Sunteți pe pagina 1din 3

Varianta 40/2018

Examenul de bacalaureat verificare Proba E. d) 2018

Subiectul I (30 puncte)


A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare
dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Termenul cameră video este:


a. vid, compus, pozitiv, general
b. general, vag, concret, distributiv
c. colectiv, general, precis, abstract
d. concret, general, precis, compus

2. În funcție de calitate, propozițiile categorie pot fi:


a. adevărate și false
b. afirmative și negative
c. particulare și universale
d. pozitive și negative

3. Relația în care două propoziții nu pot fi adevărate în același timp și sub același raport, dar
pot fi false este:
a. de contrarietate
b. de contradicție
c. de subcontrarietate
d. de supraalternare/ subalternare

4. Cercul vicios este o eroare care se produce prin încălcarea unei reguli a:
a. demonstrației
b. definiției
c. clasificării
d. analogiei

5. Inducția incompletă are o concluzie:


a. întotdeauna adevărată, dacă premisele sunt adevărate
b. cu valoare de cunoaștere redusă
c. cu valoare de cunoaștere ridicată
d. cu un grad de generalitate mai scăzut decât premisele

6. Raționamentul demonstraţiei constă în:


a. propoziţia care urmează să fie demonstrată
b. procedeul de demonstrare
c. argumentele din care este dedusă teza
d. valoarea de adevăr a fundamentului demonstrației

7. Dacă termenului raționament i se adaugă proprietatea logic corect, atunci:


a. devine din termen vag, termen precis
b. devine din termen abstract, termen concret
c. nu se schimbă clasificare sa din punct de vedere extensional
d. nu se schimbă clasificarea sa din punct de vedere intensional

8. Nu este o formă logică pentru o propoziție categorică standard::


a. Toți S nu sunt P
b. Unii S sunt P
c. Toți S sunt P
d. Unii S nu sunt P
Varianta 40/2018

9. O definiție care conține în definitor un termen vag este:


a. corectă, nominală, de precizare
b. incorectă, încalcă regula clarității și preciziei
c. incorectă, încalcă regula adecvării
d. incorectă, inconsistentă

10. Raționamentul: „ Dacă fiecare navă de război a vikingilor este cu vele, atunci toate
vasele de război sunt cu vele.” este:
a. analogie.
b. demonstrație
c. inducție completă
d. inducție incompletă.
20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C și D, astfel încât termenul B este în raport de subordonare față de


termenul A și în raport de contrarietate cu termenul C; termenul A este în raport de
supraordonare față de D și de încrucișare cu C, iar termenul D este în raport de încrucișare
cu termenul C și B
1. Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice
dintre cei patru termeni. 4 puncte
2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele
Propoziții sunt adevărate si care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar
Propozițiile false cu litera F):
a. Niciun D nu este B.
b. Unii D sunt C.
c. Niciun A nu este D.
d. Unii D sunt B.
e. Unii C sunt B.
f. Toți C sunt A. 6 puncte

Subiectul al II- lea (30 puncte)

Se dau următoarele propoziții:


1. Cuburile sunt corpuri geometrice.
2. Unele poezii nu sunt scrieri frumoase.
3. Unele cireșe de mai sunt amare.
4. Nicio persoană orgolioasă nu este liberă.

A. Precizați formulele logice corespunzătoare propozițiilor 1 și 2 2 puncte


B. Construiți, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural, contradictoria propoziției 3,
contrara propoziției 4, subcontrara propoziției 2 și subalterna propoziției 1. 8 puncte
C. Aplicați explicit operațiile de conversiune si obversiune, pentru a deriva conversa si
obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 si 4, atât în limbaj formal, cât și în limbaj
natural. 8 puncte
D. Construiți, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural conversa obversei propoziției 2.
4 puncte
E. Doi elevi, X si Y, opinează astfel:
X : Dacă unele romane SF sunt scrieri științifice, atunci unele scrieri științifice sunt romane
SF.
Y: Dacă toate copiile sunt creatii lipsite de valoare, atunci nicio copie nu este valoroasă.
Pornind de la această situație:
a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte
b. explicați corectitudinea raționamentelor formalizate. 4 puncte
Varianta 40/2018

Subiectul al III- lea (30 puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eai-2, eao-4.


1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice
date si construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două
scheme de inferență. 8 puncte
2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două
moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. 6 puncte
B. Construiți, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural, un silogism valid, prin care să
justificați propoziția “Înțelepții antici erau oameni erudiți ”. 6 puncte
C. Fie următorul silogism: Dacă zeii erau ființe perfecte și ființele perfecte sunt milostive,
atunci zeii erau ființe milostive..
a. Precizați termenul mediu al silogismului dat. 2 puncte
b. Menționați, în limbaj natural, premisa minoră silogismului dat. 2 puncte
D. Fie următoarea definiție:
Planeta este un corp ceresc de dimensiuni mari.
a. Precizați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. 2 puncte
b. Numiți o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a.
si construiți o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „planetă” 4 puncte

S-ar putea să vă placă și