Sunteți pe pagina 1din 2

8ep

REPUBLICA MOLDOVA
MT]NICIPIUL CHI$D.IAu
PRIMAR GENERAL

DISPOZITIE
din /4 oeh,nfirab lott
Cu privire la limitarea temporard a
accesului publicului in anumite locuri
publice din municipiul Chigindu,
in perioada 17 - 18 octombrie'201g

Serviciului de protectie 9i pazdde Stat w.2/r5gg


din
ciald in Republica Moldova a E.S. dl Recep
TAyyd
pentru buna desrbsur
6:{: (r
T'"T,','J:T:1;,'3 ff: 2018;
urt. l0 (3)t
1{. 16
ttt' 26-Wr din22.02.2008,,Privind
), art..1s (r, 2) eiart. "il"t 5t/;
intrunirile-, art.29 alin.(l ), art. 32 alin,(l pi arr.
34 alin' (l) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 )
locald", art. 15 alin- (2) Ei art. 16 alin. (l) din L.glu ,,privini adminisrra[ia publica
nr. 136
statutul municipiului chigindu", dispoziliei plimarului din l7.06.2016,,privind
general al municipiului
chigindu nr' 180 din 28.02.2017
,,c; privire la aprobarea Regulamentului pentru
ea gi monitorizarea intruniriior gi a man"ifestafiilor
cultural_
chigindu gi desemnarea funcfionarilor publici din
preturire de
monitorizare", primarul general inteiimar ar
municipiului
1' Se declard limitat temporar accesul publicului in perioada sus-menfionatd, in
anumite locuri publice gi in perimetrul strdzilfr
gi uutevarolro., arfa rum urmeazd:
- bd. Dacia;
- str. Bucureqti;
- str. Ciuflea;
- Po(ile Sfinte;
- Scuarul Catedralei:
- Piafa Marii Adundri Nafionale;
- Grddina publicd gtefan cel Mare gi Sffint;
- bd' $tefan cel Mare gi sfbnt (intre str. vtihai viteazu
Negruzzi); - bd. constantin
- str' vasile Alecsandri (intre strdzile Alexandru cel Bun Mihail
Kogilniceanu);
- str' Alexandru cel Bun (intre strdzile vasile
Alecsandri - Sergh ei Lazo);
- str' Serghei Lazo (intre strdzile Alexandru cel
Bun - Mihail {ogalniceanu);
- str. columna (intre strizile vasile Alecsandri- petru Movili);
str. Petru Movil6 (intre strdzile Columna - A. $ciusev);
- str. A. $ciusev (intre strdzile Petru Movili Vasile Alecsandri);
-
- str. Mihail Kogdlniceanu (intre strizile Constantin Stere
-Vasiie Alecsandri);
- str. Constantin Stere (intre strizile A. $ciusev Mihail Kogdlniceanu);
-
- str. Mihai Eminescu (intre strdzile Mihail Kogdlniceanu
- Alexandru cel
B*);
- str. Vlaicu Pdrcdlab (intre strdzile Mihail Kogdlniceanu Columna);
-
- str. 31 August 1989 (intre strizile A. gciusev Vasile Alecsandri);
-
- str. Veronica Micle (intre strdzile Mihopolit G. Bdnulescu-Bodoni Vasile
-
Alecsandri;
- str. Anatolie Corobceanu (intre strizile Maria Cebotari Petru Movil6);
-
- str. Mitropolitul Dosoftei (intre strdzile Petru Movila tvtitropoiit G.
Bdnulescu-Bodoni);
- str. Mitropolitul Varlaam (intre strdzile A. Puqkin Vasile Alecsandri);
-
- str. Mitropolit G. BAnulescu-Bodoni (intre strdzile Alexandru cel Bun
-
Mihail Kogdlnicemu);
- str. sfatul Tarii (intre strdzile columna - Mihail Kog6lnicemr);
- str. Maria Cebotari (intre strdzile Alexandru cel Bun Mihail Kogdlnicemu);
-
- str. Nicolae Iorga (intre shdzile 3l August 1989 Mihail Kogilnicemu);
-
- str. A. Puqkin (intre strdzile Alexandru cel Bun
- Mihail Kogalniceutruj;
- str. Tricolorului (intre bd. $tefan cel Mare 9i Sfhnt - .t.. Mitropolitul
Dosoftei).
2. Inspectoratul General al Politiei gi DirecJia de politie a municipiului Chigin6u
vor asigura ordinea publicd gi vor aduce prevederile prezentei dispozilii ta.unoitinlu
persoanelor fizice gi juridice care igi desfdgoard sau gi-au expiimat inten{ia de a
desf6gura intruniri in imediata apropiere a zonei rezidenfiale gi in perimetrul strdzilor
indicate in pct. I alprezentei dispozilii,inperioada 17 18 octombrie curenr.
3. Se sisteaz[ lucrdrile de reparafie a drumurilor,-
de defriEare a arborilor gi
comerfului stradal autotizat, inclusiv neautorizat, in perioada qi perimetrul strdzilor
sus-menfionate.
4. Directia situaliiexceptionale va"asigura, in caz de necesitate, ajutorul solicitat
de citre Inspectoratul General al Poliliei.
5. DirecJia social-umanitari gi relalii interetnice va asigura controlul executirii
prevederilor prezentei dispozifii.

R GENERAL INTERIMAR