Sunteți pe pagina 1din 10

nr.7(180)

iutieiordlobi

radl

pspAnlnrucAmclorrl

.s-r_lp-!14'H0vntcE$Tl

ntel

Interviu: lntrevocalie ti statornicie

Ponasutiduhovnicegti: Sfdntul

Repereduhovnice$i: Ortodoxia

t'toiduluiExnem:Ministirea Solovi!n

Pantelimon,

ra;;i

timiduitorul

bolnavilor

6 Aiut*tl.desus:Sfintulfdcitorde

minunialSofiei lntewiu:,,Noi, ortodoqii,amdevenit

unpircatolici,inspecialclericii, ;i unpic

46

52

16 prote$anli,insPecialmirenii'

*

Nastere in cer:Plrintele

MinaDobzeu:

Arhimandrit

sprevqnici 9i dreaPtdPomenireou

Reportai: Ghighiu- adiPostul

*i[*ifoi O.nngiPloiegti

Solidaritate ortodoxi:5i nune

Europa <hristiana: EuroPa ,A rv

noastr5,atuturor

iucimcuSfantullliel

fo"rt" buni: pesite-urnostru (www.rumeacredintei.com) a

;#rca

revistele noastrein format

electronic' Agadar'

oriceori.poate descirca oricenumir doregte din

pre!maimicdec6t varianta tipiritS' Aceasta

cregtin-ortodoc;i din

format pdf,laun

in piirul ranuaeromanii

costuiile serviciilor pottaleaucrescut enorm' Plata

lnfl:T:j;'e

apirut opliunea dea ;;i;

orice persoanidinJ;;;;;h

revistele noastre, in

facititate sperem ,e;;;;;"r;ia

diaspora,in condiliileiicare

printr-unrit"ip"ii"rizat, in condilii desiguran!6 deplinS'

seface

Lecturi PlScuti!

Redoclio

www.l

u m eacred

i ntei'co

m

www.lumea(redintei,€om

Da, chiar aqa:cine ar fi cre- zut?!Arunci cdndPreafericirea

Sa,Patriarhul Daniel, a anunfat cdprintre primele acliuni-fulger ale sale, imediat dupl alegerea din 2007, va fi infiintareaunui centrude presdal Bisericii, am

zdmbitcu scepticism. $i nu

am

fost singurul,ba dimpotrivd

$i

astanu din ranchiuni omeneas- c5, nu din gelo4ie profesionald saudin experienlaveteranului de presd,ci din constatareasimP16 cb pentru o asemenea?ntrePrin- dere media, la scara anunlatd, eranevoie de mult timp, impor- tante resurse qi oameni destoi- nici. Da, mai ales de oameni! Or, aceqtiaqtiamcd suntcel mai gregde gdsit. ln plus, m-am gdndit ce qansede credibilitate/impact public ar aveaun ffust de presd

caremergepe un discurs ,,Pre- stabilit". previzibil oarecum - cd intruparei a alut 1ocacum doud

milenii

ani de ciutdri qi limPeziri edi- toriale,Centrulde presdBasili- caa devenito voce.Unadistinc- td prin moderalie,credibil5 Prin atitudine,importantl Prin anver- gura proiecfului. Aqadarse Poa- te vorbi decent,convingdtor;i asumat, frrd stridenle retorice, ftrd ,dezvdluiri", frrd breaking

Ei bine, dup[ primii

:1.:

newsla frecaredoudore.Sepoa- te creaun flux deqtiricoerent 9i credibil pe toatddurataunei zile, cu realitSli din lucrareaBisericii (cler & popor), fir[ sdse apeleze la artificiile unor titluri bombas- lice, frrd cifreumflate,fbr6,,qtiri oe surse".CEcidacdSursae una iingurd, restul seadaug[ fericit, prin complinire. Agenlia de gtiri Basili- ca implineqte un deceniu de

existenld- qi acestaestecuvdn-

tul corect. Cdci agentia exis- td, exisld cu adev6rat qi iqi face simlitd prezen [a zilnic, in casele

multor cititori.

