Sunteți pe pagina 1din 5

Dosarul nr.

25-22118

iNcnunnn

mun. Soroca
01 martie 2018
Judecdtoria Soroca Sediul Central
Instanla comPusd din:
Pregedintele qedinlei,judecdtor TocaiucGhenadie
Grefier Nastas Olesea
examinand in gedinld de judecata publica demersul inaintat do executorul judecdtoresc
privind
Jurcan Valerii cu privire la confrmarba incheierii nr. 051-584/16 din24'01'2018,
iransmiterea bunurilot ne realizate la licitagie,-

a constatat:

demers privind
1. La26.02.2018 executorul judecStoresc Jurcan valerii a depus
privind transmitbrea bunurilor ne
confirmarea incheierii nr. 051-5g4/16 din24.01.2018,
r ealizate la licita,tie.
;.*-il;"tivariademersului a indicat cd, in procedurd executorie la executorul
judecdtoria Briceni,
jndecatoresc se afl6 documentul executoriunr. 2c-48l16 eliberat de
r-nul Briceni' c/f
privind incasarea de la,,Plantnord" sRL cu sediul l\/D-4724's. Drepc6u{i'
101660400 02gl inbeneficiul creditorului urmSritor,
SA,,Fertilitatea-chi$1n5u"' cu sediul
de 4361294,15lei, penalitatea
num. Chigindu str. Constantin Tanase nr. 6, datoria in sumd
lei, amendd in sum6 de
pentru perioada 02.10.2015 - 2g.01.2$16in surn6 de 1570065,90
4361129,41 lei, dobinda de intirziere pentru perioada
02.10.2015.- 29'0I'2016 in sum6 de
408647,2g lei qi cheltuieli de judecata in sumS de 50000
lei, iar in total 6826136,75 lei'
executoriu nr. 2c-48116
3. La datade 16.0g.2017 i; scopul execdtdrii documentului pe Bunul imobil construc{ie' Garaj cu
eliberat de judecdtoria Briceni, a fost aplica! E*th:t]t"
nr. Cadastr al 14261t2.361.U ,.rp.ufu1ade'bl6'2 m'p', Cottstrucfie' cu nr' cadastral
",, depozit nt. t426ll2'36l'03'
1426112.36l.02 depozit, suprafala d e 760.2 m.p. construcfie,
depozit suprafala de 422'7 m'p'
,.rp-rufqu a" gli,g m.p. construcfie cu nr. V26[ 12.361.04,
de 40,9 m.p., construclie cu nr'
construcfie, cu nr. cadastral 1426112.36L 05, puprafala
cadastral, 1426112.361 06, depozit cu suprafala-de 1045,6
m'p', conslty^gttt' depozit cu nr'
gsz m.p., cgnsJruclie, cu rtr' 1426t-12'361'08'
cadastral, I4261I2.36L07, suprafafa oe
suprafaJa de 24'3 m'p' amplasate
suprafala de 1 1 1,9 m.p. costruclie cu nr. I426liZ.lot.og,
SRL cu sediul s' DrepcduJi
in s. Drepcduli r-nul Iiriceni proprietarul cfuOra este ,,PlantNord"
SRL cu sediul s'
r-nul Briceni, la prelut Oe tZOOOb0 lei, propnietarul cdruia este ,,Plantnord"
Drepcduli r-l Briieni
repetata pentru tealizatea
4. pentru data de 24.0t.2018 a fost numitalicitafia publicd cu suprafala de 376'2 m'p''
bunurilor imobile, garaj cu nr. cadastral t426{l2'36L 01
de 760'2,rrLp' construcfie'
construcfie, ,., *. Juaurt ut 1426112:36I.}2,depozit suprafala
cu nr' 1426112'361'04'
depozit nr. 1426112.36L 03, suprafa! a de 977 .9 m.p.''construc{ie
^cadastr
al 1426112.362.05, suprafala de
depozit suprafafa de 422,7 -.p. "orri*.!ie, cu nr.
06, depozit cu suprafala de 1045'6 *'p''
40.9 m.p., construelie cu nr. cadastral. l426ll2:36L
07, suprafala de S52^rytp'' construc{ie' cu
construcfie, depozii cu nr. cadastral, 1426I l2'36L
rr. 1426112.361.08 suprafala de 111,9 ni.p., costruclie.tt *: t426lI2'36I'09'
suprafafa de

