Sunteți pe pagina 1din 1

Stimaþi cititori/ abonaþi FÃCLIA

Faceþi-vã abonamente! Economisiþi peste 25%!


S-a redus numãrul chioºcurilor din oraº
ºi din judeþ care vând ziare.
În acest sens, vã rugãm sã luaþi în considerare contractarea de abonamente, prin:
- încasatorii firmei DONATH MEDIA - Tel. 0741-627075
- serviciul Difuzare al ziarului (str. Clinicilor nr. 33)
- Poºta Românã (factori poºtali sau Oficiu Poºtal).
Preþul abonamentului rãmâne neschimbat:
- 25 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane fizice,
- 35 lei/ lunã + taxa difuzare pentru persoane juridice.

luni, 27 august 2018 • anul XXIX, nr. 8428 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini - 2 lei

Darius V Continuã modernizarea Spitalului Municipal Cluj-Napoca


Municipalitatea clujeanã cu corpuri cu eficienþã energeticã
încearcã sã atragã suma de ridicatã. Totodatã, se are în vedere
24.382.000 lei de la Uniunea utilizarea surselor regenerabile de
RADU VIDA Europeanã pentru a continua energie pentru asigurarea
investiþiile de modernizare a necesarului de energie.
Spitalului Municipal Cluj- Precizãm cã în contextul
Napoca. exerciþiului financiar 2007-2014,
Potrivit unui proiect de hotãrâre municipalitatea clujeanã a reuºit sã
ce va fi supus dezbaterii atragã alþi 22.161.602,85 lei pentru
itlul poate fi confuz ºi din acest

