Sunteți pe pagina 1din 3

Lec]ia 2 - Ini]ializarea firmei

Cont Denumire Sold D Sold C

1012 Capital social subscris [i 0 320.000.000


v\rsat
121 Profit [i pierderi 0 125.000.000
129 Repartizarea profitului 125.000.000 0
300 Materii prime 30.060.000 0
371.01 M\rfuri `n depozit 7.400.000 0
371.02 M\rfuri `n magazin 3.050.000 0
378.02 Diferen]e de pre] m\rfuri 0 300.000
cu am\nuntul
401 Furnizori 0 15.000.000
411 Clien]i 62.000.000 0
421 Personal - remunera]ii 0 26.000.000
datorate
442.08 TVA neexigibil 0 550.000
512.01 Disponibil la banc\ `n lei 136.540.000 0
512.04 Disponibil la banc\ `n 120.000.000 0
devize
531.01 Casa `n lei 700.000 0
542 Avansuri spre decontare 2.100.000 0
TOTAL 486.850.00 486.850.000
0

4
Lec]ia 9 - Recapitulare

Observa]ii:
Aplica]ia ofer\ posibilitatea pl\]ii unor salarii realizate `n mod excep]ional
(f\r\ a se ]ine seama de orele lucrate pontate) - vezi op]iunea “SALARII
REALIZATE - EXCEP}II” din submeniul “SALARIZARE”.
~n acest caz, valorile de plat\ se introduc sub form\ de sume nete pentru
care la selec]ia butonului “BRUT” se calculeaz\ valoarea brut\ a salariului
realizat.
Utilizarea acestei op]iuni nu exclude `nregistrarea pontajelor.
~n figura 13 este prezentat statul de plat\ pentru cei doi angaja]i.

Figura 13.
Dup\ cum se vede num\rul de coloane afi[ate dep\[e[te cu mult
posibilit\]ile de cuprindere ale unui format de hârtie A4. De aceea, listarea
se face `n benzi ce pot fi ulterior lipite `n vederea prezent\rii. Nu este
exclus\ posibilitatea reconfigur\rii listei astfel `ncât pentru prezentare s\
se foloseasc\ un num\r redus de coloane.

~NCHIDEREA LUNII DE LUCRU


1. Pentru a putea trece `n luna calendaristic\ urm\toare [i a
relua ciclul de calcul al salariului, trebuie mai `ntâi s\ "`nchide]i"
luna de lucru curent\, no]iune preluat\ din vocabularul contabil.
 Pentru aceasta, ve]i p\r\si modulul “SALARII” `n care a]i lucrat
pân\ acum [i ve]i lansa `n execu]ie modulul “SERVICE”, selectând
icon-ul din fig. 14. cu dublu click de mouse.
97
Lec]ia 9 - Recapitulare
2. Selecta]i `n ecranul afi[at op]iunea “~NCHIDERE >
~NCHIDERE LUNA CURENT|”.

97