24.3 m.p.amplasate in r. Oiepcduli r-nul


Briceni proprietarul cdrora este ,,PlantNord" SRL
flq1OOO (unu milion cinci sute opt zeci 9i
cu sediul s. Drepcdufi r-nul Briceni,la prelul de
patrumii)lei,proprietrulcsruiaeste,,Plantnord"SRLcusediuls'Drepcdu{ir-lBriceni'ins6
din lipsa cump6rdtorilor licitafia nu a avut loc Ai'a fost intocmit un proces - verbal de ne
petrecere a licitaliei.
5. Creditorul urmdritor SA,,Fertilitatea-Chigindu", cu sediul mun. Chiginlu str.
Constantin Tdnase tr. 6, prin cererea din24.0L2018 a solicitat trasmiterea bunului imobil in \
contul achitdrii datoriei la preful initial exspus la licitagie in sumd de 1584000 lei.
6. Solicitd executorul judecdtoresc Jurcan Valerii confirmarea incheierii nr. 051-584116
din24.01.2018 privind transmiterea bunurilor ne realizate la licitafie, precum gi anularea
m6surilor de asigurare a acliunii aplicate asupra bunului ne vindut la licitafie.
.
7 Executorul judecStoresc lurcan Valerii in qedinfa de judecatd a declarat cd susfine
demersul privind confirmarea incheierii nr. 051-584116 din24.01.2018, solicitind
transmiterea bunurilor ne rcalizate la licitalie in contul creditorului SA ,,Fertilitatea-
Chiqindu".
8. Reprezentanfii creditorului Goncearuc Constantin gi Matcovschi Andrian in gedinla de
judecatd au suslinut demersul executorului judecStoresc, solicitind admiterea acestuia.
9. Reprezentantul debitorului Gheciu Alic in gedinla de judecatd nu s-a prezentat, insd
prin cererea parvenitd prin pogta electronicd a instanlei La28.02.2018, a indicat cd nu
formuleazd careva obiecfii asupra demersului 9i solicitd admiterea acestuia gi confirmarea
legalitS;ii transmiterii bunurilor.
10. Studiind demersul qi inscrisurile anexate, examindnd probele administrate intru
dovedirea celor invocate gi raportdndu-le, per ansamblu, la prevederile legale ce guvemeazd
spefa, instanla de judecat6, ajunge la concluziade a admite integral demersul executorului
judecitoresc Jurcan Valerii cu privire.la confirmarea incheierii nr. 051-584116 din
24.0I.2018, privind transmiterea bunurilor ne realizate la licitafie, din urmdtoarele
considerente:
II. Ladata de 24.11.2076de cdtre Judecdtoria Briceni a fost emis titlul executoriu la dosarul
civil nr. 2c-48116,Ia cererea de chemare in judecatd inaintatd de Fertilitatea-Chigindu SA
impotriva Planinord SRL, intervenient accesciriu Capital Plant SRL privind incasarea datoriei
(f.d.2).
12. La 05.10.2016 de cdtre executorul judeodtoresc Jurcan Valerii a fost emisd incheierea
privind asigurarea acfiunii, procedura nr. 051-53 6l16 prin care a dispus aplicarea
interdicliilor asupra bunurilor imobile nr. cadastral 1426112361.01,142612361.02,
1426112361.03, 142611236t.04, t426t12361.05, 1426112361.06, 142611236t.07,
1426112361.08, 142611236L 09 9i nr. cadastral 1426112362.0I, 1426112362.02,
