Sunteți pe pagina 1din 2
‘egagy | xosteruL Olimpiada Stiintele Pamantului Vy evucarier etapa judeteani 9 martie 2013 SR | NATIONALE Subiecte -Biologie SUBIECTUL I 15 puncte Umiditatea aerului este unul dintre factorii de mediu care influenteaza viata plantelor. Definifi transpiratia plantelor. Stabiliti doud adaptiri ale plantelor care impiedica transpiratia, Explicati relatia dintre umiditate aerului si transpiratia plantelor 5 puncte Apele dulci si marine constituie ecosisteme acvatice complexe. Numiti doi factori chimici prezenti intr-un ecosistem acvatic. Dati un exemplu de adaptare a unui organism acvatic 1a un factor mecanic. Explicati afirmajia”Eutrofizarea unui lac duce la cresterea mortalititii organismelor sale” 5 puncte 3. Imaginea de mai jos reprezinti circuitul dioxidului de carbon intr-un ecosistem. a, Denumiti procesele notate cu A, respectiv B. b. Explicati producerea efectului de seri prin acumularea exageratl a dioxidului de carbon in atmosferd c, Stabiliti o consecingl a efectului de ser asupra biocenozel SUBIECTUL I 10 puncte La itemii 1-10 existi o singura varianta corecta de rispuns. Scriefi, pe foaia de concurs, litera corespunzatoare variantei corecte: 1. Ecosistemele: A. terestre — au consumatorii la baza lanturilor trofice B. acvatice ~ sunt lipsite de biotop C. antropizate — au lanyuri trofice cu putine verigi D. stabile — au refele trofice simple 2. intr-un ecosistem de campie: plantele sunt adaptate la intensitate luminoasa mica florile polenizate de vant au miros puternic mamiferele prezint& bland viu colorata paslrile cuibaresc la nivelul solului vow> 1 smusrerut Olimpiada Stiinjele Pimantului EDUCATIEI etapa judeteana 9 martie 2013 | NATIONALE Subiecte -Biologie 3. Apartin nectonului: A. algele unicelulare B. pestii inotatori C. algele mari fixate D, scoicile si viermii 4, Identificati asocierea corect’ referitoare la ecosistemul Mari Negre: A. zona litorali — lipsa lumini B. zona pelagic’ — lipsa oxigenului C. zona abisala ~ temperatura constant’ D. platforma continentali — salinitate ridicats S.Pe timpul verii, in zona superioari a unui ru: ‘A, substratul devine malos B, lumina nu patrunde in api C. apa este tulbure D. oxigenul este in cantitate mare 6, Ploile acide sunt consecinta acumulirii in atmosfera de: A. dioxid de carbon B. vapori de apa C. clorofluorocarburi D. dioxid de azot 7. Plantele hidrofile prezinti: A. frunze mici, solzoase B. spatii mari cu aer intre celule C. euticuld groasa, cerata D. depozite de ap& in tulpin& 8, Energia circwla intr-un ecosistem: A. unidirectional in cadrul lanturilor trofice B. de la consumatori la producitori C. fird pierderi energetice de la un nivel trofic Ia altul D. convertitd in energie luminoasé de cétre fotosintezi 9. in ecosistemul unei paduri de conifere: A. talia consumatorilor creste spre varful piramidei trofice B. producdtorii sunt reprezentati de ciuperci C. trdiese multe specii xerofile gi hidrofile D. exist un strat al arbustilor si subarbustilor 10. Productia secundari este: . mai mare la lacusté decat la un mamifer rumegitor sporul total de biomasd realizat de producatori cantitatea de materie organica consumati prin respirajie . mai ridicata in p&durea ecuatoriala decét intr-un lac cavernicol vow> SUCCES!