c[ (in limbaj html) a site-ului (un portal, mai mult) la narafiunea prezentati cu rigoare profesiona- 16 (tard excesele jumaliqtilor ,,de

cas6"), mergdnd pdndla logoul inspirat: ,,De 10 ani transmitem

Binele de ;tiut"

- toatevorbesc

despreun canal media curat, li-

ber de servitulile unui patro- nat oarecare,care clddegteaco-

lo unde al{ii ddrdmd,care uneqte

acoloundeallii dezbin6. Salut, aqadar,acestamvon

laic, aceastisoleefbr[ insolen][, acegtiani cAgtigaliqinu pierduli, acestecaracterede ziariqti care

De la linuta grafi-

iqi

inmoaie pananu in cdlimard,

ci

in potir Va fi bine!

LUIr{E;\CREDINTE1/iulie2018

3

-

in acestnumdrputeliciti:

"

ierom.Dorotei fian"ibe!- Sespre prietenie

CuvicsulBonifaiie delaTeofania * Patranulcersetorilor

.

j

' AvvaMinaDcbzeu - A viatade marturisire

.

5

PI

Lhnsuanescu - Doctoriiinpedofilie

inlibririigipangare,ocartemirturie

(DUMNEZEU MA VREAAICI}

RaduCarp

indialogcu

EGINATD

SCHTATTNER

Am incercat si descoplr impreunl

cu Eginald Schlattnercaremai estesem-

nificafia religiei pe carea profesat-ocu devotament timp de cAtevadecenii. Am

abordat Ei probl-emarelafieidintre con-

fesiuneaevanghelicl Ei alte confesiuni cregtine;mulli vor fi mirali s[ descopere legitura intimd dintre EginaldSchlatt-

nir

Reforma lui Luther, afirmi ci ceeace a

predicatva rimAne chiar gi dupl dispa-

rifia fizici a ultimilor saEidin RomAnia. Limba va asiguracontinuitateareligiei.

9i Ortodoxie. La 50-0de ani de la

O

afirmafie intru cAtvasurprinzitoare:

si

fie oarelimba un vehicul metafizic ce

aremenirea de a purta religia dincolo de

limitele ei?La aceastiintrebare,rispun- sul seregiseqtein carteade fali.

RaduCarp

SfantulPantelimohr

tlmltduitorulbolnavilors6racl

Sdnbdtoarea SfAntuluiPanteiimon, r6nduitiin argi{averii{27 iulie),

eite

ifani *lf ortiveu bueurie 9i

ir.li

trupului"Sfintelesalernoagtesuntvenerate?nintreagalume, ";;;;it;i parte

dineleafl$ndu-se 5i

prife;debucurie pentrr:cre;tiniiortodoc;i,carepriznuiescacest

atmehicilor ii

evlavie,ruEAndu-seneincetatlasfin-

txrn;duitoideopotriv5alsufletului 5i

al

in

lara

noastri.Cao ?ntregireaharuluivinde-

citor,laMSndstireaSfSntaMariadinTechirghiolcurge,neincetat unizvorac6ruiap5limpedeestetamaduitoare desuflet;itrup.

lulie2018/ LLMI.\

( RLDINTFI

www.lum€acredintei.com

I

5f5ntvindecitor

'j

gimilostiv

Sfdntul Pantelimon a in- fbptuit minunate vindecSri atdtin timpul vielii, cdt qi in zilele noastre,fiind cunos- cut drept unul dintre ,,doc- torii fbrd de arginli" care au t[mdduit multe rdni qi ne- putinte, fbrd sEa$teptenici un fel de rdsplatd.Acestmi- nunat tdmdduitor ii semS- na foarte mult mamei sale, Evula, de la care a moqtenit in{elepciunea qi smerenia

qi care era o creqtinddesd-

vdrsitl si mare iubitoare de Oumneieu. Pantoleon, cbci acestaeranumelesiu demi- rean, era foarte atras de in- vdtdtura cregtind, iar mama sa i-a fost sprijin intotdeau- na, impirtdqindu-i toateide- ile gi faptelecele creqtineqti. Dupdtrecereala Domnul