1426112362.03, t426t12362.04, 1426tt2362.05, 1426112362.06,1426t12362.07,
1426L12362.08, aplasate in extravilanul s. Drepc6ufi, r-l Briceni care aparlin cu drept de
proprietate debitorului SRL ,,Plantnord (f.d. 4).
13. La28.12.2016 executorul judecitoresc , urcan Valerii a emis incheierea de primire spre
executare a documentului executoriu nr. 2c-48116 du;r24.11.20I6, intentarea procedurii de
executare 9i acordarea termenului de executare benevoh (f.d 5).
14. La 15.11.2017 executorul judecdtoresc lurcan Valerii a emis proces-verbal de sechestru
asupra bunurilor imobile cu nr. cadastral 1426112362.01,1426112362.02,1426112362.03,
1426112362.04, 1426112362.05, 1426112362.06, 1426112362.07, 1426112362.08, acestea
fiind evaluatelapreful de 1800000 lei (f.d. 6).
15. La aceea;i datd a fost emis procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile cu nr.
cadastral 142611236I .01', 142612361 .02, 1426112361 .03, 1426112361 .04, 1426112361 .05 ,
1426112361.06, 1426L12361.07,1426112361.08, 1426112361.09, acestea fiind estimatela
preful de 2200000 lei (f.d. 7).
16. la 25.11.2017 de cltre executorul judecdtoresc Jurcan Valerii a fost emisd incheierea
privind numirea licitaliei pentru vdnzareabunurilor sechestrate procedura executorie nr.051-
. , ,!:ijrilt' ,
i'
j
5961L7 prin care a dispus de a publicaanuntul"in Monitorul Oficial al R.M. qi a stabili ziua
desfdqurdrii licitaliei publice, pentru data de 25.r2.20r7 ora 900 (f.d. g).
17. Astfel ,la data de 25.12.2017 a fost numitd licitafia publicd pentru realizarcabunurilor
imobile l) construcfie cu nr. cadastral,142611236L 01- garaj 376 m.p.,2) construclie cu nr.
cadastral, 1426112361.02 depozit cu suprafalade760 m.p., 3) construc{ie cu nr. cadastral,
1426112361.03 depozit cu suprafaga de 977,9fl.p., 4) construcfie cu nr. cadastral,
142611236I.04 depozit cu suprafaJa de 422,7m.p., 9 m.p., 5) construcJie cu nr. cadastral,
1426112361.05 cu suprafala de 40,9 m.p., 6) construcfie cu nr. cadastral, 1426112361.06
depozit cu suprafafa de 1045,6 -.p., 7) construcfie cu nr. cadastral,1426!12361.07 depozit
cu suprafala de 852 m.p., 8) construcfie cu nr. cadastral, 1426112361.08 cu suprafaga de
1 1 1,9 m.p., 9) construcfie cu nr. cadastral. 1426112361.09 cu suprafa! a de 24,1
m.p.,
proprietarul cdrora este ,,Plantnord" SRL cu sediul in s. Drepciufi, r-1. Briceni. Anunful a
fost publicat in Monitorul Oficial aIR.M.
]tt, 429.-433(6352-6356) din08,12.2017 (f.d.9).
18. Insd, din lipsa cump5rltorilor licitafia nu a avut loc.
19. La aceeagi datd de cdtre executorul judebdtoresc Jurcan Valerii a fost intocmit procesul
verbal (de nepetrecere a licitagiei) (f.d. 10).
20. La26.12.2017 rcprezentantul creditorului SA,,Fertilitatea-Chigindu", Goncearuc
