Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect

Existența, necesitatea și oportunitatea


parteneriatului
DGASPC-grădiniță și creșă-grădiniță

2017 - 2018
Existența, necesitatea și oportunitatea parteneriatului
DGASPC-grădiniță și creșă-grădiniță

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) este instituția


publică din România aflată în subordinea consiliilor judetene respectiv in subordinea consiliilor
locale la nivel de sectoare in municipiul Bucuresti, care oferă asistență și sprijin pentru copii,
familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane aflate în nevoie, abuzate, marginalizate
sau cu dizabilități și oricărei persoane aflate în nevoie.
Scopul activității Direcției de Protecție a Copilului se axează pe intervenția specializată și
dezvoltarea serviciilor adecvate pentru acordarea de asistență și protecție copilului aflat în
dificultate și familiei acestuia, prin toate formele și mijloacele prevăzute de lege.

Art. 89 din Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicată.

(1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficulu,
migrației ilegale, răpirii, violenței, pornografiei prin interent, precum și a oricăror forme
de violență, indiferent de mediul în care se află [...]
(2) Orice persoană fizică sau juridică, precum și copilul pot sesiza direcția generală de
asistență social și protecția copilului din județul/ sectorul de domiciliu să ia măsurile
corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violență, inclusiv violență
sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de
abandon sau neglijență.
(3) Angajații instituțiilor publice sau private care, prin natura profesiei , intră în contact cu
copilul și au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au
obligația de a sesiza de urgență direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

Semnalarea se face la DGASPC de la domiciliul sau reședința copilului pentru care există
suspiciunea sau care este victimă unei forme de violență.

Drepturile copilului în legislația romanească se împart în 3 grupe:

 Drepturi de protecție
 Drepturi de dezvoltare
 Drepturi de participare

2017 - 2018
Direcţia Protecţia Copilului are atribuţii centrate pe implementarea strategiei locale privind
sistemul de protecţie a copilului, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă
şi urmărind obiectivele strategiei guvernamentale în domeniu.
Scopul activităţii Direcţiei Protecţia Copilului se axează pe intervenţia specializată şi dezvoltarea
serviciilor adecvate pentru acordarea de asistenţă şi protecţie copilului aflat în dificultate şi
familiei acestuia, prin toate formele şi mijloacele prevăzute de lege în acest sens.

 identificã, instrumenteazã şi intervine în cazurile copiilor expuşi riscului semnificativ de


abuz şi/sau neglijarea în mediul familial, asigurã servicii de consiliere psiho-socialã.
 evalueazã starea de sanãtate şi situaţia şcolarã a copiilor care necesitã încadrarea într-un
grad de handicap, eliberând totodatã şi certificatul de orientare şcolarã şi profesionalã şi
pe cel de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.
 elaboreazã statistici, sinteze şi materiale informative cu privire la situaţia copiilor aflaţi în
dificultate sau cu handicap
 intervine în cazul copiiloraflaţi însituaţii de risc ridicat pentru care se impune luarea unor
mãsuri de protecţie de urgenţã.
 analizeazã situaţia copiilor adoptabili şi identificã familii potrivite sa adopte aceşti copii,
sprijinã familiile care doresc sã adopte şi monitorizeazã procesul de adopţie pânã la
fnalizare.

Atribuţii Protecția copilului :

 identificã copiii aflaţi în dificultate sau cu handicap şi propune stabilirea mãsurilor de


protecţie corespunzatoare.
 identificã şi realizeazã un plan de intervenţie privind copiii ce au un şi sunt
instituţionalizaţi în sectoarele capitalei şi în ţarã;
 supravegheazã familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toata durata
acestei mãsuri.
 identificã copiii care au comis fapte antisociale şi pregateşte stabilirea mãsurilor de
protecţie corespunzatoare pentru aceştia, atunci când este necesar; asigura asistenţa de
specialitate şi servicii de consiliere psiho-socialã pentru copilul cu tulburãri de
comportament, cu comportament deviant sau predelincvent, precum şi pentru copiii fãrã
adãpost.
 supravegheazã activitatea asistenţilor maternali profesionisti, evoluţia copiilor aflaţi în
plasament la aceştia.

2017 - 2018
 Parteneriatul creșă-grădiniță
Pregătirea copilului pentru integrarea în grădiniță este obiectivul final al activităţilor
instructiv-educative din creșă. Un rol important în pregătirea copilului pentru grădiniță revine
atingerii obiectivelor ce vizează comportamente psiho-sociale ale personalității copilului care
contribuie la integrarea/adaptarea copilului la viaţa preşcolară.

Scopul parteneriatului:

 Stimularea dorinţei cadrelor didactice din creșe-grădinițe de a colabora între ele,


de a organiza şi desfăşura activităţi demonstrative;
 Formarea unor reprezentări corecte despre grădiniță/creșă şi activitatea de tip
preşcolar/antepreșcolar;
 Pregătirea psihologică a copilului şi trezirea interesului de a deveni preşcolar;
 Cunoaşterea potenţialului intelectual al antepreşcolarilor/preşcolarilor şi
stimularea potenţialului artistic şi creativ al acestora.
 Eficientizarea relaţiei creșă-grădiniţă-familie;

 Parteneriatul grădiniță- Direcția Copilului

Grădinița trebuie să anunțe Direcția Copilului, dacă sesizeză faptul că copilului îi sunt aplicate
rele tratamente în familie, că este abuzat fizic, mental sau emoțional sau dacă este neglijat.
Grădinița are această datorie pentru a facilita și a ajuta buna dezvoltare a copilului, în cadrul
societății noaste.

Necesitatea și oportunitatea parteneriatului

• Este imperios necesar un astfel de parteneriat, pentru a veni in sprijinul copiilor care au
vulnerabilități și suferă rele tratamente în cadrul familiei, copii care sunt neglijați și
abuzați atât la nivel fizic, cât și psihic, fapt ce le provoacă adevărate traume.

• Cu toate acestea, un parteneriat clar între grădiniță și DGASPC nu exsită.

2017 - 2018
BIBLIOGRAFIE

 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2015/20
15-09-09-proiect-HG-SPAS-anexa1.pdf
 http://edums.ro/invpresc/Curriculum-pentru-invatamantul-prescolar.pdf
 http://dgaspc4.ro/
 https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Direc%C8%9Bia_General%C4%83_de_Asiste
n%C8%9B%C4%83_Social%C4%83_%C8%99i_Protec%C8%9Bia_Copilulu
i
 http://www.creeaza.com/didactica/gradinita/EDUCATIA-TIMPURIE-INTRE-
NECESI211.php

2017 - 2018