T motiv mã grãbesc sã precizez: nu


e vorba de niciunul din regii
Persiei (I ºi III), ci de consilierul de stat
consilierilor locali în ºedinþa din 29
august, fondurile ar urma sã fie
atrase prin intermediul
Programului Operaþional Regional
modernizarea ºi echiparea
ambulatoriului din cadrul acestui
spital. Practic, clãdirea în care
funcþioneazã ambulatoriul a fost
Darius Bogdan Vâlcov (cu ºi fãrã fosta sosie, 2014-2020, municipalitãþii modernizatã ºi supraetajatã, s-a
a sa Lavinia ªandru). revenindu-i sarcina de a contribui adãugat o suprafaþã utilã totalã de
Vremurile au trecut, matrapazlâcurile cu 487.657 lei. Investiþia vizeazã 3264 mp, au fost cumpãrate
vechi au fost uitate ºi, iatã, cel cãruia i se creºterea eficienþei energetice la echipamente, sisteme funcþionale
aduceau sacoºe de bani în apartamentul de Spitalul Municipal Cluj-Napoca. Mai de consultaþie ºi tratament,
la Slatina ºi fãcea turul cimitirelor pentru a exact sunt vizate lucrãri de echipament IT de uz medical,
dosi valori patrimoniale, s-a ajuns. Pe sine. îmbunãtãþire a izolaþiei termice, echipamente medicale, dintre care
ªi-ºi ispãºeºte cei 8 ani de închisoare modernizarea instalaþiilor de un computer, un RMN, ecograf
pronunþate de o instanþã, sub pulpana preparare ºi distribuþie a agentului Doppler, bãi galvanice ºi alte
primului ministru al României. termic pentru încãlzire ºi apã caldã, echipamente.
Darius V a devenit vocal. De când nu-l înlocuirea corpurilor de iluminat C. PURIª
mai cautã BauBaul se dã la propoziþii care
ar speria ºi pe vechii egipþi. Mai toate luãrile
lui de cuvânt îmi aduc aminte de bãdia Încã o ºansã pentru reconstituirea dreptului de proprietate Liberalul Cosmin
Platon: „Una dintre pedepsele pentru
refuzul de a participa la viaþa publicã este
Lega 18/1991 privind fondul de proprietate, cu îndeplinirea doveditoare ale dreptului de Todea a renunþat
funciar a fost modificatã din nou iar anumitor condiþii’, au spus proprietate la data intrãrii în
aceea cã vei ajunge condus de inferiorii tãi”.
Fiecare îºi are... Marathonul lui (acolo a
cei care nu au reuºit sã-ºi reconstituie reprezentanþii Prefecturii Cluj. cooperativa agricolã de producþie, la mandatul de
dreptul de proprietate pot face cerere Modificarea ºi completarea dovada se poate face ºi cu alte
fost înfrânt înfumuratul Darius I , când
în acest sens pânã în data de 6 legislativã instituie un termen de mijloace de probã, inclusiv
consilier judeþean
pohtea la Grecia cea Anticã). Cum însã lui
decembrie 2018. În Monitorul Oficial 120 de zile de la intrarea în declaraþii autentice de martori. Liberalul Cosmin Todea
Vâlcov nu i-a venit sorocul, glãsuieºte. ªi
nr.679/2018 a fost publicatã Legea vigoare a Legii nr.231/2018, Menþionãm faptul cã nu fac ºi-a înaintat demisia din
spune bine, mai ales cã nu este un ageamiu
nr.231/2018 privind modificarea ºi respectiv perioada 9 august-6 obiectul acestei legi dosarele aflate Consiliul Judeþean Cluj,
în ceea ce priveºte pungãºiile. Consilierul a
completarea Legii fondului funciar decembrie 2018, în care în curs de soluþionare prin locul sãu urmând sã fie luat
ieºit pe sticlã (?!?) ºi a afirmat cã ”Jaful la
nr.18/1991. Actul normativ persoanele fizice ºi juridice care procedurile administrative ori de Dan Andrei Mãrginean.
care a fost supusã România este inimaginabil
reglementeazã situaþia juridicã a îndeplinesc condiþiile legii pot judiciare. De asemenea, actul Todea nu a anunþat oficial
ºi aceste lucruri ar trebui sã le comentãm ºi
terenurilor aferente caselor de locuit formula cereri pentru normativ aduce modificãri ale Legii care ar fi cauzele demisiei însã,
sã închidem robinetele. Pentru cã, dacã
ºi anexelor gospodãreºti, precum ºi reconstituirea ºi/sau constituirea fondului funciar nr.18/1991 ºi cu potrivit unor surse, acesta a
jumãtate din jaful care a continuat sau
curtea ºi grãdina din jurul acestora, dreptului de proprietate asupra privire la scoaterea definitivã sau fãcut acest demers deoarece a
continuã în diferite forme în România, dacã
situate atât în zonele cooperativizate, terenurilor aferente locuinþelor. temporarã, respectiv introducerea în fost numit director de
ar fi oprit, România ar duce-o mult mai bine”.
continuare în pagina a 12-a
cât ºi în cele necooperativizate, prin În cazul terenurilor din zonele circuitul agricol a terenurilor. dezvoltare la Societatea
reconstituirea/constituirea dreptului cooperativizate, în lipsa actelor C.P. Agrotransilvania SA, unitate
subordonatã Consiliului
Monument dedicat lui Gelu Românu la Aºchileu Mare Judeþean Cluj, funcþie
incompatibilã cu cea de
Un monument dedicat voievodului român Gelu au fost: fertilitatea solului, bogãþia râurilor în nisip consilier judeþean. Cosmin
va fi dezvelit sâmbãtã în Comuna Aºchileu Mare. aurifer ºi salinele. Todea se afla la al doilea
Monumentul a fost amplasat între Aºchileul Mare ‘’Atunci Tuhutum, auzind despre bunãtãþile mandat de consilier în
ºi Aºchileul Mic, mai exact pe locul despre care se acelui teritoriu, a trimis solii sãi la ducele Arpad, deliberativul judeþean, la
spune cã voievodul Gelu ar fi fãcut pactul cu ca sã-i dea voie sã se ducã dincolo de pãduri pentru primul mandat fiind ales pe
Tuhutum, cãpetenia unui trib al ungurilor. a lupta contra ducelui Gelu. Ducele Arpad, dupã listele PDL. Potrivit declaraþiei
Gelou a fost conducãtorul unei formaþiuni statale consfãtuirea avutã, a lãudat voinþa lui Tuhutum ºi de avere, Todea deþine
cu populaþie româneascã ºi slavã (blasij et sclaui) i-a dat îngãduinþa sã meargã dincolo de pãduri împreunã cu soþia un teren de
ce cuprindea bazinele Someºului Mic ºi Almaºului, pentru a lupta contra lui Gelu. Auzind aceasta de 917 mp în localitatea
pânã la Poarta Meseºului. Cuprindea minele de sare la trimisul sãu, Tuhutum s-a pregãtit cu ostaºii sãi Agârbiciu, un altul de 800 mp
ºi de aur, care au atras atenþia iscoadelor maghiare: ºi, dupã ce ºi-a lãsat tovarãºii sãi acolo, a plecat în Floreºti ºi o cotã de 1/6
“aurum terre illius optimum esset”. Lucrarea Gesta peste pãduri, cãtre rãsãrit, contra lui Gelu, ducele dintr-un teren de 146 mp din
Hungarorum al lui Anonymus îl numeºte “Gelou, blachilor. Iar Gelu, ducele ultrasilvan, aflând despre Floreºti. Tot în Floreºti mai
un anume blac” (Gelou quidam blachus), ºi ne venirea lui, ºi-a strâns armata ºi, foarte repede, a deþine o parcare de 14 mp ºi o
spune cã el stãpânea (dominium tenebat) o þarã pornit cãlare în calea lui, pentru a-l opri la porþile cotã de 1/401 dintr-un drum.
locuitã de români ºi slavi (blasij et sclaui). În Mezeºului, dar Tuhutum, traversând pãdurea într- La capitolul clãdiri, situaþia este
preajma anului 904, oastea lui Gelou a trebuit sã o zi, a sosit la râul Alma`. Atunci ambele armate au urmãtoarea: apartament de 32
facã faþã expediþiei unui trib maghiar condus de ajuns faþã în faþã, între ele gãsindu-se numai râul. mp, apartament 50 mp, casã
Tuhutum, unul dintre membrii consiliului celor 7 Ducele Gelu, cu arcaºii sãi, voia sã-i opreascã 501 mp în Floreºti ºi o altã
(hetumoger). acolo(...). ªi când fugea în grabã spre fortãreaþa lui locuinþã de 65 mp în Agârbiciu.
Motivele care i-au determinat pe unguri sã C.P. C.P.
întreprindã o incursiune în voievodatul lui Gelu continuare în pagina a 5-a continuare în pagina a 5-a

Redacþia ziarului „Fãclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (staþiile Agronomia - str. Moþilor)
Micã ºi mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminicã orele 15-18
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324