Constantin, prin cerere a solicitat expunerea la licitafie publicl pentru realizarcabunurilor
imobile sechestrate inbazaprocesului-verbal de sechestru din 15.1 1.2017 proprietarul cdrora
este debitorul SRL ,,Plantnord" (f.d. l1).
21. Ulteri or la27 .12.2017 de cdtre executorul judec5toresc lurcan Valerii a fost emis6
incheierea privind numirea licitaliei pentru vdnzareabunurilor sechestrate procedura
executorie nr. 05 | -596/17 prin care a dispus de a publica anunful in Monitorul Oficial al
R.M. qi stabili ziua desfrqurdrii licitafiei pdblice, pentru data de 24.01.2018 ora 900 (f.d. l2).
22. Astfel,la data de 24.01.2M?a fost ntrmttd licitalia public repetatd pentru realizarea
bunurilor imobile nominalizate supra proprietarul cdrora este ,,Plantnord" SRL. Anun{ul a
in Monitorul Oficial al R.Mrnr, 1-6(6326-6401) din 05.01.2018 (f.d. 13).
P^" t"Yi..:,
23. Ins5, din lipsa cumpdrdtorilor licitafia nu a avut loq
24- La aceeagi datd de cdtre executorul judecdtoresc Jurcan Valerii a fost intocmit procesul
verbal (de nepetrecere a licitapiei) (f.d.'14).
25. La24.01.2018 creditorul ,,Fertilitatea-Chigindu" SA a inaintat o cerere cdtre executorul
judecltoresc prin cate a solicitat transiniterga in.proprietatea creditorului bunurile debitorului
,,Plantnord" SRL care nu au putut fi vindut6lla licitafia repetatd din24.01.2018, in contul
achitdrii parliale a creanfei, la prelul inilal stabilit la ultima licitafie (f.d. 15)
26. La24.01.2018 executorul judecdtoresc lurcan Valerii a emis incheierea (privind
transmiterea bunului ne rcalizat la licitagie) procedura executorie nr. 05l-5g4l|6,prin care a
dispus de a transmite in proprietate creditorului urmdritor SA ,,Fertilitatea-Chiqinau',, cu
sediul mun. Chiqindu str. Constantin Tdnase nr.,6, construc{ie Garaj cu nr. cadastral
1426112.:361.01cu suprafa{a de 376,2 m.p.}.col}strucfie, cu nr. cadastral 1426112.361.02,
depozit, suprafafa de 760,2 m.p., construcfii.d"ep ozit nr. 1426112.36L 03 suprafa! a de 9j7,9
m.p., construcfie cunr. 1426112.361.04 depffi,supr:afa1ade422.7 m.p., construcfie, cunr.
cadastral 1426112.361.05, suprafafa de 40;9 rlr.p:, construcfie cu ff. cadastral,
1426112.36I.06 depozit cu suprafafa de 1045,6 m.p., construclie depozitcu nr. cadastral,
1426112.361.07 suprafaJa de 852 m.p., construcfie cu nr.----1426112361.08 suprafa{a de
111.9 m.p., costruclie cu nr.1426112.361.09, suprafa{a de24,3 m.p., amplasate in s.
Drepcdufi r-nul Briceni proprietarul cdrora egte .,PlantNord" SRL cu sediul s. Drepcdu{i r-nul
Briceni, la preful stabilit la licitafie, in sum6,il€ 1584000 lei. ASCT Briceni sd anuleze
mdsura de asigurare asupra bunurilor imobiffidicate qi inregistrarea dreptului de proprietate
a bunurilor imobile indicate pe numele creditOrului urmdritor SA ,,Fertilitatea-ChiginAu',
1f.d.
16). '' '
t..

