE SŞ I FRUMUSETŞ ILE TŞ AĂRII
NOASTRE
 SAĂ DOBAÎ NDEASCAĂ CUNOSŞ TINTŞ E DESPRE PREZENTŞ A UNOR OBIECTIVE DEMNE DE
VIZITAT DE LA NOI DIN TŞ ARAĂ

 SARCINILE VIZATE:

MICII CERCETASŞ I-CUNOASŞ TEREA IÎMPREJURIMILOR ORASŞ ULUI


SAĂ DESCOPERIM CAPITALA – BUCURESŞ TI
EXCURSIE

 TIPUL ACTIVITATII:

 ACTIVITAĂ TŞI PE GRUPE DE ELEVI


 VIZITA LA GRAĂ DINA ZOOLOGICAĂ
 VIZITAĂ GRAĂ DINA BOTANICAĂ
 VIZITAĂ MUZEU