a credincioaseisalemame, tatdl sdu l-a indemnat tot timpul doar cdtrecele pdg6- ne. In zadarinsd, pentru cd tdn[ru] erade-acumpe calea lui Hristos, iar tot ceeace cu atdtamdrinimie sdvdrqeaera doarin numeleDomnului qi in dreaptacredin!6.Pantole- on a absolvit $coala de Me- dicinS din Nicomidia, dupb care a inceput si-i ajute pe toti cei afla{i in suferintd. Pe ldngd vindecareabolilor,

acestaii timiduia sufletegte pe toli aceia care il cdutau pentru sfaturi. Vesteaprice- perii qi istelimii sales-ards- pdndit imediat, motiv pentru

care a devenit medicul per- sonal al impdratului. Cdnd realizeazdcd sin- gurul nostru tlmdduitor este Mdntuitorul Iisus Hristos,

,:i

se sfdtuieqtecu bdtrdnul sdu sfetnic E?molae qi in scurt timp primeqteTaina Sfdntu- lui Botez, numele pe care il primeqte fiind Pantelimon,

adicd

tiv". Numele i-a fost de bun

augur,pentru cd din momen-

tul acelaaveasdsdvdrqeascd nenumdrate vindecSri de-a dreptul miraculoase.

cel cu totul milos-

Toateminunilesale

poartiinsemnul

timiduitoruluiHristos

Datorita

milostenii-

lor pe care le fbcea cu cei

h

bolnavi gi neajutora{i,Sfdn- tul Mare Mucenic ai Tdmd- duitor Pantelimona fost ald- turat celorla[i ,,doctori fbrd de arginli". In toate etape- le vie{ii sale,sfdntul aajtl1';at necondilionat oamenii, dar grinunile sSv6rqitein fala Impdratului Maximian con- stitqiereperul sfinleniei sale. Impdratul era extrem de iritat de toate faptele bune ale sfdntului, dar cel mai mult il deranja modul in care acesta devenise a$fi de iubit gi cdutat de intreaga lume. Pentru cd vindecirile sale erau de-a

LLiMIIA CRITDINTIjI / lulie 2018

7

4

4

#

F

#

ffi

POPASURI IrUHOVI{lcEtrl

dreotul miraculoase, dar qi

o"nt*

'Pantelimon

a fost suPus unor chinuri groazniceie

catre imParatul Maximian, .are a ceruts6i setaiecaPul'

credinla sa.Sfdntul

Sfdntul

stdlp.

fier^i-au br6zdat truPul' duPd

care rinile

torte aPrinse. SPreuimirea tuiuroicelor de fald' to4ele

s-austinsca Prin minune, iar

a fost legat de un

iar mai multe ghearede

i-au fost arse cu

rdnile

-Cuorins

de furie' imPbratul,

a dat ordin sd fie scufundat

in plumb toPit;i aruncat in

;i Pentru cAnicl atuncl

s-auvindecat Pe loc'

a fost aruncat in

mare,

u m"iit

"" cuscaunor fiare sdlbatice'

caie insa l-au inconjurat

cu blinde{e. Intr-o ultimS

incercare,

imPdratul a cerut

ca Sfdntul Pantelimon sdfie

decapitat, iartruPulsiu sdfie

u*n.ut in

momentul in care mai mult decdt pric6nd qi-a dovedit

sfintenia. In cliPain care5t-a dat sufletul, din in6ltimea cerurilor s-auauzit cuvintele:

--Sluiitor credincios, dorin-

foc. Acesta a fost

ia ta"vafi

porfile Cerului ili sunt des-

ihite,

Vei fi de-acum "u.t inainte

postdezndddj duiflIor. 'celor incercali' doctor

vilor gi teroaredemonilor"'

acum indePliniti'

ttta ta e Preg6titd'

add-

-ajutor bolna-

Dic[

Pdni acum slujise

cunoqtinlelor

oamenii ditoriti

medicalePe

se,deaici

.arit.

sdvArqite subinsemnul tim6'

duitorului Hristos.