. . ,r.t " .

,:L. ,*'h,
27. Conform art. 136 alin.(l) Codul de executare ,,in cazul in care dreptul de proprietate
asupra bunului adjudecat la licitalie trebuie si fie supus inregistrdrii de stat, executorul
judecdtoresc, dupi ce intocmegte procesul-verbal al licitafiei, transmite instanlei de judecatd
in a cdrei circumscriplie se afl6 sediul biroului sdu copia de pe procedura de executare pentru
confirmarea procesului- verbal al licitatiei".
28. Potrivit art.136 alin.(2) Codul de executare ,,in termen de 5 zile de la primirea copiei de
pe procedura de executare, judecdtorul constatd legalitatea desfbqurdrii licitaliei, pronunldnd
in acest sens o incheiere motivatd. Prin aceea.gi incheiere judecdtorul dispune anularea
mdsurilor de asigurare a acliunii aplicate asupra bunului vindut la licitalie, dacd acestea
existd".
29. Potrivit art.139 alin. (3) Cod de executare, ,,in cazulin care s-a declarat cI licitalia nu a
avut loc, creditorul este in drept sI preia bunurile la prelul stabilit la licitafie. Creditorul gajist
are dreptul preferen{ial de a primi bunul gajat. Creditorul care a solicitat primirea bunului in
contul achitirii datoriei este obligat sd restituie suma ce depdqeqte valoarea creantelor sale".
30. Potrivit art. 140 alin. 9) Cod de executare, ,,Transmiterea bunului se dispune prin
incheiere a executorului judecdtoresc, care serve$te ca temei pentru inregistrarea dreptului de
proprietate pe numele creditorului care a preluat bunul in contul achitdrii creanfei".
3l. in conformitate cu art. 337 alin.'(2) lit. a) Codul civil ,,Nimeni nu poate fi forlat sd
cedeze proprietatea sa, cu exceplia cazurilor c6nd, conform legii, se efectueazd: urmdrirea
bunurilor in leg6turd cu obligaliile proprietarului".
32. Potrivit art. 1 Protocolul nr.1 al Convenliei pentru ApdtareaDrepturilor Omului gi a
Libertdfilor Fundamentale ,,Orice persoand fizicd sau juridicl are dreptul la respectarea
bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decit pentru cauzd de utilitate
publicd gi in condifiile prevdzute de lege gi de principiile generale ale dreptului intemafional.
Dispoziliile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le
considerd necesare pentru a reglementa folosinla bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribulii, sau a amenzilor".
33. in temeiul circumstan{elor de fapt gi a normelor legale indicate mai sus, apreciind
probele din punct de vedere al pertinenfei, admisibilitAtii gi veridicitdtii, iar in ansamblul lor
privitor la legdtura reciprocd, instanla de judecatS, ajunge la concluzia c[ licitalia din
25.12.2017 gi licitalia repetatd din24.01.2018 au fost organizate cu respectarea legislaliei in
domeniu. Totodatd, avind in vedere cd creditorul urmdritor prin cerere a solicitat
executorului judecdtoresc transmiterea bunului ne vindut la licitagie, in contul achitdrii
datoriei la preful stabilit la licitalie in sumd de 1584000 lei, instanla declard ca fiind legald
emiterea de cdtre executorul judecdtoresc a incheierii nr. 051-584/16 din24.0I.2018 privind
transmiterea bunurilor ne realizate la licitafie.
34. Prin procesul-verbal de sechestru intocmit de executorul judecltoresc la 15.11.2017 a
fost aplicatd misura de asigurare a acfiunii, ;i anume au fost sechestrate bunurile imobile
inregistrate cu nr. cadastral: 1426112361.01,1426112361.02,142611236I.03,
1426t1236t.04,142611236t.05, t426tt2361.06,1426112361.07, 1426112361.08,
I4261I236L09, ce aparfin cu drept de proprietate ,,PlantNord" SRL.
35.Astfel,intemeiu|art.|36a1in.(2)Codu1deexecutare,seanuleaz6misuriledeasigurare
a acfiunii aplicate asupra bunurilor cu numerele cadastrale 1426112361.01,1426112361.02,
1426112361.03, 142611236t.04, t426t12361.05, 1426112361.06,142611236r.07,
14261 12361.08, 1 4261 12361 .9, amplasate in s. Drepcdufi, r-l Briceni.
36. ln temeiul celor expuse, conform art. 136 alin. (2) Codul de executarne, art.269-270
Codul de procedurd civil6, instanla deiudecat6,-

dispune
Se admite demersul inaintat de executorul judecdtorosc
confirmarea incheierii nr. 051-5 g4/16 din 24.0 | .20 Jurcan Valerii cu privire la
1 8, privind transmiterea bunurilor
ne
r ealizate la licitagie.
Se confirmd incheierea nr- 051-5 84/16 din24.0r.2}ll,privind
transmiterea bunurilor
ne tealizate la licitagie gi se declarE legalS transmiterea
in proprietate creditorului urmdritor
SA,,Fertilitatea-chiginru", cu sediul MD-2005 in mun.
chiginau, str. constantin Tdnase nr.
6, a bunurilor imobile cu numerele cadastrare 142611236r.0r,
1426112361.02,
1426112361.03, 1426112361.04, r426t1236r.05,
r4261t2361.06, 142611236r.07 ,
142611236r.08,142611236r.g amplasate in s.
Drepcbufi, r-l Briceni.
se anuleazd masurile de asigurare a acliunii aplicati;;6*
bunurilor imobile cu numerele
cadastrale | 426 1 123 6 | .0 t, r 426 | 123 6 r .02, | 426
r r236i .03, r 426 | 1236 l .0 4,
r 426 r r 23 6 1 .0 s, r 426 r r 23 6 r

amplasate in s. Drepcdufi, r-l


.0 6, t 42 6 r r 23 6 t .07, r 42 6 t ni
Briceni. -'- t,
a- ro i
"' iL;;f zr e t .og
Incheierea poate fi atacaticu recurs in termen
de 15 zile dela pronun! are lacurtea de
Apel Bdlfi, cu depunerea recursului prin interymediul
Judecatoriei Soroca Sediul Central.

Pregedintele gedinfei,
judecdtor
Tocaiui Ghenadie
popia corespunde or
Incheierea irevocab

Judecdt
Tocaiuc Ghenadie