Sunteți pe pagina 1din 5

 FIŞĂ DE ANALIZĂ A LECŢIEI DEMONSTRATIVE

NR. ...........

Data:

Clasa:

Profesor:

Aria curriculară:

Disciplina:

Unitatea de învăţare:

Subiectul lecţiei:

Tipul şi varianta de lecţie:

Scopul lecţiei:

Indicatori urmăriţi Se bifează


indicatorul
realizat

1. Partea informativă

- enunţarea obiectivelor/ competenţelor;

- conţinut ştiinţific riguros;

- conţinut relevant;

- conţinut sistematizat, ordonat;

- conţinut adecvat şi adaptat nivelului de înţelegere al elevilor;

- succesiune logică a datelor;

- corelaţii inter, intra, pluri şi transdisciplinare;

- cunoştinţe noi încadrate în sistemul cunoştinţelor dobândite anterior;

- caracter aplicativ al conţinutului;

- bună stăpânire a materiei predate;

- realizarea cerinţelor programei şcolare.


 Alţi indicatori:

2. Partea formativă

- metode activ-partcipative;

- sarcini de învăţare divizate în etape mici;

- sarcini individuale de învăţare;

- dezvoltarea capacităţilor intelectuale;

- formare de priceperi şi deprinderi;

- valorificarea valenţelor educative ale lecţiei;

- realizarea feed-back-ului.

 Alţi indicatori:

3. Strategia didactică

- respectarea etapelor lecţiei;

- strategii didactice variate;

- metode şi mijloace didactice utilizate în mod eficient;

- mijloace de învăţământ clare, lizibile;

- echipamente în stare de funcţionare;

- alternarea formelor de organizare a învăţării;

- activităţi de învăţare variate;

- îndrumare diferenţiată;

- gestionarea eficientă a timpului.

 Alţi indicatori:

4. Evaluarea activităţii elevilor


- instrumente de evaluare diferite;

- raportarea aprecierii la obiectivele/competenţele stabilite;

- evaluare adecvată, riguroasă, corectă;

- raportarea aprecierii la posibilităţile fiecărui elev;

- implicarea elevilor în evaluare;

- formarea capacităţii de autoevaluare;

- teme pentru acasă.

 Alţi indicatori:

5. Comportamentul cadrului didactic

- conduită profesională ireproşabilă;

- cunoştinţe psihopedagogice;

- comportament empatic;

- vorbire clară şi expresivă;

- raport verbal - nonverbal corespunzător;

- întrebări clar formulate;

- existenţa întrebărilor ajutătoare;

- comunicare eficientă;

- antrenarea elevilor în comunicare, prin exprimare de păreri, opinii, întrebări;

- crearea motivaţiei pentru învăţare;

- documentaţie şcolară completată şi semnată.

 Alţi indicatori:

6. Climatul din clasă

- stare de disciplină;
- elevi interesaţi de lecţie;
- elevi încurajaţi să participe activ la lecţie;
- atmosferă prietenoasă.

 Alţi indicatori:

 Aprecieri, observaţii, sugestii:


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Notă:

Se vor completa minim 6 astfel de fişe, care vor fi incluse în Portofoliul de practică pedagogică, alături
de proiectele de lecţie corespunzătoare.

Schiţa lecţiei asistate