carele dobdndi-

inaintetoatevinde-

tut" miraculoase vor fi

iulie 2018/ l-l-i!![A

CRLDtNTIiI

Sfintele salemoatte ti

izvoruldelaTechirghiol

Din imPdrdlia cerurilor,

Sfhntul Pantelimon i-a ajutat qt mai mult Pe bolnavi EiPe cet afla1iin nevoisi altesuferin-te' sntitet. salemoaqte, ce seafll in toata lumea cre9tin6, aduc

alinare tuturor

ri na*"t. vindecarea' CaPul

sliitului

la Mdndstirea Sfdntul Pante- iii'mondinMuntele Athos, iar alte pani din moagtele salese

sdsesc la Mdnastirea Grigor-iu'

Eratul dreptal sfhntului a fost

uaut Ain Sfantul Munte' in

celor carenu-

Pantelimon se afld

anul 1750,de cdtredomnito-

rut Crigoee

daruit

ipitatuiui .,Sfdntul Pantel i-

al ll-lea Cl'itq ti

sPreinchinare blsencll

ctitorit deella margurea

nrorl ",

www.lumeacredintei.com

t:

Bucureqtiului. In anul 1960, racla cu moaqtelesfrntului a fost dusi la Biserica Sfkntul

Nicolae din Pantelimon,unde seaflI qi astdzi.P[rticele din moagteleSfdntuluiPantelimon

la

ArhiepiscopaldSfinlii Apostoli

Petru Ei Pavel din Constan- fa, la M6nistirea Sfinlii Yoie- vozi din Slobozia,la M6nIs- tirea Plumbuita, dar qi in alte bisericidemir dela noi. Al5turi de putereatdm6- duitoarea moaqtelor,Sffintul Pantelimona mai ldsatun iz- vor a c6rui apd alini durerile tufuror celor carecautdaju- torul sfdntului.Acest izvor se afl6 la MdndstireaSfin- ta Maria din Techirghiol, iar in ziua in caream ajunsaici gi eu am sim{it bucuria unei

primeniri sufletegti

in egald p{tura

menll suterlnzl pe care l-am

cunoscutacolo voi povesti in RevistaLeacuri & Relete Mdndstire;ti. MarianaBORLOVEANU

se afl6

qi

Catedrala

;i

trupegti

Despre oa-

\ll

\

r

Rl

l)l\

fl

I /iulie20rg

I

REPORTAJ

Ghigh.lhiu

minuntlor

- addpostul

deldngaPl

iesti

)

ine*dinadc!eseen{6, viritanr&4snistirea*highiu,atrasdelinigtea 5i

rro*ou*1*alocullui,e*e*palzvcnu!uidi.napropiere,dar,maicuseanra

deic*analViaieiiD*n"rnrsiulif*edtoareder*inuni,cunoseutdEubl"lunne-

!cde,,5ini*ca'i $i l-aeSpitateu

5-aintSr*platin anulI*:g,

nr*tiv"

edciafostadusdehiard!rrSiria'

{nirnprejur*ri pecareomulstrietr*{ior:a}

r.,indeo reg*s!rngiast&zi"3npreuent,

e.lulep*eie?n!el*ge"!\4iraeuloasaeisnlsiunea?nreeputdeindat6e*a

f*tt *fut*ta acolo"undea dorit 9!

!aGhiglriu,eu'ocaxia praznicelor?nviereaDornnului,izvorulT*rn6duinii,

SoteaillD*rnnului,dar 5i

lntir:e{a pekil*nr*trifntiegi, c{e* parte 5i

cualteCIcazii,r'na;iriile pelerinilcrajur"lgs*se

dealtaadrurnului.Felerin!,eu

dinstr;in*tete,vinp*ntrua i se

preaslavipef\4aieaDomnului.

rylie,f u n'}atre,dintoate judelele {frr;i$i

nuga,pentrua-irnullum! 9i pentru* 0

s

.l

F$ #

ffi

r

1O

iulie2018/LUMEALII{LDINTIl

www.lumeaGtedintei.cor