Sunteți pe pagina 1din 2

Citește cu atenție următorul text, scrie apoi răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

A fost odată, la marginea unei păduri, un bordei în care trăia o femeie săracă, ce avea doi copii,
un baiat și o fată. Pe fată o chema Sprinteoara, iar pe băiat, Mugurel.
Într-o zi, după ce Sprinteoara își termină treburile prin casă, porni cu Mugurel prin pădure să
culeagă ciuperci. Și cum mergeau ei și se afundau tot mai mult în pădure, uitându-se pe sub copaci,
numai iată că zăresc o ciupercă mare și frumoasă într-o vâlcea. Dar când să se aplece s-o rupă, n-o
mai găsiră acolo.
Când se uitară în jur zăriră ciuperca ceva mai departe. Cu cât se apropiau de ea, ciuperca se
depărta. Și așa au mers ei, au mers, până au ajuns într-o poiană mare, unde erau multe ciuperci. Aici
copacii erau strâmbi și aveau frunze lungi și subțiri, ce se mișcau ca niște degete. Sprinteoara vru să-l
cheme pe Mugurel care mai alerga încă după ciupercile fermecate, dar nu avu vreme, căci se auzi un
vuiet atât de puternic, de se aplecară copacii cu frunzele la pământ și o arătare ciudată se repezi asupra
lui Mugurel și-l ridică în sus, deasupra norilor. În pădure se făcu tăcere. Copacii își strânseră frunzele,
potecile se întunecară.
Sprinteoara o porni la fugă, strigând după ajutor. Cărările însă îi erau necunoscute. Se rătăcise.
Abia târziu ieşi intr-un luminiş. Căută drumul spre casă, dar cum să se întoarcă ea fără Mugurel? Şi tot
umblând, Sprinteoara văzu în faţa ei legănându-se un alun. Nu adia niciun vânt şi totuşi alunul se legăna
de parcă îl scutura cineva de tulpină. Cine să-l mişte oare? Ba încă, lucru şi mai ciudat, la fiecare
legănare îi cădeau de pe ramuri câteva frunze care se îngălbeneau văzând cu ochii.
— Ce ai, alunule? întrebă Sprinteoara.
— Nu te uita că mă legăn cînd nu bate vântul şi-mi îngălbenesc podoaba în toiul verii, grăi alunul,
căci la rădăcina mea e un vierme care mă roade de mă dor crengile şi frunzele.
(fragment din opera Nuielușa de alun de Călin Gruia)
(adaptare după Călin Gruia, Nuielușa de alun)
PARTEA I 56 de puncte
A. ÎNȚELEGEREA TEXTULUI (14 puncte)
1. Completează următorul organizator grafic cu secvențe din text/cuvinte care indică o lume de basm.8p

LUME DE BASM
2. Formulează o părere despre gestul copiilor de a urmări ciuperca. 6 puncte

B. LIMBĂ ȘI COMUNICARE (32 de puncte)


3. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru următoarele cuvinte din text: zăresc și fermecate. 4 puncte
4. Explică, în 20-30 de cuvinte, sensul enunțului: Copacii își strânseră frunzele, potecile se întunecară.
. 5 puncte
5. Încercuiește, în secvenţa următoare, cuvintele care nu sunt subiecte sau predicate: Sprinteoara vru să-l
cheme pe Mugurel care mai alerga încă după ciupercile fermecate, dar nu avu vreme, căci se
auzi un vuiet atât de puternic. 5 puncte
6. Transcrie două substantive, două adjective și două verbe din al treilea alineat al textului. 6 puncte
7. Alcătuiește enunțuri în care să existe:
a. verb + substantiv +adjectiv (genul feminin, numărul singular); 3 puncte
b. substantiv + pronume (genul masculin, numărul singular) + verb; 3 puncte
c. substantiv + verb (numărul singular) + pronume; 3 puncte
d. substantiv (genul feminin, numărul singular) + verb + pronume (genul masculin, numărul plural).
3 puncte
C. ORTOGRAFIE ȘI PUNCTUAȚIE (10 puncte)

8. Completează următorul text cu semnele de punctuație potrivite: 5 puncte

- Mugurel hai cu noi zise Sprinteioara Când ajungem la ciupercă o să strigăm pe cineva Te așteptăm

9. Încercuiește greșelile de scriere din următorul enunț și scrie, sub fiecare, varianta corectă. 5 puncte

Pune-ți tot cea ce aveți la vedere. Tot odată, o să constatăm ce sa întâmplat, defapt.

........................................................................................................................................................
PARTEA a II-a 20 de puncte
Scrie un text de 60-120 de cuvinte în care să relatezi o întâmplare imaginară a Sprinteioarei (din textul
dat) în Țara Alunilor. Vei avea în vedere următoarele cerințe:
- să precizezi spațiul și timpul întâmplării;
- să incluzi cel puțin un element de creativitate;
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 PUNCTE PENTRU REDACTAREA ÎNTREGII LUCRĂRI (unitatea compoziției – 2 p.;
coerența textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conținutului – 2 p.; ortografia
– 3 p.; punctuația – 3 p.; asezarea corectă a textului în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.).